มัจฉา :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : หมอสูตรขวัญ
เนื้อหา บล็อก :

 

บทบาท  ภารกิจ  การทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนในปัจจุบัน  ไม่สามารถที่จะทำงานเพียงลำพังได้  ไม่ว่าจะดำเนินงานโครงการใด ๆ ก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีการบูรณาการประสานภาคีการพัฒนาในระดับต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้นำชุมชน หัวหน้าคุ้ม ปราช์ญชาวบ้านและประชาชนในพื้นที่  ซึ่งแต่ละคนก็จะมีบทบาท  หน้าที่  แตกต่างกันไปตามสถานการณ์
 จากประสบการณ์การทำงานในพื้นที่  ทำให้ข้าพเจ้าได้รู้จักปราชญ์ชาวบ้านแขนงหนึ่ง  ซึ่งเป็นบุคคลที่มีความรู้  ความสามารถ  ได้รับการยกย่องและยอมรับจากคนทั้งในชุมชนและนอกชุมชนในเรื่อง หมอสูตรขวัญ  จึงอยากนำประสบการณ์ที่พบเห็นและความรู้ที่ได้รับฟังมาประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนทุกคนได้รู้จักกับปราชญ์ชาวบ้านแขนงนี้ ค่ะ
 ประวัติส่วนตัว
 คุณพ่อสมใจ  แจ้งสว่าง    เกิดวันที่  15  ธันวาคม  2504  อายุ  50 ปี  บ้านเลขที่  50 หมู่ที่  5 ตำบลหนองไฮ  อำเภออุทุมพรพิสัย  จังหวัดศรีสะเกษ  เป็นบุตรของคุณพ่อคำภาและแม่ปาน  แจ้งสว่าง  มีพี่น้อง  จำนวน  10 คน  ดังนี้ง
 1.นายบุญมี  แจ้งสว่าง
 2. นางพิมพา  กิ่งวงษา
 3. นายมั่น  แจ้งสว่าง
 4. นางบุญมา  สุพรม
 5. นายบุญเลิศ  แจ้งสว่าง
 6. นางบุญเริ่ม  แจ้งสว่าง
 7. นางบุญเรือง  วรครุฑ
 8. นายสุพัฒน์ธนพงศ์  แจ้งสว่าง
 9. นายสมใจ  แจ้งสว่าง
 10. นางมลิวัลย์  แจ้งสว่าง
สถานภาพสมรสกับนางบัวสอน  แจ้งสว่าง  มีบุตร จำนวน  2 คน  ดังนี้
 1.นายณัฐพงศ์  แจ้งสว่าง  อายุ  26  ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพรับจ้าง
 2. นายรัตนพงศ์  แจ้งสว่าง  อายุ  24  ปี  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  อาชีพรับจ้าง
ประกอบอาชีพหลัก   ทำนา 
อาชีพเสริม   ปลูกพืชผักหลังฤดูกาลเก็บเกี่ยว เช่น แตงโม ข้าวโพด พืชผักสวนครัว  และเป็นหมอสูตรขวัญ

การศึกษา  จบชั้น ม.ศ. 5  จากโรงเรียนกำแพง จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 7  ได้บวชเณร 5 ปี และบวชพระ 2 พรรษา  เป็นพระนักเทศน์  มีญาติโยมเลื่อมใส  ศรัทธามากมาย  เมื่อลาสิกขา  ได้ศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการเป็นหมอสูตรขวัญแขนงต่าง ๆ มากมายจนมีความเชี่ยวชาญในด้านการเป็นหมอสูตรและได้ผันตัวเองเป็นหมอสูตรขวัญเมื่ออายุ 
45 ปี จนถึงปัจจุบัน
การดำรงตำแหน่งทางสังคม
  ปัจจุบันดำรงตำแหน่งสมาชิก อบต. / กม./ปราชญ์ชาวบ้าน
ขุมความรู้
  คุณพ่อสมใจ  แจ้งสว่าง  เป็นหมอสูตรขวัญ  แขนงต่าง ๆ ดังนี้
  1.   สู่ขวัญเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต  เช่น  เมื่อได้รับราชการหรือเลื่อนยศสูงขึ้น
 2.   สูตรขวัญเรียกขวัญ  กรณีเกิดอุบัติเหตุ
 3. สู่ขวัญนาค 
 4.  สู่ขวัญน้อยก่อนแต่งงาน
 5. สู่ขวัญงานแต่งงาน
 6.  สู่ขวัญขึ้นบ้านใหม่
 7.  สู่ขวัญข้าว
 8.  สู่ขวัญบายศรีเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ชีวิต
 9.  สู่ขวัญทหารก่อนประจำการ/ปลดประจำการ
 10. สู่ขวัญเด็กแรกเกิด
 11. สู่ขวัญทั่วไป ให้มีอายุมั่นขวัญยืน
 12. สู่ขวัญสะเดาะเคราะห์  แก้เคราะห์ ต่าง ๆ
 13. พิธีเชิญผะเวสเข้าเมือง
 14. แหล่อวยพรในงานบุญประเพณีต่าง ๆ
ค่าสัมมนาคุณหมอสูตรขวัญ
 500 – 5,000.-  บาท/ครั้ง/งาน
แก่นความรู้
1. เตรียมตัว  เตรียมใจทุกครั้งที่ต้องเป็นหมอสูตร  เตรียมบทสูตรให้ตรงกับเรื่องที่ได้รับเชิญ
2. พักผ่อนให้เพียงพอ ทำจิตใจให้แจ่มใส  คิดในแง่บวก  มองโลกในแง่ดี
3. ไม่ดื่มเครื่องดื่มที่แอลกอออร์ทุกชนิด
4. ดื่มน้ำอุ่น / เครื่องดื่มที่มีรสเปรี้ยว  ไม่ดื่มน้ำเย็น 
5. รับประทานอาหารที่มีรสเปรี้ยว
6. การแต่งกายสะอาด  เรียบร้อย  บุคลิกดูดี

ความรู้ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
 1. ภูมิปัญญาชาวบ้าน
 ¬2.  ภูมิปัญญาท้องถิ่น
 3. การพัฒนาบุคลิกภาพ
 

คำสำคัญ(Keyword):
หมอสูตรขวัญ
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION