นรวีร์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ทางเลือกอีกทาง
เนื้อหา บล็อก :

แบบสอบถาม

ประกอบการสัมมนา  เพิ่มประสิทธิภาพการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี ๒๕๕๔ “

วันที่ ๒๔ - ๒๖ เมษายน ๒๕๕๔  โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพ

..................................................................

 


 

วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อนำข้อมูลมาจัดทำยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๕ -  ๒๕๕๘

        ๒. เพื่อนำข้อมูลประกอบการจัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชน ปีที่ ๕๐

คำชี้แจง  :  ๑. ขอให้ผู้เข้าสัมมนาศึกษาเอกสารตามแนบ ประกอบด้วย ๑) ตำนานพัฒนาชุมชน ๒) บทบาทภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ๓) สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อกรมการพัฒนาชุมชน ๔) การวิเคราะห์สถานการณ์กรมการพัฒนาชุมชน (SWOT)

               ๒. ขอให้ผู้เข้าสัมมนาจัดทำข้อมูลความคิดเห็นส่วนตัวประกอบการระดมสมอง (ความคิดเห็นไม่มีถูกหรือผิด กรมฯ ต้องการความคิดเห็นที่หลากหลาย) โดยจัดส่งให้กองแผนงาน /เจ้าหน้าที่โครงการ ตอนลงทะเบียนรายงานตัวในวันอาทิตย์ที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๕๔ เวลา ๑๑.๐๐ - ๑๓.๐๐ น

 

 

ข้อมูลส่วนบุคคล  ชื่อ – สกุล ………………………...........................................ตำแหน่ง....................................................

สังกัด...............................................................อายุ................................ปี  อายุราชการ.........................................ปี

 

 

๑.      ข้อมูลความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

ขอให้ท่านสำรวจ/ประเมิน ความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในพื้นที่ที่ท่านรับผิดชอบ ว่า ภายใน ๔ ปีข้างหน้า (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘) อยากเห็นกรมการพัฒนาชุมชนทำอะไร มีเป้าหมายอย่างไร

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

 

 

๒.    การกำหนดวิสัยทัศน์

จากการศึกษาเอกสาร และข้อมูลความต้องการของลูกค้า/ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ขอให้ท่านเขียนวิสัยทัศน์กรมการพัฒนาชุมชน ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๘ (สิ่งที่อยากให้กรมการพัฒนาชุมชนเป็นในอีก ๔ ปีข้างหน้า) โดยให้เขียนวิสัยทัศน์สั้น ๆ เพื่อให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน ทุกคน จดจำง่าย ๆ  (หลักการเขียนวิสัยทัศน์

สั้น กะทัดรัด จดจำง่าย / บอกถึงความปรารถนา คาดหวัง / บอกให้ทราบถึงสิ่งที่จะบรรลุถึง หรือระดับการให้บริการ / ท้าทาย เร้าความสนใจของสมาชิกในองค์กร ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย)

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

๓.     งานเด่น งานดัง ที่กรมการพัฒนาชุมชนควรทำ

การทำงานของกรมการพัฒนาชุมชนที่ผ่านมาตลอดระยะเวลา ๔๙ ปี มีทั้งงานที่ประสบความสำเร็จสร้างชื่อเสียงให้กรมการพัฒนาชุมชน และงานที่ใช้เวลาในการดำเนินการ ต้องทุ่มเทสรรพกำลังมาก แต่ผลงานน้อยไม่ได้รับการยอมรับเท่าที่ควร

๓.๑ ท่านคิดว่า มีงานอะไรบ้างที่โดดเด่น ส่งผลประโยชน์ต่อประชาชนผู้รับบริการโดยตรง (ชาวบ้านชอบ /ตรงตามความต้องการ) มีโอกาสในการพัฒนา และสร้างชื่อเสียงให้กรมการพัฒนาชุมชน โดยระบุเหตุผล และให้จัดลำดับความสำคัญ

 

ลำดับที่

งาน

เหตุผล

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


๓.๒ งานที่โดดเด่น ข้อ ๓.๑ ท่านคิดว่าสามารถเพิ่มมูลค่าได้อย่างไร และ มีแนวทางการดำเนินงานอย่างไร

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

๔. การจัดกิจกรรมครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนปีที่ ๕๐

 

          กรมการพัฒนาชุมชนจะจัดให้มีการจัดงาน ๕๐ ปี กรมการพัฒนาชุมชนในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ เพื่อเป็นการเผยแพร่เกียรติคุณและผลงานของกรมการพัฒนาชุมชน

ท่านคิดว่า ในโอกาสครบรอบวันคล้ายวันก่อตั้งกรมการพัฒนาชุมชนปีที่ ๕๐  ควรเสนอจุดขาย ผลสำเร็จ และเนื้อหา (Theme ของงาน) อย่างไร ระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๕ ควรมีกิจกรรมอะไรบ้าง

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................

 

 

 

โปรดส่งคืน เจ้าหน้าที่โครงการตอนลงทะเบียนรายงานตัว

ขอบพระคุณค่ะ

กลุ่มงานนโยบายและยุทธศาสตร์ กองแผนงาน

 

คำสำคัญ(Keyword):
ทดลอง,ท,
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION