ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนพิษณุโลก :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : “จดแล้วไม่จน” เทคนิคการบันทึกบัญชีครัวเรือน
เนื้อหา บล็อก :

จากสภาวะสังคมปัจจุบันที่เต็มไปด้วยกระแสวัตถุนิยมและความฟุ่มเฟือย ฟุ้งเฟ้อ จนทำให้เกิดปัญหาหนี้สินไม่มีวันจบสิ้น แนวทางหนึ่งที่เราควรยึดถือคือการพึ่งตนเอง รู้จักความพอประมาณ การสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเอง คือ รู้จักความพอมีพอกิน พอมีพอใช้ โดยเฉพาะการใช้จ่ายเงินอันเป็นปัจจัยสำคัญในการดำเนินชีวิต

     การทำบัญชีครัวเรือน มีความสำคัญ ดังนี้
     ๑. ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน
     ๒. ทำให้ตนเองสามารถวางแผนการใช้จ่ายเงินได้
     ๓. ทำให้ตนเองรับรู้การใช้จ่ายเงินในอดีตที่ผ่านมาได้
     ๔. ทำให้ตนเองและครอบครัวทราบรายรับ รายจ่าย หนี้สิน และเงินคงเหลือในแต่ละวัน
 
ขั้นตอนการบันทึกบัญชี
    ๑. จัดเตรียมสมุดเพื่อบันทึกรายการรับ-จ่ายเงินโดยมีหัวข้อ ดังนี้
          ๑.๑ วัน/เดือน/ปี
          ๑.๒ รายการ
          ๑.๓ รายรับ
          ๑.๔ รายจ่าย
          ๑.๕ คงเหลือ
    ๒. จัดบันทึกรายการต่าง ๆ ในช่องรายการให้ถูกต้อง
    ๓. สรุปรวมจำนวนเงินด้านรับและด้านจ่ายและกระทบยอดจำนวนวันคงเหลือ
ข้อแนะนำ/ข้อพึงระวัง

ข้อพึงระวัง
     ๑. ลืมบันทึกบัญชี ทำให้รายรับและรายจ่ายไม่ถูกต้องขาดความต่อเนื่องในการบันทึก
     ๒. เข้าใจผิดในรายการบัญชี คือ ไม่เข้าใจรายการที่เป็นรายรับ
     ๓. การบันทึกตัวเลขผิด คือ การบันทึกรายการที่ถูกต้อง เช่น ค่าอาหาร ๒๐ แต่บันทึกเป็น ๒๐๐
     ๔. การบันทึกบัญชีรายการซ้ำ โดยการบันทึกค่าอาหารกลางวัน ๔๕ มี การบันทึกค่าอาหาร ๒ ครั้ง
ข้อแนะนำ
     เมื่อทราบแล้วว่าการบันทึกบัญชีครัวเรือนมีผลเป็นอย่างไร รายรับ มากกว่า รายจ่าย หรือรายจ่ายมากกว่ารายรับ เราก็จะวางแผนการใช้จ่ายเงินได้โดยการ
     ๑. การตัดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น เพื่อลดภาระการจ่ายเงินออกจากครอบครัว
     ๒. การลดรายจ่ายที่จำเป็นลง เพื่อสร้างนิสัยประหยัด
     ๓. การเพิ่มรายรับ โดยการหารายได้เสริม
เจ้าของความรู้
นางปิยะมาศ   นิลทัพ
เจ้าพนักงานการเงินปฏิบัติงาน

คำสำคัญ(Keyword):
การบันทึกบัญชีครัวเรือน
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION