สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การสอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด
เนื้อหา บล็อก :

เจ้าของความรู้  : นางวนิดา  สวนเอก   ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดอุตรดิตถ์

********************************************************************************

                    ตั้งแต่ เมษายน ๒๕๕๓  กรมบัญชีกลาง ให้หน่วยเบิกจ่ายดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้าง จำนวนเงินเกิน๑๐๐,๐๐๐ บาท ขึ้นไป (การสอบราคา)  ต้องจัดทำขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ EGP ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล        ลงในระบบ INTER NET ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง ประกอบด้วยลูกบอล ๘ ลูก ๘ ขั้นตอน  ซึ่งในขั้นตอนที่ ๑ (ลูกบอลที่ ๑) ต้องดำเนินการให้ครบถ้วนจึงจะไปขั้นตอนที่ ๒ (ลูกบอลที่ ๒) ได้ ซึ่งเป็นโครงการแรก ที่ได้ดำเนินการผ่านระบบ INTER NET  ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ซึ่งต้องจัดทำควบคู่ไปกับระบบเอกสาร  ในระบบมือ     

                    ในเดือน พฤษภาคม ๒๕๕๔ กรมการพัฒนาชุมชนได้จัดสรรงบประมาณ โครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด จำนวนเงิน ๑๕๗,๗๐๐ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นเจ็ดพันเจ็ดร้อยบาทถ้วน)    ซึ่งต้องดำเนินการจัดซื้อ-จัดจ้างผ่านระบบ EGP  

KM  การบริหารงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด  เมื่อได้รับอนุมัติงบประมาณแล้ว ดำเนินการดังนี้

                                ๑. สพจ.อุตรดิตถ์ ขออนุมัติดำเนินการจัดจ้าง ตามโครงการฯ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม จากผู้ว่าราชการจังหวัด โดยวิธีการสอบราคา และออกคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ ซึ่งคำสั่งประกอบด้วยคณะกรรมการอย่างน้อย ๓ คณะ ประกอบด้วย          (๑) คณะกรรมการกำหนดราคากลาง ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน  ๓ คน ซึ่งต้องเป็นช่างโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน ซึ่งคณะกรรมการนี้จะมีความสำคัญในการรับรองราคาวัสดุ และรายละเอียดของโครงการฯ ก่อนที่จะดำเนินการประกาศสอบราคาโครงการฯต่อไป  และหากราคากลางของโครงการฯ ที่ได้รับอนุมัติ ไม่ตรงกับราคากลางของคณะกรรมการ ต้องปรับราคากลางของโครงการฯ ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน โดยคณะกรรมการกำหนดราคาที่แต่งตั้ง ซึ่งต้องใช้ระยะเวลา และการประสานกับคณะกรรมกำหนดราคากลาง(ช่าง) ให้รวดเร็ว มิฉะนั้นจะประกาศสอบราคาไม่ได้

                   (๒) คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวน  ๓ คน

                   (๓) คณะกรรมการตรวจรับงานจ้าง ประกอบด้วยข้าราชการ จำนวนอย่างน้อย  ๓ คน ซึ่งต้องเป็นช่างโยธา จำนวนอย่างน้อย ๑ คน เพื่อตรวจรับงานให้ถูกต้องตามหลักงานช่าง

และมีเจ้าหน้าที่ แต่งตั้งในคำสั่ง คือ เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคา และ ช่างผู้ควบคุมงาน  

                   ๒. เมื่อได้รับอนุมัติให้ดำเนินการได้ ต้องจัดทำประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการฯ โดยประกาศต้องดำเนินตามระเบียบฯ อาทิเช่น ระยะเวลาประกาศต้องไม่น้อยกว่า ๑๐ วัน ระบุสถานที่รับเอกสาร และยื่นเอกสารสอบราคา และวันเปิดซองสอบราคา และรายละเอียดของโครงการฯ ให้ทราบทั่วกัน และส่งประกาศสอบราคาจ้างเหมาฯ ให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด สถานีวิทยุกระจายเสียง เผยแพร่ประชาสัมพันธ์

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๑ การจัดทำเอกสารคือการพิมพ์ประกาศให้เหมือนประกาศตามเอกสาร พิมพ์ลงในเว็บไซด์และระบบจะนำประกาศขึ้นเว็บไซด์ เพื่อเป็นการประกาศเชิญชวน

                              ๒.๑ การจัดทำข้อมูลผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาฯ ตามแบบที่กำหนด โดยให้ผู้รับกรอกข้อมูลของผู้ขอรับให้ครบถ้วน และลงลายมือชื่อทุกราย

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๒ การบันทึกรายชื่อผู้ขอรับเอกสาร ให้นำข้อมูล ผู้มาขอรับเอกสารสอบราคาฯ   ตามแบบที่กำหนดให้ครบถ้วนลงในระบบ

                             ๒.๒ การบันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารซองสอบราคา เมื่อมีผู้มายื่นซองเสนอราคา พร้อมเอกสาร โดยให้ตรวจว่ามีเอกสารประกอบการยื่นเสนอราคาว่ามีอะไรบ้าง และบันทึกไว้เสนอคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาฯ

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๓  การบันทึกรายชื่อผู้ยื่นเอกสารซองสอบราคา ให้นำข้อมูลผู้ยื่นเอกสารซองสอบราคา บันทึกลงในระบบ  EGP  กรณีไม่มีรายชื่อในลูกบอลลูกที่ ๒ จะไม่สามารถบันทึกรายชื่อในลูกบอลลูกที่ ๓ ได้

(ซึ่งผู้ไม่มีชื่อในการขอรับเอกสาร ไม่สามารถมายื่นซองสอบราคาได้)

                             ๒.๓ เมื่อครบกำหนดปิดรับซองเสนอราคาโครงการจ้างเหมาฯ เจ้าหน้าที่รับซองสอบราคาจะมอบซองเสนอราคา และเอกสารประกอบ ให้คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา เพื่อดำเนินการต่อไป

                             ๒.๔ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา จะตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ยื่นซองเสนอราคาว่าครบถ้วนหรือไม่  และประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิ์ได้รับการเปิดซองเสนอราคา

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๔ บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบ นำรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติมา กรอกข้อมูลในระบบ EGP  ระบบจะจัดทำประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติ และมีสิทธิ์ได้รับการเปิดซองเสนอราคา

และนำขึ้นเว็บไซด์        

                             ๒.๕ คณะกรรมการเปิดซองสอบราคา ดำเนินการเปิดซองสอบราคา และพิจารณาราคาของผู้ยื่นซองแต่ละราย และคัดเลือกผู้ชนะการเสนอราคา และบันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาปรับปรุงฯ ให้ทราบทั่วกัน     

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๕ บันทึกราคาของผู้เสนอราคา เมื่อคณะกรรมการเปิดซองสอบราคาแล้ว ให้นำราคาของผู้เสนอราคาแต่ละรายลงในระบบ EGP

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๖ บันทึกรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณา ให้บันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ผ่านการพิจารณาลงในระบบ EGP

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๗ บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา    ให้บันทึกรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โดยระบบจะจัดทำประกาศผู้ชนะการเสนอราคา นำขึ้นเว๊บไซด์

                             ๒.๖ ดำเนินการแจ้งให้ผู้ชนะการเสนอราคา ได้มาทำสัญญาจ้างเหมาฯ โดยให้ระบุกำหนดระยะเวลาให้มาทำสัญญาภายใน ๕ วันทำการ หลังจากวันลงนามในหนังสือแจ้ง มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์ โดยส่งไปรษณีย์เป็นจดหมายตอบรับ ถึงที่อยู่ของผู้เสนอราคา เพื่อเป็นการป้องกันในกรณีจะอ้างว่าไม่ได้รับหนังสือแจ้ง  และประสานโดยทางโทรศัพท์ที่ติดต่อได้โดยให้มาลงลายมือชื่อรับหนังสือ เป็นหลักฐาน ซึ่งในขั้นตอนนี้ถือว่าสำคัญมาก ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาและไม่ยอมมาทำสัญญา ซึ่งจะต้องดำเนินการประกาศสอบราคา ครั้งที่ ๒   

                             ในกรณีที่ผู้ชนะการเสนอราคาได้  ไม่มาทำสัญญาจ้างเหมาฯ ตามกำหนด ให้บันทึกเสนอผู้ว่าราชการจังหวัด และจัดทำประกาศยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงฯ เดิม  และขออนุมัติจัดทำประกาศสอบราคาใหม่ ตามขั้นตอนใหม่ทั้งหมด และต้องเข้าไปยกเลิกประกาศสอบราคา ในระบบ EGP ด้วย โดยระบบจะจัดทำประกาศยกเลิก ขึ้นเว็บไซด์

                              ๒.๗ การจัดทำสัญญาจ้างเหมาฯ ให้ดำเนินการจัดทำให้ถูกต้อง ครบถ้วน โดยสามารถดูตามแบบสัญญาฯ ของกรมบัญชีกลาง กำหนดได้  และในวันทำสัญญาฯ ต้องมีหลักประกันสัญญาเป็นเงินสด หรือ หลักฐานที่ธนาคารรับรอง เป็นจำนวนร้อยละ ๕ ของราคาจ้างเหมาฯ และลงลายมือชื่อ ทุกแผ่นของสัญญา

การบันทึกในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๘ ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ให้นำข้อมูลสาระสำคัญในสัญญามาลงในระบบ

EGP ลูกบอลลูกที่ ๘ ซึ่งเป็นลูกบอลลูกสุดท้ายของ บันทึกข้อมูลใน INTERNET

                   ๓.การเบิกจ่าย เมื่อสัญญาครบกำหนด และงานเสร็จตามสัญญา คณะกรรมการตรวจรับงานจ้างจะดำเนินการตรวจรับงานจ้าง และลงลายมือชื่อไว้เป็นหลักฐาน เพื่อประกอบการเบิกจ่ายเงินให้แก่ผู้รับจ้างต่อไป

และหากถึงกำหนดตามสัญญาแล้วงานยังไม่เสร็จตามสัญญา ต้องดำเนินตามระเบียบต่อไป

 

บันทึกขุมความรู้ (  Knowledge Assets)    

                    -ขั้นตอนการบริหารงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมบ้านพักข้าราชการ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอน้ำปาด ต้องดำเนินตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติม 

                   -ขั้นตอน ประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ EGP ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ  INTER NET ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง           

แก่นความรู้ (Core Competencies)   

          - ศึกษาขั้นตอน วิธีการประกาศสอบราคา   

          - ศึกษาขั้นตอน ประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ EGP ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ  INTER NET ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง           

 

กลยุทธ์ในการทำงาน

          .- ศึกษาขั้นตอน วิธีการประกาศสอบราคา ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.๒๕๓๕ และแก้ไขเพิ่มเติมฯ  และศึกษาขั้นตอน ประกาศสอบราคา จัดซื้อจัดจ้าง ผ่านระบบ EGP ซึ่งเป็นการบันทึกข้อมูล ลงในระบบ  INTER NET ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง           

          ๒.การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบราคาจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมฯ คณะต่าง ๆ ต้องประสานตัวบุคคลที่จะได้รับแต่งตั้งในเบื้องต้นให้ทราบก่อน  และออกคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรต่อไป

          ๓.หากมีข้อขัดข้องในกระบวนงาน ต้องรีบประสานงานทันที และอำนวยความสะดวกแก่คณะกรรมการเพื่อให้งานสำเร็จลุลวงตามระเบียบของทางราชการ

๔. การลงข้อมูลในระบบ INTER NET ในเว็บไซด์  www.gprocurement.go.th  ของกรมบัญชีกลาง ปรึกษา สำนักงานคลังจังหวัดอุตรดิตถ์ โดยไปบันทึกข้อมูลในระบบ EGP ลูกบอลลูกที่ ๑ การจัดทำเอกสารคือการพิมพ์ประกาศ     ลงในระบบ และนำประกาศขึ้นเว็บไซด์ ซึ่งจะสามารถบันทึกได้รวดเร็ว และถูกต้อง ส่วนลูกบอลลูกที่ ๒-๘ ศึกษาได้จากเอกสาร ด้วยตนเอง

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION