เพชรบุรี :: โปรไฟล์

KM Blog ของ เพชรบุรี

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การจัดการเงินทุนชุมชน
เนื้อหา บล็อก :

แบบบันทึกองค์ความรู้

 
 

ชื่อ  -  สกุล                 นางวีนา   เมฆใหม่

ตำแหน่ง                นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด                    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     081-7878-939

ชื่อเรื่อง                  การจัดการเงินทุนชุมชน

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ     การดำเนินงานการจัดการเงินทุนชุมชนของหมู่บ้านหัวเวียง 

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปี 2553 - 2554

สถานที่เกิดเหตุการณ์               หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก  จังหวัดเพชรบุรี

เนื้อเรื่อง

           จากการเป็นพัฒนากรผู้รับผิดชอบตำบลบางจาก ตามนโยบายของกรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดเพชรบุรี  จากการศึกษาสภาพภูมิประเทศ และการลงพื้นที่ของตำบลบางจาก บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก มีผู้นำ/คณะกรรมการของหมู่บ้านที่เข้มแข็ง เสียสละ เอื้ออาทรกับชาวบ้านและชาวบ้านมีความสามัคคี ร่วมใจกันพัฒนาหมู่บ้าน เมื่อเป็นเช่นนี้จึงทำให้หมู่บ้านหัวเวียง ได้รับการสนับสนุนและให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ เป็นอย่างดี โดยการทำงานยึดระเบียบในการดำเนินงาน

          บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก เป็นหมู่ที่ได้รับการสนับสนุนเงินทุนจากรัฐบาล  ทำให้หมู่บ้านหัวเวียง มีเงินทุนของหมู่บ้านหลายอย่าง เช่น โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน ได้รับงบประมาณ 2540  กองทุนหมู่บ้าน ได้รับงบประมาณเมื่อ พ.ศ. 2544 /เพิ่มทุน 200,000 บาท เมื่อ พ.ศ. 2553 โครงการ SML  มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต  และได้รับเลือกเป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 

บันทึกขุมความรู้ ( Knowledge  Assets )

-  ภาวะผู้นำ

                    -  ความต้องการของชุมชน

                    -  ความพร้อมของชุมชน

                   -  การมีส่วนร่วมของชุมชน

                    - การเสียสละ  มีความตั้งใจที่จะปฏิบัติงานด้วยความจริงใจในการแก้ไขปัญหา

                   - ความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับของกองทุนต่าง ๆ

- ชี้แจงถึงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการจ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ

   ยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓  

- ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง  และพระราชบัญญัติ  

   กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2547

-  ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์

- กระตุ้นให้คณะกรรมการได้ทำงานร่วมกัน

- ประชุมผู้เกี่ยวข้อง เพื่อรับทราบปัญหาการดำเนินงาน และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหา

- สร้างจิตสำนึกในการเสียสละ  ช่วยเหลือเกื้อกูล  เห็นใจกัน

- สร้างความพึงพอใจให้กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

- การมีคุณธรรม ในด้านการเห็นอกเห็นใจกัน ความซื่อสัตย์ ความร่วมแรงร่วมใจ  ของคนในชุมชน

 

แก่นความรู้  ( Core    Competencies )

 

 

                   -  ศึกษาหมู่บ้าน รับทราบข้อมูล

                    -  ร่วมกันปรึกษาหาแนวทางแก้ไขในทางที่ดี

                    -  รับฟังปัญหาของทุกฝ่าย  โดยเป็นธรรมและเป็นกลาง  เพื่อหาทางแก้ไขปัญหา

                   -  ชี้แจงและสอบถามด้วยความสุขุม   รอบคอบ  และใจเย็น ไม่บิดเบือนความคิดเห็น

                   -  การแก้ไขปัญหาและดำเนินการสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี  รู้สึกภาคภูมิใจและเป็นสุข                    

กลยุทธ์ในการทำงาน

                   1. ศึกษาปัญหา รับทราบข้อมูล

                   การดำเนินการแก้ไขปัญหาใด   จะต้องมีความตั้งใจ   ไม่ฟังความข้างเดียว    การที่จะแก้ไขปัญหาใด   จะต้องรับทราบข้อมูลของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง   และต้องอุทิศเวลา   การที่จะไปพบกับชาวบ้านบางครั้งต้องไปพบในช่วงตอนเย็น  ซึ่งเป็นเวลาที่ชาวบ้านเสร็จการทำงานนอกบ้านและกลับเข้าบ้าน  การพบกับชาวบ้าน  ต้องถือว่าชาวบ้านคือพี่น้องของเรา  หรือเพื่อนของเรา  จะต้องไม่คิดว่าเราคือข้าราชการ  ส่วนชาวบ้านคือชาวบ้าน  ปัญหาของชาวบ้านก็คือปัญหาของเราเหมือนกัน  ถ้าเราเข้าไปหาชาวบ้านด้วยความเป็นมิตร แสดงความสุภาพด้วยวาจา และการกระทำ  แสดงการให้เกียรติคนที่เราไปพบ และค่อย ๆ แก้ปัญหา  บางครั้งปัญหาบางอย่าง จะแก้ไขด้วยเวลาเพียงวันหรือสองวันไม่ได้ 

ปัญหาบางอย่างต้องใช้เวลา  เราต้องเข้าไปพบบ่อย ๆ ต้องปฏิบัติตนให้ดี  หากเราแสดงกิริยาที่ไม่ดี ไม่ใช้เป็นการเข้าไปพบแล้วสั่งให้ทำโน้นทำนี้ ซึ่งไม่ใช้เป็นการแก้ปัญหาแต่กลับเป็นการเพิ่มปัญหา

                   2. ปรึกษาหารือ

                   การนำปัญหาที่ได้มาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน   เป็นการสร้างความเข้าใจและยอมรับในสภาพปัญหาร่วมกัน  ตัดสินใจเลือกการแก้ปัญหาร่วมกันเพื่อตัดปัญหาในการปฏิบัติงาน  มีการนำผู้เกี่ยวข้องมาร่วมให้ข้อมูล และปรึกษาหาแนวทางในการแก้ไข  และช่วยกันแก้ปัญหา

                   3.  หาข้อยุติ

                   ในการแก้ไขปัญหาของชุมชน  บางครั้งต้องมีบุคคลหลายฝ่าย  เราต้องรับฟังข้อมูลของทุกฝ่าย และหาข้อยุติด้วยความยุติธรรม  และถูกต้อง

                   4. แก้ปัญหาและรับฟังข้อเท็จจริงด้วยความสุขุม  รอบคอบ เป็นธรรม และเป็นมิตร

                   เมื่อได้รับทราบข้อเท็จจริงจากผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่ายแล้ว  ตัดสินใจเสนอแนวทางตามหลักการ ด้วยเหตุผลและตามระเบียบข้อบังคับของกองทุนต่าง ๆ  ให้เหมาะสม  ต้องชี้แจงทั้งเหตุและผล  เพื่อให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องยอมรับในสิ่งที่ถูกต้อง  ด้วยวาจาสุภาพและเป็นกันเอง  เป็นธรรม  เป็นมิตร

                   5. สร้างความพึงพอใจ

                   สร้างความพึงพอใจ  ด้วยการแสดงความเป็นมิตรและเต็มใจที่จะช่วยแก้ไขปัญหา และช่วยเหลือในสิ่งที่เราสามารถช่วยได้ 

6.     ความรู้

-    ได้รับความรู้ในการนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยึดหลัก ๓ ห่วง  ได้แก่  พอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน มาใช้ในชีวิตประจำวัน 

7. งานสัมฤทธิ์ผล  รู้สึกเป็นสุขและภาคภูมิใจ

                    หมู่บ้านได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากแหล่งต่าง ๆ ทำให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้นำไปประกอบอาชีพและลงทุนในด้านต่าง ๆ ทำให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น   

กฎระเบียบ  แนวคิด  ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

                  -  ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6  ตำบลบางจาก

                   -  พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  พ.ศ. 2544

                   -  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการจ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความ

  ยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓  

-    ระเบียบกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก

-    หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

-    หลักการมีส่วนร่วมของประชาชน

        


 

 

ประชุมชี้แจงจัดตั้งหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

ณ ศาลากลางบ้าน บ้านหัวเวียง หมู่ที่ 6 ตำบลบางจาก


               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมงานร้อยดวงใจ สานฝันวันกองทุน 2554
และรับรางวัลกองทุนดีเด่นประจำปี 2554

                                                                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่วมปรับปรุง ทบทวนแผนชุมชนหมู่บ้านปี 2554

 

คำสำคัญ(Keyword):
การจัดการทุนชุมชน
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION