สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหา บล็อก :

 

แบบบันทึกองค์ความรู้
ชื่อ นามสกุล :   นายสุภาพ      มาสพันธ์
ตำแหน่ง :   พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
สังกัด : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดได้สะดวก :   08-1799-3513
ชื่อเรื่อง :   การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ :   การเรียนรู้และนำความรู้ไปสู่การปฎิบัติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ :   เดือน 10 มีนาคม 2554
สถานที่ :  บ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่     จังหวัดขอนแก่น
…………………………………………………………………..
1.เนื้อเรื่อง
 
               การขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง      หัวใจสำคัญของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง อยู่เย็น เป็นสุข” คือความเข้าใจในตัวชี้วัด    แล้วดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม เพราะผลการพัฒนาจำเป็นต้องให้ผ่านตัวชี้วัดตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด และที่สำคัญต้องปรับประยุกต์ปรัชญามาสู่การปฎิบัติ ให้ได้ต้องอาศัย องค์ความรู้ การคิดวิเคราะห์ การเข้าถึงแก่นแท้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ใช่ท่องจำได้ นักพัฒนาต้องศึกษา หลักการ ความหมาย เพื่อสื่อสาร สร้างความเข้าใจถึงวิธีการทำกิจกรรม      ตามวิธีการของปรัชญาอย่างจริงจัง เป็นแบบอย่างให้ประชาชนอย่างมีนวัตกรรม   จะพูดเก่ง   พูดดี อย่างเดียวคงไม่พอ
 
               ผลกระทบจากการทำงานที่ผ่านมา      หมู่บ้าน/ชุมชนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(ต้นแบบ)         มักเกิดปัญหาการนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม         อันจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น   ทั้งนี้เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นมักเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ให้การสนับสนุน การส่งเสริม การสร้างความรู้ความเข้าใจ สามารถขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม       เกิดความเชื่อมั่นในการนำองค์ความรู้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในครอบครัว
 
               ปีงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมการพัฒนาชุมชน    ดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ 84 พรรษา    เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนาหมู่บ้านให้มีระบบบริหารจัดการชุมชน         และมีการจัดระดับหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามเกณฑ์ของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด 3 ลักษณะ คือ     1.ระดับพออยู่ พอกิน 2. ระดับอยู่ดี กินดี , 3.ระดับมั่งมี ศรีสุข   บ้านโคกสว่าง หมู่ที่ 7 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ เป็นหมู่บ้านที่ได้รับงบสนับสนุนดำเนินโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง(ต้นแบบ) ระดับ “พออยู่ พอกิน” ในการพัฒนาหมู่บ้านตามแต่ลักษณะทั้ง 3  ต้องดำเนินด้วยกิจกรรม ดังนี้  เช่น
                                  “หมู่บ้านระดับพออยู่ พอกิน”
                  
-2-
                    1. ประชุมเชิงปฎิบัติการ/สัมมนา   ผู้แทนครอบครัวพัฒนา(30ครัวเรือน) ให้การเรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง ระยะเวลา 1 วัน   และมีการศึกษาดูงานประสบการณ์การพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
                   ในการดำเนิน กิจกรรมที่ 1.  นั้น   นับว่าเป็นหัวใจสำคัญ ในการสร้างความรู้ ความเข้าใจให้แก่ครัวเรือนตัวแทนทั้ง 30 ครัวเรือน   ให้เห็นถึงความจำเป็นและความสำคัญในเหตุและผลของการนำแนวคิดตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้/ประยุกต์         ในการดำเนินชีวิตให้เห็นผลเป็นรูปธรรม        นำไปสู่การปรับแปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตในครอบครัวเพื่อต้านกระแสการพัฒนาที่เน้นการบริโภคหรือทุนนิยม ทั้งนี้ครอบครัวตัวแทน จะเห็นว่าเขาจะอยู่ในสังคมในบริบทดังกล่าวได้โดยไม่ตกเป็นเหยือและอยู่ในกระแสโดยไม่เดือดร้อนได้อย่างไร เจ้าหน้าที่ผู้ให้ความรู้นั้น เป็นคำตอบหนึ่งที่สามารถสนับสนุนให้เห็นถึงความจำเป็นนั้นได้ เช่น        ความหมายของคำว่า “ปรัชญา” คืออะไร?, “เศรษฐกิจพอเพียง” คืออะไร?   เกียวข้องและมีผลกระทบอะไรกับครัวเรือน/ชุมชน อย่างไร? คงไม่บอกได้แต่เพียงว่า ......3 ห่วง 2 เงื่อนไข        การสนับสนุนให้ครัวเรือนได้มีส่วนร่วมในการสร้าง “องค์ความรู้” ของคำ ดังกล่าว นั้น สำคัญยิ่งกว่า......ตอบคำถามได้ไหมว่า? เขาจะได้อะไรจากโครงการดังกล่าว?    นั่นคือโจทย์ของนักพัฒนาชุมชน   (นักวิชาการพัฒนาชุมชน ชำนาญการ)
                   2. กิจกรรมเรียนรู้ตนเอง    โดยกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต   จัดทำแผนชีวิตของครัวเรือนตนเอง (30 ครัวเรือน) เป็นกิจกรรมที่เชื่อมโยงจาก กิจกรรมที่ 1.   และเป็นคำตอบว่า วัตถุประสงค์ของโครงการฯ จะตอบผลวัตถุประสงค์/outcome ได้หรือไม?        ถ้าหากกิจกรรมที่2 หาคำตอบจากครัวเรือน(30) ไม่ได้ นักพัฒนาชุมชนทั้งหลาย ต้องไปเริ่มต้นทบทวน กิจกรรมที่ 1 หรือไม่ ?
                   3. กิจกรรมสาธิตการดำรงชีวิตแบบพอเพียง เช่นกิจกรรมเพื่อลดรายจ่าย, ส่งเสริมการออม,กิจกรรมส่งเสิมการลดการใช้พลังงาน    และการใชพลังงานทางเลือก   เป็นต้น
                   4. กิจกรรมเพื่อเสริมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน             และการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตยฯ    และการสร้างความสมานฉันท์สามัคคีของหมู่บ้าน
                   5. กิจกรรมการจัดการความรู้วิธีการปฎิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน     และมีการประเมินผลความสุขมวลรวมของชุมชน และการจัดการความรู้      เพื่อนำข้อมูลความรู้ไปใช้ในการปรับปรุง เผยแพร่ในการขยายผลสู่หมู่บ้านอื่น
 
2. บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
                  2.1 การสร้างความเข้าใจในปัญหาและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำ,กลุ่มองค์กร และครัวเรือนตัวแทน
                  2.2 ค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ได้
                  2.3 การเชื่อมโยงภูมิปัญญา ทุนในชุมชน แนวคิด/นวัตกรรมสร้างสรรค์
 
3. แก่นความรู้ (Core Competencies)
                  3.1 การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ชุมชน
-3-
                 3.2 แนวคิดภูมิปัญญาของบุคคลต้นแบบ
                 3.3 การประยุกต์แนวคิด/ภูมิปัญญา
 
4. กลยุทธ์ในการทำงาน
 
                 นำแก่นความรู้มากำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน และจัดทำแผนในการปฎิบัติ
                 4.1 ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่ วางแผนการทำงานร่วมกัน
                 4.2 อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่มโยงตัวอย่างภูมิปัญญาของชุมชนได้ โดยยกตัวอย่างให้ครัวเรือนตัวแทน/ชุมชนมองเห็นภาพ
                 4.3 ใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเป็นวัตถุดิบในการทำงาน
 
 การศึกษาปัญหา/ รับทราบข้อมูล
 
                 จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการฯ        ของบ้านโคกสว่าง หมู่ 7 ตำบลคอนฉิม อำเภอแวงใหญ่ ในกิจกรรมที่ 1 เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นต่อครอบครัว ตัวแทนของชุมชน และคาดหวังว่า         ชุมชนนั้นต้องรอความหวังจากครอบครัวดังกล่าว และคำตอบได้เกิดผลเมื่อนำมาสู่กิจกรรมที่ 2   ครอบครัวตัวแทน สามารถนำประสบการณ์จากการดูงานในพื้นที่ มาประยุกต์ใช้ และเห็นถึงความจำเป็น ความสำคัญและคุณค่าในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ละทุนในชุมชน นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การปรับใช้ในเรื่องการลดรายจ่าย,การสร้างมูลค่าจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน,การอนุลักษณ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
คำสำคัญ(Keyword):
เศรษฐกิจพอเพียง,พอเพียง
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION