อำเภอกันทรารมย์ :: โปรไฟล์

KM Blog

  บันทึกงานล่าสุด

 Page| Next | Last 


เทคนิคการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ. ที่มีประสิทธิภาพ


แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ-สกุล            นางปุญช์กนก  ทองมาก
ตำแหน่ง        นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด            สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
ชื่อเรื่อง    เทคนิคการบริหารการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน จปฐ.
ที่มีประสิทธิภาพ
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การบริหารการจัดเก็บข้อมูลเพื่อการพัฒนา
สถานที่ดำเนินการ    ตำบลจาน  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
เนื้อเรื่อง
        เมือปี 2554 ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบตำบลหนึ่งในเขตอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ ซึ่งเป็นตำบลที่พบปัญหาในการดำเนินกิจกรรมพัฒนาชุมชนเป็นอย่างมาก  ทั้งในด้านผู้นำชุมชน กลุ่มองค์กร และประชาชนในหมู่บ้านตำบล  รวมถึงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ก็ไม่ค่อยประสบผลสำเร็จ เช่น การดำเนินงานเกี่ยวกับเงินกองทุนประเภทต่างๆ สมาชิกกู้ยืมแล้วไม่นำเงินมาชำระคืน  การประสานการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดเก็บข้อมูลและการรายงานผลการดำเนินงานต่างๆ มีความล่าช้าเป็นอย่างมาก  ซึ่งรวมถึงงานการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ในแต่ละปีจะต้องได้ข้อมูลจากตำบลนี้เป็นลำดับสุดท้ายเสมอ  ซึ่งเมื่อได้รับคำสั่งให้มาประจำตำบลนี้ ข้าพเจ้ารู้สึกหนักใจเป็นอย่างมาก  เนื่องจากพัฒนากรที่เคยรับผิดชอบตำบลนี้ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่เก่งและมีประสบการณ์ในการทำงานกันทั้งสิ้นแต่ก็ยังไม่สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นได้  ดังนั้น ข้าพเจ้าจึงเริ่มเตรียมความพร้อมในการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อไม่ให้เกิดปัญหาอย่างที่ผ่านมา ซึ่งในระยะเริ่มแรกรู้สึกเหนื่อยใจที่ไม่ได้รับความร่วมมือในการดำเนินงานแต่ก็ไม่ท้อทอย  จึงตั้งเป้าหมายในการทำงานในตำบลในเรื่องแรกว่าจะบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ของตำบลให้เสร็จใน 5 อันดับแรกของอำเภอให้ได้  โดยได้หาเทคนิค/วิธีการในการทำงานกับชุมชนในการบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ดังนี้
          1.ศึกษาแนวทางการดำเนินงานการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ให้ชัดเจนทุกขั้นตอน
          2.วางแผนการดำเนินงานโดยสำรวจข้อมูลย้อนหลังว่ามีหมู่บ้านใดบ้างที่จัดเก็บข้อมูลได้รวดเร็วและมีหมู่บ้านใดบ้างที่มีปัญหาทางด้านการจัดเก็บข้อมูลที่ไม่เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด  และในส่วนของการบันทึกข้อมูลด้านบุคลากรและเครื่องมือที่ใช้บันทึกและประมวลผลข้อมูลมีเพียงพอหรือไม่  ต้องรู้ถึงสภาพปัญหาที่แท้จริงให้ได้ว่าเพราะเหตุใดงานจึงล่าช้า
           3.จัดประชุมสร้างความเข้าใจในเรื่องการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.และนำเสนอข้อมูลสถิติการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ในปีที่ผ่านมาในส่วนของลำดับการส่งข้อมูลให้กับสำนักงานพัฒนาชุมชน  เพื่อเป็นกระจกสะท้อนให้ผู้นำได้ตระหนักถึงศักยภาพที่มีอยู่ของแต่ละหมู่บ้านที่ล้วนแล้วแต่เป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถในการบริหารงานชุมชนแต่ผลงานยังอยู่ในระดับสุดท้ายของอำเภอ  ซึ่งจากการจุดประกายนี้ทำให้ผู้นำได้พัฒนาศักยภาพของตนเองและมีการทำงานที่คำนึงถึงระยะเวลามากขึ้น  สามารถส่งข้อมูล จปฐ.ในปีแรกและปีต่อๆ มาไม่เกินอันดับที่ 3 ของอำเภอจากที่เคยครองแชมป์อันดับสุดท้ายของอำเภอมาเป็นระยะเวลานาน
           4.ติดตามและสนับสนุนการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.แต่ละหมู่บ้าน  ซึ่งขั้นตอนนี้สำคัญมากในการกระตุ้นให้ผู้นำและอาสาสมัครสามารถจัดเก็บข้อมูลเอาใจใส่ในการจัดเก็บข้อมูล  โดยจะต้องติดตามและให้คำแนะนำอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องโดยเฉพาะหมู่บ้านที่มีประวัติการจัดเก็บข้อมูลล่าช้าจะต้องติดตามเป็นพิเศษ  และในส่วนของการบันทึกข้อมูลต้องมีการจัดการในส่วนของปริมาณงานกับจำนวนบุคลากรและระยะเวลาที่ต้องดำเนินการว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหน  เนื่องจากปัญหาส่วนหนึ่งที่ส่งข้อมูลให้อำเภอไม่ทันอาจเกิดจากบริหารจัดการด้านผู้บันทึกข้อมูลไม่ดี  ส่งผลให้บันทึกข้อมูลไม่ทันตามกำหนด
                           -2-

          5.การประกาศความสำเร็จให้ผู้นำและอาสาสมัครได้รับทราบถึงผลการดำเนินงานที่ได้ร่วมมือกันเพื่อเป็นการสร้างความภาคภูมิใจในผลงานร่วมกันและเป็นพลังจุดประกายที่จะร่วมมือกันในการดำเนินกิจกรรมที่ดียิ่งขึ้นไป
           จากการใช้เทคนิคและวิธีการดังกล่าวปรากฏว่าจากตำบลที่เคยครองแชมป์อันดับสุดท้ายติดต่อกันมาเป็นระยะเวลานาน  กลายเป็นตำบล 1 ใน 3 อันอับแรกที่สามารถจัดส่งข้อมูล จปฐ.ให้กับอำเภอได้เป็นประจำทุกปี  ซึ่งสร้างความภาคภูมใจให้กับข้าพเจ้าที่สามารถพิชิตความท้าทายของการทำงานในตำบลที่ไม่มีใครอยากจะเข้าไปทำงานได้       
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
     1.ความรู้ความเข้าใจในงานที่ทำของผู้นำชุมชน อาสาสมัครในการจัดเก็บข้อมูล
           2.เปิดงานด้วยการสร้างความรู้ความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานร่วมกัน และต้องมีการปิดงานด้วยผลสำเร็จของงานที่ทำร่วมกันเพื่อสร้างความภาคภูมิใจและเป็นพลังสู่การทำกิจกรรมอื่นต่อไป
           3.การวางแผนในการดำเนินงานและมีการประเมินผลในระหว่างและหลังดำเนินการซึ่งจะทำให้ทราบปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน  สามารถแก้ไขปัญหาได้ทันท่วงที
           4.การติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง
แก่นความรู้ (Core Competency)
            1.  มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจ
            2.  การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการดำเนินงานตามโครงการได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
            3.  การตั้งเป้าหมายในการทำงาน
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
          1. แนวคิด  หลักการของข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน
 2. แนวคิด ปรัชญา กระบวนการ หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน   

 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (269)
สร้าง: 13 ก.ย. 2555 11:02 แก้ไข: 13 ก.ย. 2555 11:02


การสนับสนุนและรักษามาตรฐานการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

                                                
                                         
                                                   แบบบันทึกองค์ความรู้   

      ชื่อ – สกุล                       นางอรุณรัตน์      สิงห์ดง
       ตำแหน่ง                         นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
       สังกัด                             สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
       เบอร์โทรศัพท์                  โทร.  086-6269099
       ชื่อเรื่อง                         การสนับสนุนและรักษามาตรฐานการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
       สถานที่                          บ้านพันลำ  หมู่ที่ 5 ตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

       เนื้อเรื่อง
                         บ้านพันลำ  หมู่ที่  5  ตำบลบัวน้อย  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ   เป็นหมู่บ้าน
       ที่ได้รับงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน  ปี 2554  เนื่องในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระ  
       เจ้าอยู่หัว เจริญพระชนมพรรษา 84  พรรษา  ซึ่งการขับเคลื่อนการพัฒนาหมู่บ้าน เพื่อให้ประชาชนมีวิถีชีวิต   
       ตามแนวปรัญชาเศรษฐกิจพอเพียงจริง ๆ จะเห็นได้ว่า  ไม่ได้วัดกันที่มูลค่าเงินงบประมาณของทางราชการ   
       หรือเงินที่จะเพิ่มขึ้นในหมู่บ้าน แต่วัดจากความสุขที่เกิดจากใจ บนเส้นทางของความ “พอ” ของแต่ละคน
                         ดังนั้น  หลักการ  วิธีการ  กลยุทธ์ที่จะใช้  จึงมุ่งประเด็นความสำคัญที่จะให้ประชาชนรู้จักและ
        เข้าใจถึงความหมายของ “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”  เพื่อให้สามารถนำไปปรับใช้กับวิถีชีวิตได้อย่าง  
        เหมาะสมบนพื้นฐานที่แตกต่างกันตามสภาพของแต่ละครัวเรือน
                         ซึ่งในปี  2555  หมู่บ้านได้รับงบประมาณในการรักษามาตรฐานการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจ 
        พอเพียงต้นแบบ
        บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
                         1. ขั้นเตรียมการ
                              - ศึกษาขั้นตอนการดำเนินงาน  กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
                              - ศึกษาเอกสารที่เกี่ยวข้อง
                          2. ขั้นดำเนินงาน
                              - ประชุมชี้แจง สร้างความเข้าใจในการดำเนินงานตามโครงการ กับทีมงานพัฒนาชุมชน
                              - ประชุมชี้แจงสร้างความเข้าใจกับกลุ่มเป้าหมาย  เพื่อเตรียมความพร้อมการดำเนินงาน
                              - จัดกิจกรรมการเรียนรู้ตนเอง  ทบทวนแผนการพัฒนาครัวเรือน/พัฒนาหมู่บ้าน
                              - จัดกิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตแบบพอเพียง                                                    
                              - จัดกิจกรรมการจัดการความรู้  โดยการจัดประชุมตัวแทนครัวเรือน เพื่อประเมินความสุข
        มวลรวมของหมู่บ้าน                                        
        แก่นความรู้ (Core Competencies)
                       1. ได้เรียนรู้ การประสานงานในชุมชน  และเครือข่ายภาคีการพัฒนา โดยใช้หลักกัลยาณมิตร
        นำมาซึ่งการทำให้งานบรรลุเป้าหมาย  พร้อมกับเกิดการมีส่วนร่วมและบริหารจัดการชุมชนเพื่อให้ชุมชนได้รับ   
        ประโยชน์สูงสุด
                       2. ได้เรียนรู้การทำงานร่วมกับชุมชน  นอกจากการปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ ที่เป็นการ   
        ปฏิบัติงานตามแนวดิ่งแล้ว  การทำงานตามแนวราบกเป็นการสร้างความสัมพันธ์อย่างไม่เป็นทางการ ก็มี  
        ความสำคัญอย่างยิ่ง  ซึ่งข้าพเจ้าเห็นว่าเป็นการสร้างความศรัทธาต่อเจ้าหน้าที่  ต่อองค์กร ซึ่งต้องอาศัยความ  
        เสียสละ  และสร้างความตระหนักให้ชุมชนเห็นความสำคัญและประโยชน์ที่จะได้รับ จากการดำเนินงานตาม 
        โครงการดังกล่าว  ส่งผลให้เกิดความร่วมมือในการดำเนินงานไม่น้อยทีเดียว
                       3. ได้เรียนรู้การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคี  ซึ่งจากการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
        ต้นแบบ   ปี 2554  ส่งผลให้บ้านพันลำ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลบัวน้อย
        ในการจัดทำป้ายหมู่บ้านฯ และป้ายครัวเรือนพัฒนา        
        กลยุทธ์ในการทำงาน
            1. แนวความคิด ปรัชญา กระบวนการ หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน
            2. เน้นการนำความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน และการประกอบอาชีพได้
            3. ให้คำแนะนำ   ติดตาม  และสนับสนุนอย่างต่อเนื่อง
                         4. การสร้างความสัมพันธ์กับหน่วยงานภาคี  ซึ่งจากการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
        ปี 2554  ส่งผลให้บ้านพันลำ  ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบล        
                            


          
                                              --------------------------------------

 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (268)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:24 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:24


การพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต


แบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ – สกุล                              นายประถม   สังข์ศรี
ตำแหน่ง                               เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สังกัด                                    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก    081-789-7044
ชื่อเรื่อง                                 การพัฒนาศักยภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับเรื่อง     การเพิ่มขึ้นของเงินสัจจะสะสมของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปี พ.ศ.  2554
สถานที่                                 บ้านผึ้ง  หมู่ที่ 8  ตำบลทาม  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ
เนื้อเรื่อง
    กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจสำคัญในการสนองนโยบายกระทรวงมหาดไทยในด้านการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก/วิสาหกิจชุมชน และส่งเสริมระบบการจัดการทุนของชุมชนและการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ด้วยวิธีการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ การมีส่วนร่วมของประชาชน เพื่อให้ชุมชนมีศักยภาพในการบริหารจัดการสามารถพึ่งตนเองได้โดยในส่วนของการส่งเสริมและพัฒนาทุน  มุ่งส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนในชนบทรวมตัวกันระดมเงินออมเพื่อจัดตั้งกองทุนของชุมชนในรูป  “กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต”  เพื่อช่วยเหลือซึ่งกันและกันในด้านเงินทุนประกอบอาชีพหรือใช้จ่ายยามเดือดร้อนจำเป็น โดยการบริหารจัดการของสมาชิกและช่วยเหลือแบ่งปันกันในชุมชน  กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจัดตั้งขึ้นภายใต้ปรัชญา  “ใช้หลักการออมทรัพย์เป็นอุปกรณ์ในการพัฒนาคน”  เพื่อให้เกิดการพัฒนาคุณธรรม  5  ประการ  คือ  ความซื่อสัตย์  ความเสียสละ  ความรับผิดชอบ  ความเห็นอกเห็นใจ  และความไว้วางใจในหมู่สมาชิก   ซึ่งมีสาระสำคัญของแนวคิดของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  มีดังนี้
    1. การรวมคนในหมู่บ้านให้ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน  โดยรวมคนที่มีฐานะแตกต่างกันให้ช่วยเหลือกัน อันจะเป็นการยกฐานะคนยากจน
    2. การแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุน  โดยรวมกลุ่มกันออมเงินแล้วกู้ไปทำทุน
    3. การนำเงินทุนไปดำเนินการด้วยความขยัน ประหยัดและถูกต้อง เพื่อให้ได้ทุนคืนและมีกำไรเป็นรายได้
    4. การลดต้นทุนในการครองชีพ โดยการจัดตั้งศูนย์สาธิตการตลาด เป็นการรวมกันซื้อ-ขาย  สามารถลดต้นทุนในการซื้อสินค้าอุปโภค-บริโภค และปัจจัยการผลิต
    กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านผึ้ง  หมู่ที่ 8  ตำบลทาม  อำเภอกันทรารมย์  เป็นการรวมตัวกันของประชาชนในหมู่บ้านดำเนินการสะสมเงินทุนตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน เพื่อระดมเงินออมเป็นหลักประกันตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ดำเนินงานตั้งแต่ปี  2550 มีสมาชิกจำนวน 94 คน  เงินสัจจะสะสม  866,000 บาท  ผลการดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ ในรอบปีที่ผ่านมามีปัญหาที่มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของผู้นำของชุมชน  ทำให้ขั้วอำนาจในการบริหารงานของหมู่บ้านเปลี่ยนมือส่งผลต่อการดำเนินงานกิจกรรมภายในชุมชน ซึ่งเป็นผลให้กลุ่มออมทรัพย์หยุดการส่งเงินสัจจะรายเดือน  เพื่อให้การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เป็นไปตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน  และเป็นการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ให้มีศักยภาพสูงขึ้น  จึงได้ดำเนินการรวมกับสมาชิกกลุ่มฯ และประชาชนในหมู่บ้านสำรวจสภาพปัญหา  นำปัญหาเข้าสู่เวทีของชุมชนได้มีการพูดคุยกัน นำไปสู่การกำหนดเป้าหมายรวมกันของคนในชุมชน  โดยกำหนดเป้าหมายในการออมเงินของกลุ่ม จะมีเงินออม เมื่อสิ้นเดือนกันยายน  2555  มีสมาชิกจำนวน  415  คน  มีเงินสัจจะสะสม จำนวนเงิน   2,056,000 บาท 
 ซึ่งมีแนวทางในการดำเนินงานดังนี้
    1. ประชาสัมพันธ์ และเปิดรับสมาชิก
    2. ระดมเงินออม โดยการออมวันละบาทเป็นการออมเงินสัจจะพิเศษ  มีกำหนดให้ส่งภายในเดือนกันยายน  2555  และมีการมอบรางวัลสำหรับผู้ที่มีเงินออมดังกล่าวสูงสุด
    3. ให้เยาวชนและเด็กนักเรียนเข้ามามีบทบาทให้การออมเงิน  โดยไม่กำหนดขั้นต่ำในการส่งเงินสัจจะสะสมรายเดือน
    ส่งผลให้กลุ่มมีการระดมเงินออม และมีความเข้าใจในแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตตามแนวทางของกรมการพัฒนาชุมชน
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
    1. สำรวจและประเมินกลุ่มออมทรัพย์
    2. นำผลการประเมิน และปัญหาของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เข้าสู่เวทีประชาคมของหมู่บ้าน
    3. ประชุมกลุ่มย่อยในหมู่บ้าน เพื่อหาจุดรวมของคนในหมู่บ้าน
    4. จัดเวทีประชาคมของหมู่บ้าน นำข้อเสนอจากเวทีย่อย เพื่อหาข้อสรุปนำไปสู่การกำหนดแนวทางในการดำเนินงาน
    5. จัดทำแผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
    6. ติดตาม/ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
แก่นความรู้ (Core Competencies)
    1. การประเมินกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
    2. คุณธรรม 5 ประการ
    3. แผนการพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
    4. การประชุม/จัดเวทีของหมู่บ้านและกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
    5. การติดตามสนับสนุน/ประเมินผลการดำเนินงานเป็นระยะ
แนวคิด/ทฤษฎีที่นำมาใช้
    1. แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตของกรมการพัฒนาชุมชน
    2. แนวความคิด ปรัชญา กระบวนการ หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน

 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (385)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:23 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:23


การดำเนินงานตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการการผลิตแบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ -  นามสกุล                                 นางวลัยพร  วงศ์งาม
ตำแหน่ง                เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สังกัด                    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก        ๐๘๔๔๒๙๙๔๔๑
ชื่อเรื่อง                                  การดำเนินงานตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน
   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการการผลิต
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ                การดำเนินงานของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ             ปี 2555
สถานการณ์ที่เกิดเหตุการณ์    อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อเรื่อง       
กรมการพัฒนาชุมชน  มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของ
ประชาชน  ด้วยการพัฒนาระบบและกลไกลในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้  การจัดการความรู้  การอาชีพ 
การออม  และการบริหารจัดการเงินทุนของชุมชน  กรมฯ ได้สนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการบริหารจัดการกองทุน ในชุมชนเพื่อการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเงินทุนและปัญหาความยากจน  โดยส่งเสริมให้มีการก่อตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ขึ้นในชุมชนตั้งแต่ปี พ.ศ. 2517  เป็นต้นมา
ข้าพเจ้าในฐานะผู้ผู้รับผิดชอบงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ได้ไปอบรม และได้ไปประเมิน
ตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการการผลิต  ขอสรุปแนวทางขั้นตอนวิธีการดำเนินงานการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชนกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  ดังนี้
บันทึกขุมความรู้  (Knowledge  Assets)
ขั้นตอนการดำเนินงาน
๑.    จัดทำทะเบียนฐานข้อมูลกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้เป็นปัจจุบัน
๒.    จังหวัดให้ส่งรายชื่อทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงินระดับอำเภอเพื่อให้จังหวัด
แต่งตั้งทีมผู้ตรวนสุขภาพทางการเงิน
๓.    ประชุมสร้างความเข้าใจแก่ทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงิน ตลอดจนพัฒนากร
ผู้รับผิดชอบตำบล
๔.    จัดทำแผนปฏิบัติการร่วมกันในการดำเนินงานออกตรวจสุขภาวะทุนชุมชน
๕.    ทีมผู้ตรวจสุขภาพทางการเงินดำเนินการออกตรวจสุขภาวะทุนชุมชนตามแผน
ตามแบบสมุดตรวจสุขภาพฯ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมาย 
     ๖. . ทบทวนผลการวิเคราะห์และผลการจัดลำดับความสำคัญของกองทุนชุมชน
ค้นหาสาเหตุสุขภาพกองทุนชุมชนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และกำหนดแนวทางการพัฒนากลุ่มร่วมกัน
     ๗.  จัดทำแผนพัฒนาสุขภาพกองทุนชุมชน และดำเนินการพัฒนาตามแผน
     ๘.  ติดตามประเมินผลการดำเนินงาน  2  ระยะ
-    ระยะที่ 1  หลังจากตรวจสุขภาพ 6 เดือน
-    ระยะที่ 2  หลังการติดตามประเมินผลระยะที่ 1 อีก 6 เดือน


        -๒-
9.    ทีมผู้ตรวจสุขภาพสรุปรายงานผลการดำเนินงานโดยเอกสารให้อำเภอทราบ
และอำเภอรายงานจังหวัดทราบ ดังนี้
-    หลังการตรวจสุขภาพฯ ระยะที่  1  (ภายในเดือนเมษายน)
-    หลังการตรวจสุขภาพฯ ระยะที่  2  (ภายในเดือนสิงหาคม)
แก่นความรู้ (Core Competency)
1.    สร้างเครือข่ายทีมงานผู้ตรวจสุขภาพฯ   เพื่อขับเคลื่อนการทำงานให้บรรลุผลตามเป้าหมาย
2.    สร้างความรู้ความเข้าใจแนวทางการดำเนินงานและกำหนดแผนปฏิบัติงานร่วมกัน และยึดการมีส่วนร่วมของประชาชนเป็นหลัก
กลยุทธ์ในการทำงาน
1.    แสวงหาความรู้   มีการวางแผนการทำงาน   มุ่งมั่นในการพัฒนา
นำความรู้ทีได้รับจากการไปอบรมมาวิเคราะห์ และคิดแผนงานในการทำงาน และการจัดแจง
งานอย่างมีระบบแบบแผน และทำงานให้ประสบผลสำเร็จ
2.    ปรึกษาหารือ  ติดตามตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ
เมื่อมีข้อสงสัยหรือปัญหาที่เกิดขึ้น  ปรึกษากับคณะกรรมการกลุ่ม สมาชิก และผู้บังคับบัญชา
เพื่อหาทางออกร่วมกัน  และติดตามตรวจสอบผลการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1.  คู่มือแนวทางปฏิบัติการตรวจสุขภาพทางการเงินกองทุนชุมชน
2.    คู่มือแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต

************************************************ 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (375)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:21 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:21


การพัฒนาศักยภาพทีมงานพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จ   
แบบบันทึกองค์ความรู้   
ชื่อ – สกุล                               นายอำพล  เข็มแก้ว
ตำแหน่ง                                 พัฒนาการอำเภอกันทรารมย์ (นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ)
สังกัด                                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
เบอร์โทรศัพท์                           โทร.  ๐-๔๕๖๕-๑๒๖๕, ๐๘-๑๘๒๒-๕๙๖๒
ชื่อเรื่อง                                  การพัฒนาศักยภาพทีมงานพัฒนาชุมชน ในการขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย และประสบผลสำเร็จ                                          
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ            การเสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง สามารถขับเคลื่อนภารกิจสำคัญ กิจกรรม โครงการ ให้บรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และ         งานนโยบายต่างๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ                 ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๕
สถานที่                                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
เนื้อเรื่อง
    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ เป็นหน่วยงานที่มีบุคลากรทำงานในพื้นที่ และมีภารกิจสำคัญ ที่ต้องขับเคลื่อนกิจกรรม โครงการ ให้บรรลุตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ และงานนโยบายต่างๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ขณะที่อัตรากำลังพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลลดน้อยลง ไม่ครบทุกตำบล ส่วนใหญ่รับผิดชอบมากกว่า ๑ ตำบล ทำให้การขับเคลื่อนภารกิจให้บรรลุเป้าหมายตามที่กำหนดไว้ เป็นสิ่งที่ยาก และ    ท้าทายอย่างยิ่ง  การขับเคลื่อนงานให้บรรลุเป้าหมาย ประสบผลสำเร็จ ผู้ที่มีบทบาทหน้าที่สำคัญ ได้แก่      ทีมงานพัฒนาชุมชน โดยเฉพาะพัฒนาการอำเภอ พัฒนากร แต่ปัจจุบัน ค่อนข้างมีความแตกต่าง ทั้งในด้านวัยวุฒิ คุณวุฒิ และสำนึกความรับผิดชอบ เจ้าหน้าที่ชอบทำงานคนเดียว ปฏิเสธงานอื่นๆที่ไม่ใช่ภารกิจ หน้าที่           ขาดประสบการณ์ในพื้นที่ ทำงานในพื้นที่น้อยลง ห่างเหินจากชุมชน ขาดความใส่ใจในองค์ความรู้ใหม่ๆ  ทีมงานพัฒนาชุมชน จึงมีความจำเป็นที่ต้องพัฒนาศักยภาพ  ภายใต้กรอบแนวคิดมุ่งเน้นการพัฒนา “คน” เป็นศูนย์กลางในบริบทการบริหารราชการแนวใหม่ ที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์ของการปฏิบัติงาน และตอบสนองประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประเด็นที่ ๕ เสริมสร้างองค์กรให้มีขีดสมรรถนะสูง  เพื่อช่วยกันขับเคลื่อนงานพัฒนาชุมชน ภายใต้แนวความคิดดังนี้
    ทีม (Team) หมายถึง บุคคลที่ทำงานร่วมกันอย่างประสานงานภายในกลุ่ม กล่าวคือ เป็นการรวมตัวของกลุ่มคนที่ต้องพึ่งพาอาศัยกันและกันในการทำงานเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ
    ทีมงาน (Teamwork) หมายถึง กลุ่มคนที่มีความสัมพันธ์ค่อนข้างจะใกล้ชิด และคงความสัมพันธ์อยู่ค่อนข้างถาวร ซึ่งประกอบด้วยหัวหน้างานและเพื่อนร่วมงาน โดยร่วมกันทำงานให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของทีมงาน  “การทำงานเป็นทีม” เป็นความร่วมมือ ร่วมใจของบุคคล เพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายร่วมกัน โดยจะต้องมีองค์ประกอบสำคัญ ๓ ประการ ได้แก่ วัตถุประสงค์ (Purpost) ต้องชัดเจน  มีการจัดลำดับความสำคัญ (Priority) ในการทำงาน  และมีผลการทำงาน (Performance)  โดยทุกคนมีหลักยึดร่วมกันได้แก่SPIRIT OF CD KANTRARAROM ประกอบด้วย
        S - Service mind          จิตสำนึกบริการ
        P -  Positive attitude    ทัศนคติเชิงบวก
        I  -  Innovative            นวัตกรรม
        R  - Reliability             ความไว้วางใจกัน
        I  -  Improvement        การปรับปรุง
        T -  Teamwork             การทำงานเป็นทีม
-๒-
การพัฒนทีมงาน ๔ ระยะ คือ
    ระยะก่อรูปร่าง  ในระยะเริ่มต้นของการสร้างทีมงานใหม่ สมาชิกในทีมที่เพิ่งจะมารวมตัวกัน   จะทำการสำรวจขอบเขตของพฤติกรรมกลุ่มที่สามารถยอมรับได้ และพยายามปฏิบัติตนอยู่ในขอบเขตนั้น          เมื่อทีมเริ่มทำงานเริ่มเป็นรูปร่างขึ้น พวกเขาจะปักหลักอยู่ในกลุ่มในฐานะของผู้ร่วมทีมด้วยความกังวลกับการไม่ได้รับการยอมรับ
    ระยะสับสนวุ่นวาย  เป็นระยะที่สองของการสร้างทีมงานหลังจากผ่านระยะแรกมาแล้ว สมาชิกของทีมงานเริ่มมีความคุ้นเคยมากขึ้น ขอบเขตพฤติกรรมในระยะแรกเริ่มเลือนราง สมาชิกในทีมงานตระหนักว่า ภารกิจของทีมงานหนักหนาสาหัสมาก และขาดความอดทนกับงานที่ไม่ก้าวหน้า พวกเขาถกเถียงกันถึงสิ่งที่ทีม  จะทำ ใช้ประสบการณ์ส่วนตัว และประสบการณ์ในอาชีพมากกว่าความคิดเห็นร่วมกันของทีมงาน มีการต่อต้าน ไม่ให้ความร่วมมือ และรู้สึกรำคาญใจ และ/หรือดื้อรั้น
    ระยะสร้างขนบ/วิธีปฏิบัติ  สมาชิกในทีมงานเริ่มตระหนักถึงผลที่เกิดขึ้นในระยะสับสนวุ่นวาย   จึงประนีประนอมกันมากขึ้น โดยเฉพาะในเรื่องของการแข่งขัน ความจงรักภักดี และความรับผิดชอบ พวกเขามองเห็นความจำเป็นของการมีกติกาของกลุ่ม และความประพฤติที่เหมาะสมในกลุ่ม ความสัมพันธ์แบบแข่งขันค่อยๆกลายเป็นความร่วมมือมากขึ้น และสมาชิกในทีมเริ่มทำงานด้วยกัน
    ระยะแสดงฝีมือ   ในที่สุดเมื่อสมาชิกของทีมงาน ยอมรับในความสามารถของกันและกัน      สร้างกติกาของกลุ่มและยอมรับนำไปปฏิบัติแล้ว ก็เป็นระยะของการแสดงฝีมือและสร้างผลงาน สมาชิกในทีมงานค้นพบจุดแข็ง จุดอ่อนของกันและกัน เข้าใจและยอมรับบทบาทของกันและกัน และผนึกกำลังกันทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของทีมงาน

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
          ๑.  แนวคิด การบริหารราชการแนวใหม่
          ๒. วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙
          ๓. หลักการ แนวคิดในการทำงานเป็นทีม และการพัฒนาทีมงาน
 แก่นความรู้ (Core Competencies)
           ๑. การพัฒนาทีมงานให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงาน อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาความรู้และทักษะทีมงานด้วย E-Learning พร้อมจัดทำแผนปฏิบัติการทีม  กำหนดเป้าหมายการทำงานของตนเองและใช้แผนพัฒนารายบุคคล (IDP) เป็นเครื่องมือ
           ๒. สมาชิกในทีม ต้องรู้จัก เข้าใจ บทบาทของตนเอง มีความรัก ความเข้าใจอันดีต่อกัน มีการยอมรับ เอื้อเฟื้อ เผื่อแผ่ อุดหนุน ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน เชื่อมั่นศรัทธาต่อทีมงาน เกิดสัมพันธภาพที่ดีในทีมงาน มีพฤติกรรมสนับสนุนกันและกัน การสื่อสารเป็นไปโดยเปิดเผย มีความขัดแย้งระหว่างสมาชิกน้อยมาก
กลยุทธ์ในการทำงาน
           ๑. ให้ความรู้ ความเข้าใจ แก่ทีมงานในการทำงาน โดยใช้หลักยึดร่วมกันได้แก่  SPIRIT OF              CD KANTRARAROM  เป็นตัวเชื่อมและเป็นเครื่องมือ                            
           ๒. จัดให้มีการระดมสมอง แสดงความคิดเห็น เปิดโอกาสให้ทีมงานร่วมคิด ร่วมวางแผน ร่วมกำหนด    แนวทางการดำเนินงาน เป้าหมาย ที่จะนำไปสู่ความสำเร็จขององค์กร
   ๓. ส่งเสริมให้ทีมงานกำหนดทิศทางการทำงานของตนเองตามแนวทางการดำเนินงานในข้อ ๒
   ๔. ให้ทีมงานจัดประชุมสรุปบทเรียน ซึ่งจะเป็นแนวทางนำไปสู่ “ทีมเราดี มีคุณภาพ”
  

........................................................   
 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (593)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:15 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:15


ปัจจัยและความแตกต่างของการส่งเสริมและพัฒนาในหมู่บ้าน,ตำบล

                                              
                                             
                                                   แบบบันทึกองค์ความรู้   

      ชื่อ – สกุล                            นางสมปอง   แก้วโสพรม
       ตำแหน่ง                              นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
       สังกัด                                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
       เบอร์โทรศัพท์                       โทร.  089-7686592
       ชื่อเรื่อง                              ปัจจัยและความแตกต่างของการส่งเสริมและพัฒนาในหมู่บ้าน,ตำบล                                          
     เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ         การทำงานในหมู่บ้าน,ตำบลกับข้อจำกัดและปัจจัยในการส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาในหมู่บ้าน
       เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ             เดือนพฤศจิกายน   พ.ศ. 2538 - 2555
       สถานที่                              หมู่บ้านในเขตอำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
       เนื้อเรื่อง
                      หมู่บ้านในเขตพื้นที่แต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านการดำเนินชีวิตประจำวันและวิถีการปฏิบัติที่แตกต่างกัน  แต่จะกล่าวโดยเฉพาะในพื้นที่ที่แคบเข้ามาในพื้นที่อำเภอกันทรารมย์ เฉพาะในเขตพื้นที่ตำบลยางและตำบลข้างเคียงที่ติดต่อกัน
                    หมู่บ้านในเขตอำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ  มีทั้งหมด 175  หมู่บ้าน  16  ตำบล  ตำบลยางมีทั้งหมด  12 หมู่บ้าน  ซึ่งแต่หมู่บ้านมีวิถีดำรงชีวิตแบบเกษตรกรรม ที่อาศัยธรรมชาติทั้งหมดและไม่มีแหล่งน้ำที่ใหญ่ในการส่งเสริมการเกษตรเพื่อการชลประทานเข้าช่วยในการประกอบอาชีพเกษตรกรรม  ซึ่งแตกต่างจากกลุ่มตำบลที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งของอำเภอซึ่งมีการทำเกษตรกรรมที่มีตลอดทั้งฤดูกาล  ซึ่งสืบเนื่องมาจากการมีแหล่งน้ำธรรมชาติที่ใหญ่  เช่นทำนบฝายน้ำ,และแม่น้ำมูล  สนับสนุนและส่งเสริมในการทำการประกอบอาชีพ   ซึ่งการมีอาชีพและการมีงานทำส่งผลต่อการเข้าไปสนับสนุนการพัฒนาทั้งผู้นำและประชาชนในหมู่บ้านชุมชน    ยังมีปัจจัยเกี่ยวข้องร่วมไปถึงวัฒนธรรมของท้องถิ่นและการศึกษาของคนในชุมชนที่ส่งผลในการพัฒนาหมู่บ้าน  ยังมีปัจจัยอย่างอื่นที่เกื้อกูลให้งานพัฒนาชุมชนมีประสิทธิภาพถือเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดที่มองข้ามผ่านไปไม่ได้  คือ ปัจจัยในตัวพัฒนากรและปัจจัยภายในตัวประชาชนในชุมชน
                 ๑. การสร้างความเชื่อถือและศรัทธาในตัวนักพัฒนาเองให้เกิดขึ้น  (ไม่แบ่งชั้นประชาชน  และชั้นนักพัฒนา  ซึ่งจะทำให้เป็นช่องว่างของการเข้าไม่ถึงประชาชน )
                 ๒. การร่วมสร้างสำนึกให้เกิดความมีคุณธรรมและจริยธรรมในคนของชุมชนรวมถึงตัวของบุคคลกรการพัฒนาเอง  ต้องเร่งสร้างให้มี  ให้เกิดทั้งในนักพัฒนาชุมชนและในตัวประชาชน  กลุ่ม  องค์กรในชุมชนเพื่อให้เกิดความเข้มแข็งยั่งยืนของคนในชุมชน  ใช้หลักการ  วิธีการ และกระบวนการกระตุ้นจิตสำนึกและแนวคิดในการพัฒนาตนเอง ครอบครัวและชุมชนที่อยู่บนพื้นฐานของการแตกต่างกัน  โดยเฉพาะการส่งเสริมและการเร่งสร้างคุณธรรมและจริยธรรมในชุมชน  เพื่อเป็นชุมชนที่เข้มแข็งอย่างแท้จริง


-2-

                     จากประเด็นข้างต้น  ส่งผลให้เกิดแนวความคิดของการพัฒนา  ประเด็นสำคัญการพัฒนาบุคคลากรและกระตุ้นแนวความคิดหรือจุดประกายการพัฒนาด้านคุณธรรมและจริยธรรมในประชาชนให้เกิด เพื่อเป็นรอยต่อในการพัฒนาครอบครัว  ชุมชน  สังคม   อย่างยั่งยืนและเป็นแก่นในการพัฒนาคน  ถือเป็นสิ่งสำคัญสุดของการพัฒนามนุษย์
       บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
                       1.หลักการ   แนวคิด  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง (ภายใต้ ๒เงื่อนไข)
                       2.การดำเนินชีวิต ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม   ในทางพระพุทธศาสนา
 3.แนวคิดบทบาท และหน้าที่ของคนในสังคม
        แก่นความรู้ (Core Competencies)
                       1.การกระตุ้นแนวความคิดและการจุดประกายการพัฒนาของคนให้มีคุณธรรมและจริยธรรมในการดำเนินชีวิตตนเอง ครอบครัว   และชุมชน                                                                                                                                                                                           
                        2.การส่งเสริมการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนกับการแก้ไขปัญหาในชุมชนภายใต้สถานการณ์
        ปัจจุบัน                   
        กลยุทธ์ในการทำงาน
            1. แนวความคิด ปรัชญา กระบวนการ หลักการและวิธีการพัฒนาชุมชน
                  2. ภาคีพัฒนาควรส่งเสริมหลักคุณธรรมและจริยธรรมให้เกิดมีในการพัฒนาคนในชุมชนอย่างต่อเนื่อง 

 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (288)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:12 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:12


ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOPแบบบันทึกองค์ความรู้

ชื่อ - นามสกุล             นางสาววรวิมล    เย็นจิตต์
ตำแหน่ง             นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด                 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์            080-482-4813
ชื่อเรื่อง                 ยกระดับมาตรฐานผลิตภัณฑ์ OTOP
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ     ช่องทางการตลาดสินค้า OTOP ในพื้นที่ตำบลหนองหัวช้าง
อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ         ปี ๒๕๕5 (เดือนมกราคม ๒๕๕5 - จนถึงปัจจุบัน)
สถานที่เกิดเหตุการณ์         พื้นที่ตำบลหนองหัวช้าง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อเรื่อง
    หนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ (OTOP) เป็นนโยบายส่งเสริมให้ชุมชนสร้างงาน สร้างอาชีพและรายได้   ด้วยการนำทรัพยากรภูมิปัญญาในท้องถิ่น พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์และบริการที่มีคุณภาพ มีจุดเด่นและมูลค่าเพิ่ม
    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ ส่งเสริมสนับสนุนตำบลหนองหัวช้างด้วยการรวมกลุ่มแก่ประชาชนเพื่อให้มีอาชีพตนเอง สามารถผลิตพัฒนาผลิตภัณฑ์ OTOP จากภูมิปัญญาท้องถิ่นของตนเอง ปัจจุบันมีกลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการสินค้า OTOP ผ่านการคัดสรรสุดยอดหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์ไทย        ปี 2553 จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์
    เพื่อเพิ่มศักยภาพกลุ่มฯ ผลิตภัณฑ์ OTOP ในหมู่บ้านให้มีช่องทางการตลาด เพื่อกระจายสินค้าชุมชนสู่ตลาดภายนอก เพิ่มเศรษฐกิจชุมชนให้ดีขึ้น ข้าพเจ้าจึงกำหนดดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงานในพื้นที่ โดยส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เพื่อยกระดับรายได้ โดยเริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕5
ภายใต้วิธีการดำเนินงาน ดังนี้
1) ศึกษาข้อมูล กลุ่มเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ กลุ่มอาชีพ/OTOP
2) ส่งเสริมช่องทางการตลาดสินค้า OTOP เพื่อยกระดับรายได้โดยวางกลยุทธ์และแผนการดำเนินงาน
3) สร้างกลไกในระดับพื้นที่ สนับสนุนการดำเนินงาน ประสานหน่วยงานภาคีการพัฒนาต่างๆ
4) ประชาสัมพันธ์/ เผยแพร่ ติดตามให้กำลังใจกลุ่มผู้ผลิต OTOP ของตำบล โดยนำผลิตภัณฑ์ OTOP จัดแสดงและจำหน่ายทั้งตลาดในจังหวัดและอำเภอ เช่น การออกหน่วยบริการ ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในอำเภอ โครงการอำเภอเคลื่อนที่ (อำเภอยิ้ม)
5) สนับสนุนกลุ่มเข้ารับการฝึกอบรมเพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการและการพัฒนาผลิตภัณฑ์และการฝึกอบรมต่างๆ
โดยดำเนินการตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๕5 ภายหลังดำเนินการ ส่งผลให้ผลิตภัณฑ์ OTOP มีช่องทางการตลาด กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์ OTOP ได้รับการพัฒนาและมีมาตรฐาน มีมูลค่าเพิ่ม และกลุ่มฯ ประชาชนมีรายได้เพิ่มขึ้นภายใต้วิถีเศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มผู้ผลิต/ผู้ประกอบการ OTOP ได้พบปะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เชิงสร้างสรรค์
ขุมความรู้
๑) สร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินการ
๒) สร้างการเรียนรู้และความสามารถในการจัดการกลุ่ม/ชุมชน การทำงานร่วมกันของภาคีการพัฒนาในรูปแบบการพัฒนา
๓) เกิดการพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก ประชาชนมีอาชีพเสริม มีรายได้ มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

กฎ ระเบียบ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง ระเบียบ
1) นโยบายหนึ่งตำบล หนึ่งผลิตภัณฑ์
2) หลักการ วิธีการทำงานพัฒนาชุมชน
3) แนวคิดการมีส่วนร่วม
4) แนวคิดเศรษฐกิจเชิงสร้างสรรค์
 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (300)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:07 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:07


การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

      บันทึกองค์ความรู้

ชื่อ –สกุล  นายเริงชัย  แสวงวงศ์
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
โทรศัพท์  045-651265
ชื่อเรื่อง      การดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
สถานที่  บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อ.กันทรารมย์
                 “เศรษฐกิจพอเพียง” เป็นปรัชญาที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะ
แนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอด ตั้งแต่ก่อนเกิดวิกฤตการณ์ทางเศรษฐกิจ และเมื่อภายหลังได้ทรงเน้นย้ำแนวทางแก้ไขเพื่อให้รอดพ้น และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ และความเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ เป็นปรัชญาที่ชี้แนวทางการดำรงอยู่และปฏิบัติตนของประชาชนในทุกระดับตั้งแต่ระดับครอบครัว ระดับชุมชน จนถึงระดับรัฐ ทั้งในการพัฒนาและบริหารประเทศให้ดำเนินไปในทางสายกลาง  โดยเฉพาะการพัฒนาเศรษฐกิจ ความพอเพียง หมายถึง ความพอประมาณ ความมีเหตุผล การสร้างภูมิคุ้มกันที่ดีในตัวพอสมควรต่อการมีผลกระทบใด ๆ อันเกิดจากการเปลี่ยนแปลงทั้งภายนอกและภายใน
    นิยามของความพอเพียง
          ความพอประมาณ   หมายถึง  ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไป และไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
          ความมีเหตุผล   หมายถึง  การตัดสินใจเกี่ยวกับความพอเพียงนั้นจะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล  โดยพิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง  ตลอดจนคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดจากการกระทำนั้น ๆ อย่างรอบคอบ
          การมีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี  หมายถึง การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบ และความเสี่ยงจากการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
          เงื่อนไขเพื่อให้เกิดความพอเพียง
          เงื่อนไขความรู้  ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้านความรอบคอบที่จะนำความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน  เพื่อประกอบการวางแผน และความระมัดระวังในขั้นปฏิบัติ
          เงื่อนไขคุณธรรม  ที่จะต้องเสริมสร้าง  ประกอบด้วยมีความตระหนักในคุณธรรม  เช่น มีความซื่อสัตย์สุจริต ความอดทน ความเพียร ใช้สติปัญญาในการดำเนินชีวิต
         บ้านแดงน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลหนองแวง อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี 2555 และได้รับงบประมาณสนับสนุนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ จากกรมการพัฒนาชุมชน มีกิจกรรมสาธิตการทำน้ำยาล้างจาน และสาธิตการทำปลาส้ม การเลี้ยงปลาดุกในบ่อพลาสติก การเพาะเห็ดนางฟ้า  โดยเน้นการนำทรัพยากรในท้องถิ่นมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากที่สุด
          ความรู้ที่ใช้
                - หลักการและเป้าหมายปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
                - สำรวจและวิเคราะห์ปัญหาการความต้องการของชุมชน
                - ประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการผลิตสินค้าและบริการในท้องถิ่น


     กลยุทธ์ในการทำงาน
    1. การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่อย่างสม่ำเสมอ
    2. การจัดประชุมกรรมการ/ครัวเรือน เน้นการจัดทำบัญชีครัวเรือน
กฎระเบียบ  แนวคิด
๑. หลักการปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
         ๒. ปรัชญา แนวคิดพื้นฐาน หลักการกระบวนการทางานพัฒนาชุมชน
๓. แนวทางการขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ตัวชี้วัด ๖x๒ แบบประเมินตัวชี้วัด ๒๓ ตัวชี้วัด
              และแบบประเมินความสุขมวลรวม (GVH)

 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (363)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:05 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:16


การบริหารกองทุนที่ล้มเหลว

 
แบบบันทึกองค์ความรู้
ชื่อ –นามสกุล              นางสาวณัฎฐา   กัลกาเทพเทพิล
ตำแหน่ง              นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     088-373-973-8
ชื่อเรื่อง                 การบริหารกองทุนที่ล้มเหลว
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ     การบริหารกองทุนหมู่บ้าน
เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ         เดือน มกราคม 2555
สถานที่เกิดเหตุการณ์          บ้านเหมือดแอ่  ตำบลดู่  อำเภอกันทรารมย์  จังหวัดศรีสะเกษ

เนื้อเรื่อง.....ในการทำงานบทบาทหน้าที่ของพัฒนากรผู้ปะสานงานตำบล  กองทุนหมู่บ้านเป็นอีกหน้าที่หนึ้งที่พัฒนากรต้องติดตามย่างต่อเนื่องเพราะเป็นกิจกรรมใหม่ที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านที่จะต้องบริหารอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องโดยดารยึดความถูกต้องเป็นแนวทางในการบริหารเพราะถ้าเกิดความผิดพลาดก็หมายความว่าหมู่บ้านเกิดความล้มเหลวทั้งระบบ
เมื่อเวลา18.00น.ของวันที่ 10 กรกฏาคม 2555  ข้าพเจ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่นักวิชาการพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์ ได้เดินทางไปร่วมประชุมกองทุนหมู่บ้าน  ที่บ้านเหมือนแอ่ หมู่ที่ 4 ตำบลดู่ เวลา20.00น. เรามาถึงที่ประชุม ชาวบ้านมากมายทยอยเดินทางมาร่วมประชุม  ข้าพเจ้าพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฯ ได้ถามปัญหาที่เกิดขึ้นจากคณะกรรมการอีกครั้งเพื่อเป็นการย้ำข้อมูลที่ได้รับมาเดิมว่ากองทุนนี้มีเงินหายบางส่วนโดยสมาชิกได้ลงความเห็นว่ามีคณะกรรมการบางคนได้นำไปใช้ แล้วเมื่อถึงเวลาชำระคืนไม่ยอมชำระคืนตามกำหนด และหากจะให้สมาชิกที่เหลือส่งคืนเงินยืม ก็ขอให้คณะกรรมการและเจ้าหน้าที่ได้ไปติดตามให้บุคคลที่มีพฤติกรรมดังกล่าวส่งใช้คืนเงินยืมก่อน แล้วสมาชิกคนอื่นถึงจะยอมส่งเงินยืมคืนเช่นกัน
เจ้าหน้าที่ฯพร้อมด้วยคณะกรรมการกองทุนฯ จึงได้ขอให้สมาชิกจ่ายคืนเงินบางส่วนที่ค้างชำระก่อน และขอให้คณะกรรมการฯได้บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อเป็นหลักฐานในการติดตามครั้งนี้
โดยในการพูดคุยรอบนอกกับสมาชิก ได้รับทราบว่ามีคณะกรรมการบางคนได้เอื้อประโยชน์ให้พวกพ้องในการทำสัญญากู้ยืมเงินโดยไม่ได้รับการพิจารณาจากคณะกรรมการหรือสมาชิก ทำให้เกิดความไม่พอใจระหว่างสมาชิกที่กู้ยืมเงินรายอื่น ทำให้เกิดการไม่ส่งเงินเมื่อครบกำหนดชำระ และบางรายที่กู้ยืมหาไปจากหมู่บ้านทำให้เกิดการสูญหายของเงินทุนในกองทุน
ซึ่งจากการตรวจเอกสารหลักฐานในการทำสัญญากู้ยืมของคณะกรรมการและสมาชิกครั้งนี้ ข้าพเจ้าได้พบข้อผิดพลาดบางประการ โดยเฉพาะเอกสารในการกู้ยืมเงินบางรายที่ไม่มีผู้ค้ำประกัน บางรายเอกสารสัญญาหาย โดยที่คณะกรรมการไม่มีเอกสารคู่ฉบับเก็บไว้ เนื่องจากเป็นพวกพ้องหรือเครือญาติของคณะกรรมการบริการกองทุนฯ ข้าพเจ้าจึงได้ชี้แจ้งแนวทางและนัดให้คณะกรรมการมารับคู่มือเพื่อนำไปถ่ายเอกสารเป็นแนวทาง ระเบียบการบริหารจัดการกองทุนฯ ในวันหลัง และขอให้ดำเนินการติดตามในส่วนของลูกหนี้ที่ค้างชำระโดยขอให้ผ่อนผันเป็นรายเดือนขั้นต่ำเดือนละ 300 บาท บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)    
              
-    การศึกษาหลักการแนวทางการคัดเลือกบุคคลเข้าบริหารจัดการบุคคลโดยการเพิ่มความรู้ให้กับสมาชิกอย่างเป็นรูปธรรม
-    การติดตามของเจ้าหน้าที่อย่างต่อเนื่อง
-    เมื่อมีการเปลี่ยนพัฒนากรประสานงานประจำตำบล ควรทำรายละเอียดข้อมูล ปัญหาต่างๆของกองทุนที่รับผิดชอบเพื่อส่งมอบงานให้ชัดเจน
-    ธุรกรรมเรื่องการเงินต้องผ่านเจ้าหน้าที่เพื่อเป็นการตรวจให้ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน
แก่นความรู้ (Core Competency)
-    ศึกษาจากระเบียบ กทบ.ชาติ
-    คณะกรรมการกองทุนปฎิบัติหน้าที่โดยเคร่งครัดและเป็นปัจจุบัน
-    สมาชิกกองทุนต้องเข้าร่วมประชุมทุกครั้ง
กลยุทธิ์ในการทำงาน
     1. .......ไม่ปล่อยให้กองทุนหมู่บ้านดำเนินการเอง...
    2...........เจ้าหน้าที่(พัฒนากรติดตามกองทุนอย่างต่อเนื่อง)
  กฏระเบียบ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
     1.........การทำงานทุกอย่างต้องมีความตั้งใจจริงและต้องรักในงานที่ทำ    
     2.........หลักการบริหารต้องปฎิบัติตามกฎระเบียบกฎกติกาอย่างเคร่งครัดอย่าเห็นแก่พวกพ้อง
 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (491)
สร้าง: 12 ก.ย. 2555 10:02 แก้ไข: 12 ก.ย. 2555 10:28


การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน


                                                           บันทึกองค์ความรู้

                ชื่อ – นามสกุล       นายประถม   สังข์ศรี
                ตำแหน่ง       เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
                สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกันทรารมย์
                ชื่อเรื่อง   การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน

                เนื้อเรื่อง  
                            ปัจจุบัน “การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชน“ ในสังคม ผู้นำ  เป็นประกาย  ในการที่
               การพัฒนาภาวะผู้นำเพื่อเสริมสร้างพลังชุมชนทุกคน  ต้องลุกขึ้นมามีส่วนร่วมช่วยกันปริรูปการพัฒนาสังคม
               ที่เป็นการยกย่อง สนับสนุน  และ ร่วมมือกับ “ผู้นำ“ ในชุมชน ผู้นำเป็นแก่นนำ  หรือ  เป็นพลังหลักในการ
               บูรณาการพัฒนาชุมชน จากล่าง  เสริมการพัฒนาชุมชน ข้างบน    ที่ดำเนินการไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ รวมถึง
               การเมือง ให้แก่ผู้นำ  เพื่อร่วมกันแก้ปัญหา ด้านความคิด  จิตใจ  อารมณ์  เกื้อกูล  สร้างความอบอุ่นแก่
               ครอบครัว  ชุมชน 

                  ขุมความรู้  
                            - ผู้นำชุมชนทำงานต่างคนต่างทำ
                            - ผู้นำขาดการวิเคราะห์เหตุการณ์ภายในชุมชน ความอบอุ่น
                            - สังคมแวดล้อมเป็นแหล่งครู  ดีบ้าง  ไม่ดีบ้าง

                 แก่นความรู้
                             - ศึกษาปัญหา  รับทราบข้อมูล 
                             - สร้างบรรยากาศ 
                             - ผู้นำคือครู

                 กลยุทธ์ในการปฏิบัติ
                              -ศึกษาปัญหาในแต่ละเรื่อง ความแตกต่างสภาพปัญหา และ อารมย์ ความรู้สึกของลูก ไม่เหมือน
                 กัน  การรับทราบข้อมูลในทุกด้าน เพื่อเตรียมการแก้ปัญหาจึงจำเป็นอย่างยิ่ง หากมีข้อมูลมาก รู้คน  รู้
                สังคม  รู้วัฒนธรรม  วิถึชีวิต  เข้าใจสภาพจิตใจของผู้นำอย่างชัดเจน การตัดสินใจ ย่อมถูกต้อง ถูกทาง เกิด
                การยอมรับ   

                  สร้างบรรยากาศ
                               -สร้างความเป็นเองกับผู้นำ พูดคุย  ให้ความเป็นธรรมทุกคน  เปิดโอกาสผู้นำแลกเปลี่ยน   
                  ความคิดเห็น  ถามทุกข์ สุข ผู้นำแต่ละคนในการดำรงชีวิต ร่วมกันคิด ร่วมกันค้นหาปัญหา  ร่วมกันหา
                  ทางออก  อย่างถูกวิธี  เกิดประโยชน์ต่อครอบครัว  สังคม สิ่งแวดล้อม  ชุมชน  

                  ผู้นำคือครู
                           -ทำความเข้าใจไม่เลือกเฉพาะผู้นำที่เก่ง  ยอมรับผู้นำตามความเป็นจริง ช่วยเหลือส่งเสริม  ตาม   
                  สภาพ
                           -จัดกิจกรรมวันครอบครัวอบอุ่น แลกเปลี่ยนประสนการณ์ของผู้นำแต่ละคน
                           -สนับสนุนส่งเสริมให้ลูกรู้สังคม รู้สิ่งแวดล้อม  รู้คุณธรรม วัฒนาธรรม เกื้อกูล นำปฏิบัติ    แก้ปัญหา
                  ครอบครัว  สังคม  ชุมชน ได้อย่างถูกต้อง  ถูกทาง 

                            เป็นความสำเร็จ ภาคภูมิในการแก้ปัญหาครอบครัว  สังคม  ชุมชน
                               

 

 

 
 


โดย อำเภอกันทรารมย์ ความคิดเห็น (0) | ดู (280)
สร้าง: 19 มี.ค. 2555 11:22 แก้ไข: 19 มี.ค. 2555 11:22
 Page| Next | Last 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION