lสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : กองทุนหมู่บ้าน
เนื้อหา บล็อก :

 

แบบบันทึกองค์ความรู้
ชื่อ นามสกุล     นายวิริยะชัย    มหา
ตำแหน่ง                เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สังกัด                     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน
เบอร์โทรศัพท์      081-0567611
ชื่อเรื่อง       ผลสำเร็จห้วงหนึ่งในการติดตามการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านห้วยโจด  หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ            กองทุนหมู่บ้านห้วยโจด  หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ                      ปี พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานที่เกิดเหตุการณ์                        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน
เนื้อเรื่อง
                                ในปี พ.ศ. ๒๕๕๔   ประมาณต้นเดือนกุมภาพันธ์   ได้มีหนังสือจากนายประหยัด แสนศรี ตำแหน่งประธานกองทุนหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด เขียนถึงสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน โดยแจ้งว่าการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ เกิดปัญหา/อุปสรรคในการบริหารจัดการเกี่ยวกับการเงินของกองทุน เนื่องจากนายชาญชิต กาบขน ตำแหน่งเหรัญญิกฯ   ปฏิบัติหน้าที่ไม่มีความโปร่งใส ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่โดยไม่เข้าร่วมประชุม ไม่ชี้แจงรายละเอียดในการดำเนินงานเกี่ยวกับการเงิน พูดจาบ่ายเบี่ยง ละการปฏิบัติงานในหน้าที่เรื่อยมา ตั้งแต่ ปี ๒๕๕๓- มกราคม ๒๕๕๔ ประธานกรรมการกองทุนและคณะกรรมการได้ร่วมกันตรวจสอบข้อมูล เอกสารการจัดทำบัญชีต่าง ๆ ผลปรากฏว่าเงินออมทรัพย์กองทุนหมู่บ้าน (บัญชี ๒) จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท ที่เก็บจากสมาชิกกองทุน ช่วงระหว่าง ปี ๒๕๕๓- มกราคม ๒๕๕๔ ซึ่งนายชาญชิต กาบขน เหรัญญิกฯ เป็นผู้ถือเงินจำนวนนี้ไว้ และมีหน้าที่นำเงินฝากเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน(บัญชี ๒) ที่ธนาคารออมสิน สาขากระนวน   ไม่ได้นำเงินเข้าบัญชีฯ ดังกล่าว อีกทั้งนายชาญชิต กาบขน ยังได้ทำสัญญากู้เงินล้านจากกองทุนหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ เป็นจำนวนเงิน ๖๕,๐๐๐ บาท เมื่อปี ๒๕๕๓ และเมื่อครบกำหนดคืนเงินกู้ตามสัญญายืมเงิน นายชาญชิต กาบขน ก็ยังไม่ได้คืนเงินกู้ฯ ดังกล่าวคืนแก่กองทุนหมู่บ้าน    ซึ่งรวมเป็น ๒ ยอด ที่ไม่ได้ส่งคืนกองทุนหมู่บ้าน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท   เมื่อเรียกให้มาประชุมชี้แจงหลายครั้ง แต่นายชาญชิต กาบขน ก็ไม่มาเข้าร่วมประชุม คณะกรรมการได้ติดตามประสานก็พูดจาบ่ายเบี่ยง ละการปฏิบัติหน้าที่ตลอดมา ต่อมาทางประธานและคณะกรรมการกองทุนได้ประสานกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระนวนเพื่อขอความร่วมมือในการร่วมติดตามแก้ไขอุปสรรค/ปํญหาที่เกิดขึ้นในเรื่องนี้   จึงได้ร่วมกันจัดประชุมขึ้น เมื่อวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ ตำบลห้วยโจด   โดยได้เรียนเชิญผู้นำหมู่บ้าน คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุน ผู้หลักผู้ใหญ่ในหมู่บ้านให้เข้าร่วมประชุมเพื่อปรึกษาหารือและร่วมสังเกตุการณ์ พร้อมได้ประสานให้นายชาญชิต กาบขน ตำแหน่งเลขานุการกองทุน ให้เข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ด้วย 
                            จากการประชุมร่วมติดตามในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน ได้เดินทางไปร่วมดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ จำนวน ๓ คน  คือ ๑. นายเกียยู   อาวัชนาการ ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ (รักษาราชการแทนพัฒนาการอำเภอกระนวน)   ๒. นางนงคราญ ฟองชารี เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน และข้าพเจ้านายวิริยะชัย มหา เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน (พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลห้วยโจด)   โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมในวันนั้น ได้แก่ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการที่ปรึกษากองทุน ผู้นำหมู่บ้านและสมาชิกกองทุน รวมทั้งสิ้น จำนวน ๒๘ คน   ในการดำเนินการประชุมคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอฯ ได้สอบถามข้อมูลการดำเนินงานจากฝ่ายคณะกรรมการกองทุน ผลการดำเนินงาน ตลอดจนอุปสรรค/ปัญหาที่เกิดขึ้น รวมถึงวีธีการขั้นตอนในการแก้ไขปัญหาต่างๆของคณะกรรมการ  และได้ซักถามทางฝ่ายนายชาญชิต กาบขน เลขานุการกองทุนหมู่บ้าน ซึ่งเป็นคู่กรณีในเรื่องนี้ และได้ข้อสรุปผลในการดำเนินการประชุมในครั้งนี้ว่า นายชาญชิต กาบขน ได้ยอมรับความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ของตนทุกอย่างและยอมรับเกี่ยวกับเงินออมทรัพย์กองทุน (บัญชี ๒) ที่ไม่ได้นำเข้าบัญชีกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท รวมถึงเงินล้านที่นายชาญชิต กาบขนกู้จาก
กองทุนหมู่บ้านที่ยังไม่ได้คืนกองทุนตามสัญญากู้เมื่อครบกำหนดส่งคืน จำนวน ๖๕,๐๐๐ บาท รวมสองยอด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น ๑๓๐,๐๐๐ บาท   ซึ่งนายชาญชิต กาบขน ยอมรับผิดในที่ประชุมในการกระทำทุกอย่างและยินยอมที่จะชดใช้หนี้คืนแก่กองทุนหมู่บ้านทั้งสองยอด โดยในกรณีเงินออมทรัพย์กองทุน(บัญชี ๒) จะชดใช้หนี้คืนเป็นรายเดือน ๆละ ๒,๕๐๐ บาท/เดือน ไปจนกว่าจะชำระหนี้ครบทั้งหมด ส่วนกรณีกู้เงินล้านยินยอมจะชำระตามสัญญาที่ตกลงกันใหม่กับคณะกรรมการอนุมัติเงินกู้ตามที่กำหนด มติที่ประชุมรับทราบและถือปฏิบัติ ทั้งนี้ คณะกรรมการได้จัดทำข้อมูลเอกสารหลักฐานประกอบคำยินยอมและเอกสารในการติดตามการชำระหนี้ทุกขั้นตอน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระนวนได้ฝากข้อคิดและได้ให้คำแนะนำในการบริหารจัดการกองทุนกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน บทบาทหน้าที่รวมถึงการนำระเบียบข้อบังคับ กฎ กติกา ความรับผิดชอบในการปฏิบัติต่อหน้าที่ของตนเอง ต่อหน่วยงานต่อสังคมและส่วนรวม เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ชัดเจน เกิดความสมัครสมาน สามัคคีและเกิดความเข้มแข็งในการพัฒนาชุมชน/หมู่บ้าน กลุ่ม องค์กรชุมชน/เครือข่ายองค์กรชุมชน โดยทุกคนได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาหมู่บ้าน/ชุมชน สังคม และประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไป                                      
                  ข้าพเจ้า นายวิริยะชัย มหา ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ในฐานะพัฒนากรผู้รับผิดชอบประสานงานตำบลห้วยโจด และคณะเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอกระนวน มีความรู้สึกดีใจและภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีส่วนร่วมในการเข้าไปติดตามรับรู้รับฟังและร่วมในการแก้ไขปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านห้วยโจด หมู่ที่ ๓ ในครั้งนี้ จนประสบความสำเร็จบนเสี้ยวหนึ่งของการทำงานในหน้าที่ของเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน ถึงจะเป็นจุดเล็ก ๆเพียงจุดหนึ่งในการทำงานของข้าพเจ้าก็ตาม ซึ่งข้าพเจ้ามีความรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้เห็นสิ่ง ๆหนึ่งที่เกิดขึ้นในการไปร่วมประชุมติดตามงานในครั้งนี้ ก็คือรอยยิ้มของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านที่ได้มาให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนให้ความร่วมมือความสะดวกในการติดตามงานและ
 
                 โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือ “ รอยยิ้มของคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และผู้เข้าร่วมประชุมทุก ๆคน ” ที่แสดงออกมาซึ่งเห็นได้อย่างชัดจน เมื่อการประชุมในการแก้ไขปัญหากองทุนหมู่บ้านได้สิ้นสุดลง มีมติเป็นเอกฉันท์ ทุกคนทุกฝ่ายต่างตกลงเห็นพ้องต้องกัน ยินยอม พร้อมใจที่จะถือปฏิบัติในสิ่งที่ถูกต้องร่วมกัน ให้อภัยซึ่งกันและกัน และพร้อมที่จะพัฒนาหมู่บ้านของตนให้เกิดความเจริญก้าวหน้าต่อไปในอนาคตข้างหน้านั่นเอง
 
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
-                   การจัดเวทีประชาคมร่วมแก้ไขปัญหา
-                   การมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหา
-                   ระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
แก่นความรู้ (Core Competencies)
-                   ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา 
-                   หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
-                   จัดเวทีประชาคมหาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
-                   การมีส่วนร่วม
กลยุทธ์ในการทำงาน
๑.      ศึกษา วิเคราะห์ปัญหา 
ผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยเฉพาะ ประธานกองทุน กรรมการกองทุน และสมาชิกกองทุน ต้อง
ร่วมมือกันในการศึกษาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้น ต้องมีการยอมรับความจริง และยอมรับว่าปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาของทุกคน เพื่อทุกคนจะได้ยอมรับในปัญหาร่วมกันค้นหา วิเคราะห์ว่าสาเหตุเกิดจากสิ่งใด
๒.    หาแนวทางการแก้ไขปัญหา
เมื่อหาสาเหตุได้แล้ว ก็ต้องยอมรับในความล้มเหลวนั้น แต่ทุกคนต้องหาทางออกให้เจอ โดย
การเสนอความคิดเห็น และต้องยอมรับในทุกความคิดเห็น และนำทุกความคิดเห็นมาสรุปเป็นภาพรวมหาแนวทางการปฏิบัติเพื่อแก้ไขปัญหานั้นๆ และต้องเคารพในกติกาและปฏิบัติตามมติของที่ประชุม อย่างเคร่งครัด 
๓.     จัดเวทีประชาคมหาหาแนวทางการแก้ไขปัญหา
ในการหาแนวทางแก้ไขปัญหานั้นๆ ต้องมีการจัดเวทีประชาคมระหว่างผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง 
เช่น ประธานกองทุน กรรมการกองทุน และสมาชิกกองทุน โดยมีคนกลางเป็นผู้ดำเนินงาน และต้องให้ทุกคนออกความคิดเห็น  และอาจให้คนกลางเป็นผู้สรุปผลแนวทางแก้ไขปัญหาได้ 
 ๔.     การมีส่วนร่วม
ในการจัดเวทีประชาคม ต้องมีผู้ประสานงานหรือแกนนำหมู่บ้านควรมีเคล็บลับในการทำงาน
แบบมีส่วนร่วม ดังนี้
๑)     สร้างทีม เพื่อบ่งบอกถึงความเข้มแข็งของหมู่บ้าน
๒)    สร้างศรัทธา กลับคืนมาให้ตนเองและหมู่บ้าน
๓)    สร้างความพร้อมของหมู่บ้าน บนพื้นฐานของความเสียสละตนเองเพื่อส่วนร่วม
๔)    เป็นผู้ประสานงานที่ดี
๕)    ยึดหลักและเชื่อมั่นในแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
๑.      พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๒.    ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.     ระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้องการบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
๔.     การจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลและสถานภาพของกองทุนหลังจดทะเบียน
คำสำคัญ(Keyword):
กองทุนหมู่บ้าน , แก้ปัญหา กทบ.
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION