สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การตั้งกลุ่มอาชีพให้มีความยั่งยืน
เนื้อหา บล็อก :

 

ชื่อองค์ความรู้   การตั้งกลุ่มอาชีพให้มีความยั่งยืน

เจ้าขององค์ความรู้        นางรัตตินันท์  พัชรเรืองวงศ์

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองกาฬสินธุ์

.............................................................................................................................................................................

จุดมุ่งหมาย

          1  เพื่อเป็นการส่งเสริมการรวมกลุ่มให้เกิดการเรียนรู้  สามารถพึ่งตนเองและเพิ่มรายได้ให้แก่ครัวเรือนและชุมชน

          2.  เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ  พัฒนาศักยภาพการผลิต  การตลาด  เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์

          3.  เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้  การบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ

ขั้นตอนการปฏิบัติ

          1.  เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์  เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ  เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน  โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเริ่มตั้งแต่  ร่วมคิด  ร่วมตัดสินใจ  ร่วมปฏิบัติ  ร่วมรับผลประโยชน์  และร่วมแก้ไขปัญหา

          2.  จัดให้มีการประชาคมสำรวจปัญหา  วิเคราะห์ศักยภาพ/ทรัพยากรและความต้องการของประชาชนที่ต้องการเข้ามารวมกลุ่ม  เพื่อให้ตรงกับพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นและความต้องการที่แท้จริงของชุมชน

          3.  สนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน  โดยยึดหลัก  5  ดังนี้

          1 : กลุ่ม/สมาชิก  ที่มีความสมัครใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกลุ่ม

          2 : กรรมการ  ซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจากสมาชิกให้บริหารกลุ่ม

          3 : กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม  เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน  ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ

          4 : กองทุน  ปัจจัย  เงินหรือเครื่องมือ  ที่ทำให้กิจกรรมของกลุ่มดำเนินการได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม

          5 : กิจกรรม  เป็นสิ่งที่ร่วมกันปฏิบัติ  เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน

          4.  ประชุม  อบรม  เพิ่มขีดความสามารถของคณะกรรมการบริหารกลุ่มอาชีพ

          5.  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  สนับสนุนด้านวิชาการ  วัสดุ  อุปกรณ์  งบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ  ตลอดจนความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพ  รูปแบบมาตรฐานของสินค้า  เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ตรงตามความต้องการของตลาด

          6.  ประชาสัมพันธ์  จัดหาแหล่งจำหน่ายสินค้าสู่ตลาดอย่างกว้างขวาง  เช่น  การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าตามงานเทศกาลต่างๆ  การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อต่างๆ  เช่น  วิทยุชุมชน  โทรทัศน์  แผ่นพับต่างๆ

          7.  หน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องและคณะกรรมการ/สมาชิกกลุ่ม  ประเมินผล  ปรับปรุงผลการดำเนินงานของกลุ่ม  เพื่อพัฒนากลุ่มให้ก้าวหน้า

ข้อเสนอแนะ/ข้อพึงระวัง

          1.  การสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น  เป็นสิ่งสำคัญในการจัดตั้งกลุ่ม

          2.  การจัดตั้งกลุ่มอาชีพให้มีความยั่งยืน  ต้องอยู่บนพื้นฐานของความต้องการที่แท้จริงของประชาชนและพื้นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่นที่พร้อมจะรับการพัฒนา

          3.  หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน  มีการติดตามประเมินผลและให้การสนับสนุนอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

          4.  ยึดหลัก  5  ในการพัฒนากลุ่มอาชีพ

          5.  กลุ่มควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่นที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน  เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า  เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น

 

 

 

 

 

 

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
กลุ่มอาชีพ,5ก , นางรัตตินันท์ พัชรเรืองวงศ์,การรวมกลุ่ม
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION