สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เทคนิคการปรับปรุงงาน
เนื้อหา บล็อก :

 

ชื่อ – สกุล ผู้บันทึกองค์ความรู้     นางดวงใจ  อินทร์พรม
ตำแหน่ง                                             นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                                                  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
เบอร์โทรศัพท์ติดต่อได้สะดวก   0-5551-1961

ชื่อเรื่อง           เทคนิคการปรับปรุงงาน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   การทำงานช้า ส่งรายงานไม่ทันตามกำหนด
สถานที่เกิดเหตุการณ์     สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
 
ปัจจุบันนักวิชาการแต่ละคนมีงานในหน้าที่รับผิดชอบมาก เวลาราชการ 8.30-16.30 น. ไม่เพียงพอในการทำงาน ต้องทำงานนอกเวลา รวมทั้งวันเสาร์ วันอาทิตย์ ด้วย แต่ก็ยังไม่สามารถส่งรายงานได้ทันตามกำหนด และนักวิชาการบางคนอาจจะมีความรู้ ความสามารถอย่างหนึ่ง แต่ได้รับความไว้วางใจให้รับผิดชอบงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งไม่ตรงกับความถนัดของตนเอง  อาจเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้ทำงานช้าส่งงานไม่ทัน ถูกทวงถามตลอดเวลาก็เป็นได้ ข้าพเจ้าก็เป็นคนหนึ่งที่ส่งงานไม่ทัน จึงได้ศึกษาหาความรู้ต่าง จากinternet  และทดลองทำดู จนสามารถปรับปรุงงานที่ทำอยู่ให้มีคุณภาพดียิ่งขึ้น และส่งทันตามกำหนดได้
บันทึกขุมความรู้ Kmowledge Assets)
                 การวิเคราะห์ตนเอง (รู้ตนเอง)
                 การหาทางออก                  
แก่นความรู้(Core Competency)
                      กระบวนการปรับปรุงงานที่มีคุณภาพ
กลยุทธ์ในการทำงาน
ใช้ วงจร PDCA  เป็นกลยุทธ์ในการปรับปรุงงาน
PDCA    คือ   วงจรเด็มมิง (Deming Cycle )  ซึ่งเรียกตามปรมาจารย์ชื่อดังก้องโลกด้าน “คุณภาพ”    คือ
ดร. เอ็ดเวิร์ด ดับเบิลยู เด็มมิ่ง ( Dr.Edward W. Deming)     PDCA   เป็น  เครื่องมือปรับปรุงงาน
                P   คือ    Plan       (การวางแผน)
                D   คือ   Do          (การนำไปปฏิบัติ)
                C   คือ    Check    (การตรวจสอบ)
                A   คือ   Action   (การแก้ไขปรับปรุง)
                กิจกรรมที่จะนำไปสู่การปรับปรุงและการควบคุมอย่างเป็นระบบ จะเป็นไปตาม “วงจรเด็มมิ่ง” หรือ “วงจร PDCA” อันประกอบด้วย การวางแผน การนำไปปฏิบัติ การตรวจสอบ และการแก้ไข ปรับปรุง โดย จะเริ่มจากการวางแผน การนำแผนที่วางไว้มาปฏิบัติ การตรวจสอบผลลัพธ์ที่ได้ ถ้าไม่ได้ผลลัพธ์ตามที่คาดหมายไว้ จะต้องทำการทบทวนแผนการโดยเริ่มต้นใหม่อีกครั้ง และทำตามวงจร  PDCA  ซ้ำอีก
            ในการปรับปรุงงานใดๆ เราจะเริ่มต้นด้วย
            ขั้นตอนที่ 1   การวางแผน(Plan)
            วางแผนตั้งเป้าหมาย ในบรรดาองค์ประกอบทั้งสี่ประการของ   “วงจร PDCA”   นั้น ต้องถือว่าการวางแผนเป็นเรื่องที่สำคัญที่สุด
            “การวางแผน”  จะเป็นเรื่องที่ทำให้กิจกรรมอื่นๆ ที่ตามมา สามารถทำงานได้อย่างมี ประสิทธิผล เพราะถ้าแผนการไม่เหมาะสมแล้ว จะมีผลทำให้กิจกรรมอื่นไร้ประสิทธิผลตามไปด้วย แต่ถ้ามีการเริ่มต้นวางแผนที่ดี จะทำให้มีการแก้ไขน้อยและกิจกรรมจะมีประสิทธิภาพขึ้น
            ขั้นตอนที่ 2 การนำแผนไปปฏิบัติให้เกิดผล (DO)
            เพื่อให้มีการนำแผนการไปปฏิบัติอย่างถูกต้อง เราจะต้องสร้างความมั่นใจว่าฝ่ายที่รับผิดชอบในการนำแผนไปปฏิบัติได้รับทราบถึงความสำคัญและความจำเป็นในแผนการนั้นๆ มีการติดต่อสื่อสารไปยังฝ่ายที่มีหน้าที่ในการปฏิบัติอย่างเหมาะสม มีการจัดให้มีการศึกษา และการอบรมที่ต้องการ เพื่อการนำแผนการนั้นๆ มาปฏิบัติ และมีการจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นในเวลาที่จำเป็นด้วย
           ขั้นตอนที่ 3   การตรวจสอบ (Check)
·       ตรวจสอบผลลัพธ์
เพื่อทำการตรวจสอบดู “ผลลัพธ์”หรือ “ผลงาน” ที่เกิดขึ้นว่า เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดใน
แผนหรือไม่
            การตรวจสอบและประเมินผลลัพธ์ของการปฏิบัติตามแผน เพื่อดูว่าได้ “ผลผลิต” หรือ “ผลงาน” ตามแผนหรือไม่
            ขั้นตอนที่ 4   การแก้ไขปรับปรุง (Action)
§  ถ้าทำได้ตามแผน ก็ทำเป็นมาตรฐาน
§  ถ้าทำไม่ได้ ก็ปรับปรุงแก้ไข
     การทำตามวงจร  PDCA   อย่างตั้งใจ และถูกต้องจะช่วยให้เกิดความเชื่อมั่นในการทำงาน เมื่อ
วงจร  PDCA หมุนซ้ำไปเรื่อยๆ จะทำให้เกิดการปรับปรุงงานและทำให้ระดับของผลลัพธ์สูงขึ้นเรื่อยๆ ดังนั้น การกระทำตามวงจร PDCA  นี้  จึงเท่ากับการสร้างคุณภาพที่น่าเชื่อถือมากขึ้น
 
 
 
 
 
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
1.การปฏิบัติงานที่มีคุณภาพ/ประสิทธิภาพ
2.จริยธรรม คุณธรรมของข้าราชการ

 

 
 
 
 

 

คำสำคัญ(Keyword):
กลยุทธ์, เป้าหมาย,วางแผน,การทำงาน
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION