สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดกาฬสินธุ์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การรักษาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ให้คงอยู่ในหมู่บ้านและเป็นที่รู้จัก
เนื้อหา บล็อก :

ชื่อองค์ความรู้   การรักษาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ให้คงอยู่ในหมู่บ้านและเป็นที่รู้จัก

เจ้าขององค์ความรู้        นางสาวภาวดี  ไวยราบุตร

ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสหัสขันธ์                                                                                              

เรื่องเล่า ...

          กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดตั้งโครงการพัฒนาผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ในปี 2512  โดยคัดเลือกบุคคลในหมู่บ้านซึ่งบุคคลในหมู่บ้านที่มีลักษณะผู้นำ  จิตเสียสละ สมัครเข้าอบรม  ตำบลละ  1  คน  ซึ่งได้ดำเนินการครั้งแรกในจังหวัดสกลนคร  และจังหวัดกาฬสินธุ์  โดยมีค่าตอบแทนคนละ  200  บาท

          ปี  2547  จนถึงปัจจุบัน  ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน  พ.ศ.  2552  กำหนดให้มีอาสาพัฒนาชุมชน (อช.) บ้านละ  4  คน  ในสัดส่วนชายหญิงใกล้เคียงกัน  และผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ตำบลละ  2  คน  เป็นชาย  1  คน  หญิง  1  คน  ซึ่งตามระเบียบดังกล่าวหมวด  3  สิทธิและหน้าที่ข้อ  18  ได้เขียนไว้ว่า “ค่าตอบแทนผู้นำ อช. อาจได้รับค่าตอบแทนคนละ  500  บาทต่องวด  โดยระเบียบมิได้กล่าวไว้ว่ากรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้เฉพาะเขตพื้นที่เทศบาล  มีเพียงหนังสือจากจังหวัดที่ประสานมายังอำเภอว่ากรมการพัฒนาชุมชนจะจัดสรรเงินค่าตอบแทนให้เฉพาะเขต อบต.  ส่วนในเขตเทศบาลนั้นให้อำเภอดำเนินการประสานเทศบาลว่าจะให้การสนับสนุนหรือไม่

          ปัญหาที่พบคือ

          1.  การรายงานผลการดำเนินงานของผู้นำ อช. ในเขตพื้นที่เทศบาล  ผลการดำเนินงานผู้นำ อช. จะหายไปจากระบบการรายงานของผู้นำ อช.ทั้งตำบล

          2.  อปท.จะไม่รู้จักผุ้นำ อช.คือใคร  มีหน้าที่อะไรในหมู่บ้าน/ตำบล “จากเดิมเคยกล่าวว่า  ผู้นำ อช.คือเงาพัฒนากร  แต่เงาพัฒนากรในปัจจุบันกำลังเลือนรางหายไปจากพื้นที่”  ซึ่งอำเภอสหัสขันธ์ถือว่าวิกฤต  ผู้นำ อช.จะหายไปอย่างชัดเจน  เพราะปัจจุบันเหลือเพียง  2  อบต.  คือ  อบต.สหัสขันธ์  และ อบต.โนนแหลมทอง  เนื่องจากพื้นที่  1  ตำบล  จะเป็น  อบต.หรือเทศบาลอย่างใดอย่างหนึ่ง  หาก  อบต.ยกฐานะเป็นเทศบาลจะกลายเป็นเทศบาล  ทำให้ผลการดำเนินงานของผุ้นำ อช.หายไปทั้งตำบล

          จากปัญหาข้างต้น  อำเภอสหัสขันธ์จึงได้ผลักดันให้งานผู้นำ อช.ทุกตำบลคงอยู่  โดยประสานเทศบาลขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทน  และนำผู้นำ อช.ไปรู้จักกับหน่วยงานเทศบาลและผู้นำชุมชน  รวมทั้งการปฏิบัติงานระดับพื้นที่จะเน้นการนำผู้นำ อช.เข้าไปร่วมในการจัดเวทีประชาคม  หรือกิจกรรมในหมู่บ้าน

ขุมความรู้

วิธีการ/เทคนิคที่ใช้

          1.  สร้างความรู้จักคุ้นเคยกับหน่วยงาน อปท.

          2.  คัดเลือกผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) ให้เทศบาลเป็นผู้ร่วมคัดเลือกเสมือนเป็นงานหนึ่งของเทศบาล  และให้เทศบาลรู้จักผู้นำ อช. ตำบลตนเอง

          3.  ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณค่าตอบแทนผู้นำอาสาพัฒนาชุมชน (ผู้นำ อช.) โดยจัดทำเป็นโครงการพร้อมแนบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน  พ.ศ.  2547  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการอาสาพัฒนาชุมชน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.  2552

          4.  ในการปฏิบัติงาน  ทั้งที่ปฏิบัติในหมู่บ้าน  หรือ    เทศบาล  จะกล่าวถึงผู้นำ อช.ทุกครั้ง  เพื่อให้เทศบาลหรือผู้นำชุมชนรู้จัก  นำเข้าร่วมปฏิบัติงานในชุมชนด้วย

         

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
ผู้นำ อช., นางสาวภาวดี ไวยราบุตร,ขุมความรู้
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION