สพอ.เมืองชัยภูมิ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การเตรียมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในบ้านกุดโง้ง ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ
เนื้อหา บล็อก :

 

                                                                                                                                                                    
เทคนิคเรื่อง  การเตรียมประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบในบ้านกุดโง้ง ม.4 ต.บุ่งคล้า อ.เมืองชัยภูมิ
เจ้าขององค์ความรู้  นายชวมินทร์ ตรีเนตร
แก้ไขปัญหา   ความเชื่อมั่น ความศรัทธา ในการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในการเตรียมประกวดหมู่บ้าน
 นายชวมินทร์ ตรีเนตร อายุ 31 ปี เป็นคนดั้งเดิมพื้นเพมาจากบ้านก้านเหลืองหมูที่ 1 ตำบลก้านเหลือง อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ได้รับราชการครั้งแรกในปี 2547 ที่สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอรัตนบุรี จังหวัดสุรินทร์ ในตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน 3 และย้ายมาที่อำเภอชุมพลบุรีและปัจจุบันดำรงตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองชัยภูมิ และได้รับผิดชอบประสานตำบลบุ่งคล้าและตำบลหนองไผ่รวมจำนวน 26 หมู่บ้าน ซึ่งในจำนวน 26 หมู่บ้านนั้นมีบ้านกุดโง้ง ม. 4 ตำบลบุ่งคล้าได้รับการเสนอชื่อเข้าประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบระดับจังหวัดชัยภูมิประจำปี 2554 ด้วย โดยข้าพเจ้าในนามของผู้ที่รับผิดชอบตำบลนี้ได้เข้าไปคลุกคลีกับชาวบ้านร่วมทั้งแกนนำหมู่บ้านอย่างต่อเนื่องสร้างความไว้เนื้อเชื้อใจเกิดความรักสมัครสมานสามัคคีในชุมชน มีสิ่งของอะไรดีๆก็แบ่งปันกันเกิดเป็นความสนิทสนมของตัวเจ้าหน้าที่เองและชาวบ้านเป็นเนื้อเดียวกันโดยนำหลัก “เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” มาปรับใช้ในสถานการณ์ที่เป็นอยู่ของพื้นที่ ซึ่งบ้านกุดโง้งเป็นบ้านที่มีความสามัคคีของคนในชุมชนอยู่แล้วเป็นเดิม ข้าราชการเป็นเพียงผู้ให้หลักคิดด้านการอยู่ร่วมกัน การดำเนินตามแนว ความพอประมาณ ความมีเหตุมีผล ความมีภูมิคุ้มกันในชุมชนตามแนวคิดด้านเศรษฐกิจพอเพียง โดยมีความรอบรู้ ควบคู่คุณธรรม ซึ่งทางหมู่บ้านและประชาชนให้การตอบรับแนวคิดนี้อย่างมาก จนกระทั่ง มีการลงความเห็นกันในหมู่บ้านเพื่อเป็นตัวแทนหมู่บ้านอำเภอ เมืองเข้าประกวดในระดับจังหวัดต่อไป
วิธีการประกวดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบบ้านกุดโง้ง ม.4 ต.บุ่งคล้า
1.      เจ้าหน้าที่ต้องสร้างความเข้าใจเรื่องแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียงให้ทางแกนนำหมู่บ้านก่อนแล้วขยายผลสู่ประชาชนในทุกครัวเรือนและประสานทีมงามที่เป็นกรรมการประเมินหมู่บ้านทุกระดับ
2.      เริ่มทำกิจกรรมที่สอดคล้องหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงทำจากกิจกรรมเล็กก่อนให้เกิดความสำเร็จจากนั้นถึงเริ่มกิจกรรมใหญ่ขึ้นตามลำดับเช่น การทำความสะอาดหน้าบ้าน การปลูกผักสวนครัวรัวกินได้ตลอดจนการปรับภูมิทัศน์ในหมู่บ้านให้เกิดความสวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยและการทำซุ้มประตูทางเข้าหมู่บ้านทำให้เกิดความรักสามัคคีและหวงแหนในหมู่บ้าน
3.      สร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของคนในชุมชนโดยให้ทุกคนทุกกลุ่มในภาคประชาสังคม ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมรับผิดชอบด้วยกันแบบสร้างสรรค์
4.      เปิดเวทีได้ทุกโอกาสสถานที่ ีในการพูดคุยเรื่อง แนวคิดใหม่ๆในหมู่บ้านโดยร่วมพลังของวัด บ้าน โรงเรียน โดยมี ผอ.สุรพล งามยิ่งและนางเสาวนีย์ งามยิ่ง อาจารย์ คศ .3 เป็นที่ปรึกษากิตติมศักดิ์
5.      ใช้ชีวิตอย่างเรียบง่ายเป็นเพื่อน และผูกมิตรได้กับคนทุกระดับในหมู่บ้านอย่างกันเองใช้หลัก 3 ช. คือ เชื่อมโยง เชื่อมั่น และเชื่อถือ
6.      ใช้หลักคุณธรรมนำชีวิต หิริ ความละอายแก่ใจ โอตัปปะ ความเกรงกลัวต่อบาป และความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่น
7.      อ่อนน้อมถ่อมตน และปิดหู ปิดตา ปิดปาก ในบางโอกาส ทีไม่เอื้ออำนวย และ เหมาะสม
 
 
ขุมความรู้
1. เป็นแบบอย่างที่ดี ,มีจิตอาสา ยังพาผลประโยชน์ให้เกิดกับส่วนรวมและชุมชนที่ทำงาน
2. ทำไปเรียนรู้ไป แก้ไขปัญหาไป อย่าทำตัวเป็นน้ำเต็มแก้ว
3. ให้เกียรติและความสำคัญกับทีมงานและประชาชนร่วมทั้งข้าราชการในท้องถิ่น
4. ให้ความสำคัญกับทุกภาคส่วนของชุมชนประสานงานคนเก่งทุกระดับที่เกี่ยวข้อง
5. เป็นนักประสานงานที่ดี มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี ,นักประชาสัมพันธ์ที่ดี,เป็นนักจุดประกายคิดสร้างสรรค์ในชุมชน
 
ภาพประกอบกิจกรรม

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION