สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอครบุรี :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
เนื้อหา บล็อก :

 

          การส่งเสริมการขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล (ศอช.ต.)
๑.      ความเป็นมา
          กรมการพัฒนาชุมชนได้ส่งเสริม สนับสนุนการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในระดับตำบล อำเภอ จังหวัด โดยยึดหลัก “สร้างพลังชุมชน ใช้พลังชุมชน ในการพัฒนาชุมชน” ซึ่งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เป็นศูนย์กลางในการทำงานขององค์กรชุมชน รวมพลังเครือข่ายองค์กรชุมชนในการแก้ไขปัญหาและจัดการพัฒนาชุมชน เป็นเครือข่ายองค์กรภาคประชาชน ที่ทำงานเคียงคู่ไปกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน มีภารกิจที่จะต้องดำเนินการในลักษณะ ประสานงาน สนับสนุน ส่งเสริม กิจกรรมการพัฒนาด้านต่างๆในพื้นที่ โดยมีคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน เป็นกลไกในการขับเคลื่อน
๒.     บทวิเคราะห์/แนวความคิด
จากผลการดำเนินงานที่ผ่านมาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนส่วนใหญ่ ยังไม่สามารถขับเคลื่อนกิจกรรมตามภารกิจที่กำหนด ได้เท่าที่ควร ทั้งนี้เนื่องจาก
๑) คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ยังไม่เข้าใจในบทบาทหน้าที่ระเบียบข้อบังคับ อย่างชัดเจน
          ๒)ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นคณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล เป็นผู้ที่มีการงาน อาชีพ ที่มีความมั่นคง การที่จะให้คณะกรรมการฯ มาร่วมดำเนินกิจกรรมจะต้องพัฒนาความมีใจอาสาและจิตสาธารณะ ซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก        
          ๓) ภารกิจของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ต้องดำเนินการในลักษณะ สนับสนุน ส่งเสริม และประสานงาน ซึ่งต้องใช้ความรู้ ความสามารถ เทคนิคและทักษะในการทำงานหลายอย่างพร้อมๆกัน
          ๔) เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีหน้าที่ความรับผิดชอบมาก ทำให้ความสนใจ ในการส่งเสริม สนับสนุน การขับเคลื่อนศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ในการจัดกิจกรรมการพัฒนาชุมชนน้อย
          ๓. ข้อเสนอ
          แนวทางในการที่จะให้ศูนย์ประสานงานองค์กรชุมชน เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชนให้เป็นรูปธรรม และเกิดการยอมรับ ผู้ที่เกี่ยวข้องควรดำเนินการตามบทบาทหน้าที่ ได้แก่
          กรมการพัฒนาชุมชน
          - สนับสนุนงบประมาณ โครงการการพัฒนาศักยภาพผู้นำชุมชน เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนให้คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทุกระดับ ให้มีความรู้ ความสามารถ ในการประสานงาน ส่งเสริม และสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมพัฒนาชุมชน
          - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์กิจกรรม ผลงานของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนต้นแบบทุกระดับ
          - ขยายผลการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนให้ครอบคลุมทุกพื้นที่
          - ส่งเสริมการพัฒนาศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด ให้มีความเข้มแข็ง
          สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดและอำเภอ
          - ทบทวนความรู้ ความเข้าใจ หลักการ แนวทางการสนับสนุน ส่งเสริม ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการดำเนินงานศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน พ.ศ. ๒๕๕๑ แก่พัฒนาการอำเภอ นักวิชาการพัฒนาชุมชนจังหวัด และพัฒนากร
          - พัฒนาศักยภาพและเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการเครือข่ายแก่คณะกรรมการบริหารศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในทุกระดับ
          - ส่งเสริม สนับสนุน และประสานการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในทุกระดับ
          - ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาคีการพัฒนาทั้งภาครัฐ NGO และเอกชน เพื่อสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมของศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนในทุกระดับ
          ในระดับพื้นที่
          ปัจจุบันการพัฒนาชุมชนมีหน่วยงานและองค์กรที่มีบทบาทในการพัฒนามากขึ้นที่จะเข้ามาดำเนินการในหมู่บ้าน ตำบล ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ และ NGO เช่นสภาองค์กรชุมชน ,สภาพัฒนาการเมือง ที่มีเป้าหมายที่จะเข้าไปดำเนินการในระดับพื้นที่ ศอช. จะต้องศึกษาลักษณะงานของแต่ละหน่วยงานเพื่อประโยชน์ในการประสานงาน
๔.     ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล อำเภอ และจังหวัด เป็นกลไกสำคัญในการขับเคลื่อนภารกิจการพัฒนาชุมชน ได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๒) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนทุกระดับ ไดรับการยอมรับจากประชาชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นๆทั้งภาครัฐและเอกชน
          ๕. ตัวชี้วัดความสำเร็จ  
          ๑) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนระดับตำบล ผ่านการประเมินเป็น ศอช.ต.ที่มีความเข้มแข็ง
          ๒) ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน สามารถประสานความร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐ และเอกชน เพื่อบูรณาการทำงานในการขับเคลื่อนกิจกรรมการตามภารกิจพัฒนาชุมชนที่เป็นรูปธรรม      อย่างน้อย ๓ กระบวนงาน โดยเฉพาะการบูรณาการการจัดทำแผนชุมชนระดับตำบล และอำเภอ
          ๓) จำนวนงาน/กิจกรรมที่ศูนย์ประสานงานองค์การชุมชน ประสานงาน ขอความร่วมมือ     ร่วมดำเนินการ กับหน่วยงานอื่น
          ๔) การพัฒนาตนเองคณะกรรมการบริหาร ศอช. และสมาชิก ในทุกๆด้าน
          ๕) จำนวนของคณะกรรมการบริการ และสมาชิก ที่มีจิตสาธารณะเพิ่มมากขึ้น
         
นายทองคูณ บุญศร    
คำสำคัญ(Keyword):
ศูนย์ประสานองค์การชุมชน(1)
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

กมล พูดว่า:
18 ส.ค. 2554 08:15 น.
ซ้อมมือไว้จัดทำผลงานชำนาญการพิเศษรอบหน้าใช่ไหม..หัวหน้าทองคูณ

 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION