นายเวสารัช :: โปรไฟล์

KM Blog

  บันทึกงานล่าสุด

 Page| Next | Last 


การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์
คำสำคัญ:มาตรฐาน อย. มผช อาลาล

  

แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ - นามสกุล * นายเวสารัช คงนวลใย
ตำแหน่ง * นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด * สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
เบอร์โทรศัพท์ * 0 - 8474 – 99400
ชื่อเรื่อง * การส่งเสริมและพัฒนาสินค้า OTOP
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ * ผลิตภัณฑ์ไม่มีมาตรฐาน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ * ปี 2552
สถานที่เกิดเหตุการณ์ * อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา
******************************************************************************

เนื้อเรื่อง :
การพัฒนาชุมชนเป็นหน้าที่หลักของกรมการพัฒนาชุมชน ที่จะต้องให้ชุมชนมีความเข้มแข็งสามารถยืนด้วยตัวเองให้ได้ ตามวิสัยทัศน์ ของกรมการพัฒนาชุมชน คือ “กรมการพัฒนาชุมชนเป็นหน่วยงานหลักในการส่งเสริมการบริหารจัดการชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน”โดยมีพันธะกิจ คือ (๑) สร้างพลังชุมชน (๒) สร้างระบบจัดการความรู้ และ (๓) สร้างระบบการบริหารจัดการ ชุมชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย คือ (๑) ชุมชนเข้มแข็ง (๒) ประชาชนพึ่งตนเองได้ และ (๓) ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตที่ดี มีความสุข นั้น
“หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์” เป็นแนวทางประการหนึ่ง ที่จะสร้างความเจริญแก่ชุมชนให้สามารถยกระดับฐานะความเป็นอยู่ของคนในชุมชนให้ดีขึ้น โดยการผลิตหรือจัดการทรัพยากรที่มีอยู่ในท้องถิ่น ให้กลายเป็นสินค้าที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นเป็นเอกลักษณ์ของตนเองที่ สอดคล้องกับวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น สามารถจำหน่ายในตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมีหลักการ พื้นฐาน 3 ประการ คือ
1) ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่สากล (Local Yet Global)
2) พึ่งตนเองและคิดอย่างสร้างสรรค์ (Self-Reliance-Creativity)
3) การสร้างทรัพยากรมนุษย์ (Human Resource Development) ผลิตภัณฑ์ ไม่ได้หมายถึงตัวสินค้าเพียงอย่างเดียวแต่เป็นกระบวนการทางความคิดรวมถึงการบริการ การดูแลการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การรักษาภูมิปัญญาไทย การท่องเที่ยว ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อให้กลายเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มีจุดเด่น จุดขายที่รู้จักกันแพร่หลายไปทั่วประเทศและทั่วโลก

 การขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น ซึ่งได้แก่ อย. ฮาลาล และ มผช. มีความจำเป็นในการที่จะสามารถยกระดับสินค้าและกลุ่มผู้ผลิตได้ และประกอบกับการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์เป็นคำรับรองในการปฏิบัติราชการของกรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๓

บันทึกขุมความรู้ (Knowledag Assets) :

ทุกครั้งที่กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์จากหน่วยงาน ไม่ว่าจะเป็นการขอ มผช. จากสำนักงานอุตสาหกรรม การขอ อย. จากสาธารณสุขจังหวัด หรือการขอ ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัด กลุ่มจะต้องเดินทางไปเพื่อขอมาตรฐานอย่างน้อย 2 – 3 ครั้ง แต่ถ้าเราได้จัดทำเอกสารเพื่อเป็นแนวทางในการเพื่อไปขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์ดังกล่าว จะทำให้การเตรียมตัวและความพร้อมในการขอมาตรฐานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

แก่นความรู้ (Core Competency) :

การจัดทำเอกสารแนะนำและให้ความรู้ในการขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ เป็นการอำนวยความสะดวกให้กับกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้ และส่งผลให้กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการได้ยื่นขอมาตรฐานผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้น และทำให้กลุ่มไม่เสียเวลาในการเดินทางไปขอมาหลายครั้ง

กลยุทธ์ในการทำงาน :

การให้ความสะดวกกับกุล่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการเท่ากับว่า เราให้ความสำคัญและเต็มใจที่จะให้บริการ ทำให้เขาไม่รู้สึกว่าเราทอดทิ้ง หรือปล่อยให้เขาเดินไปแต่เพียงลำพัง “เมื่อเราให้ความจริงใจกับเขา เขาก็จะให้ความความจริงใจกลับมาหาเรา”

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง :
- เอกสารแผ่นพับการขอมาตรฐาน มผช. จากสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดยะลา
- เอกสารแผ่นพับการขอ อย. จากสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดยะลา
- เอกสารแผ่นพับการขอ ฮาลาล จากสำนักงานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลา

 


โดย นายเวสารัช ความคิดเห็น (0) | ดู (413)
สร้าง: 21 ก.ค. 2554 19:51 แก้ไข: 21 ก.ค. 2554 19:59


km เศรษฐกิจพอเพียง
คำสำคัญ:เศรษฐกิจพอเพียง น้ำยาล้างจาน

 กล้วยหิน  

 เนื้อเรื่อง :

          การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ขององค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต ไม่ว่าจะระดับบุคคล ระดับครัวเรือน ระดับชุมชน หรือระดับประเทศ ถือว่าเป็นแนวทางที่ทุกคนควรนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดแนวความคิด “ความพอเพียง”
          เหตุเกิดเมื่อกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน กม. 26 นอก ได้มีการรวมกลุ่มสตรีขึ้น โดยมีผู้นำ อช. เป็นประธานกลุ่มสตรีในหมู่บ้าน มีความต้องการที่จะให้กระผมไปให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กระผมซึ่งเป็นพัฒนากรผู้ประสานงานประจำตำบล จึงให้กลุ่มสตรีนัดวัน เวลา เพื่อที่กระผมจะได้เข้าไปให้ความรู้เรื่องเศรษฐกิจพอเพียง และเรื่องที่กลุ่มสตรีอยากให้มีการสอนมากที่สุดคือการสอนให้ทำน้ำยาล้างจาน ซึ่งเป็นการช่วยลดรายจ่ายในครัวเรือน ตามตัวชี้วัด 6 x 2 ในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง กระผมซึ่งพอมีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอยู่แล้วเพราะเคยเป็นวิทยากรในการสอนการทำน้ำยาล้างจานมาแล้ว จึงได้สอนกลุ่มสตรีให้ทำน้ำยางล้างจาน ซึ่งกลุ่มไม่มีความรู้เรื่องนี้อยู่เลย จากวันนั้นจนถึงวันนี้บ้าน กม. 26 นอก จึงเป็นหมู่บ้านที่ปราศจากน้ำยาล้างจานที่ซื้อมาจากร้านค้าจากภายนอกหมู่บ้านอีกเลย

บันทึกขุมความรู้ (Knowledag Assets) :
          ได้มีการขยายผลการทำน้ำยาล้างจาน จากกลุ่มสตรีที่มีสมาชิกไม่กี่คน เผยแพร่ออกไปยังครัวเรือนอื่น ๆ ในหมู่บ้าน และเกือบทุกครัวเรือนในหมู่บ้านได้รวมกลุ่มกัน 2 – 3 ครัวเรือนเพื่อรวบรวมเงินไปซื้อชุดทำน้ำยาล้างจาน และได้ทำกันเอง โดยมีตัวแทนกลุ่มสตรีที่มีความรู้ไปสอนการทำน้ำยาล้างจานให้กับกลุ่มต่าง ๆ

 
แก่นความรู้ (Core Competency) :
          จากการนำความรู้ที่ได้จากการทำน้ำยางล้างจานใช้เองในครัวเรือนของกลุ่มสตรี ส่งผลให้กลุ่มสตรีมีการแนะนำและสอนต่อให้กับกลุ่มอื่น ๆ และกลุ่มสตรีได้ขึ้นทะเบียนกลุ่ม เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ชุมชน และท้องถิ่น และที่สำคัญคือ เป็นการลดรายจ่ายให้กับครัวเรือน
 กลยุทธ์ในการทำงาน :
          ให้ความรู้ในเรื่องที่เขาอยาก และมีความต้องการ แล้วจะทำให้เรื่องนั้นมีคุณค่า และมีประโยชน์ ทำให้เขารู้สึกความเป็นเจ้าของและอยากที่จะรักษา สิ่งเหล่านั้นด้วยตัวของเขาเอง
 
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง :
          แนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในการลดรายจ่าย  และครัวเรือนมีการเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในชีวิตประจำวัน
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โดย นายเวสารัช ความคิดเห็น (0) | ดู (515)
สร้าง: 26 เม.ย. 2554 16:40 แก้ไข: 21 ก.ค. 2554 19:48


วันสตรีสากล
คำสำคัญ:วันสตรีสากลยะลา

ชื่อบล๊อก


โดย นายเวสารัช ความคิดเห็น (0) | ดู (241)
สร้าง: 26 เม.ย. 2554 14:05 แก้ไข: 26 เม.ย. 2554 14:11
 Page| Next | Last 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION