เพชรบุรี :: โปรไฟล์

KM Blog ของ เพชรบุรี

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ผู้นำ อช.ตำบลมาบปลาเค้า กับการจัดเก็บข้อมูล จปฐ.ปี ๒๕๕๔
เนื้อหา บล็อก :

บันทึกองค์ความรู้              

 

ชื่อ - นามสกุล     นายธนิต     ทวีกาญจน์

ตำแหน่ง             นักวิชาการพัฒนาชุมชน ปฏิบัติการ

สังกัด                 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี

เบอร์โทรศัพท์    ๐๓๒ - ๗๗๑๐๔๓

ชื่อเรื่อง             ผู้นำ อช. ตำบลมาบปลาเค้า  กับการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ. ปี ๒๕๕๔

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ   ข้อมูล จปฐ.  ที่ไม่มีคุณภาพ

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ   ปี  ๒๕๕๔

สถานที่           ตำบลมาบปลาเค้า  อำเภอท่ายาง   จังหวัดเพชรบุรี

เนื้อเรื่อง 

            ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน  ได้ดำเนินโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  มาตั้งแต่ปี  ๒๕๑๒  จนถึงปัจจุบัน  โดยส่งเสริมให้ประชาชนเข้ามาเป็นอาสาสมัครเพื่อทำงานพัฒนาชุมชน  ด้วยการจัดให้มีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)  และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  (ผู้นำ อช.)  เข้ามาเป็นแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมโครงการพัฒนาด้านต่างๆ

 

            ซึ่งข้าพเจ้าได้รับคำสั่งให้รับผิดชอบ งานอาสาพัฒนาชุมชน (อช.)  และ ผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน  (ผู้นำ อช.)  ตำบลท่าคอยและตำบลมาบปลาเค้า  โดยจากการประสานงานและติดตามการดำเนินงานในรอบปีที่ผ่านมาพบว่า  อช. และผู้นำ อช.  ได้เข้ามามีบทบาทและเป็นพลังสำคัญที่ทำให้งานพัฒนาชุมชนประสบผลสำเร็จ  ปรากฏผลงานเป็นที่ประจักษ์  และสามารถตอบสนองนโยบายที่สำคัญของกรมการพัฒนาชุมชน  และจังหวัดเพชรบุรี  พร้อมทั้งปฏิบัติงานร่วมกับพัฒนากรประจำตำบลได้เป็นอย่างดี   ตัวอย่างเช่น 

 

 ผู้นำอช.  ตำบลมาบปลาเค้า  กับการจัดเก็บข้อมูล   จปฐ.  ประจำปี  ๒๕๕๔

              ๑)  ผู้นำอช.  เป็นคณะทำงานในการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  ระดับตำบลมาบปลาเค้า  มีหน้าที่  ดังนี้

                    -   เข้าร่วมจัดเวทีประชาคมชี้แจง แก่อาสาสมัครในระดับตำบล ให้ความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของข้อมูล  โดยสามารถจัดเก็บข้อมูลได้อย่างถูกต้อง  
                    -  ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ และเห็นความสำคัญของข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
                    -  ส่งเสริมและสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.ในการวางแผนแก้ไขปัญหาของชุมชน  เช่น การนำไปวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อจัดทำแผนชุมชน
              ๒)
ผู้นำอช.  ด้รับการแต่งตั้งให้เป็นอาสาสมัครจัดเก็บข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน ( จปฐ.) ปี ๒๕๔๔ ระดับหมู่บ้าน โดยร่วมกับอาสาสมัคร   ดำเนินการ ดังนี้
                   - สัมภาษณ์ ชี้แจง ทำความเข้าใจแก่ครัวเรือน ให้มีความรู้ความเข้าใจและเห็นความสำคัญของข้อมูล   ตามแบบสอบถามข้อมูล จปฐ. ให้มีความถูกต้อง
                   - ตรวจสอบการจัดเก็บข้อมูลให้มีความถูกต้อง และครบถ้วนมีคุณภาพอย่างแท้จริง
                   - ประชาสัมพันธ์การจัดเก็บข้อมูลให้ประชาชนได้ทราบ และเห็นความสำคัญของข้อมูล
                   - ร่วมสนับสนุนการจัดประชาคมเพื่อตรวจสอบข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.) ปี ๒๕๕๔ ในระดับหมู่บ้าน
              ๓)  
ผู้นำอช.  ได้นำข้อมูลจปฐ.ไปใช้ประโยชน์ ดังนี้
                    - นำข้อมูล จปฐ.ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนชุมชน
                    - นำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ให้เวทีประชาคมระดับตำบลรับรอง

แนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้

           การมีส่วนร่วม  /  การทำงานเป็นทีม  /  การจัดการความรู้  /   การบริหารจัดการ  /  การสร้างเครือข่าย
หลักการดำเนินงานตามระบบมาตรฐานงานชุมชน

 

บันทึกขุมความรู้  ( Knowledge  Assets )
             ๑.      ความร่วมมือขององค์กรต่างๆ  ในชุมชน
      
.     ประชาชนในชุมชนมีความรัก  ความสามัคคี  มีวินัยในตัวเองจะเห็นได้จากความร่วมมือในการทำกิจกกรม   ทุกคนมีความร่วมมือในการปฏิบัติงาน
      
๓.     การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสสามารถตรวจสอบได้
      
๔.     คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ตลอดจนอาสาสมัครมีความรับผิดชอบสูง  จึงทำให้งานดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย
             ๕.     ชุมชนมีความเข้าใจในบทบาทหน้าที่  ผู้นำ  อช.

แก่นความรู้  ( Core  Competencies )
        ๑.       สร้างความพอใจ
      
๒.    จัดเวทีประชาคม
             ๓.     ความเชื่อมั่นในตนเอง
             ๔.     ผู้นำ  อช.  เข้าใจในบทบาทหน้าที่
             ๕.     การได้รับประโยชน์ร่วมกัน

กลยุทธ์ในการทำงาน
            ๑.      มีความคุ้นเคย รู้ถึงปัญหา  ความต้องการ  ของประชาชนในหมู่บ้านเป็นอย่างดี
            ๒.    มีตำแหน่งทางสังคม  เป็น ประธานสภา  อบต.มาบปลาเค้า  ,  อสม.  ,  อพม.  ,  สตรีอาสา จึงเข้าถึงประชาชนในทุกระดับชั้น
            ๓.     ประชาชนต้องได้ประโยชน์ที่ต้องการ

 

ผลสำเร็จของงาน  (เชิงปริมาณ /  คุณภาพ)
              ๑.       ครัวเรือนที่ได้รับการบันทึกข้อมูลแบบสอบถาม  จปฐ. ๑  จำนวน  ๘๙๑  ครัวเรือน

 

การนำไปใช้ประโยชน์
             ๑.      นำข้อมูล จปฐ.ไปวิเคราะห์เพื่อจัดทำแผนชุมชน
             ๒.    นำสรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูล จปฐ. ให้เวทีประชาคมระดับตำบลรับรอง  เพื่อนำไปรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในระดับอำเภอต่อไป

 

ความยุ่งยากในการดำเนินการ  /  ปัญหา  /  อุปสรรค
               ๑.      บางครัวเรือน  ไม่ค่อยให้ความร่วมมือ ให้ข้อมูลที่ไม่ค่อยชัดเจน  เช่น  เรื่องรายได้  เพราะกลัวว่าจะถูกนำไปเป็นฐานข้อมูล  ในการเสียภาษีตามความเป็นจริง  เป็นต้น
               ๒.    งบประมาณ  ค่าตอบแทนการจัดเก็บข้อมูล  จปฐ.  น้อย  ครัวเรือนละ    บาท

 

ข้อเสนอแนะ
               ๑.       งบประมาณค่าตอบแทนมากขึ้น
               ๒.    คำถามในแบบฟอร์มการจัดเก็บข้อมูล  บางหัวข้อ  ชาวบ้านไม่ค่อยเข้าใจ

 

 

*******************************

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
ผู้นำ อช.
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION