สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านป่าโมง
เนื้อหา บล็อก :

บันทึกองค์ความรู้
การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านป่าโมง
หมู่ที่ ๑๖ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะ
กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองเป็นนโยบายที่สำคัญของรัฐบาล เริ่มดำเนินการในปี พ.ศ. ๒๕๔๔ โดยจัดสรรเงินให้หมู่บ้านและชุมชนเมืองละ ๑ ล้านบาท มีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนในระดับฐานรากของประเทศ โดยให้หมู่บ้าน/ชุมชน เป็นผู้กำหนดอนาคตและจัดการหมู่บ้านและชุมชนด้วยคุณค่าและภูมิปัญญาของตนเอง เกื้อกูลประโยชน์ต่อผู้ด้อยโอกาสในหมู่บ้านและชุมชน เสริมสร้างการเชื่อมโยงกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างชุมชน ราชการ เอกชน และประชาสังคม รวมถึงการกระจายอำนาจให้ท้องถิ่นและเป็นการพัฒนาประชาธิปไตยพื้นฐาน ให้หมู่บ้าน/ชุมชนมีขีดความสามารถในการบริหารจัดการคน เงินทุน และทรัพยากรต่าง ๆ ด้วยตนเอง และเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในหมู่บ้านและชุมชนเมือง เพื่อลงทุนประกอบอาชีพ สร้างงาน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย บรรเทาเหตุฉุกเฉิน และความจำเป็นเร่งด่วน กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง จึงเป็นเสมือนเครื่องมือในการพัฒนา “คน” และ “การเรียนรู้” เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้าง “ความเข้มแข็ง” ของหมู่บ้านและชุมชนให้ยั่งยืน
กองทุนหมู่บ้านป่าโมง หมู่ที่ ๑๖ ตำบลภูเงิน อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ  จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือน
สิงหาคม ๒๕๕๔ มีสมาชิกก่อตั้งทั้งสิ้น ๕๐  คน ปัจจุบันมีสมาชิก ๗๗ คน   แยกเป็น ชาย ๔๐ คน หญิง ๓๗ คน  มีสมาชิกกู้ยืมเงิน จำนวน ๗๐ ราย นำเงินไปใช้จ่าย ดังนี้ 
๑.กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพทางการเกษตร จำนวน ๖๙ ราย เป็นเงิน ๑,๑๔๕,๐๐๐ บาท
๒.กู้ยืมเงินไปประกอบอาชีพค้าขาย จำนวน ๑ ราย เป็นเงิน ๒๐,๐๐๐  บาทมีเงินทุนหมุนเวียนทั้งสิ้น ๑,๖๕๘,๑๐๙.๐๒  บาท มาจากเงินฝากสัจจะของสมาชิก จำนวนเงิน
๓๗๐,๐๐๐ บาท  เงินที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล จำนวนเงิน ๑,๒๐๐,๐๐๐ บาท เงินสมทบทุนและเงินประกันความเสี่ยงสะสมยกมา (บัญชีที่ ๑ จำนวนเงิน ๗๙,๖๕๑.๖๒  บาท) (บัญชีที่ ๒ สัจจะ จำนวนเงิน ๘,๔๕๗.๔๐ บาท)กองทุนหมู่บ้านป่าโมง ได้รับการคัดเลือกจากเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล, ระดับอำเภอ     ในการยกระดับกองทุนหมู่บ้านในการพัฒนาสู่การเป็นสถาบันการเงินชุมชนและสถาบันการเรียนรู้ เป็นต้นแบบในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยใช้กระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน
ของคนในชุมชน ยึดหลักความเอื้ออาทร โปร่งใส และช่วยกันแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นภายใต้ระเบียบข้อบังคับและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
 กระบวนการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านป่าโมง
 
๑. กลไกการทำงาน
๑.๑ กองทุนหมู่บ้านป่าโมง มีสมาชิกจำนวน ๗๗ คน มีคณะกรรมการที่มาจากการคัดเลือกของสมาชิก เป็นบุคคลที่มีความรู้ ความสามารถ มีประสบการณ์ มีความรับผิดชอบที่จะบริหารจัดการกองทุน เป็นที่ยอมรับของประชาชนในหมู่บ้าน และมีคุณสมบัติตามระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ จำนวน ๙ คน  แยกเป็น    
ชาย ๔ คน หญิง ๕ คน มีวาระในการทำงานคราวละ ๒ ปี ทุก ๆ ปี จะมีการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทบทวนการดำรงตำแหน่งและคัดเลือกคณะกรรมการใหม่แทนคณะกรรมการที่หมดวาระ
๑.๒ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านตำบลภูเงิน ประกอบด้วยกองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๑๙ กองทุน มีการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน กำหนดรูปแบบ วิธีการพัฒนา และการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้กองทุนหมู่บ้านสามารถบริหารจัดการกองทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๑.๓ เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านอำเภอกันทรลักษ์ ประกอบด้วยเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบล รวม ๒๐ ตำบล (๒๗๙ กองทุน) เป็นศูนย์กลางในการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น ประสบการณ์ เชื่อมโยงกิจการการบริหารจัดการเงินทุน สวัสดิการของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง และร่วมมือกับทางราชการ องค์กรเอกชน รวมทั้งภาคีต่าง ๆ ในการจัดกิจกรรม
๑.๔ สถาบันการเงิน กองทุนหมู่บ้านป่าโมงได้รับการสนับสนุนจากธนาคารออมสิน    สาขากันทรลักษ์ ในการให้บริการรับฝาก-ถอน เงินกองทุนหมู่บ้านเพื่อเบิกจ่ายให้กับสมาชิก และได้รับการสนับสนุนความรู้ทางวิชาการในการพัฒนาองค์ความรู้แก่สมาชิกกองทุนหมู่บ้านจากธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขากันทรลักษ์ และธนาคารออมสิน สาขาศรีสะเกษ
๑.๕ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ ที่เป็นแกนหลักในการพัฒนาหมู่บ้านและกองทุนหมู่บ้านป่าโมง เช่น กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต, กลุ่มสตรี, ร้านค้าชุมชน, กลุ่มปุ๋ยชีวภาพ, กลุ่มกองทุนสวัสดิการวันละบาท,กลุ่มฌาปณกิจสงเคราะห์ประจำหมู่บ้าน เป็นต้น
๑.๖ เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง เช่น เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนอำเภอ/จังหวัด ให้การส่งเสริมและสนับสนุนในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันระหว่างกองทุนหมู่บ้านทุกกองทุน
๒. ทักษะและเทคนิค
๒.๑ สมาชิก
๑) การบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านป่าโมง ยึดหลักการมีส่วนร่วมของสมาชิก เช่น การจัดทำระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้าน, การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้กับสมาชิก, การประชุมประจำเดือนเพื่อให้สมาชิกได้รับทราบข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ และให้สมาชิกได้แสดงความคิดเห็นในการกำหนดรูปแบบ และแนวทางในการทำงานของคณะกรรมการร่วมกัน โดยยึดหลักความเอื้ออาทร
๒) สมาชิกกองทุนหมู่บ้านป่าโมงทุกคน มีสัจจะร่วมกันในการฝากเงินสัจจะประจำเดือนทุก เดือนอย่างสม่ำเสมอ ทำให้สมาชิกได้พบปะ พูดคุย สร้างจิตสำนึกร่วมกันในการเป็นเจ้าของกองทุนที่ร่วมกันบริหารจัดการมาตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง
๓) การประกอบอาชีพของสมาชิกกองทุนหมู่บ้านป่าโมง ทุกคนจะมีอาชีพหลักในการปลูกพืชไร่ เช่น ยางพารา, มันสำปะหลัง, ข้าวโพด, พืชสวน เช่น เงาะ, ทะเรียน, ฝรั่ง ฯลฯ และพืชผักสวนครัวหลากหลายชนิด มีรายได้ที่เพียงพอในการดำเนินชีวิต ส่งผลทำให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่กู้ยืมเงินกองทุนฯ สามารถชำระหนี้ได้ตามกำหนด
๔) การให้คำยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล กับสมาชิกกองทุนหมู่บ้านที่กู้เงินไปประกอบอาชีพแล้วประสบผลสำเร็จ สามารถเป็นแบบอย่างที่ดีในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิกคนอื่น ๆ ได้  และสมาชิกที่ชำระหนี้ได้ก่อนกำหนดหรือตรงตามกำหนด ทำให้สมาชิกทุกคนแข่งขันกันในการนำเงินมาชำระหนี้กองทุนหมู่บ้าน
๒.๒ คณะกรรมการ
๑) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่าโมง บริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านโดยยึดหลัก        ธรรมาภิบาล ได้แก่
- หลักคุณธรรม คือ ให้ความเสมอภาคกับสมาชิกทุกคน  เช่น การพิจารณาอนุมัติเงินกู้ให้สมาชิกตามความเป็นจริง ตามวัตถุประสงค์การขอกู้ของสมาชิก ยึดหลักความซื่อสัตย์ ความไว้วางใจ และให้ความยุติธรรมกับทุกคน 
- หลักนิติธรรม คือ การบริหารจัดการกองทุน ยึดระเบียบฯ กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑ และระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านที่ผ่านการรับรองของสมาชิก
- หลักความโปร่งใส คือ กองทุนหมู่บ้านป่าโมงได้จัดทำเอกสารบัญชี และทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับการเงินกองทุนหมู่บ้านทุก ๆ ปี และเมื่อสิ้นปีจะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีเพื่อสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีให้สมาชิกได้รับทราบ พร้อมทั้งปิดประกาศระเบียบข้อบังคับของกองทุนฯ สถานะทางการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ไว้ที่ทำการกองทุนหมู่บ้านเพื่อให้สมาชิกและบุคคลทั่วไปได้รับทราบข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวการดำเนินงานของกองทุนหมู่บ้าน
- หลักการมีส่วนร่วม คือ การเปิดโอกาสให้สมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุกคนได้แสดงความคิดเห็นในกิจกรรมของกองทุนหมู่บ้านในทุก ๆ กิจกรรม
- หลักความรับผิดชอบ คือ คณะกรรมการทุกคนมีความรับผิดชอบตามตำแหน่งและหน้าที่ของตนเอง ปฏิบัติตามหน้าที่ที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้อง
- หลักความคุ้มค่า คือ คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่าโมงทุกคน มีความรู้ความสามารถ มีทักษะ มีประสบการณ์ และมีความรับผิดชอบ ทำให้การทำงานมีการแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันชัดเจน ทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเองปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
๒) คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่าโมง ได้เข้ารับการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพกองทุนในระดับอำเภอ/จังหวัด ได้ศึกษาดูงานกองทุนหมู่บ้านที่ประสบความสำเร็จ และศึกษาดูงานสถาบันการเงินชุมชนหลายชุมชน ทำให้ได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับกองทุนหมู่บ้านอื่น ได้นำความรู้ที่ได้รับ
มาใช้ในการพัฒนากองทุนหมู่บ้านของตัวเอง จัดการองค์ความรู้กองทุนหมู่บ้านฯ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์เพื่อเป็นต้นแบบให้กับกองทุนหมู่บ้านอื่น
๓) จัดทำแผนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน ในการพัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชนบ้านป่าโมง ได้นำเข้าเป็นวาระสำคัญของหมู่บ้าน และได้บรรจุโครงการก่อสร้างอาคารเพื่อจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนและแหล่งเรียนรู้ชุมชน ในแผนพัฒนาตำบล ปี ๒๕๕๕ ขององค์การบริหารส่วนตำบลภูเงิน
๒.๓ ความสัมพันธ์ของคนในขุมชน
สมาชิกกองทุนหมู่บ้านป่าโมง มีความสัมพันธ์กันแบบเครือญาติ ทำให้การพูดคุย การประสานงานต่าง ๆ ง่ายขึ้น มีความสะดวก รวดเร็ว ทำให้การทำงานของคณะกรรมการได้รับการยอมรับ ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดี คณะกรรมการมีความตั้งใจในการทำงาน ทำงานด้วยความเสียสละ ซื่อสัตย์ เพื่อประโยชน์ของสมาชิกและกองทุนหมู่บ้านป่าโมง
๓. กระบวนการทำงาน
กองทุนหมู่บ้านป่าโมง จัดตั้งขึ้นเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนหมุนเวียนในการประกอบอาชีพให้กับสมาชิก เพิ่มรายได้ ขยายโอกาส ลดรายจ่าย และบรรเทาเหตุฉุกเฉินความจำเป็นเร่งด่วนให้กับสมาชิก ภายใต้วิสัยทัศน์   “๑ กองทุนหนุนชุมชน สร้างคน สร้างรายได้ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ นำชุมชนเข้มแข็ง พัฒนาสู่สถาบันการเงินชุมชน” มีขั้นตอนการดำเนินงาน ดังนี้
๓.๑ การจัดทำระเบียบข้อบังคับของกองทุนกองทุนหมู่บ้านป่าโมง จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๔๔ ได้จัดทำระเบียบข้อบังคับกองทุนหมู่บ้านฯ สอดคล้องกับระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๔ และปัจจุบันมีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบข้อบังคับของกองทุนใหม่ เพื่อให้สอดคล้องกับ ระเบียบคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ ว่าด้วยการจัดตั้งและบริหารกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
๓.๒ การประชุม
คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่าโมงจะจัดประชุมสมาชิกกองทุนหมู่บ้านทุก ๆ เดือน เพื่อแจ้งข้อมูลข่าวสาร และความเคลื่อนไหวของเงินกองทุนให้กับสมาชิก และเมื่อสิ้นปีจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อทบทวนการทำงานและสรุปผลการทำงานในรอบปี
๓.๓ คณะกรรมการคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่าโมงจะแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบกันชัดเจน ทุกคนรู้บทบาทและหน้าที่ของตัวเอง ทำให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับที่กำหนดไว้๓.๔ การพิจารณาอนุมัติเงินกู้
สมาชิกที่ต้องการกู้ยืมเงินกองทุนหมู่บ้านฯ จะยื่นความประสงค์ขอกู้เงินกองทุนหมู่บ้านกับคณะกรรมการ และจะได้รับการพิจารณาด้วยความเป็นธรรมกันทุกคน ตามวัตถุประสงค์และจำนวนเงินที่ขอกู้  แต่ไม่เกินระเบียบฯ ที่กำหนดไว้
๓.๕ การรับชำระคืนเงินกู
เมื่อใกล้ครบกำหนดสัญญาการกู้ยืมเงิน คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านฯ จะประชาสัมพันธ์แจ้งให้สมาชิกทราบล่วงหน้าก่อนครบกำหนดชำระ เพื่อให้สมาชิกได้เตรียมความพร้อมในการนำเงินมาชำระคืนให้กับกองทุนฯ พร้อมดอกเบี้ย
๓.๖ การจัดทำบัญชีทุกครั้งที่มีการเคลื่อนไหวของเงินกองทุนหมู่บ้าน คณะกรรมการกองทุนจะบันทึกบัญชีทุกครั้งและเมื่อสิ้นปี จะจัดทำงบดุลเพื่อส่งมอบให้กับผู้ตรวจสอบบัญชีกองทุนหมู่บ้านฯ ตรวจสอบความถูกต้อง แล้วสรุปผลรายงานให้กับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอทราบ
๓.๗ การจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีทุกสิ้นปีหลังจากที่จัดทำบัญชีสรุปผลการดำเนินงานในรอบปีเสร็จเรียบร้อยแล้ว คณะกรรมการกองทุนฯ จะจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปี เพื่อแจ้งให้กับสมาชิกทราบ และจัดสรรผลกำไรตอบแทนคืนให้กับสมาชิก พร้อมกับทั้งการทบทวนระเบียบข้อบังคับของกองทุน วาระของคณะกรรมการ
๓.๘ การรายงานผลการดำเนินงานประจำปีทุกสิ้นปี หลังจากการจัดประชุมใหญ่สามัญประจำปีได้จัดทำรายงานผลการดำเนินงานรายงานให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอทราบเป็นประจำทุกปี  ผลสำเร็จของงาน

๑การมีส่วนร่วมของสมาชิกและคณะกรรมการ
ในการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้านป่าโมง ได้รับความร่วมมือจากสมาชิกเป็นอย่างดีเนื่องจากคนใน
ชุมชนมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อ อยู่ร่วมกันแบบเครือญาติ ให้เกียรติ เชื่อฟัง และยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกัน
เคารพในกฎระเบียบข้อบังคับของกองทุนหมู่บ้านฯ
๒.มีกองทุนต้นแบบ
กองทุนหมู่บ้านป่าโมง จัดตั้งขึ้นภายหลังกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตบ้านป่าโมง ที่มีเงินทุนด้วย
การสะสมเงินออมของสมาชิก จำนวน ๑๕๕ คน มีเงินทุน ๒ ล้านกว่าบาท  ได้นำหลักการแนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ มาใช้ในการบริหารจัดการกองทุนหมู่บ้านฯ ทำให้กองทุนหมู่บ้านป่าโมงประสบความสำเร็จ คือ หลักคุณธรรม ๕ ประการ ได้แก่ ความซื่อสัตย์ ความเสียสละ ความรับผิดชอบ ความเห็นอกเห็นใจ และความไว้วางใจซึ่งกันและกัน
๓.ความมุ่งหวังในอนาคต
๓.๑ กองทุนหมู่บ้านป่าโมง มีความมุ่งหวังในอนาคตว่า ทำอย่างไรเงินกองทุนหมู่บ้านจะขยาย
เพิ่มมากขึ้นโดยไม่เพิ่มภาระให้กับสมาชิก สมาชิกยังคงจ่ายดอกเบี้ยเงินกู้ในอัตราเดิม คือ ร้อยละ ๕ บาทต่อปี 
๓.๒ การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนและสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านกองทุนหมู่บ้านป่าโมง มีสมาชิก ๗๗ ราย แต่มีสมาชิกที่กู้ยืมเงินเพื่อประกอบอาชีพเพียง ๗๐ ราย เห็นได้ว่า สมาชิกกองทุนหมู่บ้านไม่ได้มีเป้าหมายในการกู้ยืมเงินเพียงอย่างเดียว แต่มีเป้าหมายในการสร้างกระบวนการเรียนรู้ร่วมกัน  การบริหารจัดการตนเอง  การเกื้อกูลซึ่งกันและกัน กำหนดแผนงานร่วมกัน คือ การจัดตั้งสถาบันการเงินชุมชนเพื่อให้บริการสมาชิกในการรับฝาก-ถอน-กู้เงิน สะดวก รวดเร็ว ทันตามความต้องการ เปิดรับสมาชิกเครือข่ายที่เป็นกองทุนหมู่บ้านอื่น และเป็นสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ ให้สมาชิกและกองทุนหมู่บ้านอื่นมาเรียนรู้ ถึงกระบวนการบริหารจัดการกองทุน การประกอบอาชีพที่ประสบผลสำเร็จ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกองทุนหมู่บ้านฯ การเป็นห้องสมุดและศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีต่าง ๆ ให้กับสมาชิกและบุคคลทั่วไป
๔.การยึดมั่นในหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
หมู่บ้านป่าโมงมีเงินกองทุนที่เป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกในหมู่บ้านที่หลากหลาย เช่น กลุ่มออม
ทรัพย์เพื่อการผลิต,กลุ่มสตรี,กองทุนฌาปณกิจสงเคราะห์, ศูนย์สาธิตการตลาด, กองทุนสวัสดิการวันละบาท เป็นต้น ซึ่งแต่ละกองทุนเน้นการจัดสวัสดิการให้กับสมาชิก เน้นการสร้างภูมิคุ้มกันให้กับตัวเองโดยการออมเงินทุกกองทุน การให้สมาชิกกู้ยืมเงินในอัตราดอกเบี้ยต่ำ กองทุนหมู่บ้านฯ คิดอัตราดอกเบี้ยร้อยละ ๕ บาทต่อปี มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสมาชิก คณะกรรมการทำงานด้วยความซื่อสัตย์ เสียสละ  สมาชิกกองทุนฯ รู้จักการประมาณตนเอง กู้เงินเท่าที่มีความจำเป็นต้องใช้ และนำเงินไปใช้ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ ทำให้มีความสามารถในการคืนเงินกู้ได้ทุกคน
ปัญหา/อุปสรรค
-ไม่มี

ข้อเสนอแนะ
คณะกรรมการและสมาชิกกองทุนหมู่บ้านป่าโมงควรได้รับการอบรม เพิ่มทักษะด้านการใช้งานคอมพิวเตอร์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการจัดเก็บ บันทึกข้อมูล และการจัดทำสถาบันการเรียนรู้กองทุนหมู่บ้านฯ ต่อไป

ผู้บันทึกองค์ความรู้  นางณัฐธยาน์  แก้วกิ่ง 
 นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 


                                                             

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION