อำเภอขุนหาญ :: โปรไฟล์

KM Blog ของ อำเภอขุนหาญ

บล็อก

ชื่อ บล็อก : “ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา”(นายสมิต สายะสมิต)
เนื้อหา บล็อก :

 

องค์ความรู้ : การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา

ชื่อ – นามสกุล  นายสมิต สายะสมิต
ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก 083-1016641
ชื่อเรื่อง   “ การขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ  ๘๔ พรรษา”
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ/ความสำเร็จเกี่ยวกับ การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ มกราคม – พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๕๔
สถานที่เกิดเหตุการณ์  บ้านค้อตานี  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ 
                                   
เนื้อเรื่อง
                         ข้าพเจ้านายสมิต สายะสมิต ตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ ในภาพรวมการขับเคลื่อนกิจกรรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ในพื้นที่รับผิดชอบ จำนวน 1 หมู่บ้าน คือ 
                        บ้านค้อตานี  หมู่ที่ 8  ตำบลโนนสูง อำเภอขุนหาญ  จังหวัดศรีสะเกษ  ซึ่งเป็นหมู่บ้านระดับ “พออยู่ พอกิน” 
                        มุ่งพัฒนาหมู่บ้านพื้นฐานเหล่านี้ให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษาและในระดับครัวเรือนคือการส่งเสริมให้ครัวเรือนต้นแบบ หมู่บ้านละ ๓๐ ครัวเรือน ได้น้อมนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ มาปรับประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวัน ก้าวหน้าจากระดับ “พออยู่ พอกิน” มาเป็น “อยู่ดี กินดี” หรือถึงขั้น “มั่งมี ศรีสุข” ในทุกระดับนั้น เป้าประสงค์ที่คาดหมายเหล่านี้เป็นเรื่องที่ต้องใช้ระยะเวลาในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ เป็นปรัชญาแนะแนวการดำรงอยู่และปฎิบัติตนของประชาชนในทางที่ควรจะเป็น โดยพื้นฐานมาจากวิถีชีวิตดั้งเดิมของสังคมไทย สามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ตลอดเวลา และการมองเป็นเชิงระบบที่มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา มุ่งเน้นการรอดพ้นจากภัยและวิกฤต เพื่อความมั่นคงและการพัฒนาที่ยั่งยืน ดังนั้นเพื่อให้การดำเนินกิจกรรมต้องค่อยๆซึมไปสู่วิถีการดำเนินชีวิตของชาวบ้านต้องอดทนมุ่งมั่นที่จะให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแนวความคิดของผู้นำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านไปในทางที่ดี เกิดความตระหนักและสำนึกในความพอเพียงด้วยความพอประมาณ มีเหตุผลและมีภูมิคุ้มกัน ที่ดี ด้วยความรู้คู่คุณธรรม ทั้งนี้ตัวเรา ในฐานะของ ตัวแทนการเปลี่ยนแปลง ต้องมีความรู้และเข้าใจในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสามารถนำมาปรับใช้ในชีวิตประจำวันให้เหมาะสมทั้งกับผู้นำและประชาชนที่จะเป็นครอบครัวต้นแบบด้วยความอดทน อดกลั้นและพยายาม ของผู้ที่ได้ชื่อว่า “นักพัฒนาชุมชน”    
          จากประสบการณ์ ในการทำงานที่ผ่านมา  สำหรับส่วนนี้ จะได้นำเสนอแนวทางการปฎิบัติที่มีการประยุกต์ใช้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เป็นแนวทางในการดำเนินวิถีชีวิตและวิธีการประกอบอาชีพ ทั้งระดับบุคคล ครอบครัว กลุ่ม องค์กร เครือข่ายและชุมชน 
               
กระบวนการในการทำงานในครั้งนี้ 
    
            แนวทางวิธีดำเนินการที่ 1   วางแผนค่าใช้จ่ายในครัวเรือน ได้แก่ การจัดทำบัญชีรายรับ – รายจ่าย
ควบคุมรายจ่าย ส่งเสริมอาชีพ
            แนวทางวิธีดำเนินการที่ 2 อยู่อย่างเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ ปลูกพืชผักสวนครัว  เลี้ยงสัตว์กินเอง
            แนวทางวิธีดำเนินการที่ 3 หลีกเลี่ยงอบายมุข ได้แก่ เลิกเหล้า เลิกเล่นการพนัน 
          แนวทางวิธีดำเนินการที่ สร้างสุขในครัวเรือ ได้แก่ หากิจกรรมทำร่วมกัน ให้กำลังใจซึ่งกันและกัน

ขุมความรู้ 
        
1. กำหนดหมู่บ้านเป้าหมาย 1หมู่บ้าน
2. การค้นหาข้อมูล รวบรวมข้อมูล วางแผนเตรียมความพร้อมในการทำงาน ประสานงาน ชี้แจงทำความเข้าใจกับชุมชนและผู้นำองค์กร
3. การดำเนินงานมีความเชื่อมโยงและส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ทั้งในระดับแกนนำชุมชนและประชาชนในหมู่บ้านก่อให้เกิดความร่วมมือร่วมใจกันปฏิบัติตามแนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง
4. จัดเวทีประชาคมให้ความรู้ในการใช้ชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง
5. ประสานหน่วยงานภาคีที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ เข้าร่วมให้ความรู้ในเวทีประชาคม
6.  สนับสนุนงบประมาณในการขับเคลื่อนกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงของหมู่บ้าน 
7. คัดเลือกแกนนำชุมชนเพื่อเข้าฝึกอบรมแกนนำหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบเฉลิมพระเกียรติ
     ๘๔ พรรษา ปี ๒๕๕
8. กิจกรรมเพื่อขยายผลการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้เกิดผลเป็นรูปธรรมโดยได้กระตุ้นให้มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในด้านการประกอบอาชี
 การส่งเสริมการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิ
9.  หมู่บ้านมีการบันทึกภูมิปัญญากิจกรรมในหมู่บ้าน เพื่อถ่ายทอดสู่คนในชุมชน
10.  การกำหนดแนวทางการขับเคลื่อนงานระยะต่อไ
 12 .ติดตามผลการดำเนินงานทุกระยะถ้ามีข้อผิดพลาดจะได้ปรับปรุงแก้ไขได้ทันและทำให้ประสิทธิผลการทำงานบรรลุเป้าหมายได้ง่ายยิ่งขึ้น        
 13. การเผยแพร่ข่าวสารในทุกช่องทางทุกรูปแบบให้ถึงประชาชนในทุกพื้นที่เพื่อให้ประชาชนรับรู้เกิดความตื่นตัวที่จะน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในวิถีชีวิตของตนเอง
แก่นความรู้ 
1.การบริหารจัดการอย่างเป็นระบบ
2.การมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนรัฐเอกชนองค์กรเครือข่าย
3. การติดตาม ประเมินผล
4. การประชาสัมพันธ์
กลยุทธ์ในการทำงาน
 
1. การชี้แจงทำความเข้าใจสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
2.การประสานงาน สร้างความคุ้นเคยไว้ใจ ให้เกียรติ
3.ต้องสร้างครัวเรือนตัวอย่างที่ประกอบอาชีพและดำรงชีพตามแนวปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
4.ต้องสร้างเป็นศูนย์เรียนรู้ให้บุคคลอื่นเข้ามาศึกษาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน
5.ปรับทัศนคติลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ขยันขันแข็ง
6.การรายงานผลให้ผู้บังคับบัญชารับทราบเป็นระยะ
 
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
 
1.เทคนิคการมีส่วนร่วมและการพึ่งตนเอง  
2.ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
3.ทำแผนชีวิต
4.การสร้างภาคีการพัฒนาและเครือข่าย
5.แนวทางการประเมินความ“อยู่เย็น เป็นสุข” ของหมู่บ้านหรือความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน/ชุมชน  กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION