ศิขภิญณ์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : บทสรุปการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ประจำปี ๒๕๕๔ จังหวัดเพชรบุรี
เนื้อหา บล็อก :

บทสรุปการจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)  ประจำปี ๒๕๕๔
จังหวัดเพชรบุรี

 

 

 

 

            "การดำเนินงานพัฒนา แต่ก่อนใช้วัดด้วยสายตาบ้าง เฉลี่ยไปตามความคิดเห็นที่ไม่เป็นเชิงสถิติบ้าง ทำไปเรื่อยๆ บ้าง แต่ตอนนี้ทางราชการมีสำรวจข้อมูล จปฐ. เป็นข้อมูลที่คิดว่าในขณะนี้ดีที่สุดแล้ว ดีในการเป็นฐานให้เริ่มต้นแก้ไขปัญหา เป็นข้อมูลที่ง่าย ดูง่าย และเห็นด้วยที่มีการสำรวจข้อมูล จปฐ. มีการวัดเพื่อให้พบปัญหา ซึ่งเมื่อรู้ปัญหาแล้วจะได้มีการแก้ไขสำหรับการวัดนั้นจะตรงหรือไม่ตรง แน่นอนต้องมีการผิดพลาดบ้าง ก็ไม่น่าจะเป็นปัญหาใหญ่ ขอให้มีสิ่งที่จะช่วยชี้ให้ฝ่ายรัฐเข้าไปหาชาวบ้าน ได้ทราบปัญหาของชาวบ้านบ้าง เมื่อเราทำจริง สำรวจจริงแล้วจะทำให้พบกับบุคคลที่ควรสงเคราะห์ หรือทำให้พบปัญหา และเมื่อพบปัญหาแล้วจะแก้ไขอย่างไรเป็นสิ่งซึ่งจะตามมา  
            หลักการพัฒนาที่ควรจะคำนึงถึงคือ ช่วยเขาเพื่อให้เขาช่วยตัวเองได้การให้คำแนะนำเพื่อให้ชาวบ้านได้เรียนรู้วิธีการแก้ไขปัญหาด้วยตัวเองจึงเป็นสิ่งสำคัญ"
พระราชกระแสของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในวโรกาสที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้คณะกรรมการอำนวยการงานพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน (พชช.) และเจ้าหน้าที่เข้าเฝ้าถวายรายงานคุณภาพชีวิตของคนไทย

                     
  
           
ข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) เป็นข้อมูลในระดับครัวเรือน ที่แสดงถึงสภาพความจำเป็นพื้นฐานของคนในครัวเรือนด้านต่างๆ เกี่ยวกับคุณภาพชีวิตที่ได้กำหนดมาตรฐานขั้นต่ำเอาไว้ว่า คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงระยะเวลาหนึ่งๆ  ซึ่งในช่วงแผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๐ (พ.ศ.๒๕๕๐-๒๕๕๔) เครื่องชี้วัดข้อมูล จปฐ. มีทั้งหมด จำนวน ๖ หมวด ๔๒ ตัวชี้วัด กอปรกับคณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๓๖ ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาชนบท นำข้อมูล จปฐ. ไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนพัฒนาชนบทในทุกระดับ การกำหนดนโยบายแนวทางปฏิบัติ รวมทั้งการอนุมัติแผนงาน/โครงการและการติดตามการดำเนินงานพัฒนาชนบทด้วย

            รายงานคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตชนบทจังหวัดเพชรบุรี ประจำปี ๒๕๕๔ เป็นการนำผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ที่จัดเก็บข้อมูลจากทุกครัวเรือนที่มีผู้อาศัยอยู่จริง (ทั้งที่มีบ้านเลขที่และไม่มีบ้านเลขที่) ในเขตชนบท (อบต. และเทศบาลตำบลที่ยกฐานะจาก อบต.) ซึ่งทำให้ทราบถึงคุณภาพชีวิตของประชาชนในจังหวัดเพชรบุรีโดยมีผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๕๔ ดังต่อไปนี้

 

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ประจำปี ๒๕๕๔
            ปีงบประมาณ ๒๕๕๔  จังหวัดเพชรบุรีจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) จากทุกครัวเรือนในเขตชนบท  จำนวน ๖๔,๔๒๓  ครัวเรือน  จาก  ๕๘๖  หมู่บ้าน  ๘๑  ตำบล  ๘  อำเภอ  ซึ่งมีประชากรทั้งหมด  จำนวน  ๒๒๙,๗๙๒  คน  พบว่าประชากรของจังหวัดเพชรบุรีในชนบทมีคุณภาพชีวิตบรรลุเป้าหมาย จปฐ.  จำนวน  ๒๒  ตัวชี้วัด  และยังไม่บรรลุเป้าหมาย  ๒๐  ตัวชี้วัด  มีรายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี ๑๘๑,๑๖๙ บาท และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี ๕๐,๗๕๕ บาท

เปรียบเทียบผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
            ระหว่างปี ๒๕๕๓ - ๒๕๕๔  ทั้ง  ๔๒  ตัวชี้วัด  พบว่าคนในครัวเรือนที่ผ่านเกณฑ์ จปฐ.  มีแนวโน้มดีขึ้น ๑๔  ตัวชี้วัด  คงที่  ๘  ตัวชี้วัด  และลดลง  ๒๐  ตัวชี้วัด 

ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  ๕  อันดับแรก  (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
         ๑. ตัวชี้วัดที่ ๒๖ เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปีได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ ผ่านเกณฑ์  ๓๖  คน ต้องแก้ไข  ๑๓  คน   ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๖.๕
         ๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ผ่านเกณฑ์  ๖๓,๕๐๔ ครัวเรือน ต้องแก้ไข  ๙๑๙ ครัวเรือน  ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๑.๔
         ๓. ตัวชี้วัดที่ ๔๑ คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน ผ่านเกณฑ์  ๖๓,๙๔๒  ครัวเรือน ต้องแก้ไข  ๔๘๑ ครัวเรือน  ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๗
         ๔. ตัวชี้วัดที่ ๓๕ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ผ่านเกณฑ์  ๖๓,๙๗๔  ครัวเรือน ต้องแก้ไข  ๔๔๙ ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๗
         ๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม ผ่านเกณฑ์ ๖๔,๑๘๓  ครัวเรือน ต้องแก้ไข  ๒๔๐ ครัวเรือน  ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๔

พื้นที่ที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.
         ตัวชี้วัดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  ๕  ลำดับแรกข้างต้น  มีจำนวนอำเภอที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  ดังนี้
         ๑. ตัวชี้วัดที่ ๒๖ เด็กจบภาคบังคับ ๙ ปีได้ฝึกอบรมด้านอาชีพ ในเขตอำเภอบ้านลาด  อำเภอหนองหญ้า-ปล้อง  อำเภอบ้านแหลม  อำเภอท่ายาง  และอำเภอแก่งกระจาน
         ๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๘ ครัวเรือนไม่ถูกรบกวนจากมลพิษ ในเขตอำเภอเขาย้อย  อำเภอเมืองเพชรบุรี  อำเภอ   บ้านลาด  อำเภอท่ายาง  อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง
         ๓. ตัวชี้วัดที่ ๔๑ คนในครัวเรือน ร่วมทำกิจกรรมสาธารณะของหมู่บ้าน/ชุมชน ในเขตอำเภอบ้านลาด อำเภอหนองหญ้าปล้อง  อำเภอเมืองเพชรบุรี  อำเภอเขาย้อย  อำเภอบ้านแหลม  อำเภอแก่งกระจาน  และอำเภอท่ายาง
         ๔. ตัวชี้วัดที่ ๓๕ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ปฏิบัติกิจกรรมทางศาสนา ในเขตอำเภอบ้านลาด  อำเภอแก่งกระจาน และอำเภอหนองหญ้าปล้อง
         ๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๐ ครัวเรือนมีความรู้การใช้ยาถูกต้องเหมาะสม  ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอบ้านลาดอำเภอหนองหญ้าปล้อง  อำเภอบ้านแหลม  และอำเภอท่ายาง 

ตัวชี้วัดที่บรรลุเป้าหมายและมีผลการพัฒนาดีขึ้นกว่า ปี ๒๕๕๓  จำนวน  ๙  ตัวชี้วัด
         ๑. ตัวชี้วัดที่ ๙ ครัวเรือนได้กินอาหารถูกสุขลักษณะปลอดภัย 
         ๒. ตัวชี้วัดที่ ๑๒ คนอายุ ๖ ปีขึ้นไป ออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ ๓ วัน วันละ ๓๐ นาที
         ๓. ตัวชี้วัดที่ ๑๓ ทุกคนในครัวเรือนมีสิทธิประกันสุขภาพ มีหลักประกันสุขภาพ (ได้รับบัตรทอง)
         ๔. ตัวชี้วัดที่ ๑๕ ครัวเรือน มีน้ำสะอาดดื่มและบริโภคเพียงพอตลอดปี
         ๕. ตัวชี้วัดที่ ๑๖ ครัวเรือนมีน้ำใช้เพียงพอตลอดปี
         ๖. ตัวชี้วัดที่ ๒๕ เด็กที่จบการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี ได้เรียนต่อมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า
         ๗. ตัวชี้วัดที่ ๒๙ คนอายุ ๑๕-๖๐ ปี มีอาชีพและมีรายได้ 
         ๘. ตัวชี้วัดที่ ๓๐ คนในครัวเรือน มีรายได้เฉลี่ยไม่ต่ำกว่าคนละ ๒๓,๐๐๐ บาทต่อคนต่อปี
         ๙. ตัวชี้วัดที่ ๓๔ คนในครัวเรือน ปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมและมารยาทไทย

ตัวชี้วัดที่ต่ำกว่าเป้าหมาย จปฐ. น้อยที่สุด  ๕  อันดับแรก  (เรียงลำดับจากน้อยไปมาก)
         ๑. ตัวชี้วัดที่ ๓๗ คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน ผ่านเกณฑ์  ๒,๙๙๔  คน ต้องแก้ไข    ๔  คน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑
         ๒. ตัวชี้วัดที่ ๗ เด็ก ๖-๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  ผ่านเกณฑ์  ๒๙,๐๖๘  คน ต้องแก้ไข  ๑๘  คน     ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑
         ๓. ตัวชี้วัดที่ ๘ เด็ก ๖-๑๒ ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ ผ่านเกณฑ์  ๑๙,๒๒๗  คน ต้องแก้ไข  ๒๗  คน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑
         ๔. ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ครัวเรือนมีความอบอุ่น ผ่านเกณฑ์  ๖๔,๓๘๙  ครัวเรือน ต้องแก้ไข  ๓๔  ครัวเรือน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑
         ๕. ตัวชี้วัดที่ ๒๔ เด็กอายุ ๖-๑๕ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี  ผ่านเกณฑ์  ๒๙,๐๒๕  คน ต้องแก้ไข  ๔๓ คน ต่ำกว่าเป้าหมาย ร้อยละ ๐.๑

         ตัวชี้วัดเหล่านี้ เป็นตัวชี้วัดที่เกือบบรรลุเป้าหมายแล้ว  ดังนั้น หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงควรกำหนดเป้าหมายเฉพาะ เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนให้ครัวเรือนผ่านเกณฑ์และหมู่บ้านบรรลุเป้าหมาย ซึ่งจะทำให้คุณภาพชีวิตของคนไทยดีขึ้น และบรรลุเป้าหมาย จปฐ. เพิ่มมากขึ้นด้วย
ตัวชี้วัดที่ ๓๗ คนพิการได้รับการดูแลเอาใจใส่จากคนในครัวเรือน 
         ต้องแก้ไข  ๔  คน ในเขตอำเภอบ้านลาด  อำเภอแก่งกระจาน  และอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ตัวชี้วัดที่ ๗ เด็ก ๖-๑๕ ปี เจริญเติบโตตามเกณฑ์มาตรฐาน  
         ต้องแก้ไข  ๑๘  คน ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอเขาย้อย อำเภอบ้านแหลม และอำเภอหนองหญ้าปล้อง
ตัวชี้วัดที่ ๘ เด็ก ๖-๑๒ ปี รับฉีดวัคซีนป้องกันโรคครบ
         ต้องแก้ไข  ๒๗  คน   ในเขตอำเภอแก่งกระจาน
ตัวชี้วัดที่ ๒๑ ครัวเรือนมีความอบอุ่น
         ต้องแก้ไข  ๓๔  คน   ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอหนองหญ้าปล้อง อำเภอบ้านลาด และอำเภอท่ายาง
ตัวชี้วัดที่ ๒๔ เด็กอายุ ๖-๑๕ ปี ได้รับการศึกษาภาคบังคับ ๙ ปี
         ต้องแก้ไข  ๔๓  คน   ในเขตอำเภอแก่งกระจาน อำเภอบ้านแหลม อำเภอท่ายาง อำเภอหนองหญ้าปล้องอำเภอบ้านลาด อำเภอเขาย้อย และอำเภอเมืองเพชรบุรี

  

ผลการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ในระดับอำเภอ
         อำเภอเมืองเพชรบุรี  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๓๖  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๖  ตัวชี้วัด
         อำเภอเขาย้อย  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๓๕  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๗  ตัวชี้วัด
         อำเภอหนองหญ้าปล้อง  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๒๕  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑๗  ตัวชี้วัด
         อำเภอชะอำ  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๔๐  ตัวชี้วัด ไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑  ตัวชี้วัด และไม่มีข้อมูล ๑ ตัวชี้วัด
         อำเภอท่ายาง  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๓๑  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑๑  ตัวชี้วัด
         อำเภอบ้านลาด  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๒๗  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑๕  ตัวชี้วัด
         อำเภอบ้านแหลม  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๓๒  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑๐  ตัวชี้วัด
         อำเภอแก่งกระจาน  บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๒๓  ตัวชี้วัด และไม่บรรลุเป้าหมาย  จำนวน  ๑๙  ตัวชี้วัด

อำเภอที่บรรลุเป้าหมาย จปฐ. มากที่สุด  ๓  อันดับแรก
         ๑. อำเภอชะอำ  จำนวน  ๔๐  ตัวชี้วัด
         ๒. อำเภอเมืองเพชรบุรี  จำนวน  ๓๖  ตัวชี้วัด
         ๓. อำเภอเขาย้อย  จำนวน  ๓๕  ตัวชี้วัด

อำเภอที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย จปฐ.  มากที่สุด  ๓  อันดับแรก
         ๑. อำเภอแก่งกระจาน  จำนวน  ๑๙  ตัวชี้วัด
         ๒. อำเภอหนองหญ้าปล้อง  จำนวน  ๑๗  ตัวชี้วัด
         ๓. อำเภอบ้านลาด  จำนวน  ๑๕  ตัวชี้วัด

อำเภอที่ครัวเรือนผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ (ไม่ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี)  มากที่สุด  ๓  อันดับแรก (เป้าหมาย   ร้อยละ ๗๐)
         ๑. อำเภอเมืองเพชรบุรี  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๑๐๐
         ๒. อำเภอชะอำ  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๑๐๐
         ๓. อำเภอหนองหญ้าปล้อง  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๑๐๐

อำเภอที่ครัวเรือนผ่านเกณฑ์เรื่องรายได้ (ไม่ต่ำกว่า ๒๓,๐๐๐ บาท/คน/ปี) น้อยที่สุด  ๓  อันดับแรก (เป้าหมาย    ร้อยละ ๗๐)
         ๑. อำเภอเขาย้อย  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๙๙.๔๑   จำนวน ๓๐ ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์
         ๒. อำเภอบ้านลาด  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๙๙.๗๖   จำนวน ๒๕ ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์
         ๓. อำเภอท่ายาง  ผ่านเกณฑ์ร้อยละ  ๙๙.๗๙   จำนวน ๒๔ ครัวเรือนไม่ผ่านเกณฑ์

รายได้เฉลี่ยต่อครัวเรือนต่อปี และรายได้เฉลี่ยต่อคนต่อปี  (เรียงลำดับจากมากไปหาน้อย)
         ๑. อำเภอเมืองเพชรบุรี รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๙๖,๙๗๐ บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๔๓,๖๗๘ บาท
         ๒. อำเภอบ้านลาด  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๙๘,๔๕๘  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๔๓,๒๙๗  บาท
         ๓. อำเภอท่ายาง  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๘๖,๖๕๓  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๕๒,๗๐๕  บาท
         ๔. อำเภอเขาย้อย  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๙๖,๒๙๓  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๕๒,๖๔๐  บาท
         ๕. อำเภอแก่งกระจาน  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๔๙,๙๒๘  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๔๙,๑๒๗  บาท
         ๖. อำเภอบ้านแหลม  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๗๗,๗๘๑  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๔๔,๖๕๒  บาท
         ๗. อำเภอหนองหญ้าปล้อง  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๔๙,๗๒๖  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๔๓,๙๖๗  บาท
         ๘. อำเภอชะอำ  รายได้ต่อครัวเรือนต่อปี ๑๑๘,๐๑๗  บาท รายได้ต่อคนต่อปี ๓๕,๔๒๘  บาท

            จากผลการจัดเก็บและผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ได้นำเสนอผลต่อผู้บริหารระดับท้องถิ่น คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด และได้มีการสร้างมาตรฐานการรับรองข้อมูล จปฐ. ที่มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน ถูกต้อง รวมทั้งในการส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ. ข้อมูลได้ใช้ประโยชน์ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น สามารถแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตของประชาชนในครัวเรือน หมู่บ้าน / ตำบล ได้ตรงพื้นที่และเป้าหมาย โดยจากการติดตามผล พบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หลายแห่งได้จัดทำแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิตขั้นพื้นฐานของประชาชน ซึ่งแสดงให้เห็นว่าภาคท้องถิ่นได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ และประโยชน์ของข้อมูล จปฐ. มากขึ้น  นอกจากนี้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกันทำให้เกิดความใกล้ชิดมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันส่งผลให้การแก้ไขปัญหาคุณภาพชีวิต การประสานงาน หรือดำเนินงานอื่นๆ มีประสิทธิภาพมากขึ้น

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION