สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การขับเคลื่อน “ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”ให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาในหมู่บ้าน
เนื้อหา บล็อก :

การขับเคลื่อน ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้เป็นรากฐานของชีวิตประชาในหมู่บ้าน

 
 
การที่จะไปส่งเสริมการดำเนินชีวิตตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ในหมู่บ้าน/ชุมชน   เพื่อให้หมู่บ้าน/ชุมชนเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชน   ที่ได้กำหนดกรอบความคิดในการทำงานไว้แล้ว   นั้น
                        เริ่มแรก   พัฒนากรในฐานะชุดปฎิบัติการสนับสนุน    ต้องศึกษาเรียนรู้การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเสียก่อน   ตามกรอบความคิด   คือ
                        1) ส่งเสริมผู้นำชุมชน กลุ่ม/องค์กรชุมชน   เครือข่ายองค์กรชุมชน   ให้มีส่วนทำให้ทุกหมู่บ้านมี พลังชุมชน    ในการพัฒนาชุมชน
                     2) จัดให้หมู่บ้าน/ชุมชน   จัดทำระบบมาตรฐานงานชุมชน   สมัครเข้าสู่มาตรฐานงานชุมชน   เพื่อให้ผู้นำชุมชน   กลุ่ม/องค์กรชุมชน   เครือข่ายองค์กรชุมชน สามารถกำหนด
พัฒนาความเข้มแข็งของหมู่บ้านตนเอง
                      การนำเอาตัวชี้วัด   6x 2 ไปกำหนดเข้าสู่การเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง   ควรมีการ
อธิบายรายละเอียดของตัวชี้วัดให้ชัดเจนกับผู้ที่เราต้องการทราบข้อมูล   ซึ่งก็คือ   ครัวเรือนในหมู่บ้าน
ทุกครัวเรือน   สิ่งที่ต้องดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทาง มีดังนี้
                     1) นัดประชุมผู้นำชุมชน   ชาวบ้านทุกคน เพื่อปลุกสร้างจิตสำนึกด้านปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง   นำแบบสำรวจหมู่บ้านที่ยึดถือปรัชญาเศรษฐกิจเป็นรากฐานของชีวิ (ตัวชี้วัด 6x 2) ไปแจก
ให้ครัวเรือนตอบแบบสอบถาม   เริ่มต้นด้วยคำถามที่โดนใจ   เพื่อให้ทุกคน ทุกครัวเรือนในหมู่บ้าน
สามารถตอบตนเองได้ว่า   แต่ละเรื่อง   มี/ทำแล้วหรือไม่    ทั้งในระดับครัวเรือน และระดับชุมชน
                     2) รวบรวมแบบสอบถาม เพื่อแยกครัวเรือนออกเป็น   3    ลักษณะ คือ
-ครัวเรือนที่ปฎิบัติแล้วเกิดผลสำเร็จ เพื่อทำการสนับสนุนให้เป็นตัวอย่างแก่ครัวเรือนอื่น
-ครัวเรือนที่กำลังปฎิบัติ ต้องเสริมสร้างกำลังใจเพื่อให้สามารถปฎืบัติต่อไปจนสำเร็จเป็นตัวอย่างได้
-ครัวเรือนที่ยังไม่ปฎิบัติ   อาจจะยังไม่เคยรับรู้หรือยังไม่พร้อม   ให้พยายามสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิด
 ความสนใจและลงมือปฎิบัติ
                     3) นำผลสรุปที่ได้จากการตอบแบบสอบถาม ไปวิเคราะห์หาสาเหตุครัวเรือนที่ยังไม่ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัด   6x 2   เพื่อกำหนดวิธีการปฎิบัติขับเคลื่อนการเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงใน
โอกาสข้างหน้าต่อไป

ผู้เขียนองค์ความรู้   นางทิพย์วรรณ     กาละดี   ตำแหน่ง   นักวิชาการพัฒนาชุมชน ระดับ   ชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ เมือง     จังหวัดอุตรดิตถ์ 
 

คำสำคัญ(Keyword):
อ.เมืองอุตรดิตถ์
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION