สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแท่น :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เนื้อหา บล็อก :

 

 

 

ชื่อ – นามสกุล                      นายบรรจง สุพรรณพานิชย์
ตำแหน่ง                                      พัฒนาการอำเภอบ้านแท่น
สังกัด                                 สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านแท่น จังหวัดชัยภูมิ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     ๐๘-๑๐๗๙๙-๙๐๘
ชื่อเรื่อง           แนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอบ้านแท่น
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบ้านแท่น
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปี พ.ศ. ๒๕๕๓
สถานที่เกิดเหตุการณ์               อำเภอบ้านแท่น   จังหวัดชัยภูมิ
เนื้อเรื่อง
          ข้าพเจ้าได้รับคำสั่งจากจังหวัดชัยภูมิ   ให้ข้าพเจ้าเดินทางไปดำรงตำแหน่งพัฒนาการอำเภอบ้านแท่น ภายในวันที่ ๓ มีนาคม ๒๕๕๓ และเมื่อข้าพเจ้าได้เดินทางไปรับตำแหน่งเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ศึกษากรอบภารกิจตามบทบาทหน้าที่ อาทิเช่น โครงการกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน เป้าหมายตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการกรมการพัฒนาชุมชน ปี 2553 และสภาพพื้นที่ข้อมูลทั่วไป อาณาเขตลักษณะทางภูมิศาสตร์ ผลผลิตทางการเกษตรที่เป็นอาชีพของประชากรส่วนใหญ่ ตลอดทั้งทุนต่าง ๆ ที่มีอยู่ในพื้นที่อำเภอบ้านแท่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          ในฐานะที่ข้าพเจ้าเป็นพัฒนาการอำเภอ และเป็นคนภาคอีสานโดยกำเนิดจึงให้ความสำคัญเกี่ยวกับกองทุนหมู่บ้านเป็นอย่างมาก เนื่องจากเห็นว่าเป็นทุนที่มีจำนวนเงินมาก มีครบทุกหมู่บ้าน/ชุมชน ประชาชนในหมู่บ้าน/ชุมชน สามารถเข้าถึงแหล่งทุนในการประกอบอาชีพได้ใกล้ตัวที่สุด คณะกรรมการบริหารงาน และระเบียบข้อบังคับก็เป็นไปตามมติที่ประชุมของสมาชิก คนภาคอีสานที่อยู่ในหมู่บ้านชนบท ทุนการเงิน เป็นเรื่องที่เป็นปัญหาและมีความสำคัญมาก เป็นปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพ ของคนในชนบท
          จากการตรวจสอบข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบและได้พบปะพูดคุยกับประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบ้านแท่น ได้ทราบว่าการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านพอที่สรุปได้ ดังนี้
๑.       กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองอำเภอบ้านแท่น มีทั้งสิ้น ๖๖ กองทุน แยกเป็น
กองทุนได้จดทะเบียนเป็นนิติบุคคลค ๖๕ ทุน ยังไม่จด ๑ กองทุน (ปัจจุบันได้ดำเนินการจดทะเบียนแล้ว) รัฐบาลปัจจุบันโดยการนำของ ฯพณฯ อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ นายกรัฐมนตรี ได้มีมติเห็นชอบอนุมัติจัดสรรเงินเพิ่มทุนให้กับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ตามขนาดของกองทุน ซึ่งอำเภอบ้านแท่นได้รับการเพิ่มทุนครบถ้วน ๑๐๐ % จำนวน ๖๖ กองทุน 
๒.    การดำเนินงานกองทุน ที่ สทบ. กำหนดให้ระยะเวลาการกู้และส่งเงินยืมคืนกองทุนให้เสร็จสิ้นภายใน ๑ ปี รัฐบาลได้ขยายเวลาการส่งชดใช้เงินยืมเป็นเวลา ๒ ปี ทำให้คณะกรรมการเกิดความสับสน ไม่เข้าใจในแนวทางปฏิบัติ
๓.     นอกจากนี้ยังมีกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาในการดำเนินงานอีก ๔ กองทุน คือ
 ๑.กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที ๒ ตำบลหนองคู ไม่สามารถขับเคลื่อนได้ 
 ๒.กองทุนหมู่บ้าน บ้านแท่น หมู่ที่ ๓ ตำบลบ้านแท่น ไม่สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้
 ๓. กองทุนหมู่บ้าน บ้านนามั่ง หมู่ที่ ๔ ตำบลสระพัง ไม่ขอเพิ่มทุน
 ๔. กองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองดินดำ หมู่ที่ ๘ ตำบลหนองคู ไม่สามารถขับเคลื่อนได้
          เมื่อข้าพเจ้าได้รับทราบข้อมูลสถานภาพการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านของอำเภอบ้านแท่น จึงได้หารือกับประธานคณะกรรมการเครือข่ายระดับอำเภอ ว่า เราควรที่จะได้ระดมความคิดเห็นหาแนวทางในการปฏิบัติร่วมกัน จึงได้จัดเวทีประชาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านแลชุมชนเมือง           ขึ้น ๒ ครั้ง
          ครั้งที่ ๑ เป็นการจัดเวทีประชาคมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๕ ตำบล๑๒๐ คน
                      ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น ในวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๕๓
          ครั้งที่ ๒ เป็นการจัดเวทีประชาคมประชุมคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๕ ตำบล ๖๖ คน
                       ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอบ้านแท่น (ชั้น ๒) ในวันที่ ๒๒ มิถุนายน ๒๕๕๓
               เมื่อได้ผลสรุปจากเวทีประชาคม ๒ ครั้งแล้ว อำเภอได้ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านแท่น จัดทำโครงการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านแท่นสัญจร เป็นรายตำบล โดยคัดเลือกตำบลบ้านแท่น เป็นจุดนำร่อง ประเด็นในการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจ ในการปฏิบัติ คือการแก้ไขระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับสภาวะปัจจุบัน อาทิเช่น การคิดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ บัญชี ๑ ,๒ และ ๓ การจัดสรรผลกำไรที่เกิดขึ้นในรอบปี,การขยายระยะเวลาการกู้-ส่งใช้เงินยืม ตลอดทั้ง การกำหนดระเบียบในการช่วยเหลือสงเคราะห์ ยกเว้น ในกรณีที่สมาชิกกองทุนได้รับภัยพิบัติ อย่างใดอย่างหนึ่ง
              จากการดำเนินการปรากฏว่า คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน กองทุนและคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านแท่น มีความเข้าใจในแนวทางปฏิบัติไปในทิศทางเดียวกัน ทำให้เป็นที่น่า
เชื่อได้ว่า “ทุน” กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองจะเป็นแหล่งทุน เป็นปัจจัย ในการประกอบอาชีพของคน
ในชนบทอย่างยั่งยืนต่อไป
               นอกจากนี้แล้ว ในส่วนของกองทุนหมู่บ้านที่มีปัญหาทั้ง ๔ กองทุน ข้าพเจ้าและทีมงานยังได้ลงพื้นที่ เพื่อรับทราบข้อมูลจริงจากชุมชน และร่วมกับชุมชนและคณะกรรมการบริหารกองทุนหมู่บ้านนั้น ๆ ในการร่วมกันแก้ไขปัญหาจนสามารถดำเนินการได้ทุกกองทุน โดยในส่วนของกองทุนหมู่บ้าน บ้านหนองเรือ หมู่ที่ ๒ นั้น ได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่จาก สทบ.จากส่วนกลางมาร่วมรับฟังและแก้ไขปัญหาร่วมกับชุมชนด้วย ผลการแก้ไขปัญหาจากกองทุนที่ไม่สามารถดำเนินการบริหารได้ ก็สามารถคัดเลือกคณะกรรมการมาบริหารกองทุนได้ ในส่วนหมู่ที่ ๓ บ้านแท่น ก็สามารถจดทะเบียนเป็นนิติบุคคลได้ ส่วนอีก ๒ กองทุน ก็สามารถบริหารงานได้ หลังจากที่มีปัญหามานาน จากการทำงานที่จริงจังและจริงใจของข้าพเจ้าและทีมงาน ปัจจุบันกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านแท่น จึงสามารถขับเคลื่อนได้ทั้งระบบ
         
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
-           วัตถุประสงค์การจัดตั้งกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
-          การบริหารงานในฐานะนิติบุคคล
-          การขยายระยะเวลาส่งคืนกู้เงินจาก ๑ ปี เป็น ๒ ปี
-          ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
          แก่นความรู้ (Core Competency)
-           การรับทราบข้อมูลเบื้องต้น/การแพร่ความคิด
-          การระดมความคิด
-          การวางแผนจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม
-          การจัดเตรียมเอกสารและเครื่องมือในการจัดกิจกรรม
-          การดำเนินกิจกรรม
-          การติดตามประเมินผล
กลยุทธ์ในการทำงาน
๑.       การรับทราบข้อมูลเบื้องต้น และการแพร่ความคิด
การโยกย้ายเดินทางไปรับตำแหน่งใหม่ เป็นเรื่องปกติของข้าราชการ แต่เมื่อได้รับ
ตำแหน่งแล้ว จะต้องหาโอกาสพบปะพูดคุยกับบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้รู้ถึงสภาพการดำเนินงาน วิถีชีวิตของคนในชุมชน สภาพความเป็นอยู่ของชุมชนอย่างแท้จริง และต้องนำเอาประสบการณ์ในการทำงาน มาประยุกต์ใช้ในการที่จะกำหนดรูปแบบวิธีการทำงานเพื่อให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง ได้มีส่วนร่วมในการดำเนินการให้บรรลุเป้าหมาย
          ๒ การระดมความคิด
                   เมื่อรับทราบข้อมูลเบื้องต้น และสภาพปัญหาอุปสรรคของการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง อำเภอบ้านแท่น เห็นพ้องต้องกันกับประธานคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านชุมชนเมืองระดับอำเภอ จึงกำหนดการจัดเวทีประชาคม ๒ ครั้งเพื่อระดมความคิดเห็นในการปฏิบัติร่วมกัน เพื่อที่จะกำหนดกรอบภารกิจการปฏิบัติเป็นเป้าหมาย ที่ต้องร่วมกันดำเนินการ จากการระดมความคิดเวทีประชาคม ๒ ครั้ง ได้ผลสรุป ดังนี้
          ๒.๑ ปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ประกอบด้วย
                  (๑)   ความรู้ ความเข้าใจของคณะกรรมการกองทุนฯ และสมาชิก แต่ละกองทุน
                  (๒)   ระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง
                  (๓)   ภาคีการพัฒนาในการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน
          ๒.๒ แนวทางแก้ไขปัญหา ประกอบด้วย
                  (๑) ให้ความรู้ สร้างความเข้าใจให้กับคณะกรรมการฯ และสมาชิก
                  (๒)   ปรับปรุงแก้ไขระเบียบกองทุนหมู่บ้านให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงในภาวะปัจจุบัน
                  (๓)   สนับสนุนส่งเสริมให้ภาคีพัฒนาได้ดำเนินการตามบทบาทหน้าที่
          ๒.๓ กิจกรรมที่จะดำเนินการ
          กำหนดจัดดำเนินโครงการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอบ้านแท่นสัญจร โดยจัดประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านและชุมชนเมือง ในระดับตำบล ให้ครบทุกตำบล (๕ ตำบล) 
          ๓. การวางแผนจัดกิจกรรมแบบมีส่วนร่วม           
๔.     การติดตามประเมินผล
          กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง
-          พระราชบัญญัติกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
-          ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการรับจดทะเบียนเป็นนิติบุคคล พ.ศ. ๒๕๔๗
-          ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
-          ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒
 
*************************************************
คำสำคัญ(Keyword):
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION