บล็อก

ชื่อ บล็อก : ??????????????
เนื้อหา บล็อก :

?????????

???????????????  ??????????????????????????????????????????????????????? ??????? ???? “

?????? ?? - ?? ?????? ????  ?????? ???????? ?????? ???????

..................................................................

 


 

???????????? : ?. ?????????????????????????????????????????????? ?? ???? -  ????

        ?. ???????????????????????????????????????????????????????????????????????? ????? ??

????????  :  ?. ??????????????????????????????????? ?????????? ?) ??????????????? ?) ?????????????????????????????? ?) ????????????????????????????????????????? ?) ????????????????????????????????????? (SWOT)

               ?. ???????????????????????????????????????????????????????????????? (?????????????????????????? ???? ?????????????????????????????) ????????????????????? /?????????????????? ???????????????????????????????????? ?? ?????? ???? ???? ??.?? - ??.?? ?

 

 

???????????????  ???? – ???? ………………………...........................................???????....................................................

??????...............................................................????................................??  ??????????.........................................??

 

 

?.      ??????????????????????????/????????????/????????????????????

??????????????/??????? ????????????????????/????????????/???????????????????? ????????????????????????? ??? ????? ? ?????????? (?.?. ????-????) ?????????????????????????????? ?????????????????

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

?.    ??????????????????

????????????????? ?????????????????????????????/????????????/???????????????????? ???????????????????????????????????????? ?? ????-???? (??????????????????????????????????????? ? ??????????) ????????????????????????? ? ????????????????????????????????? ????? ???????? ?  (??????????????????????

???? ???????? ???????? / ????????????????? ??????? / ?????????????????????????????? ????????????????????? / ?????? ????????????????????????????? ???????????? ???????????????????????)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

?.     ??????? ?????? ????????????????????????

???????????????????????????????????????????????? ?? ?? ???????????????????????????????????????????????????????????? ?????????????????????????????? ?????????????????????? ????????????????????????????????????????

?.? ?????????? ??????????????????????? ????????????????????????????????????????? (?????????? /?????????????????) ????????????????? ???????????????????????????????????? ????????????? ???????????????????????

 

????????

???

??????

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


?.? ????????????? ??? ?.? ????????????????????????????????????? ??? ???????????????????????????

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

?. ?????????????????????????????????????????????????????????? ??

 

          ??????????????????????????????????? ?? ?? ???????????????????????????? ???? ????????????? ? ?????? ???? ????????? ?? ??????? ???? ????????????????????????????????????????????????????????

?????????? ???????????????????????????????????????????????????? ??  ????????????? ???????? ?????????? (Theme ??????) ??????? ????????????? ? ?????? ???? ????????? ?? ??????? ???? ????????????????????

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

?????????? ???????????????????????????????????????

????????????

??????????????????????????? ?????????

 

คำสำคัญ(Keyword):
?????,?,
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION