กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง :: โปรไฟล์

KM Blog

  บันทึกงานล่าสุด

 Page| Next | Last 


ขั้นตอนการให้โอนข้าราชการ
คำสำคัญ:ขั้นตอน การโอน ข้าราชการพลเรือนสามัญ

แบบบันทึกองค์ความรู้

 

ชื่อ- นามสกุล                        นางสาวเพ็ญนภา  วรรณทอง

ตำแหน่ง                             นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ

สังกัด                                กองการเจ้าหน้าที่

ชื่อเรื่อง                              ขั้นตอนการให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการพัฒนาชุมชน
เนื้อเรื่อง

 

 

 การให้โอนข้าราชการพลเรือนสามัญ  คือ การสั่งให้ข้าราชการพลเรือนสามัญพ้นจากตำแหน่งที่สังกัดเดิมแล้วไปแต่งตั้งในตำแหน่งที่สังกัดใหม่   มีขั้นตอนที่กรมฯ ต้องดำเนินการดังนี้

                    1. การตรวจสอบประวัติ, คุณสมบัติ เมื่อหน่วยงานที่รับโอนข้าราชการได้ทำหนังสือสอบถามความยินยอมจากกรมฯ ให้ดำเนินการตรวจสอบว่าข้าราชการดังกล่าวมีภาระผูกพันหรือหลักเกณฑ์อะไรที่เกี่ยวข้องกับราชการหรือไม่ เช่น

- จะต้องปฏิบัติราชการในตำแหน่งที่ได้รับแต่งตั้งไม่น้อยกว่า 2 ปี จึงจะมีสิทธิยื่นคำร้องขอย้ายหรือขอโอนไปรับราชการสังกัดส่วนราชการอื่นแล้วแต่กรณี เว้นแต่จะลาออกจากราชการ หรือเป็นนักเรียนทุน จะต้องชดใช้ทุนตามระยะเวลาที่กำหนดไว้

- ตรวจดูการได้รับเงินเดือน ควรจะให้มีการเลื่อนเงินเดือนเสียก่อนที่จะยินยอมให้โอนได้ โดยอาจกำหนดเวลาให้หลังจากการเลื่อนเงินเดือนแล้ว และไม่ควรให้โอนในระหว่าง 1 มีนาคม ถึง 1 เมษายน และระหว่าง 1 กันยายน ถึง 1 ตุลาคม เพื่อไม่ให้กระทบต่อการเลื่อนเงินเดือนประจำปี

 

หมายเหตุ ตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษขึ้นไปต้องขอความเห็นชอบจากปลัดกระทรวงก่อน ให้ดำเนินการขอความเห็นชอบไปที่กระทรวง หากตอบกลับมาว่าเห็นชอบก็ดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

                   2. สอบถามข้อมูลและความเห็นการให้โอน  ให้สอบถามไปที่ต้นสังกัดที่ข้าราชการผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วแต่กรณี ตามแนวทางของหนังสือกรมการพัฒนาชุมชน ที่ มท 0402/ว 1857 ลงวันที่ 12 กันยายน 2548    เพื่อสอบถามข้อมูลและความเห็นการให้โอนเพื่อประกอบการพิจารณาการโอนข้าราชการดังกล่าว เช่น

- ถ้าอยู่จังหวัดหนองคาย ก็สอบถามไปที่จังหวัดหนองคาย

- ถ้าอยู่กองคลัง ก็ทำหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่สอบถามไปที่ผู้อำนวยการกองคลัง

- ถ้าอยู่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนนครศรีธรรมราช ก็ทำหนังสือจากกองการเจ้าหน้าที่ สอบถามไปที่ผู้อำนวยการสถาบันการพัฒนาชุมชน

- ถ้าข้าราชการอยู่สังกัดจังหวัดหนองคายปฏิบัติหน้าที่จังหวัดอุดรธานี ก็ทำหนังสือสอบถามไปที่จังหวัดอุดรธานี

                     3. ตอบยินยอมให้โอนหรือตอบขัดข้อง หากยินยอมให้โอนได้ให้แจ้งส่วนราชการที่มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการให้ทราบถึงข้อมูลที่สอบถามมา พร้อมบอกกำหนดระยะเวลาที่จะให้โอนและส่งสำเนา ก.พ. 7 ไปด้วย เพื่อให้ส่วนราชการนั้นได้จัดทำคำสั่งรับโอนต่อไป   ทั้งนี้ให้แจ้งต้นสังกัดของข้าราชการรายดังกล่าวทราบด้วย แต่หากมีการขัดข้องการโอนอันเนื่องมาจากเหตุผลใดก็ตาม  ควรมีหนังสือแจ้งขัดข้องการให้โอนข้าราชการไปยังส่วนราชการนั้น โดยแสดงเหตุผลความจำเป็นประกอบไปด้วย เช่น เจ้าตัวขอยกเลิก  โดยประสงค์จะขอปฏิบัติราชการที่สังกัดเดิมต่อไป

                   4. ออกคำสั่งให้โอนและส่งตัว เมื่อส่วนราชการที่มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการมีคำสั่งรับโอนมายังกรมการพัฒนาชุมชน ให้ดำเนินการออกคำสั่งให้โอนข้าราชการรายนั้น เพื่อสั่งให้พ้นจากตำแหน่งและสังกัดเดิม โดยคำสั่งดังกล่าวจะต้องเป็นวันเดียวกัน ซึ่งในการออกคำสั่งนั้นสามารถออกย้อนหลังไปได้ และแจ้งให้ส่วนราชการทราบพร้อมสำเนาคำสั่งให้โอน และแจ้งให้ต้นสังกัดของข้าราชการดังกล่าวสั่งให้ข้าราชการมอบหมายงานในหน้าที่ให้เรียบร้อยแล้วนำหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัดไปรายงานตัวกับส่วนราชการที่รับโอนตามที่ระบุไว้ในหนังสือที่ปะหน้าคำสั่งรับโอนมา

 

……………………………….


โดย กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ความคิดเห็น (0) | ดู (6455)
สร้าง: 03 พ.ค. 2554 16:19 แก้ไข: 03 พ.ค. 2554 16:25


ย้ายกับโอนต่างกันอย่างไร
คำสำคัญ:ย้าย โอน

"สวัสดีค่ะ ต้องการโอนย้ายค่ะ" มีข้าราชการหลายท่านที่โทรศัพท์มาหาเจ้าหน้าที่แล้วบอกว่าต้องการโอนย้าย ทำให้เจ้าหน้าที่ต้องถามกลับว่าต้องการโอนหรือย้าย เพราะสองคำนี้มีความหมายต่างกัน วันนี้เรามาดูกันว่าสองคำนี้ต่างกันอย่างไร

การโอน คือ การโอนไปสังกัดหน่วยงานอื่น เช่น เป็นข้าราชการ พช. ต้องการโอนไปสังกัด อบต.    การย้าย คือ การย้ายสังกัดแต่อยู่หน่วยงานเดิม เช่น เป็นข้าราชการ พช. สังกัด จ.หนองคาย ต้องการย้ายไปสังกัด จ. อุดรธานี เป็นต้น


โดย กลุ่มงานบรรจุแต่งตั้ง ความคิดเห็น (0) | ดู (909)
สร้าง: 03 พ.ค. 2554 14:04 แก้ไข: 03 พ.ค. 2554 14:04
 Page| Next | Last 

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION