สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : บ้านพี่...มีแกสชีวภาพแล้วนะ...แล้วบ้านน้องหล่ะ????
เนื้อหา บล็อก :

บ้านพี่...มีแก็สชีวภาพ แล้วนะ...แล้วบ้านน้องหล่ะ???
 
เจ้าของผลงาน     : นางจันทรนันท์ สุดจริง
                      ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
                         สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอชนบท 
                               จังหวัดขอนแก่น
ความเป็นมา
        ปี ๒๕๕๔ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดทำโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา โดยให้จังหวัดคัดเลือกหมู่บ้านในแต่ละระดับ ตามเกณฑ์ที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด (๒๓ ตัวชี้วัด)  ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นหมู่บ้านตัวอย่างต้นแบบของหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง พร้อมกับจัดสรรงบประมาณให้ดำเนินการ บ้านหนองแต้ หมู่ที่ ๘ ตำบลปอแดง อำเภอชนบท จังหวัดขอนแก่น เป็นอีกหนึ่งหมู่บ้านที่ได้รับการคัดเลือกตามโครงการหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ระดับ “พออยู่ พอกิน”
            บ้านหนองแต้ได้รับการพัฒนาหมู่บ้านเพื่อให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ด้วย ๕ กิจกรรมดังนี้
            ๑.กิจกรรมส่งเสริมครอบครัวพัฒนา จำนวน ๓๐ ครอบครัว
                        ๑.๑ ประชุมเชิงปฎิบัติการ เรียนรู้วิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียง
                        ๑.๒ ศึกษาดูงานการพัฒนาวิถีชีวิตเศรษฐกิจพอเพียงจากแหล่งเรียนรู้ต้นแบบ
            ๒.กิจกรรมการเรียนรู้ตนเองและกำหนดเป้าหมายการพัฒนาคุณภาพชีวิต
            ๓.กิจกรรมการสาธิตการดำรงชีวิตแบบพอเพียง
            ๔.กิจกรรมเสริมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน และการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย/สร้างความสมานฉันท์
            ๕.กิจกรรมการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน
 
วิธีการและแนวทางในการขับเคลื่อน
          ๑.จัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน ชี้แจงทำความเข้าใจความเป็นมาของโครงการ     พร้อมกับคัดเลือกครัวเรือนพัฒนาที่จะเข้าร่วมโครงการก่อนที่จะดำเนินกิจกรรมตามแนวทางที่กรมฯได้วางกรอบไว้ โดยให้แต่ละครัวเรือนสมัครใจเข้ามาเพื่อที่จะร่วมกิจกรรม จำนวน ๓๐ ครัวเรือน 
            ๒.ประชุม/เชิงปฏิบัติการครอบครัวพัฒนา ในวันนี้เราไม่ได้ทำพิธีเปิดใหญ่โต เพียงแต่มีทีมเจ้าหน้าทีพัฒนาชุมชนจากสำนักงานพัฒนาชุมชน นำทีมโดยท่านพัฒนาการอำเภอ แต่เราเริ่มโครงการโดยอัญเชิญพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับการดำเนินชีวิตตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง ปลุกใจด้วยเพลงตั้งปณิธาน รวมถึงการดูวีดีทัศน์หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงที่เข้มแข็งอยู่หลายหมู่บ้าน พัฒนาการอำเภอได้เน้นย้ำและปรับทัศนคติเพื่อให้ครัวเรือนได้ตั้งใจพัฒนาครอบครัวตนเองสู่วิถีชีวิตพอเพียง
            หลังจากนั้นกลุ่มเป้าหมายเราก็ได้พบกับผู้ที่มีประสบการณ์ในการดำเนินชีวิตตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒ ท่าน ท่านแรกคือ พ่อหนูการ วิรุณละพันธุ์ ซึ่งเป็นปราชญ์จากอำเภอแวงใหญ่ ซึ่งได้พูดประสบการณ์ต่าง ๆ ให้กลุ่มเป้าหมายฟัง โดยมีประโยคทอง คือ สิ่งที่เราอยากจะทำเพื่อพัฒนาตนเองและคิดว่าตนเองทำได้ให้รีบทำทันที นั่นคือ ททท. (ทำทันที)” 
            ท่านต่อมาคือ คุณเกรียงไกร ลาแก้ว ซึ่งเป็นผู้นำวิถีชีวิตพอเพียงจากตำบลห้วยแก อำเภอชนบท ได้เล่าถึงประสบการณ์การหาเงิน ยิ่งดิ้นรนหาเงินมามากเท่าไหร่ ยิ่งติดหนี้มากเท่านั้น   จึงหยุดทบทวนตัวเอง และคิดค้นหาความสุข ที่ได้อยู่กับครอบครัว จึงเกิดสวนผสมผสาน สามารถสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวตนเองด้วยพื้นที่ ๔ ไร่ 
          และในวันนั้นมีการเตรียมตัวเพื่อที่จะศึกษาดูงาน มีการแบ่งกลุ่ม และมอบภาระกิจในการศึกษาดูงานทุกคนต่างก็ตั้งใจ และมีความมุ่งมั่น
            ๓.การศึกษาดูงาน เราเลือกพื้นที่บ้านสะพานหิน หมู่ที่ ๓ ตำบลคำบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ เนื่องจากเราได้ศึกษาข้อมูล ดังนี้ เป็นหมู่บ้านขนาดใกล้เคียงกัน สภาพภูมิประเทศ มีสภาพแห้งแล้ง ทรัพยากรในหมู่บ้านมีไม่มากนัก แต่สามารถพัฒนาเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบได้ 
            เช้าวันนั้นเราเดินทางด้วยรถตู้ ทุกคนต่างตื่นเต้น และมีเป้าหมายคือจะต้องจดจำทุกอย่างที่จะไปดูตามภารกิจที่วิทยากรมอบหมายประเด็นการศึกาดูงาน  เพื่อจะเอาสิ่งที่มีประโยชน์กลับมาทำที่หมู่บ้านให้ได้ พอไปถึงหมู่บ้านสภาพหมู่บ้านไม่ได้ทำให้เราตื่นเต้นเท่าใดนัก แต่สิ่งที่เราได้ศึกษาดูงานกิจกรรมของหมู่บ้านซึ่งมีดังนี้
            - พลังงานทางเลือก ซึ่งมีแกสชีวภาพ   เตาเอนกประสงค์จากขี้เลื่อย จักรยานอัดถ่าน กังหันลม
            - การปลูกผักแปลงรวม
            - กลุ่มสมุนไพร
            - กลุ่มเลี้ยงกบ
            - การบริหารจัดการหมู่บ้านโฮมสเตย์
            กลุ่มเป้าหมายสนใจทุกกิจกรรม และได้สอบถามเชิงลึกเพื่อจะนำกลับมาพัฒนาตนเองให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งพลังงานทางเลือกมีการมอบหมายครัวเรือนที่มีศักยภาพสามารถทำให้เป็นตัวอย่างคนอื่นก่อน
            ๔.กลับจากศึกษาดูงาน ได้ให้แต่ละกลุ่มส่งตัวแทนนำเสนอประเด็นการศึกษาที่ได้รับมอบหมาย หลังจากดูงานแล้วทุกคนต่างบอกว่าเราสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงหมู่บ้านได้ หมู่บ้านมีองค์ความรู้เหมือนกัน มีกลุ่มองค์กรที่มีความเหมือนและแตกต่าง ได้มีการกำหนดเป้าหมายในการพัฒนาคุณภาพชีวิต แต่ละคนมีแผนที่จะพัฒนาครัวเรือนตนเองที่คิดว่าทำได้ พร้อมกับการกำหนดวันเวลาที่จะทำกิจกรรม และถ้าเป็นกิจกรรมใหญ่ ๆ จะต้องไปช่วยเหลือซึ่งกันและกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งการก่อสร้างบ่อแกสชีวภาพ 
            ๕.หลังจากนั้นมีการดำเนินกิจกรรมการสาธิตการดำรงชีวิตแบบพอเพียง/.กิจกรรมเสริมสร้างระบบบริหารจัดการชุมชน และการเรียนรู้เรื่องการพัฒนาประชาธิปไตย/สร้างความสมานฉันท์ และกิจกรรมการจัดการความรู้วิธีการปฏิบัติการพัฒนาหมู่บ้าน จนเสร็จสิ้นโครงการ
            ช่วงเวลาระหว่างกิจกรรมที่ ๔ และกิจกรรมที่ ๕  ห่างกันประมาณ ๓๐ วัน ในช่วงนี้หมู่บ้านได้คุยกันจะต้องทำตามแผนพัฒนาชีวิตขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมของครัวเรือน หรือ ภาพรวมหมู่บ้าน เช่นการปรับปรุงภูมิทัศน์หมู่บ้าน การปรับพื้นที่ทำผักแปลงรวม การทำกระชังปลาในสระหนองแต้ รวมถึงการก่อสร้างบ่อแกสชีวภาพ 
            กิจกรรมต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชนหลังการฝึกอบรมหลายกิจกรรมได้เกิดขึ้นด้วยความร่วมแรงร่วมใจของชุมชน บางกิจกรรมเกิดได้ด้วยได้รับความร่วมมือจากหลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลปอแดง หมู่บ้านสะพานหินที่ให้ข้อมุลการก่อสร้างบ่อ รวมถึงการร่วมแรงร่วมใจจากคนในชุมชน ทุกกิจกรรมที่ทำขึ้นโดยเฉพาะในเรื่องของพลังงาน สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน เป็นพลังงานทางเลือกที่ใช้วัตถุดิบที่มีเหลือในพื้นที่ ช่วยลดการใช้ทรัพยากรของโลกได้ สามารถเป็นแหล่งเรียนรู้ให้กับชุมชนได้อีกจุดหนึ่ง  กิจกรรมการพัฒนาที่เกิดขึ้น ในหมู่บ้าน/ชุมชนเกิดขึ้นได้เพราะผู้นำหมู่บ้าน(ผู้ใหญ่ทองสวย รูปสูง)ที่ได้นำแนวทางของผู้ใหญ่หนูการ วิรุณละพันธุ์ มาใช้เป็นสโลแกนในการพัฒนาหมู่บ้าน นั่นคือ ททท.” (ทำทันที) เพื่อนำพาชุมชนหนองแต้ไปสู่จุดหมาย นั่นคือ หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕๔
 
ปัจจัยที่จะก่อให้เกิดความสำเร็จของงาน
            ๑.การสร้างความเข้าใจกับแกนนำในการทำกิจกรรมพัฒนาหมู่บ้านตามแนวทางหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
            ๒.การสมัครใจเข้ามาร่วมกิจกรรมโดยไม่ถูกบังคับของกลุ่มเป้าหมาย
            ๓.การปรับทัศนคติของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            ๔.การกำหนด กฎกติกา รวมถึงการมอบหมายงานให้รับผิดชอบ
            ๕.ความตั้งใจ มุ่งมั่นของผู้เข้าร่วมกิจกรรม
            ๖.การกำหนดขั้นตอนอย่างเป็นระบบและมีกระบวนการทำงานที่ชัดเจนตามแนวทางการดำเนินงานของกรมฯ
            ๗.การสนับสนุนและให้การติดตามอย่างต่อเนื่องของเจ้าหน้าที่และองค์กรที่เกี่ยวข้อง
 
ข้อเสนอแนะ
          การสนับสนุนของเจ้าหน้าที่จะต้องเป็นไปอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงที่ชาวบ้านมีความต้องการอยากทำกิจกรรม จะต้องอยู่ใกล้ชิดเป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แล้วจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงของหมู่บ้านขึ้นได้โดยง่าย  นั่นก็คือ การตีเหล็กเมื่อไฟร้อน นั่นเอง
 
*********************
           
 
 
           
                                                                                                                                      
           
           
คำสำคัญ(Keyword):
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง,การมีส่วนร่วมของชุมชน,การทำแกสชีวภาพ,
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ศนิชา พูดว่า:
27 พ.ค. 2554 11:20 น.
เรื่องนี้น่าสนใจค่ะ แค่ดูชื่อเรื่องก็น่ารัก น่าอ่านแล้ว^^

 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION