สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี :: โปรไฟล์

KM Blog

  บันทึกงานล่าสุด

 Page| Next | Last 


การบูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี
คำสำคัญ:การบูรณาการ

แบบบันทึกความรู้

ชื่อ-นามสกุล     นายปรีชา  บุญทรัพย์
ตำแหน่ง           นักวิชาการพัฒนาชุมชน (พัฒนาการอำเภอ) ระดับชำนาญการ
สังกัด                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี
ชื่อเรื่อง             การบูรณาการสู่เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  ความยากจนของประชาชน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ      ปี พ.ศ. ๒๕๕๓-๒๕๕๔
สถานที่                           อำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี
การติดต่อแลกเปลี่ยน       ๐๘ ๓๔๐๔ ๐๓๓๓
          นโยบายการส่งเสริมวิถีชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นนโยบายที่รัฐบาลได้กำหนดให้เป็นนโยบายที่สำคัญในการแก้ไขปัญหาความยากจนให้กับประชาชน มีฐานคิดที่สะท้อนมาจากผลการพัฒนาของประเทศตั้งแต่ต้นจนถึงปัจจุบัน ซึ่งที่ยึดแนวทางการพัฒนาตามระบบเศรษฐกิจโลก ซึ่งอาจกว่าวได้ว่ามีเพียงระบบเดียวในเวลานี้ คือ ขั้วเสรีนิยม หรือทุนนิยม หรือบริโภคนิยม ซึ่งในโลกทุนนิยมนี้ ประเทศต่าง ๆ มุ่งแสวงหาความเจริญเติบโตทางด้านเศรษฐกิจเป็นที่ตั้ง และลักษณะสำคัญ คือ แสวงหาความร่ำรวยจากการลงทุน เกิดภาวะการแข่งขันกันอย่างรุนแรง และมีการกระตุ้นให้เกิดกิเลส ทำให้เกิดการอยาก เพื่อให้เกิดการบริโภคอยู่ตลอดเวลา สินค้าที่นำมาบริโภคล้วนแต่เป็นวัตถุดิบที่นำมาจากทรัพยากรธรรมชาติที่นำมาแปรรูปเพื่อใช้งาน การพัฒนาตามแนวทางดังกล่าวทำให้ทรัพยากรถูกทำลายไปอย่างมายมาย และในขณะเดียวกันเมื่อมีการบริโภคอย่างมากมายก็ก่อให้เกิดของเสียออกมาในปริมาณเกือบเท่าๆ กัน ฉะนั้น โลกจึงต้องแบกรับภาระอันหนักหน่วง
          ประเทศไทยได้มีการพัฒนา โดยพัฒนาตามรูปแบบของทุนนิยม เพื่อมุ่งสร้างความร่ำรวยทางด้านเศรษฐกิจ เช่นกันกับประเทศทางตะวันตก ซึ่งก็ทำให้เกิดการพัฒนาเจริญเติบโตขึ้นจริงแต่เป็นความเจริญเติบโตที่ต้องสร้างและแลกกับการสูญเสียป่าไม้และทรัพยากรธรรมชาติ ที่ถูกทำลายล้างไปเป็นจำนวนมาก การเจริญเติบโตของเศรษฐกิจไทยอยู่บนฐานที่ยังไม่มีความพร้อม จึงเกิดวิกฤตเศรษฐกิจขึ้นในปี ๒๕๔๐ ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงรับสั่งเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียง ว่าการพัฒนาบ้านเมืองเหมือนการสร้างบ้าน และเสาเข็มแต่ละต้นจะถูกคำนวณมาแล้วว่าต้องแบกน้ำหนักเท่าใดแล้วจึงสร้างบ้าน แน่นอนว่า ถ้าเสาเข็มวางไว้สำหรับบ้านสองชั้นก็แบกรับได้แค่บ้านสองชั้นเท่านั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้พระราชทาน "ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง"  โดยให้ตั้งอยู่บนฐาน "ทางสายกลาง" มุ่งเน้นให้เกิดการพิจารณาอย่างรอบด้าน มีความรอบคอบ และความระมัดระวังในการวางแผนและการดำเนินงานทุกขั้นตอน เพื่อมิให้เกิดการเสียหายต่อการพัฒนา และการบริหารประเทศที่อาจสุดโต่งไปด้านใดด้านหนึ่ง เป็นการพัฒนาที่คำนึงถึงการมีรากฐานที่มั่นคงแข็งแรง สร้างการเจริญเติบโตอย่างมีลำดับขั้นสามารถยกระดับชีวิต ทั้งทางกายและทางจิตใจควบคู่กันไป ในปีงบประมาณ ๒๕๕๔ กรมการพัฒนาชุมชนได้ดำเนินการโครงการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจต้นแบบเพื่อพัฒนาชุมชนด้วยการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้เป็นแนวทางในการจัดกิจกรรมสำหรับปรับเปลี่ยน แปลี่ยนแปลง ระบบคิดเพื่อเสริมสร้างวิถีชีวิตที่เหมาะสมเป็นชุมชนเข้มแข็งพึ่งตนเองได้ ทั้งนี้ในการดำเนินงานกรมการพัฒนาชุมชนได้รับมอบให้เป็นเจ้าภาพในการบูรณาการในการทำงานและประสานงานการสนับสนุน ของหน่วยงานที่มีภารกิจในพื้นที่จังหวัด อำเภอ ตำบล และหมู่บ้าน โดยการบูรณาการ ๓ ด้าน ได้แก่ ด้านพื้นที่ (Area) ด้านภารกิจ (Function) และด้านการมีส่วนร่วม (Participation) โดยมีเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในฐานะ "ผู้นำการเปลี่ยนแปลง" เป็นกลไกในการขับเคลื่อน สร้างพลังชุมชน สร้างศรัทธา พัฒนาขีดความสามารถของผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กรเครือข่าย สร้างระบบจัดการความรู้ สร้างระบบบริหารจัดการชุมชน ภายใต้การมีส่วนรวมในการพัฒนาของภาคีการพัฒนา และชุมชนอย่างเข้มแข็ง สำหรับอำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  ได้มีการบูรณาการทั้งสามด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ ก่อให้เกิดความร่วมมืออย่างดียิ่ง ทั้งภาครัฐและประชาชน เกิดความชัดเจนเป็นรูปธรรมในการปฏิบัติงาน ด้วยการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลให้มีความเข้มแข็ง กล่าวคือ ให้มีการส่งเสริมให้บุคลากรให้มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีในการประสานงาน เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมจากภาคีเครือข่าย มีจิตสำนึกจริงใจในการทำงาน มีความรู้และก้าวทันเทคโนโลยีปัจจุบัน เพื่อสร้างองค์กรเครือข่ายให้มีความเข้มแข็ง เครือข่ายชุมชนมีส่วนร่วมในการพัฒนากิจกรรมชุมชน มีข้อมูลเครื่องมือและการประสานงบประมาณ มีทิศทางการทำงานเป้าหมายการดำเนินงานที่ชัดเจน เพื่อนำสู่การบูรณาการที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาอำเภอและจังหวัด และสามารถแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างกว้างขวาง
          ขุมความรู้  การบริหารจัดการและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เพื่อให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารองค์กรที่จะกำหนดวิธีการพัฒนาให้บุคลากรเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติที่จะสามารถปฏิบัติงานเพื่อให้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน และควรมีการพัฒนาให้ทรัพยากรบุคคลมีคุณสมบัติที่พึงประสงค์ ดังนี้
          ๑. P-Positive Thinking คือ การมีทัศนคติที่บวก มองโลกในแง่ดีอยู่เสมอ ไม่คิดในทางลบ หากเจอปัญหาในการทำงานก็มองว่า นี่เป็นหนทางหนึ่งที่จะฝึกฝนให้เราเก่งกล้ามากยิ่งขึ้น
          ๒. P-Peaceful Mind คือ การมีจิตใจที่สงบ "จงใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว" เวลาเกิดปัญหาขึ้น อย่าตื่นตระหนกไปกับปัญหานั้น การมีจิตใจที่สงบ มีสมาธิ จะทำให้เราเกิดปัญญาในการคิดหาวิธีแก้ปัญหา นอกจากนี้ยังทำให้เรามีสุขภาพจิตที่ดี
          ๓. P-Patient คือ การมีความอดทน สอดคล้องกับการที่เรามีจิตใจที่สงบได้ เราต้องรู้จักอดทน อดกลั้น ระงับอารมณ์ความรู้สึกที่ไม่ดีต่าง ๆ หากสิ่งใสไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังก็ต้องอดทนรอคอย ให้ถึงช่วงเวลาเหมาะสม นอกจากนี้ยังต้องอดทนต่อปัญหาและความยากลำบากในการทำงานด้วย
          ๔. P-Punctual คือ การเป็นคนตรงต่อเวลา มนุษย์เราได้ถูกปลูกฝังให้เป็นคนมีวินัย รู้จักตรงต่อเวลา ถ้าเวลายังรักษาไม่ได้ ผู้ร่วมงานคงไม่ไว้ใจให้เราทำงานใด ๆ
          ๕. P-Polite การเป็นคนสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน การเป็นคนสุภาพนอบน้อมจะทำให้มีแต่คนรักใคร่ และอยากช่วยเหลือ ตรงกันข้าม การทำตัวกระด้างกระเดื่อง หยาบคาย หยิ่งยโส ย่อมเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่มีใครอยากคบค้าสมาคมด้วย
          ๖. P-Professional คือ ความเป็นมืออาชีพในการทำงาน การที่เรามีหน้าที่อะไร เราก็ควรทำตัวให้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในหน้าที่นั้น ๆ หมั่นแสวงหาความรู้ใหม่ๆ และหมั่นฝึกปรือฝีมือในการทำงานอยู่เสมอ เพื่อให้งานออกมาดีที่สุด การทำงานอย่างมืออาชีพ จะเป็นที่ชื่นชมและไว้วางใจของเพื่อนร่วมงาน
          แก่นความรู้  การบูรณาการสามารถสร้างความร่วมมือ เป็นทีมงานที่มีการประสานกันอย่างเป็นระบบ โดยมีเป้าหมายที่ชัดเจน ก่อเกิดผลงานที่มีประสิทธิภาพ ทำให้งานที่มีความยุ่งยากลำบากสำเร็จลุล่วงด้วยพลังของการร่วมมือและการบูรณาการ

เจ้าของความรู้  นายปรีชา  บุญทรัพย์
พัฒนาการอำเภอศรีธาตุ  จังหวัดอุดรธานี  โทร. ๐-๔๒๓๘-๒๓๘๖

         


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ความคิดเห็น (0) | ดู (528)
สร้าง: 16 ส.ค. 2554 17:36 แก้ไข: 16 ส.ค. 2554 17:36


ภาคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ
คำสำคัญ:เศรษฐกิจพอเพียง

แบบบันทึกองค์ความรู้
เรื่อง  ภาคีการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้ประสบผลสำเร็จ

เนื้อเรื่อง

           ในปี ๒๕๕๔ จังหวัดอุดรธานี โดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุดรธานี ได้จัดทำโครงกาประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา โดยดำเนินการประกวดใน ๒ ระดับ คือ ระดับอำเภอ และระดับจังหวัด และ บ้านหนองกุงปาว  เป็นหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าประกวดในระดับอำเภอ  โดยการพิจารณาร่วมกันระหว่างกำนัน , ผู้ใหญ่ล้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง

          จากการที่ข้าพเจ้าพิจารณาเกณฑ์การให้คะแนนที่ อบจ. ใช้ในการประกวดหมู่บ้าน นั้น พบว่า บ้านหนองกุงปาว  ยังมีจุดอ่อนในเรื่องความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องความสะอาด ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในหมู่บ้าน  ดังนั้น ข้าพเจ้า  จึงได้ศึกษาและหาวิธีการเพื่อที่จะให้หมู่บ้านประสบผลสำเร็จ  จนบ้านหนองกุงปาวได้รับรางวัลชนะเลิศในการประกวดหมู่บ้านต้นแบบการพัฒนา ระดับอำเภอ

          ขุมความรู้ (วิธีการปฏิบัติ)

          ๑. การประสานงานกับภาคีการพัฒนา มีดังนี้
               - นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายูง
               - กำนันตำบลนายูง
               - เกษตรตำบลนายูง
               - ครู กศน. ที่รับผิดชอบตำบลนายูง
               - ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกุง

          ๒. การประชุมร่วมกับภาคีการพัฒนา และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ดังนี้

               ๒.๑ ชี้แจงแนวทางการดำเนินงาน
               ๒.๒ ชี้แจงรายละเอียดเกณฑ์การให้คะแนนของ อบจ. ให้ภาคีพัฒนาและผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้ทราบ
ดังนี้
                    - ภารกิจให้ความรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงแก่ประชาชนในหมู่บ้าน
                    - ภารกิจการจัดทำเอกสารบรรยายสรุป และแผ่นพับแต่ละกิจกรรมที่มีอยู่ในหมู่บ้าน
                    - ภารกิจการจัดภูมิทัศน์ของหมู่บ้านให้มีความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อย
                    - ภารกิจการปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้
                    - ภารกิจการกำหนด และเตรียมจุดดูงานสำหรับคณะกรรมการประกวดฯ
                    - ภารกิจเตรียมการต้อนรับคณะกรรมการ และกิจกรรมการแสดงสำหรับการต้อนรับ
                    - ภารกิจจัดเตรียมสถานที่ และเตรียมกิจกรรมสาธิต

          ๓. การดำเนินงานตามภารกิจที่ได้รับมอบหมายในแต่ละกิจกรรม

แก่นความรู้

          ๑. การประสานงานกับภาคีการพัฒนา
          ๒. การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรวมทั้งประชาชนในหมู่บ้าน

กลยุทธ์การทำงาน

          ๑. ศึกษาคู่มือ แนวทางการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
          ๒. ศึกษาข้อมูลหมู่บ้าน ทุกด้าน ได้แก่ด้านเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมประเพณี สภาพแวดล้อม ฯลฯ
          ๓. ประชุมชี้แจงรายละเอียดแก่ภาคีพัฒนา , ประชาชน และวางแผนปฏิบัติงานโดยใช้หลักการมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน
          ๕. ติดตามประเมินผล

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฏี ที่เกี่ยวข้อง

          - ทฤษฏีการมีส่วนร่วม
          - เทคนิคการสร้างทีมงาน
          - แนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

เจ้าของความรู้     นางกาญจนา  แสนสูง
ตำแหน่ง     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีธาตุ จังหวัดอุดรธานี ความคิดเห็น (0) | ดู (380)
สร้าง: 08 ส.ค. 2554 17:49 แก้ไข: 16 ส.ค. 2554 17:42
 Page| Next | Last 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION