สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เทคนิคการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลจปฐ.ประสบผลสำเร็จ
เนื้อหา บล็อก :

 

เทคนิคการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน (จปฐ.)ประสบผลสำเร็จ
***************
 
(๑) ส่วนนำ   ปีที่ผ่านมา   (๒๕๕๓) ตำบลหนองขาม   อำเภอคอนสวรรค์  
จังหวัดชัยภูมิ    มีปัญหาในการจัดเก็บและบันทึกประมวลผลข้อมูล   จปฐ. ล่าช้าและเสร็จไม่ทันตามกำหนด (เป็นตำบลสุดท้ายของอำเภอ)  
(๒) ส่วนขยาย ในปี ๒๕๕๔ ได้มีคำสั่งอำเภอคอนสวรรค์ แต่งตั้งให้ข้าพเจ้าเป็นพัฒนากรผู้ประสานตำบลนี้   จากปัญหาดังกล่าวได้ค้นหา เทคนิค/วิธีการ ในการบริหารจัดการจัดเก็บข้อมูลให้ประสบผลสำเร็จ ดังนี้
          ๒.๑ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานบริหารการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับอำเภอ/ตำบล
          ๒.๒ มีคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานติดตาม/จัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับตำบล/
หมู่บ้าน
          ๒.๓ มีคำสั่งแต่งตั้งเจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล จปฐ.
          ๒.๔ สำรวจคณะกรรมการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. ระดับหมู่บ้านและมอบหมายดำเนินการจัดเก็บข้อมูลคนละไม่เกิน   ๑๕   ครัวเรือน
          และอำเภอได้มีการประชุมชี้แจงทำความเข้าใจกับคณะทำงานทุกคณะ จนกระทั่งการจัดเก็บข้อมูล จปฐ. เสร็จทันตามกำหนด จะไปล่าช้าอยู่ที่การบันทึกข้อมูล   เนื่องจาก เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูลตำบลนี้ ขาดความรับผิดชอบในหน้าที่และต่อมาป่วยต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลหลายวันและไม่ได้มอบหมายงานให้กับเพื่อนร่วมงานหรือผู้บังคับบัญชาไว้เลย จึงเป็นปัญหาในการบันทึกข้อมูลของตำบลนี้
เทคนิค ในการค้นหาแนวทางแก้ไขปัญหาดังกล่าว   มีดังนี้ 
๑. พัฒนากรผู้ประสานตำบล ติดตาม/ประสานงานอย่างต่อเนื่อง
๒. นำปัญหาปรึกษาผู้บังคับบัญชา (พัฒนาการอำเภอ) 
๓. พัฒนากรและพัฒนาการอำเภอร่วมกันหาแนวทางแก้ไขปัญหา
โดยเข้าไปประสานงานพบปะพูดคุยปัญหาดังกล่าวกับผู้บริหารท้องถิ่น (นายก อบต.) และปลัด อบต. เพื่อร่วมกันวางแผนหาแนวทางแก้ ้ไขปัญหา โดยค้นหาปัญหา ดังนี้
๑)      ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และโปรแกรมการใช้งาน
๒)    สำรวจหมู่บ้านที่จัดเก็บ/ตรวจเช็คจำนวน/ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล
๓)    สรรหาบุคคลภายนอกและจัดสรรมอบหมายผู้ช่วยเหลือในการบันทึกข้อมูล หลาย ๆคน หลาย ๆ เครื่อง
๔)      มีปัญหาอุปสรรครีบประสานขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่กลุ่มงานสารสนเทศ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดชัยภูมิ โดยด่วน
          ๔. ติดตาม/หาปัญหา/สาเหตุของปัญหา/ค้นหาวิธีแก้ไขปัญหา 
อย่างสม่ำเสมอ
(๓.) บทสรุป
          จากปัญหาดังกล่าวและการใช้เทคนิคในการหาแนวทางแก้ไขปัญหาที่กล่าวไว้ปรากฏว่าได้ผล คือ   การบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. ปี ๒๕๕๔ ตำบลหนองขาม อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ เสร็จทันตามกำหนดและไม่ล่าช้าเหมือนที่ผ่านมา
 
 
(๔) ขุมความรู้
การจัดเก็บและบันทึกประมวลผลข้อมูล จปฐ. หรือการที่จะทำงานพัฒนาชุมชน
ให้ประสบผลสำเร็จ นั้น มีเทคนิคที่ควรปฏิบัติ คือ  
๑. ความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย   
๒.การติดตามงานอย่างสม่ำเสมอ    
๓.ความมุ่งมั่นตั้งใจที่อยากให้งานสำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพ
 
ผู้เรียบเรียง       นางวาสนา     ภูขยัน  
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ   
สังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอคอนสวรรค์   จังหวัดชัยภูมิ   
โทร. ๐ – ๘๑๖๒ – ๑๓๗๐ - ๗     
 
 
 
 
คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

19 ก.ค. 2554 10:47 น.
จปฐ.เป็นยาขมหม้อใหญ่ แต่ คนพช. ก็ต้องกินกันเพื่อกรมฯ

16 ก.ค. 2554 13:22 น.
เจ้าของข้มูลนี้ คือ นางวาสนา ภูขยัน นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ สพอ.คอนสวรรค์ จ.ชัยภูมิ แต่ละบล็อกใสข้อมูลได้น้อยจัง

 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION