สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เทคนิคการติดตามเงินคืน โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน(กข.คจ)
เนื้อหา บล็อก :

 

ความรู้เรื่อง เทคนิคการติดตามเงิน กข.คจ. คืน
เจ้าของความรู้ นางสุวรรณณี ประทุมกุล
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอภูเขียว
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก ๐๘ -๘๓๖๐- ๐๓๖๗} ๐-๔๔๘๖-๑๓๒๖
ชื่อเรื่อง เทคนิคการติดตามเงิน กข.คจ.คืน
เป็นการแก้ไขปัญหา/ความสำเร็จเกี่ยวกับ การชำระคืนเงินยืมโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) 
เนื้อเรื่อง
                             คำสั่งอำเภอภูเขียวแต่งตั้งพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล เมื่อ ปี พ.ศ. ๒๕๕๑ ข้าพเจ้าได้รับผิดชอบ   ๒ ตำบล คือ ตำบลกุดยมและตำบลหนองตูม อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ จากการศึกษาพื้นที่ตำบลกุดยม ปรากฏว่ามีหมู่บ้านที่ดำเนินการตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) จำนวน         ๖ หมู่บ้าน ๑ ใน ๖ หมู่บ้านมีปัญหา คือ บ้านเรือ หมู่ที่ ๙ ตำบลกุดยม   เนื่องจากครัวเรือนยากจนยืมเงินไปประกอบอาชีพได้ชำระเงินคืนตามกำหนดสัญญา    แต่คณะกรรมการไม่นำเงินฝากเข้าบัญชีหมู่บ้าน เอาเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว เหตุเกิด เมื่อปี พ.ศ.๒๕๔๗ ข้าพเจ้าได้ศึกษาดูสัญญาและเอกสารประกอบต่าง ๆ บันทึกข้อมูลของพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลคนก่อน ทราบว่าประธานคณะกรรมการ นำเงินไปใช้ส่วนตัวประมาณ ๒๑๗,๐๐๐ บาท และได้ชำระมาแล้วบางส่วนในปี พ.ศ.๒๕๕๐ จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท 
                           พ.ศ. ๒๕๕๑ จากการติดตามร่วมกับคณะกรรมการ ฯชุดใหม่ ได้รับเงินคืน จำนวน ๕๐,๐๐๐ บาท ยังคงค้างเงิน ๑๑๗,๐๐๐ บาท ตกลงจะชำระตามหนังสือยอมรับสภาพหนี้เป็นรายงวด            เมื่อครบกำหนดก็ไม่ชำระ ติดตามทวงก็ครั้งก็เพิกเฉย ทำหนังสือเตือน ๓ ครั้งก็ยังเพิกเฉยไม่ยอมดำเนินการแต่อย่างใด  ข้าพเจ้าได้รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ทุกขั้นตอน อย่างสม่ำเสมอ มีการร้องทุกข์ดำเนินคดีตามกฎหมาย    ข้าพเจ้าใช้เวลาในการแก้ไขปัญหา ๑ ปี ๑๑ เดือน 
ขุมความรู้ /วิธีการ (Knowledge   Assets) : 
             ๑.   พัฒนากรผู้ประสานตำบล เก็บรวบรวมหลักฐาน ข้อมูลสถานะการเงินปั บันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาทราบ เพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
                ๒. จัดประชุมครัวเรือนเป้าหมาย คณะกรรมการ กข.คจ.   ประธานคนเดิมที่นำเงินไปใช้ เพื่อชี้แจง สถานะการเงิน ข้อตกลงในการชะรำเงิน ทำหนังสือยอมรับสภาพหนี้ร่วมกัน
                ๓.   ร่วมกับภาคีการพัฒนาระดับตำบล   คณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ประชุมหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกันหลังจากที่ประธานคนเดิมไม่ยอมชำระเงินเมื่อครบกำหนดสัญญา ในหนังสือยอมรับสภาพหนี้   และเชิญประธานคนเดิมมารับทราบและชี้แจงข้อมูล   ทำหนังสือเตือน ๓ ครั้ง ยังเพิกเฉยเหมือนเดิม
                ๔.   คณะกรรมการ กข.คจ.ร้องทุกข์กล่าวโทษต่อเจ้าพนักงานตำรวจเพื่อดำเนินคดีในข้อหายักยอกทรัพย์ เจ้าพนักงานตำรวจได้เชิญพัฒนากรผู้ประสานงานตำบลให้ข้อมูล ระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                ๕.   พัฒนากรผู้ประสานงานตำบลบันทึกรายงานผู้บังคับบัญชาพร้อมเอกสารจากเจ้าพนักงานตำรวจส่งจังหวัด เพื่อดำเนินการต่อไป พัฒนาการจังหวัดได้มอบหมายให้นักวิชาการสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด นัดประชุมสอบข้อเท็จจริงและหาแนวทางร่วมกันทั้ง ๒ ฝ่าย หลังจากประชุม ๗ วัน ประธานคนเดิมได้นำเงินจำนวนดังกล่าวมาชำระกับพัฒนากรผู้ประสานงานตำบล รายงานจังหวัดและหมู่บ้านทราบ
แก่นความรู้ (Core Competency) :
            ๑. คณะกรรมการบริหาร กข.คจ.หมู่บ้าน ต้องปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด รู้บทบาทหน้าที่ และมีความรับผิดชอบ
            ๒. พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ออกติดตาม ตรวจสอบ อย่างสม่ำเสมอ
                     
กลยุทธ์ในการทำงาน
                ๑.   พัฒนากรผู้ประสานงานตำบล ต้องศึกษาระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
                ๒. รายงานผู้บังคับบัญชาตามลำดับทราบเป็นเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาร่วมกัน
                ๓.   ร่วมกับภาคีการพัฒนาระดับตำบล(นายก อบต. กำนัน เครือข่าย กข.คจ. ปลัด อบต. ปลัดอำเภอประจำตำบล พัฒนากร และคณะกรรมการ กข.คจ.หมู่บ้าน ) โดยการจัดเวทีประชาคมหมู่บ้าน เจราแบบประนีประนอม ใช้มาตรการทางสังคม 
            ๔. รายงานผล ดำเนินการตามกฎหมาย เป็นวิธีสุดท้ายของนักพัฒนาที่จะดำเนินการ
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
                 ๑. ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓
                 ๒. กระบวนการมีส่วนร่วม   ร่วมด้วยช่วยกัน ดูแล รักษา
 
 
คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION