สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

บล็อก

ชื่อ บล็อก : 3.กระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
เนื้อหา บล็อก :


 

จัดเก็บความรู้จาก ผู้มีประสบการณ์/คนเก่ง/ชำนาญ/เชี่ยวชาญ
เรื่อง  กระบวนการการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.
วิธีทำ/วิธีปฏิบัติ
1.จัดเวทีประชาคม ชี้แจงวัตถุประสงค์  แนวทางการจัดเก็บข้อมูล และอธิบายความหมายคำถามแต่ละข้อ เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันโดยเน้นการออกจัดเก็บข้อมูลจริงๆทุกบ้าน เพื่อให้ทราบข้อมูลที่แท้จริง อันนำไปสู่การวางแผนพัฒนาจากข้อมูลที่ได้ต่อไป
2.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับอำเภอ ซึ่งประกอบด้วย นายอำเภอเป็นประธาน, หัวหน้าส่วนราชการและเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนเป็นคณะกรรมการ
3.แต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับตำบล
4.แต่งตั้งผู้จัดเก็บข้อมูลทุกหมู่บ้าน โดยประกอบด้วยคณะกรรมการหมู่บ้าน, อาสาสมัคร, ผู้นำคุ้ม, ผู้นำ อช., คณะกรรมการองค์กรประชาชนในชุมชน
5.แต่งตั้งผู้บันทึกและประมวลผล ตำบลละ 1 คน
6.ประชุมเชิงปฏิบัติการหน่วยงานภาคีที่รับผิดชอบตัวชี้วัดในแต่ละด้าน เพื่อประโยชน์ในการสนับสนุนข้อมูล และวางแผนการดำเนินงานการแก้ไขปัญหาการตกเกณฑ์ตัวชี้วัด จปฐ.(ถ้ามี)
7.ดำเนินการฝึกอบรมผู้บันทึกและประมวลผล โดยการฝึกการลงโปรแกรมและบันทึกจริง เพื่อให้ทราบขั้นตอนและปัญหาอุปสรรค
8.คณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล ระดับอำเภอ, ระดับตำบล ติดตามการจัดเก็บข้อมูลอย่างสม่ำเสมอ เพื่อแนะนำข้อผิดพลาด หรือปัญหาอุปสรรคที่อาจจะเกิดขึ้น
9.จัดทำโครงการของบอุดหนุนจากองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่ง เพื่อเป็นค่าตอบแทนผู้จัดเก็บ, ผู้บันทึก และจัดเวทีทบทวนตรวจสอบข้อมูล
10.บันทึกและประมวลผลข้อมูล
11. จัดทำโครงการจัดเวทีประชาคมเพื่อตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูล จปฐ. เพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพได้ข้อมูลที่มีความถูกต้องและครบถ้วน และสามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ในการวางแผนแก้ไขปัญหา  และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนได้อย่างแท้จริง  
12.แก้ไข/ปรับปรุงข้อมูลด้านต่างๆ ที่ผ่านการรับรองจากเวทีประชาคมแล้ว
13.ประมวลผลข้อมูลระดับอำเภอ/รายงานให้จังหวัดทราบ
ข้อเสนอแนะ
- ควรประสานหน่วยงานที่เป็นภาคีการพัฒนาและรับผิดชอบตัวชี้วัด ให้มีส่วนร่วมทุกขั้นตอน เพื่อรับทราบและแก้ไขปัญหาร่วมกัน
เจ้าของความรู้
นายจุฬพัฒน์  อ่อนน้อม  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
ที่ติดต่อ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอลาดบัวหลวง
อำเภอลาดบัวหลวง  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  13230
 

คำสำคัญ(Keyword):
จัดเก็บข้อมูล จปฐ.
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION