จารุเสษฐ์ :: โปรไฟล์

KM Blog

  บันทึกงานล่าสุด

 Page| Next | Last 


การดำเนินงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อำเภอสีคิ้ว
คำสำคัญ:การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

การจัดการความรู้ (Knowledge  Management)

ชื่อเรื่อง การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

ชื่อองค์ความรู้ การดำเนินงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล อำเภอสีคิ้ว

ชื่อ-สกุล ผู้ถอดบทเรียน   นายจารุเสษฐ์  พิมพบุตร

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอสีคิ้ว

บันทึกเมื่อ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานที่    ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          ๑.เนื้อเรื่อง

                   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุนการจัดทำแผนชุมชน

        ๒.บันทึกขุมความรู้

                  ๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมตัวเอง

                             ๒.๑.๑ ศึกษาระเบียบ คู่มือ แนวทางการขับเคลื่อนแผนชุมชน การบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล การบูรณาการแผนชุมชนระดับอำเภอ

                 ๒.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

                    ๑.การเตรียมการ

                   ๑.๑ประชุมทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล ประกอบด้วยกำนัน นายกองค์การบริหารส่วนตำบล เกษตรตำบล สาธารณสุขตำบล ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ครู ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน สมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบล ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ประธานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ.) พัฒนากรประจำตำบล ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เพื่อเตรียมการดังนี้

                      ๑.๑.๑. กำหนดวัน เวลา สถานที่ในการจัดเวทีประชาคมระดับตำบล

                      ๑.๑.๒.  ออกหนังสือเชิญผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล ได้แก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลทุกหมู่บ้าน  ตัวแทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เกษตรตำบล สาธารณสุขตำบล ปราชญ์ชาวบ้าน ประธานเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล ประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับตำบล ประธานเครือข่ายโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)โดยมอบหมายให้พัฒนากรประจำตำบลเป็นผู้จัดทำหนังสือเชิญและมอบหมายให้ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชนเป็นผู้ดำเนินการประสานงานการจัดเวทีประชาคม

                   ๑.๑.๓.การจัดเตรียมข้อมูลทุกด้านของตำบล เช่นข้อมูล จปฐ.กชช.2ค.แผนปีและแผนสามปีของท้องถิ่น การจัดเตรียมสถานที่การจัดเวทีประชาคม มอบหมายให้นักพัฒนาชุมชนขององค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้จัดเตรียมข้อมูล

                   ๑.๑.๔. การเตรียมเอกสารแผนชุมชนรายหมู่บ้าน ทุกหมู่บ้าน มอบหมายให้กำนันประจำตำบลประสานผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้านในการรวบรวมแผนชุมชนรายหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

          ๒.ขั้นตอนการจัดทำการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

                   ๒.๑. เมื่อผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลครบแล้วผู้ดำเนินการแจ้งถึงวัตถุประสงค์ ในการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลและขั้นตอนการดำเนินงานบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลให้ผู้เข้าร่วมจัดทำเวทีประชาคมทราบและดำเนินการให้เป็นไปตามขั้นตอนการดำเนินงาน

                   ๒.๒ ผู้นำชุมชนรายหมู่บ้านนำเสนอแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้าน

                   ๒.๓. นำข้อมูลที่แต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์/สังเคราะห์เป็นภาพรวมของตำบลเพื่อกำหนดอัตลักษณ์ของตำบล กำหนดตำแหน่งอาชีพของตำบลและทิศทางการพัฒนาตำบลโดยใช้เทคนิค swot

                   ๒.๔. นำแผนงาน/โครงการในแผนชุมชนของแต่ละหมู่บ้านมาวิเคราะห์ความเป็นไปได้และจัดกลุ่มตามปัญหาในแต่ละด้าน เช่น ด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านสุขภาพ ด้านสิ่งแวดล้อมและอื่นๆ จัดลำดับความสำคัญตามแผนงาน/โครงการ โดยการแบ่งกลุ่มตามสภาพปัญหาในแต่ละด้านแล้วให้ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล รับผิดชอบในแต่ละด้าน

                   ๒.๕.เมื่อแยกปัญหาด้านต่างๆแล้วแบ่งความรับผิดชอบกิจกรรมตามแผนชุมชนออกเป็น ๓ แผนคือ

                   -แผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน ที่มีกิจกรรม/โครงการ ที่ชุมชนดำเนินการเองโดยใช้ทุนของชุมชนเอง

                   -แผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน ที่มีกิจกรรม/โครงการ ที่ชุมชนขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากท้องถิ่นหรือท้องถิ่นสนับสนุนการดำเนินงาน

                   -แผนชุมชนของทุกหมู่บ้าน ที่ทีกิจกรรม/โครงการที่ชุมชนขอรับงบประมาณสนับสนุนจากหน่วยงานราชการ/เอกชน

                   โดยใช้กระบวนการมีส่วนร่วมให้ผู้เข้าร่วมเวทีประชาคมเป็นผู้ระดมความคิดเห็นในกลุ่มย่อย ในแต่ละด้านแล้วนำเสนอกลุ่มใหญ่

                   ๒.๖. จัดทำเอกสารแผนชุมชนระดับตำบล ประกอบด้วยข้อมูลทั่วไป ทิศทางการพัฒนา แผนชุมชนทุกหมู่บ้านที่มีกิจกรรม/โครงการ ที่ชุมชนดำเนินการเองได้ ,กิจกรรม/โครงการที่ใช้งบประมาณจากท่องถิ่นหรือท้องถิ่นสนับสนุน ,กิจกรรม/โครงการที่ใช้งบประมาณจากหน่วยงานราชการ/เอกชน

                   ๒.๗ ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล ประชุม เพื่อประสานและเจรจาภาคีเพื่อนำแผนไปปฏิบัติตามความรับผิดชอบของแต่ละหน่วยงานภาคีการพัฒนา

          ๓.บทบาทหน้าที่ของบุคคลในการปฏิบัติงาน

                   ๑.ขั้นเตรียมการ

                             แบ่งภารกิจความรับผิดชอบในการดำเนินการดังนี้

                             ๑.๑.พัฒนากรตำบล รับผิดชอบการออกหนังสือเชิญประชุมจัดเวทีประชาคม

                             ๑.๒.ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน เป็นผู้ประสานงานแจ้งหนังสือแก่กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมจัดเวทีประชาคม

                             ๑.๓.นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เตรียมสถานที่จัดเวทีประชาคม ,ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่นข้อมูลทั่วไปของตำบล จปฐ. กชช๒ค.แผนพัฒนา ๑ ปีและ ๓ ปี

                             ๑.๔.กำนันประจำตำบล รับผิดชอบในการรวบรวมแผนชุมชนรายหมู่บ้านทุกหมู่บ้าน

                             ..ภาคีการพัฒนาเช่นเกษตรตำบล สาธารณสุขตำบล ครู เจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รับผิดชอบการเป็นผู้เอื้ออำนวยการในแต่ละกลุ่มเช่นด้านโครงสร้างพื้นฐาน เศรษฐกิจ สังคม

                   ๒.ระหว่างดำเนินการ

                             ๒.๑ พัฒนากรประจำตำบล รับผิดชอบชี้แจงวัตถุประสงค์ กระบวนการขั้นตอนการจัดเวทีประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบลตลอดจนเป็นผู้อำนวยการโครงการ

                             ๒.๒.ภาคีการพัฒนาเช่นเกษตรตำบล สาธารณสุขตำบล ครู เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้เอื้ออำนวยการเรียนรู้ในแต่ละกลุ่ม

                             ๒.๓.นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทำหน้าที่เป็นธุรการในการรวบรวมผลการดำเนินงานในการบูรณาการแผนชุมชนในแต่ละขั้นตอน

                   ๓.หลังดำเนินการ

                             ๓.๑ พัฒนากรประจำตำบลร่วมกับนักพัฒนาชุมชน เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำเอกสารแผนชุมชนระดับตำบล

                             ๓.๒.นักพัฒนาชุมชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งแผนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อำเภอ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อประสานการปฏิบัติต่อไป               

๓ แก่นความรู้ (เทคนิคของความสำเร็จ)

                   ๓.๑ ทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบล ต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

                            ๓.๒ มีภาคีการพัฒนาที่ให้ความร่วมมือในการจัดเวทีประชาคม  

                   ๓.๓ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) มีสามารถร่วมเป็นวิทยากรกระบวนการจัดการประชุมเพื่อบูรณาการแผนชุมชนรับตำบล

                   ๓.๔  มีคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ( ศอช.ต.) ที่ร่วมกันขับเคลื่อนกิจกรรมบูรณาการแผนชุมชนระดับตำบล

                   ๓.๕ มีการจัดเตรียมข้อมูลแผนชุมชนระดับหมู่บ้าน ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในการใช้เป็นข้อมูลในการจัดทำแผนชุมชนบูรณาการระดับตำบล

      ๒.๔ มีกลยุทธ์ในการทำงานอย่างไร

                   ๒.๔.๑ สร้างทีมปฏิบัติการขับเคลื่อนแผนชุมชนระดับตำบลให้เข้มแข็ง

                   ๒.๔.๒ ประสานภาคีการพัฒนาทุกภาคส่วนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการจัดเวทีบูรณาการแผนชุมชน

                   ๒.๔.๓ การจัดแบ่งงานและความรับผิดชอบในการบูรณาการแผนชุมชนในด้านต่างๆ

     ๒.๕ สรุปบทเรียน

                   -ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

                         ๑. การประชุมพัฒนาศักยภาพคณะทำงานขับเคลื่อนแผนชุมชนในแต่ละระดับให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน

                         ๒. การบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานในระดับพื้นที่ และระดับอำเภอ

                         ๓. ได้รับความร่วมมือจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อนกิจกรรม   

          ๓.กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

                   ๓.๑  แนวทางการจัดทำแผนชุมชน กระบวนการบูรณาการแผนชุมชน

                  

                            

  

 

                  

                  

 


โดย จารุเสษฐ์ ความคิดเห็น (0) | ดู (1093)
สร้าง: 29 ก.ย. 2554 09:16 แก้ไข: 29 ก.ย. 2554 09:16


การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาพัฒนาชุมชน
คำสำคัญ:การพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน

 

การจัดการความรู้ (Knowledge  Management)

ชื่อเรื่อง การพัฒนาอาสาพัฒนาชุมชน

ชื่อองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนกระบวนการปฏิบัติงานตามบทบาทหน้าที่ของอาสาพัฒนาชุมชน

ชื่อ-สกุล ผู้ถอดบทเรียน   นายจารุเสษฐ์  พิมพบุตร

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอสีคิ้ว

บันทึกเมื่อ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานที่   ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

          ๑.เนื้อเรื่อง

                   กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้ดำเนินการส่งเสริม สนับสนุน ให้มีการจัดตั้งอาสาสมัครทำงานพัฒนาชุมชนในหมู่บ้าน โดยอาศัยระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน พ.ศ. ๒๕๔๗  โดยได้กำหนดสิทธิและหน้าที่ ดังนี้

                      (๑)  กระตุ้นให้องค์กรประชาชน  รู้สภาพปัญหาของหมู่บ้านและสามารถวางแผนงานเพื่อแก้ไขปัญหาได้เอง  รวมถึงการกระตุ้นให้ประชาชนรู้จักช่วยตนเอง  และเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้านของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

                   (๒)  ริเริ่มและสนับสนุนการดำเนินงานพัฒนา  โดยเป็นที่ปรึกษากลุ่มเยาวชน  กลุ่มสตรี  กลุ่มอาสาสมัคร  ตลอดจนองค์กรประชาชน  และกิจกรรมการพัฒนาต่าง ๆ

                   (๓)  ช่วยเหลือ  สนับสนุน  การดำเนินงานตามแผนงานโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้าน

                   (๔)  เป็นผู้ประสานงานระหว่างองค์กรประชาชนกับหน่วยงานของรัฐ  องค์กรเอกชน  หรือเอกชนอื่น ๆ

                  (๕)  ปฏิบัติหน้าที่อื่น  ตามที่เวทีประชาคม  คณะกรรมการหมู่บ้าน  องค์การบริหารส่วนตำบล  หรือทางราชการมอบหมาย

                    ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้มีการดำเนินการคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในทุกหมู่บ้านตำบล เพื่อทบทวนการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน ให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด        

๒.บันทึกขุมความรู้

                   ๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมตัวเอง

                             ๒.๑.๑ ศึกษาระเบียบ คู่มือ แนวทางการดำเนินงานอาสาพัฒนาชุมชน กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย

                             ๒.๑.๒ เตรียมเอกสารแบบประวัติอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ,แนวทางการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน

                             ๒.๑.๓ ประสานการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  

                  

                 ๒.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน 

                             ๒.๒.๑. ประชุมชี้ทำความเข้าใจแก่กำนัน ผู้ใหญ่บ้านให้มีความรู้ ความเข้าใจในการจัดเวทีประชาคมเพื่อคัดเลือกอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) หมู่บ้านละ ๔ คน

                             ๒.๒.๒  รวบรวมประวัติของอาสาพัฒนาชุมชนทุกคน พร้อมสำเนาบันทึกการประชุมเวทีประชาคมในการคัดเลือก

                        ๒.๒.๓ ประสานงานกับองค์การบริหารส่วนตำบล  และกำนัน  ผู้ใหญ่บ้าน  ให้มีการจัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชนทุกหมู่บ้านในตำบล  เพื่อคัดเลือกกันเองเป็นผู้นำ อช.  ตำบลละสองคน  เป็นชายหนึ่งคน  หญิงหนึ่งคน   

                             ๒.๒.๔ การจัดทำคำสั่งแต่งตั้งอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

                             ๒.๒.๕ ประชุมเชิงปฏิบัติการอาสาพัฒนาชุมชนระดับอำเภอ

                             ๒.๒.๖ จัดทำแนวทางการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอาสาพัฒนาชุมชนและผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน ตามบทบาทภารกิจที่ได้รับมอบหมาย

     

      ๒.๓ แก่นความรู้ (เทคนิคของความสำเร็จ)

                   ๒.๓.๑ การคัดเลือกอาสาสมัครที่เต็มใจและมีความพร้อมในการทำหน้าที่ตามบทบาทอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในหมู่บ้าน

                              ๒.๓.๒  จัดเวทีประชาคมอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)ร่วมกับองค์การบริหารส่วนตำบล  ได้คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ที่มีความโดดเด่น อาสาสมัครมาทำหน้าที่ในฐานะผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)

                   ๒.๓.๓ อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) มีความรู้ ความเข้าใจ  ในบทบาทภารกิจในการขับเคลื่อนกิจกรรมในพื้นที่

                   ๒.๓.๔  ร่วมวางแผนการดำเนินกิจกรรมตามบทบาทภารกิจร่วมกัน

                      ๒.๓.๕ มีการประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันเป็นประจำ

      ๒.๔ มีกลยุทธ์ในการทำงานอย่างไร

                   ๒.๔.๑ สร้างการยอมรับในการทำงานแก่อาสาพัฒนาชุมชน (อช.)และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในระดับพื้นที่

                   ๒.๔.๒ ส่งเสริม ให้กำลังใจในการขับเคลื่อนงานในพื้นที่

                   ๒.๔.๓ ค้นหาศักยภาพของผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) และส่งเสริมสนับสนุน

                   ๒.๔.๔ สร้างแรงจูงใจในการทำงาน

     ๒.๕ สรุปบทเรียน

                   -ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

                         ๑. กระบวนการคัดเลือกอาสาสมัครในหมู่บ้านเพื่อทำหน้าที่อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ที่ได้รับการยอมรับของคนในหมู่บ้าน

                         ๒. อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ต้อง เข้าใจบทบาท หน้าที่ของตนเองและมีความพร้อมในการขับเคลื่อนงานตามบทบาทภารกิจ

                         ๓. มีแผนการส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง

                  

 - บทเรียนที่ดี

                             ๑.ได้สร้างและพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน ให้มีความรู้ ความสามารถในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนของตนเอง

                             ๒. มีทีมงานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.)  เป็นผู้ช่วยพัฒนากรในการทำงานระดับพื้นที่ให้มีศักยภาพ

               - ปัญหาอุปสรรค

                             ๑.อาสาพัฒนาชุมชน (อช.) ในระดับหมู่บ้านไม่มีค่าตอบแทน ทำให้มีการเปรียบเทียบการทำงานกับหน่วยงานอื่นๆ           

          ๓.กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

                   ๓.๑  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยอาสาพัฒนาชุมชน

                   ๓.๒ แนวคิด ปรัชญา การพัฒนาชุมชน

                            

  

 

                  

                  

 


โดย จารุเสษฐ์ ความคิดเห็น (0) | ดู (1062)
สร้าง: 29 ก.ย. 2554 09:14 แก้ไข: 29 ก.ย. 2554 09:14


การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสว่าง
คำสำคัญ:การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๕๔

การจัดการความรู้ (Knowledge  Management)

ชื่อเรื่อง การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๕๔

ชื่อองค์ความรู้ “การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านโนนสว่าง

ชื่อ-สกุล ผู้ถอดบทเรียน   นายจารุเสษฐ์  พิมพบุตร

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ อำเภอสีคิ้ว

บันทึกเมื่อ ๑๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๔

สถานที่  บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา

            ๑.เนื้อเรื่อง

                        กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทยได้น้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาสู่การปฏิบัติ โดยนำมาเป็นกระบวนการพัฒนาหมู่บ้าน โดยมุ่งหวังให้ประชาชนในชนบทมีภูมิคุ้มกันที่ดีต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคมทั้งภายใน ภายนอก โดยส่งเสริมให้คนในชุมชนสามารถพึ่งตนเองได้ในระดับหนึ่ง อยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างสันติสุข และอยู่ร่วมกับธรรมชาติสิ่งแวดล้อมได้อย่างสมดุล ยั่งยืน

                         ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ ๑๑ ตำบลลาดบัวขาว อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา ได้รับการจัดสรรงบประมาณดำเนินงานโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ระดับ “มั่งมี ศรีสุข” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตตนเองและครอบครัวและพัฒนาหมู่บ้านให้มีศักยภาพที่เป็นต้นแบบและเป็นแหล่งเรียนรู้การพัฒนาตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

            ๒.บันทึกขุมความรู้

                        ๒.๑ ขั้นตอนการเตรียมตัวเอง

                                    ๒.๑.๑ เข้ารับการฝึกอบรมพัฒนากรผู้รับผิดชอบหมู่บ้านเป้าหมายระดับ จังหวัดเพื่อเสริมศักยภาพให้มีความรู้ในหลักการเพิ่มประสิทธิภาพแกนนำหมู่บ้านและแนวทางการจัดกระบวนการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                    ๒.๒.๒ ศึกษาคู่มือ เอกสาร สื่อการเรียนรู้

                                    ๒.๒.๓ จัดเตรียมแผนการขับเคลื่อนกิจกรรมแต่ละกิจกรรม

                                    ๒.๒.๔ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ต้นแบบจากหมู่บ้านที่มีประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงและเครือข่ายกิจกรรมด้านเศรษฐกิจ  

                        ๒.๒ ขั้นตอนการดำเนินงาน

                                    ๒.๒.๑. ประชุมชี้แจงประชาชนในหมู่บ้านให้ทราบถึงการดำเนินงานตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

                                    ๒.๒.๒ คัดเลือกแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเพื่อให้เข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มขีดความสามารถแกนนำหมู่บ้านตามหลักสูตรเพื่อให้แกนนำหมู่บ้านมีความรู้ ความเข้าใจในการพัฒนาหมู่บ้านตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                                    ๒.๒.๓ คัดเลือกผู้แทนครอบครัวพัฒนา จำนวน ๓๐ คน ที่สามารถร่วมกิจกรรมได้ครบตามกระบวนการ

                                    ๒.๒.๔ จัดกิจกรรมจำนวน ๖ กิจกรรม คือการให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง และค้นหาศักยภาพชุมชน,ศึกษาดูงาน,เรียนรู้หมู่บ้านและกำหนดเป้าหมายพัฒนาหมู่บ้าน,ส่งเสริมทักษะด้านการจัดสวัสดิการชุมชน สาธิตกิจกรรม,เสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชน,ประเมินผลความสุขมวลรวมหมู่บ้าน

                                    ๒.๒.๕ การจัดการความรู้หมู่บ้าน

       ๒.๓ แก่นความรู้ (เทคนิคของความสำเร็จ)

                        ๒.๓.๑ การคัดเลือกผู้นำและครอบครัวพัฒนาที่สมัครใจและเต็มใจที่เข้าร่วมกิจกรรม

                        ๒.๒.๒ การมีส่วนร่วมของคนครอบครัวพัฒนาและผู้นำชุมชนทุกกระบวนการขับเคลื่อนกิจกรรม

                        ๒.๒.๓ ใช้แรงจูงใจในการขับเคลื่อนกิจกรรมของตัวแทนครอบครัวพัฒนา

      ๒.๔ มีกลยุทธ์ในการทำงานอย่างไร

                        ๒.๔.๑ สร้างจิตสำนึกแก่ตัวแทนครอบครัวพัฒนาให้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติเพื่อเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        ๒.๔.๒ สร้างความเชื่อมั่นและศรัทธาตลอดจนมีแรงบันดาลใจเพื่อนำไปสู่การปฏิบัติบูชา

     ๒.๕ สรุปบทเรียน

                        -ปัจจัยสู่ความสำเร็จ

                              ๑. การคัดเลือกผู้นำชุมชนและตัวแทนครอบครัวพัฒนาในหมู่บ้านโดยให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการคัดเลือกโดยพิจารณาจากความสมัครใจและเต็มใจเข้าร่วมโครงการ

                              ๒. การพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อเป็นการปฏิบัติทำความดีถวายพ่อ

                              ๓. การขับเคลื่อนให้บรรลุวัตถุประสงค์ของทุกกิจกรรมตามหลักสูตรการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๕๔

                       

 - บทเรียนที่ดี

                                    ๑.ได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและน้อมนำสู่การปฏิบัติให้เป็นรูปธรรม สามารถขยายผลการดำเนินงานจากตัวแทนครอบครัวพัฒนาไปสู่คนในชุมชนและหมู่บ้านใกล้เคียง

                                  ๒. สร้างเครือข่ายการเรียนรู้หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในระดับตำบล อำเภอ

                 - ปัญหาอุปสรรค

                                    ๑.การจัดกิจกรรมที่มุ่งเน้นการฝึกอบรมมากเกินไปอาจละเลยกิจกรรมที่สนับสนุนการปฏิบัติจริงของตัวแทนครอบครัวพัฒนาต้นแบบ          

          ๓.กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

                        ๓.๑ แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

                        ๓.๒ หลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

                        ๓.๓ แนวคิด ปรัชญา การพัฒนาชุมชน

                            


โดย จารุเสษฐ์ ความคิดเห็น (0) | ดู (425)
สร้าง: 11 ส.ค. 2554 15:47 แก้ไข: 11 ส.ค. 2554 15:47
 Page| Next | Last 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION