สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน :: โปรไฟล์

KM Blog

  บันทึกงานล่าสุด

 Page| Next | Last 


บ้านสวนมอญ ชุมชน “อยู่เย็น เป็นสุข”
คำสำคัญ:นางสาวพันทอง เฉลยพจน์

 ชื่อ     นามสกุล                        พันทอง      เฉลยพจน์

ตำแหน่ง                                 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เรื่อง                                      บ้านสวนมอญ ชุมชน อยู่เย็น เป็นสุข

เหตุการณ์เกิดเมื่อ                       ปี ๒๕๕๕

สถานที่เกิด                              บ้านสวนมอญ หมู่ที่  ๔  ตำบลอีง่อง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน    

                                           จังหวัดร้อยเอ็ด

       พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระราชทานแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  กรมการพัฒนาชุมชนจึงได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นนโยบายการดำเนินงาน  เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชน  และมีการวัดความสุขมวลรวมของชุมชนเป็นการสร้างความสมดุล  ปรับแนวทางการพัฒนาชุมชน  โดยคำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้นและร่วมกันหาทางป้องกันซึ่งนำมาสู่การปรับแนวทางการพัฒนาชุมชน  โดยคำนึงถึงความยั่งยืนมากขึ้นและร่วมกันหาทางป้องกันซึ่งนำมาสู่การปรับเปลี่ยนและให้ความสนใจในแนวทางการพัฒนาแบบพึ่งตนเอง  การให้ความสำคัญกับเรื่องความพอเพียงและความอยู่เย็นเป็นสุขอย่างแท้จริง

       บันทึกขุมความรู้

       บ้านสวนมอญ   หมู่ที่ ๔   ตำบลอีง่อง  เป็นหมู่บ้านที่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของคนในหมู่บ้านไปสู่ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข  โดยดำเนินการดังนี้

           ๑.การส่งเสริมการปกครองที่ดี  โดยผู้นำชุมชนจะมีการจัดเวทีประชาคม  เพื่อชี้แจง  หรือการแก้ไขปัญหาต่างๆ ในชุมชน  คนในหมู่บ้านก็มีความเชื่อมั่นในผู้นำ  และเชื่อมั่นว่าคนในหมู่บ้านมีความสำคัญและมีความเท่าเทียทกัน

          ๒.การส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ  ส่งเสริมการรวมกลุ่มของคนในชุมชน  การลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้  ของครัวเรือน  มีการปลูกผักสวนครัว  การทอผ้าไหม  ซึ่งผ้าไหม  ถือเป็นอัตลักษณ์เด่นของชุมชน

          ๓.การส่งเสริมและรักษาวัฒนธรรม  ชุมชนมีกติกา  เช่น  ห้ามนุ่งกางเกงขาสั้นเขาวัด  การส่งเสริมประเพณีตามฮีตสิบสอง  คลองสิบสี่  อย่างต่อเนื่อง

          ๔.การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ในชุมชนจะมีการส่งเสริมการใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพในการทำนา  ห้ามใช้สารเคมีในนาข้าว  และตั้งเป็นกฎกติการของชุมชนด้วย

          ๕.การป้องกันปัญหายาเสพติด  ในหมู่บ้านจะให้แต่ละครัวเรือนสมัครใจเข้าร่วมโครงการครอบครัวสีขาว  และให้ผู้นำแต่ละคุ้มคัดเลือกผู้สมควรเป็นครอบครัวสีขาวต้นแบบ

          ๖.การจัดทำแผนชุมชน  ชุมชนจะมีการจัดทำแผนชุมชนเป็นประจำทุกปี  โดยการจัดเวทีประชาคมเพื่อให้คนในชุมชนได้มีส่วร่าวม  เป็นที่ยอมรับของชุมชน  หน่วยงานราชการ  และยกย่องให้เป็นหมู่บ้านต้นแบบในการนำแผนชุมชนมาพัฒนาหมู่บ้าน

          แก่นความรู้

          การดำเนินกิจกรรมต่างๆ    ในหมู่บ้าน  จะยึดหลัก การมีส่วนร่วมของคนในหมู่บ้านเป็นหลักสำคัญ  ซึ่งเป็นผลให้คนในหมู่บ้านมีคุณภาพชีวิตดี  มีความสุข  สู่ชุมชน อยู่เย็น  เป็นสุข

 

     

 

 


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (278)
สร้าง: 26 มี.ค. 2556 07:07 แก้ไข: 26 มี.ค. 2556 07:22


การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกุดแคน หมู่ที่ ๒ ตำบลดงกลาง
คำสำคัญ:นายจักรพงษ์ เฉนียง

  ชื่อความรู้เรื่อง       การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบกุดแคน  หมู่ที่ ๒  ตำบลดงกลาง

 เจ้าของความรู้               นายจักรพงษ์  เฉนียง

ตำแหน่ง                         นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

ที่อยู่                                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เบอร์โทรศัพท์                 ๐๘๙-๘๔๑๙๙๔๓

 

เนื้อเรื่อง                         บ้านกุดแคน  หมู่ที่ ๒  ตำบลป่าสังข์  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด     ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำสู่การ ปฏิบัติ  ในปี  ๒๕๕๔  ประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  คือ  การปลูกพืช  และเลี้ยงสัตว์  ระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านเริ่มจากการค้นหาปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ประสบ  โดยเริ่มที่ตนเองก่อน  ต่อมาคือครอบครัว  และชุมชน  แสวงหา  ทุนทางสังคม   ภูมิปัญญา  และจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน   โดยใช้กระบวนการเวทีประชาคมร่วมกันค้นหาปัญหา นำปัญหาต่าง ๆมากำหนดทิศทางเป็นเครื่องมือสำคัญผ่านกระบวนการ แผนพัฒนาหมู่บ้าน  นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั้งยืน  มีการจัดฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ  ดังนี้

 

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

   ๑. ด้านชุมชน

๑.๑  ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ การประชุมอย่างสม่ำเสมอ

๑.๓ ความพร้อมและความร่วมมือของทุกภาคส่วน

๑.๔  ค้นหาภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านแล้วนำมาถอดองค์ความรู้ มีการประชุมกลุ่มประชุมประชาคมทุก ๆ เดือน

๑.๕ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

              ๒. ด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

                   ๒.๑  องค์ความรู้

                   ๒.๒  ความสัมพันธ์

                   ๒.๓  ความส่ำเสมอในการประสานงานและการติดตาม

                   ๒.๔ มีการประชุมประชาคมทุกๆเดือน เพื่อทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข

 

บันทึกขุมความรู้

๑.      กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

๒.    การจัดเวทีประชาคม

๓.     แผนและเป้าหมายในการดำเนินงาน

๔.     การติดตามอย่างสม่ำเสมอ

๕.    องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่

แก่นความรู้

๑.      สภาพการพัฒนาของครัวเรือนเป้าหมาย

๒.    การยอมรับในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (295)
สร้าง: 25 มี.ค. 2556 06:48 แก้ไข: 26 มี.ค. 2556 07:08


OTOP เชิงรุก บุกตลาดอาเซียน
คำสำคัญ:นางพัทธนันท์ ปานมั่น

 OTOP เชิงรุก บุกตลาดอาเซียน

 
ในปี 2558 ประเทศไทยและอีก 9 ประเทศในเอเซียตะวันออกเฉียงใต้จะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC)  การก้าวเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนของประเทศไทย 
ซึ่งมีเป้าหมายของการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจเป็น “ตลาดและฐานการผลิตเดียว” โดยให้มีการเคลื่อนย้ายสินค้า บริการ การลงทุน และแรงงานมีฝีมือภายในอาเซียนอย่างเสรี รวมถึงการเคลื่อนย้ายเงินทุนที่เสรีมากขึ้น
ดังนั้นผู้ประกอบการ  OTOP  จึงต้องทำการเรียนรู้และปรับตัวเพื่อเตรียมความพร้อมในการก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี 2558 
 
ผลิตภัณฑ์ OTOP  มีจุดเด่น คือเป็นสินค้าในเชิงวัฒนธรรม  เป็นสินค้าที่เกิดจากภูมิปัญญาของท้องถิ่นนั้นๆ  ซึ่งนับเป็นเรื่องที่ดี  แต่ผู้ประกอบการ OTOP ส่วนใหญ่เป็นผู้ประกอบการรายย่อย  ยังขาดความรู้ความเข้าใจ
และยังไม่ได้ตระหนักถึงการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนเท่าที่ควร  ดังนั้นสำนักงานพัฒนาชุมชนจึงได้มีการเตรียมความพร้อมให้แก่ผู้ประกอบการเพื่อให้ผู้ประกอบการสามารถก้าวเข้าสูการแข่งขันในตลาดอาเซียนได้อย่างมั่นใจ  
โดยมีการดำเนินการดังนี้
 
 
ขั้นเตรียมการ
  - ศึกษาหนังสือสั่งการ คู่มือ แนวทาง ขั้นตอนการดำเนินการส่งเสริมการพัฒนากลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน
- ศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
- สร้างความรู้ ความเข้าใจด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงองค์ความรู้ในการจัดทำแผนธุรกิจ  แก่กลุ่มผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP อำเภอจตุรพักตรพิมาน
ขั้นวางแผน
                    - ร่วมกับหน่วยงานภาคีในการจัดทำแผนการดำเนินงาน  
- กำหนดเป้าหมายในการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์
 
ขั้นดำเนินการ
- อบรมสร้างความรู้  ความเข้าใจแก่กลุ่ม ด้านพัฒนากลุ่มและพัฒนาผลิตภัณฑ์ โดยการเวทีประชาคม  เพือให้ได้ความคิดเห็นที่หลากหลาย
- ส่งเสริมให้ผู้ประกอบการ OTOP มีการทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย
- วิเคราะห์หาจุดแข็ง  จุดอ่อน  โอกาส  อุปสรรค  ของกลุ่มและผลิตภัณฑ์  เพื่อนำมาจัดทำแผนการพัฒนาต่อไป
- ใช้ระบบ Social Network  เข้ามาช่วยในการจำหน่ายสินค้า  เช่น  การขายสินค้าผ่านเว็บไซต์  หรือเฟสบุค
- ขยายช่องทางการตลาดให้หลากหลาย
 
  ขั้นติดตามประเมินผลการดำเนินงาน
- ติดตามผลความก้าวหน้าของการพัฒนากลุ่มและผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง
- ส่งเสริมให้กลุ่มผู้ประกอบการสามารถเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนองค์ความรู้และงบประมาณจากหน่วยงานต่างๆ ด้วยตนเอง
- ส่งเสริมให้กลุ่มเข้ารับการอบรมเกียวกับการพัฒนากลุ่ม  พัฒนาผลิตภัณฑ์  รวมถึงการสร้างตราสินค้าของตนเอง
 
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
- ส่งเสริมให้มีการสร้างเครือข่ายในการผลิตสินค้า
- พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้มีความเหมาะสมกับราคา
- พัฒนาบรรจุภัณฑ์  สร้างตราสินค้าของตนเอง
- พัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์
- การควบคุมคุณภาพสินค้า
 
แก่นความรู้ (Core Competency)
- การสร้างเครือข่ายในการปฏิบัติงาน
- การวางแผนการปฏิบัติงาน
- การติดตามประเมินผล
 
 

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (869)
สร้าง: 22 มี.ค. 2556 07:22 แก้ไข: 22 มี.ค. 2556 07:22


รางวัลแห่งเกียรติยศ
คำสำคัญ:นายอวยชัย ม่วงมนตรี

 

กว่า 4 ทศวรรษ พ.ช. “เมืองพรหม เมืองพอ” 50 ปี กรมการพัฒนาชุมชน
- - - - - -
คำขวัญอำเภอ
          “ตำนานเศียรคชสาร เล่าขานปรางค์กู่ เชิดชูวัฒนธรรม งามล้ำหลักเมือง ลือเลื่องเมืองหงส์ ธำรงงามน้ำใจ น้ำใสห้วยกุดแดง แดนแห่งพรหมพิมาน”
ประวัติอำเภอ
          - รัชกาลที่ 5 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ ทรงโปรดเกล้าฯ ให้ยกบ้านเมืองหงส์ เป็นเมืองพรหม หรือเมืองจตุรพักตรพิมาน เมื่อวันจันทร์ ขึ้น 12 ค่ำ เดือน 7 ปีมะแม จัตวาศก พ.ศ.2425 และให้ในหลวงพรหมพิทักษ์ (ท้าวพรหม) บุตรชายพระรัตนวงษ์ (ท้าวคำสิงห์)   เจ้าเมืองสุวรรณภูมิ คนที่ 12 เลื่อนเป็นพระธาดาอำนวยเดช (ต้นสกุล “สุวรรณธาดา”) เจ้าเมืองจตุรพักตรพิมานคนแรก และเมื่อยกระดับเป็นอำเภอเมื่อ พ.ศ.2440  พระธาดาอำนวยเดช จึงเป็นนายอำเภอคนที่ 1 ของอำเภอจตุรพักตรพิมาน
ที่ตั้ง
- ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ของจังหวัดร้อยเอ็ด  
- ห่างจากตัวจังหวัดร้อยเอ็ด    26  กิโลเมตร
- ห่างจากกรุงเทพมหานคร 530 กิโลเมตร
- เนื้อที่ทั้งหมด 522,987 ตารางกิโลเมตร
การปกครองและประชากร
-          แบ่งการปกครอง เป็น 12 ตำบล 150 หมู่บ้าน
-          ประชากร 81,888 คน 15,410 ครัวเรือน
-          อาชีพหลัก คือทำนา  รายได้เฉลี่ย 66,472 บาท/คน/ปี (จปฐ.ปี 2555)
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน เปิดเขตพัฒนาเมื่อ ปี พ.ศ. 2512 มีพัฒนาการอำเภอ ถึงปัจจุบัน 11 คน และมีพัฒนากร กว่า 70 คน ที่สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน เป็นข้าราชการระดับแนวหน้า และเป็น “หัวใจสำคัญ” ของกรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย ที่เข้าไปหาชาวบ้าน ใช้ชีวิตอยู่ท่ามกลางประชาชน เรียนรู้จากประชาชน และทำงานใกล้ชิดร่วมทุกข์ ร่วมสุข กับประชาชน ในท้องที่ตำบล หมู่บ้าน โดยยึดหลักการ “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” ด้วยการสร้างกระบวนการเรียนรู้ โดยการมีสว่นร่วมของชุมชน ซึ่งวาดหวังว่า สักวันหนึ่ง ชุมชน คนเมืองพรหม เมืองพอ “อำเภอจตุรพักตรพิมาน” จะ “อยู่เย็น เป็นสุข” กันอย่างถ้วนทั่ว
     ณ วันนี้ 43 ปี ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ใน 5 ทศวรรษ ของกรมการพัฒนาชุมชน ได้บังเกิดผลงานที่ปรากฏเป็นรูปธรรมอย่างหลากหลาย ด้วยความภาคภูมิใจกันทั่วหล้า เป็นเพราะผลกรรมที่เราร่วมกัน “เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยกระบวนการพัฒนาชุมชน” ของคน พช. ทั้งในอดีต และปัจจุบัน จึงเกิด ”รางวัลแห่งเกียรติยศ”  จำนวน    14   รางวัล ดังนี้
     1. โล่ห์ รางวัลชนะเลิศ    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ปี 2555 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
     2. โล่ห์ รางวัลชนะเลิศ    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง “อยู่เย็นเป็นสุข” ปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
     3. ประกาศเกียรติบัตร     กลุ่มอาชีพทอผ้าไหมดีเด่น              ประจำปั 2555         จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
     4. ประกาศเกียรติบัตร     ผู้นำ อช. (ชาย) ดีเด่น                  ประจำปั 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
     5. ประกาศเกียรติบัตร     ผู้นำ อช. (หญิง) ดีเด่น                 ประจำปั 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
     6. ประกาศเกียรติบัตร     ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น ประจำปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
     7. ประกาศเกียรติบัตร     พัฒนากรดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
     8. ประกาศเกียรติบัตร พัฒนาการอำเภอดีเด่น หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
9. โล่ห์รางวัล     พัฒนากรดีเด่น โครงการร้อยเอ็ดเกื้อกูลฯ       ประจำปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
   10. โล่ห์รางวัลศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนดีเด่น โครงการร้อยเอ็ดเกื้อกูล ปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
    11´ โล่ห์รางวัล    พัฒนาการอำเภอดีเด่น โครงการร้อยเอ็ดเกื้อกูล ประจำปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
    12 โล่หฺรางวัล     รองชนะเลิศหน่วยงานสร้างภาพลักษณ์องค์กรดีเด่น ปี 2555 จากผู้ว่าราชการจังหวัดร้อยเอ็ด
    13 เงินสด 3,000 บาท รางวัลชนะเลืศ แผนธุรกิจดีเด่น ปี 2555 จากพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
    14 เงินสด 7,000 บาท รองชนะเลิศการเวปไซค์ดีเด่น ปี 2555 จากพัฒนาการจังหวัดร้อยเอ็ด
 
“พช. เมืองพรหม เมืองพอ” ต้องกราบขอขอบพระคุณผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ทุกท่าน ที่มีส่วนร่วม และร่วมกันสรรค์สร้าง    งานพัฒนาชุมชน คนจตุรฯ สู่มิติใหม่แห่งการพัฒนา ด้วยความ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา” นำพาสู่ความสำเร็จในครั้งนี้ ผลลัพธ์สุดท้าย “พัฒนากรมีผลงาน ชุมชนต่างเบิกบาน สำราญสุข” และในปีหน้า 2556 เราขอตั้งปณิธานว่า จะพร้อมใจกัน “ก้าวย่างสู่ปีที่ 51 เมืองร้อยเอ็ด เมืองแห่งความสุข” ด้วยความมุ่งมั่น และมั่นใจ.ของพวกเราทุกคน

โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (252)
สร้าง: 21 มี.ค. 2556 21:38 แก้ไข: 21 มี.ค. 2556 21:38


การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
คำสำคัญ:นายประสิทธิ์ จตุเทน

 ชื่อความรู้เรื่อง               การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

 เจ้าของความรู้               นายประสิทธิ์  จตุเทน

ตำแหน่ง                         นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

ที่อยู่                                สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

 

เบอร์โทรศัพท์                 ๐๘๑-๗๔๙๐๕๕

 

เนื้อเรื่อง                         บ้านร่องคำ  หมู่ที่ ๓  ตำบลป่าสังข์  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด     ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนำสู่การ ปฏิบัติ  ในปี  ๒๕๕๕  ประชาชนส่วนใหญ่ทำเกษตรกรรม  คือ  การปลูกพืช  และเลี้ยงสัตว์  ระยะเริ่มต้นของการดำเนินงานพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้านเริ่มจากการค้นหาปัญหาที่ประชาชนส่วนใหญ่ประสบ  โดยเริ่มที่ตนเองก่อน  ต่อมาคือครอบครัว  และชุมชน  แสวงหา  ทุนทางสังคม   ภูมิปัญญา  และจุดเด่นที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้าน   โดยใช้กระบวนการเวทีประชาคมร่วมกันค้นหาปัญหา นำปัญหาต่าง ๆมากำหนดทิศทางเป็นเครื่องมือสำคัญผ่านกระบวนการ แผนพัฒนาหมู่บ้าน  นำไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนให้เกิดความเข้มแข็ง พึ่งตนเองได้อย่างยั้งยืน  มีการจัดฐานการเรียนรู้ด้านต่างๆ  ดังนี้

 

ปัจจัยสำคัญในการขับเคลื่อน 

   ๑. ด้านชุมชน

๑.๑  ความรู้ความเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๑.๒ การประชุมอย่างสม่ำเสมอ

๑.๓ ความพร้อมและความร่วมมือของทุกภาคส่วน

๑.๔  ค้นหาภูมิปัญญาของคนในหมู่บ้านแล้วนำมาถอดองค์ความรู้ มีการประชุมกลุ่มประชุมประชาคมทุก ๆ เดือน

๑.๕ มีแผนการดำเนินงานที่ชัดเจน และนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม

              ๒. ด้านเจ้าหน้าที่ภาครัฐ

                   ๒.๑  องค์ความรู้

                   ๒.๒  ความสัมพันธ์

                   ๒.๓  ความส่ำเสมอในการประสานงานและการติดตาม

                   ๒.๔ มีการประชุมประชาคมทุกๆเดือน เพื่อทราบปัญหาและแนวทางการแก้ไข

 

บันทึกขุมความรู้

๑.      กระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชน

๒.    การจัดเวทีประชาคม

๓.     แผนและเป้าหมายในการดำเนินงาน

๔.     การติดตามอย่างสม่ำเสมอ

๕.    องค์ความรู้ของเจ้าหน้าที่

แก่นความรู้

๑.      สภาพการพัฒนาของครัวเรือนเป้าหมาย

๒.    การยอมรับในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (233)
สร้าง: 21 มี.ค. 2556 16:18 แก้ไข: 21 มี.ค. 2556 16:18


ความสำเร็จของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงบ้านหนองบัวเลิง
คำสำคัญ:ชิษณุวรรณ มาหาญ

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ต้นแบบ ปี ๒๕๕๔
เศรษฐกิจพอเพียง หมายถึง การมีรายได้ที่สามารถดำรงชีวิตให้มีความพอเพียง และอยู่ได้โดยไม่ต้องเดือดร้อน โดยต้องสร้างพื้นฐานของรายได้ของตนเองให้ดีเสียก่อน   ซึ่งการน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นั้น เป็นเรื่องที่เหมาะสมกับสภาพเศรษฐกิจปัจจุบัน ซึ่งวิธีการที่จะดำเนินการให้หมู่บ้านนั้นเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงได้
บ้านหนองบัวเลิง หมู่ที่ ๑๓ ตำบลโคกล่าม อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด  เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๔  และเป็นหมู่บ้านที่รักษาสภาพหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในปี ๒๕๕๕-๒๕๕๖  บ้านหนองบัวเลิง เป็นหมู่บ้านทำเกษตรกรรม มีอาชีพหลักคือการทำนา และหลังจากว่างเว้นจากทำนามีอาชีพเสริมคือการปลูกยาเตอร์กีช จากการเจริญเติบโตในด้านเศรษฐกิจ ค่านิยมในการชีวิตให้มีความศิวิไลซ์มีผลต่อการเลียนแบบของคนในชุมชน การแข่งขันการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ทันสมัย ทำให้มีการจับจ่ายเงินเพื่อซื้อสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับครอบครัว เกิดการแข่งขันการมีวัตถุนิยม เช่นสร้างบ้านใหม่ รถยนต์ ทำให้มีหนี้สินเพิ่มมากขึ้น และในการทำนามีการใช้เทคโนโลยี ใช้ปุ๋ยเคมี ใช้ยาฆ่าแมลง ทำให้คุณภาพดินถูกทำลาย การใช้สารเคมีเพื่อเพิ่มผลิต การสร้างค่านิยมในการบริโภคสินค้าฟุ่มเฟือย ก่อให้เกิดปัญหาทับซ้อนทางสังคมมากมาย
 กรมการพัฒนาชุมชน ได้ส่งเสริมให้ประชาชนประกอบอาชีพการเกษตร ใช้ปุ๋ยอินทรีย์ชีวภาพ และทำปุ๋ยน้ำชีวภาพไว้ใช้ในครัวเรือน การปลูกยาสูบเตอร์กีช ทอเสื่อกก แปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกก  การเลี้ยงสัตว์ การปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ ส่งผลให้ทุกครอบครัวในหมู่บ้าน มีสภาพความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และเป็นต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
ผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ที่สามารถพัฒนาวิถีชีวิตความเป็นได้ด้วยความรอบคอบเห็นผลเป็นรูปธรรมชัดเชน และบรรลุตามเป้าหมาย 3 ไม่ 2 มี คือ ไม่มีคนจนที่ตกเกณฑ์รายได้  ไม่มีหนี้นอกระบบ ไม่มียาเสพติดในหมู่บ้าน มีสวัสดิการชุมชน มีการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
 ผลการดำเนินงานที่ผ่านมา บ้านหนองหนองบัวเลิง หมู่ที่ 13 ตำบลโคกล่าม ได้รับการยอมรับในการยกระดับคุณภาพชีวิตด้วยหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง สมาชิกในชุมชนมีการลดรายจ่าย เพิ่มรายได้ มีการออม การดำรงชีวิต การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การเอื้ออาทร และน้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ครบทุกหลังคาเรือน สามารถเพิ่มรายได้ ลดรายจ่ายและชุมชนรู้จักการออม หนี้สินลดลง รู้จักการใช้จ่ายในสิ่งที่จำเป็นและค้นหาสิ่งทดแทนในการซื้อขายที่ประหยัดมากยิ่งขึ้น ไม่เดือดร้อนในการดำเนินชีวิตเหมือนที่เคยผ่านมา

      นางชิษณุวรรณ  มาหาญ
       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (212)
สร้าง: 21 มี.ค. 2556 15:26 แก้ไข: 21 มี.ค. 2556 15:26


การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน
คำสำคัญ:นายเดือนเด่น พนมเขต

 ชื่อ-นามสกุล  นายเดือนเด่น พนมเขต

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๗๘๓๕๔

เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 255๖

สถานที่  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำให้กองทุนได้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สถานะความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                       ข้าพเจ้าและชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอบางคล้า เริ่มต้นจากเลือกผู้มีบทบาทในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านในการให้ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการจะชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บันทึกรายงานการประชุม บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมุดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสำหรับแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะมี ๓ ส่วน คือ

                          ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วยประเด็นการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดำเนินงานด้านยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

                        เมื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการตรวจสุขภาพแล้ว ก็จะทำให้ทราบสถานะของกองทุนว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง และคณะกรรมการกองทุนก็จะมีข้อมูลสำหรับการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากองทุนของตนเองให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                  

                   ขุมความรู้ / แก่นความรู้

                  1. การเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทำความเข้าใจในแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                  2. มีเป้าหมายในการทำงาน และยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น

 ชื่อ-นามสกุล  นายเดือนเด่น พนมเขต

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๗๘๓๕๔

เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 255๖

สถานที่  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำให้กองทุนได้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สถานะความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                       ข้าพเจ้าและชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอบางคล้า เริ่มต้นจากเลือกผู้มีบทบาทในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านในการให้ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการจะชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บันทึกรายงานการประชุม บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมุดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสำหรับแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะมี ๓ ส่วน คือ

                          ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วยประเด็นการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดำเนินงานด้านยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

                        เมื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการตรวจสุขภาพแล้ว ก็จะทำให้ทราบสถานะของกองทุนว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง และคณะกรรมการกองทุนก็จะมีข้อมูลสำหรับการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากองทุนของตนเองให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                  

                   ขุมความรู้ / แก่นความรู้

                  1. การเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทำความเข้าใจในแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                  2. มีเป้าหมายในการทำงาน และยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น

 ชื่อ-นามสกุล  นายเดือนเด่น พนมเขต

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๗๘๓๕๔

เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 255๖

สถานที่  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำให้กองทุนได้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สถานะความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                       ข้าพเจ้าและชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอบางคล้า เริ่มต้นจากเลือกผู้มีบทบาทในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านในการให้ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการจะชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บันทึกรายงานการประชุม บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมุดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสำหรับแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะมี ๓ ส่วน คือ

                          ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วยประเด็นการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดำเนินงานด้านยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

                        เมื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการตรวจสุขภาพแล้ว ก็จะทำให้ทราบสถานะของกองทุนว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง และคณะกรรมการกองทุนก็จะมีข้อมูลสำหรับการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากองทุนของตนเองให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                  

                   ขุมความรู้ / แก่นความรู้

                  1. การเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทำความเข้าใจในแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                  2. มีเป้าหมายในการทำงาน และยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น

 ชื่อ-นามสกุล  นายเดือนเด่น พนมเขต

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๗๘๓๕๔

เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 255๖

สถานที่  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำให้กองทุนได้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สถานะความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                       ข้าพเจ้าและชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอบางคล้า เริ่มต้นจากเลือกผู้มีบทบาทในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านในการให้ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการจะชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บันทึกรายงานการประชุม บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมุดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสำหรับแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะมี ๓ ส่วน คือ

                          ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วยประเด็นการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดำเนินงานด้านยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

                        เมื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการตรวจสุขภาพแล้ว ก็จะทำให้ทราบสถานะของกองทุนว่ามีความเข้มแข็งอยู่ในระดับใด ต้องมีการปรับปรุงในด้านใดบ้าง และคณะกรรมการกองทุนก็จะมีข้อมูลสำหรับการวางแผนงาน โครงการ กิจกรรม เพื่อขับเคลื่อนและพัฒนากองทุนของตนเองให้มีความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน                  

                   ขุมความรู้ / แก่นความรู้

                  1. การเตรียมความพร้อม โดยการศึกษาแนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และทำความเข้าใจในแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                  2. มีเป้าหมายในการทำงาน และยึดหลักการมีส่วนร่วมในการทำงานตั้งแต่เริ่มต้น

 ชื่อ-นามสกุล  นายเดือนเด่น พนมเขต

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๑-๑๑๗๘๓๕๔

เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  กองทุนแม่ของแผ่นดิน

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 255๖

สถานที่  อำเภอจตุรพักตรพิมาน  จังหวัดร้อยเอ็ด

                         การดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน เป็นการเสริมสร้างกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของคนในชุมชน ในการร่วมกันป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชน การตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงเป็นกลยุทธ์ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่กองทุนแม่ของแผ่นดิน ทำให้กองทุนได้ทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน สถานะความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน ตลอดจนนำข้อมูลมาประกอบการวางแผนพัฒนากองทุน ให้สามารถขับเคลื่อนการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในชุมชนให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

                       ข้าพเจ้าและชุดปฏิบัติการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จึงได้ใช้แบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดินเป็นเครื่องมือในการเก็บรวบรวม และวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดระดับสุขภาพของกองทุนแม่ของแผ่นดินในอำเภอบางคล้า เริ่มต้นจากเลือกผู้มีบทบาทในการดำเนินงานของกองทุนแม่ของแผ่นดินในหมู่บ้านในการให้ข้อมูลการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน โดยคณะกรรมการจะชี้แจงความเป็นมา แนวคิดของการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน และวัตถุประสงค์ของการตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ในการดำเนินการเก็บรวบรวมข้อมูลนั้น  จะใช้วิธีการสัมภาษณ์กลุ่ม ตามประเด็นคำถามในแบบตรวจสุขภาพ และตรวจเอกสารที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ระเบียบกองทุนแม่ของแผ่นดินบ้าน รายชื่อคณะกรรมการกองทุนแม่ของแผ่นดิน บันทึกรายงานการประชุม บันทึกบัญชีกองทุนแม่ของแผ่นดิน สมุดบัญชีธนาคาร และข้อมูลการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เช่น ภาพถ่าย เอกสารสรุปผลการดำเนินงานสำหรับแบบตรวจสุขภาพกองทุนแม่ของแผ่นดิน จะมี ๓ ส่วน คือ

                          ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้านกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ 2 แบบประเมินสถานะเพื่อพัฒนากองทุนแม่ของแผ่นดิน ประกอบด้วยประเด็นการบริหารจัดการกองทุนแม่ของแผ่นดิน การบริหารเงินกองทุนแม่ของแผ่นดิน การดำเนินงานด้านยาเสพติด การเสริมสร้างความเข้มแข็งของกองทุนแม่ของแผ่นดิน

                        ส่วนที่ ๓ ปัญหาอุปสรรค ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะ

                        เมื่อกองทุนแม่ของแผ่นดินได้รับการตรวจสุขภาพแล้ว ก็จะทำให้ทราบสถานะของกองทุนว่ามีความเข้มแข
โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (464)
สร้าง: 21 มี.ค. 2556 08:58 แก้ไข: 21 มี.ค. 2556 08:58เมืองพรหม เมืองพอ ขอเดินหน้า 56
คำสำคัญ:นายอวยชัย ม่วงมนตรี พัฒนาการอำเภอ

 

แผนปฎิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2556

สพอ.จตุรพักตรพิมาน   จังหวัดร้อยเอ็ด

- - - - -

ยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข                                                     (พันทอง+เดือนเด่น)

                กลยุทธ 1.1 การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละสะสมที่ลดลงของครัวเรือนยากจนที่มีรายได้ต่ำกว่าเกณฑ์ จปฐ. 50%

                   - แก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ (ชี้เป้าชีวิต แผนที่ชีวิต จัดการชีวิต ดูแลชีวิต)22 คร.

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละของชุมชนที่มีครัวเรือนยากจน มีการจัดสวัสดิการเพื่อดูแลชีวิตครัวเรือนยากจน 50%

                กลยุทธ 1.2 เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่มีความสุขมวลรวมเพิ่มขึ้น(ต้นแบบ 1 รักษา 1)

-          พัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 1 หมู่บ้าน

-          รักษามาตรฐานแ ละพัฒนาหมู่บ้านต้นแบบเพื่อกาขยายผลบ้านพีเมืองน้อง 1 หมู่บ้าน

-          โครงการกองทุนแม่ของแผ่นดิน

ยุทธศาสตร์ที่ 2 เสริมสร้างขีดความสามารถการบริหารงานชุมชน                        (จักรพงษ์+เดือนเด่น)

                กลยุทธ 2.1 บริหารจัดการข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไทย

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละของความเชื่อมั่นข้อมูลพื้นฐานเพื่อการพัฒนาชนบทที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ 90%

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละของหมู่บ้านต้นแบบการจัดการสารสนเทศเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต (1 บ้าน)

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละความเชื่อมั่นของข้อมูล กชช.2ค. ที่มีคุณภาพเชื่อถือได้ 90%

                                ตัวชี้วัด : ระดับความสำเร็จในการพัฒนาเวปไซค์หมู่บ้านไทยเพือการเรียนรู้ (ขั้นตอน 5)               

                กลยุทธ 2.2 เพิ่มขีดความสามารถผู้นำองค์กร เครือข่าย

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละของจำนวนผู้นำ อช. ที่สามารถบริหารจัดการชุมชนตามเกณฑ์ที่กำหนด 60%

                             - พัฒนาศักยภาพผู้นำ อช.ในการบริหารจัดการชุมชน

                             - ส่งเสริมผู้นำ อช.ฟื้นฟูผู้ประสบภัยและผู้ไม่ผ่านจปฐ.

                                ตัวชี้วัด : ร้อยละของเครือข่ายมีความสามารถแก้ไขปัญหาชุมชนได้ 80%

                                                - พัฒนาขีดความสามารถขององค์กรสตรีในการส่งเสริมครอบครัวแข็งแรง                          

                กลยุทธ 2.3 ขับเคลื่อนและบูรณาการแผนชุมชนสู่การปฎิบัติ

                   ตัวชี้วัด:ร้อยละของหมู่บ้านที่มีและใช้แผนชุมชนในการบริหารจัดการชุมชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ40%

-         เตรียมความพร้อมเข้าสู่ระบบมาตรฐานแผนชุมชน

-         ประเมินและรับรองมาตรฐานแผนชุมชน

                กลยุทธ 2.4 ส่งเสริมการบริหารจัดการความรู้ของชุมชน

- พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ชุมชน 1 ศูนย์

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์                                           (พัทธนันท์+พันทอง)

                กลยุทธ 3.1 พัฒนาผู้ผลิต ผู้ประกอบการ และการตลาด

                   ตัวชี้วัด : ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชนเฉลีย 3 ปีย้อนหลัง 19%

                                - พัฒนาศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก 1 แห่ง

                กลยุทธ 3.2 ส่งเสริมการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นเผยแพร่สู่เวทีโลก

                                ตัวชี้วัด : จำนวนร้อยละสะสมชุมชนที่มีการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น 50%

                กลยุทธ 3.3 พัฒนาผลิตภัณฑ์ชุมชนด้วยองค์ความรู้ และนวัตกรรม

                                ตัวชี้วัด :จำนวนร้อยละสะสมของให้มีผลิตภัณฑ์ชุมชน ได้รับการพัฒนาคุณภาพได้มาตรฐาน35%

ยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาล และความมั่นคงของทุนชุมชน         (ประสิทธิ์+ชิษณุวรรณ)

                กลยุทธ 4.1 ส่งเสริมธรรมาภิบาลของกองทุนชุมชน

                                ตัวชี้วัด :ร้อยละสะสมของกลุ่มออมทรพย์เพื่อการผลิตที่ขมีการจัดสวัสดิการชุมชน20%

                                ตัวชี้วัด :ร้อยละสะสมของกองทุนชุมมชนได้รับการส่งเสริมสุขภาพทางการเงินตามหลักธรรมาภิบาล

                กลยุทธ 4.2 พัฒนาทุนชุมชนให้มั่นคงสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

                   ตัวชี้วัด :จำนวนสะสมของชุมชนที่ใช้ฐานข้อมูลและทุนชุมชนแก้ไขปัญาและใช้ประโยชน์ชุมชน

                                - จัดทำคลังข้อมูลทุนชุมชนเพื่อเป็นฐานการพัฒนาสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์    หมู่บ้าน

ยุทธศาสตร์ที่ 5 เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง                          (เดือนเด่น+จักรพงษ์)

                กลยุทธ 5.1 พัฒนาองค์กรที่เอื้อต่อการเปลี่ยนแปลงองค์กรแห่งการพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาชุมชน

                กลยุทธ 5.2 บริหารทรัพยากรบุคคลเชิงยุทธศาสตร์ เพื่อเพิ่มขีดสมรรถนะองค์กร

                กลยุทธ 5.3 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อการบริหารยุทธศาสตร์

                                ตัวชี้วัด : มีระบบฐานข้อมูลเพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์  7 ฐานข้อมูล

                                ตัวชี้วัด : จำนวนเรื่องของความพึงพอใจของผู้บริหารที่มีต่อรบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ 2 เรื่อง

                กลยุทธ 5.4 เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์กร

                                ตัวชี้วัด :ผลสำเร็จของการปฎิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานและนโยบายที่ได้รับมอบหมาย82.5%

                                ตัวชี้วัด :ร้อยละของความสำเร็จในการกำหนดและพัฒนาภาพลักษณ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โทร 043513279

http://www3.cdd.go.th/chaturaphak/

1 ตุลาคม 2555


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (440)
สร้าง: 07 ต.ค. 2555 12:20 แก้ไข: 07 ต.ค. 2555 12:22


ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเลี้ยงไก่สามสายเลือด
คำสำคัญ:อาชีพเสริม

 การจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โดย นายอวยชัย  ม่วงมนตรี  พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

--------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

·      การส่งเสริมการตลาด

 

บันทึกองค์ความรู้

 

ชื่อ     นามสกุล                        พันทอง      เฉลยพจน์

ตำแหน่ง                                  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                                       สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

เรื่อง                                         ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเลี้ยงไก่สามสายเลือด

เหตุการณ์เกิดเมื่อ                     ปี ๒๕๕๕

สถานที่เกิด                               ตำบลอีง่อง  อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด

                                  

                             ในปี ๒๕๕๔   ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง    ซึ่งในการดำเนินโครงการขยายผลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องดำเนินการคัดเลือก

กิจกรรมสาธิตอาชีพทางเลือกให้กับครัวเรือนต้นแบบ   ซึ่งครัวเรือนต้นแบบได้คัดเลือกกิจกรรม

อาชีพการเลี้ยงไก่สามสายเลือด และการเลี้ยงปลาดุก   เพื่อเป็นการลดรายจ่ายในครัวเรือน

                              การเลี้ยงไก่สามลายเลือดของครัวเรือนต้นแบบ มีทั้งเลี้ยงไก่สามลายเลือก

แบบเปิดและแบบปิด   โดยเฉพาะการเลี้ยงแบบคอกเปิดทำให้เกิดโรคได้ง่าย  โดยเฉพาะโรคหวัด

และโรคอหิวาตย์  การเกิดโรคของไก่บางชนิดก็ร้ายแรง โดยเฉพาะโรคอหิวาตย์ หรือ ชาวบ้าน

เรียกว่า โรคห่า   ถ้าไก่คอกไหนเป็นโรคอหิวาตย์หรือโรคห่า  ก็ตายยกคอกเลยทีเดียว

จากการเลี้ยงไก่สามสายเลือดของบ้านหนองบั่ว  ทำให้ค้นพบวิธีป้องกันโรคอหิวาตย์ หรือ โรคห่า

ด้วยภูมิปัญญาชาวบ้านด้วย  บอระเพ็ด

                         วิธีการ      นำบอระเพ็ด   มาทุบแช่น้ำประมาณ   ๑ คืน   ตอนเช้าก็นำไปให้ไก่

กินได้     (บอระเพ็ด  จำนวน    กำมือ   น้ำ        ถัง   (๒๐ ลิตร  )  ให้ไก่กินประมาณ    วัน

เว้นไว้ประมาณ ๑๐ วัน ก็ทำให้ไก่กินอีก   ทำสลับกันไปเรื่อย ๆ   เท่านี้ไก่ก็สามารถรอดพ้นจาก

โรคอหิวาตย์  หรือ โรคห่า  แล้ว  

                       ซึ่งการนำบอระเพ็ดมาใช้ในการเลี้ยงไก่เป็นการป้องกันโรคเท่านั้น  ไม่ใช่การรักษา    และสมุนไพรไทยที่มีอยู่ในครัวเรือน ในป่าชุมชน  ก็สามารถป้องกันโรคได้ทั้งในมนุษย์

และสัตว์เลี้ยง   ถ้าเราทุกคนศึกษาหาความรู้และวิธีการใช้ประโยชน์ของสมุนไพรนั้น

 

ข้อควรระวัง

                    การนำน้ำบอระเพ็ดมาเพื่อให้ไก่กิน   ไม่ควรเก็บไว้นาน เพราะจะทำให้เกิดเชื้อโรคอย่างอื่นได้

                             

                  นี่ก็เป็นภูมิปัญญาชาวบ้านอย่างหนึ่งเพื่อป้องกันโรคอหิวาตย์ หรือโรคห่า  สำหรับผู้ที่ชอบในการเลี้ยงไก่ สามารถนำไปใช้ได้  เพื่อเป็นการลดค่าใช้จ่ายในการรักษาโรคไก่ได้เป็นอย่างดี                            


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (495)
สร้าง: 01 ส.ค. 2555 11:04 แก้ไข: 01 ส.ค. 2555 11:04


การจัดการองค์ความรู้ ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน
คำสำคัญ:นายอวยชัย ม่วงมนตรี

 

การจัดการองค์ความรู้ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน

โดย นายอวยชัย  ม่วงมนตรี  พัฒนาการอำเภอจตุรพักตรพิมาน

--------------------------------

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข

1.1 การใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การวัดความสุขมวลรวมชุมชน

1.การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง         นายประสิทธิ  จตุเทน                              

2.การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่วิถีชีวิตชุมชนต้นแบบ นายจักรพงษ์  เฉนียง                               

3.เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา                      นายเดือนเด่น  พนมเขต                                

4.ความสุขมวลรวมของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง นางชิษณุวรรณ  มาหาญ                               

5.รักษามาตรฐานหมู่บ้านต้นแบบ               นางพัทธนันท์  ปานมั่น

1.2 การแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนด้วยการจัดทำแผนที่ชีวิต

1.การแก้ไขปัญหาความยากจนแบบบูรณาการ              นางสาวพันทอง  เฉลยพจน์

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์

การส่งเสริมการตลาด

1.ธูปหอมพรหมพิมาน                            นายประสิทธิ์  จตุเทน                                  

2.การเพิ่มช่องทางการตลาดกลุ่มอาชีพ เพื่อพัฒนาเป็นสินค้า OTOP นายเดือนเด่น  พนมเขต                                 

3.หมู่บ้านตีเหล็ก บ้านกุดแคน ตำบลดงกลาง   นายจักรพงษ์  เฉนียง                                   

4.กลุ่มแปรรูปผลิตภัณฑ์จากเสื่อกกสู่ความเข้มแข็งของชุมชน             นางชิษณุวรรณ  มาหาญ

5.ภูมิปัญญาท้องถิ่นกับการเลี้ยงไก่สามสายเลือด                          นางสาวพันทอง  เฉลยพจน์

6.อาชีพกับการส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                         นางสาวพันทอง  เฉลยพจน์

7.มาทำแผนธุรกิจกันเถอะ                                                นางพัทธนันท์  ปานมั่น

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 เสริมสร้างธรรมาภิบาลและความมั่นคงของทุนชุมชน

การส่งเสริมการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน

1.ชุมชนนี้มีดีอะไร                                                          นางพัทธนันท์  ปานมั่น

2.ทุนชุมชนโดยคนในชุมชน                                               นางชิษณุวรรณ  มาหาญ

3.การบริหารกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เข้มแข็ง                      นางชิษณุวรรณ  มาหาญ

4.การตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                          นางพัทธนันท์  ปานมั่น

5.การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดิน                          นายเดือนเด่น  พนมเขต

6.การดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)            นายประสิทธิ์  จตุเทน

7.อัดยายชื้อขนมยาย โอกาสที่ไม่อาจลืม                                  นายประสิทธิ์  จตุเทน

8.การสร้างความเข้มแข็งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต                     นายเดือนเด่น  พนมเขต

9.การดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของตำบลอีง่อง            นางสาวพันทอง  เฉลยพจน์

10.การเพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนกองทุนแก้ไขปัญหาความยากจนให้เป็นรูปธรรม นายจักรพงษ์  เฉนียง

11.การสร้างความเข้มแข็งกองทุนแม่ของแผ่นดินให้ระดับหมู่บ้าน        นายจักรพงษ์  เฉนียง      


โดย สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอจตุรพักตรพิมาน ความคิดเห็น (0) | ดู (338)
สร้าง: 01 ส.ค. 2555 05:07 แก้ไข: 01 ส.ค. 2555 05:21
 Page| Next | Last 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION