บล็อก

ชื่อ บล็อก : การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ
เนื้อหา บล็อก :

ความรู้เรื่อง   การจัดตั้งกลุ่มอาชีพ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554
ความเป็นมาและแรงบันดาลใจ ในการบันทึกเรื่องการจัดตั้งกลุ่มอาชีพ เพื่อเป็นการสนับสนุนให้ประชาชนมีการรวมกลุ่มเพื่อให้เกิดการส่งเสริมด้านการประกอบอาชีพ และสร้างรายได้ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และเพื่อให้การจัดตั้งกลุ่มอาชีพเป็นไปด้วยความถูกต้อง
จุดมุ่งหมาย
1. เพื่อสนับสนุนให้นำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปฏิบัติในระดับครัวเรือน ระดับหมู่บ้านให้เกิดผลเป็นรูปธรรม
            2 เพื่อเป็นการส่งเสริมอาชีพ พัฒนาศักยภาพการผลิต การตลาด เพื่อเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์
            3. เพื่อเป็นการส่งเสริมการเรียนรู้ การบริหารจัดการกลุ่มที่มีประสิทธิภาพ
 
ขั้นตอนการปฏิบัติ
                        
1. เผยแพร่/ประชาสัมพันธ์ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในการรวมกลุ่มในการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพ เพิ่มรายได้ให้กับครัวเรือน โดยอยู่บนพื้นฐานของการมีส่วนร่วมของประชาชนโดยเริ่มตั้งแต่ ร่วมคิด ร่วมตัดสินใจ ร่วมปฏิบัติ ร่วมรับผลประโยชน์ และร่วมแก้ไขปัญหา
2. ประชุมชี้แจงให้ความรู้แนวทางการจัดตั้งกลุ่ม พร้อมจัดทำใบสมัครการเป็นสมาชิก และชีแจงและสนับสนุนการรวมกลุ่มของประชาชนในหมู่บ้าน โดยยึดหลัก 5ก ดังนี้
            ก1 : กลุ่ม/สมาชิก ที่มีความสมัครใจพร้อมที่จะให้ความร่วมมือในการดำเนินงานของกลุ่ม
            ก2 : กรรมการ ซึ่งได้รับมอบหมายและเป็นตัวแทนจากสมาชิกให้บริหารกลุ่ม
            ก3 : กฎ กติกา ระเบียบข้อบังคับกลุ่ม เพื่อใช้เป็นแนวทางปฏิบัติร่วมกัน ระหว่างสมาชิกและคณะกรรมการ
            ก4 : กองทุน ปัจจัย เงินหรือเครื่องมือ ที่ทำให้กิจกรรมของกลุ่มดำเนินการได้และบรรลุตามวัตถุประสงค์ของกลุ่ม
            ก5 : กิจกรรม เป็นสิ่งที่ร่วมกันปฏิบัติ เพื่อสร้างรายได้ให้กับครัวเรือนและชุมชน
หลังจากนั้นให้มีการเลือก
 คณะกรรมการบริหารกลุ่มฯ    ต่อไปให้มีการจัดทำระเบียบข้อบังคับของกลุ่มพร้อมขอมติรับรองจากสมาชิก หลังจากนั้น
             สมาชิกทุกคนจะต้องมีการลงหุ้น/ระดมทุนเพื่อใช้ทุนดำเนินการตามระเบียบฯกำหนดให้      คณะกรรมการ 3 คนเป็น
              ผู้เปิดบัญชีเงินฝากธนาคารจัดทำแผนการปฏิบัติงานของกลุ่มให้มีครบต่อเนื่อง
3. ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน สนับสนุนด้านวิชาการ วัสดุ อุปกรณ์ งบประมาณแก่กลุ่มอาชีพ ตลอดจนความรู้ในด้านการพัฒนาคุณภาพ รูปแบบมาตรฐานของสินค้า เพื่อเพิ่มมูลค่าและให้ตรงตามความต้องการของตลาด
4. ประเมินผล ปรับปรุงผลการดำเนินงานของกลุ่ม เพื่อพัฒนากลุ่มให้ก้าวหน้า
 
 
ข้อเสนอแนะ/ข้อพึงระวัง
1.การสร้างความรู้ความเข้าใจเบื้องต้น เป็นสิ่งสำคัญในการจัดตั้งกลุ่ม
2.การจัดทำระเบียบข้อบังคับ    การระดมทุน/ลงหุ้น    
3. กลุ่มควรมีการเชื่อมโยงเครือข่ายกับกลุ่มอื่นที่มีสินค้าชนิดเดียวกัน เพื่อให้เกิดการพัฒนาและสร้างความแตกต่างในตัวสินค้า เพิ่มทางเลือกให้กับผู้บริโภคมากขึ้น
4. การจัดทำแผนปฏิบัติงาน วิธีการติดตามประเมินผลงาน
 
ปัจจัยความสำเร็จ
การดำเนินงานตามขั้นตอนโดยใช้เทคนิค ทักษะ ประสบการณ์วิธีต่างๆ การประชุม/ประชาคม การประสานงาน   ต้องมีการเตรียมการก่อนประชุม   การสำรวจข้อมูลอาชีพของคนในชุมชนและอื่นๆ   ประสานเจ้าหน้าที่/ผู้มีความรู้การจัดตั้งกลุ่มมาให้ความรู้
เจ้าของความรู้ชื่อ ว่าที่ร้อยตรีหญิงลดา เสรีเรืองยุทธ         สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบางไทร
 
 
 

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
กลุ่มอาชีพ
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION