พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี :: โปรไฟล์

KM Blog ของ พัฒนาชุมชนจังหวัดลพบุรี

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เทคนิคการสร้างความเข้าใจหมวดการทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
เนื้อหา บล็อก :

 

เทคนิคการสร้างความเข้าใจหมวดการทำบัญชีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
นายสมศักดิ์ พุ่มไพบูลย์
นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านหมี่
 
คณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯ การจัดทำบัญชีไม่ถูกต้อง ไม่ครบถ้วน เป็นปัจจุบัน ความหมายการจัดทำบัญชี “การจดบันทึกรายการทางการเงิน จัดแยกหมวดหมู่ ของรายการที่บันทึก สรุปผลวิเคราะห์ความหมายของรายการที่จดบันทึกไว้ โดยจัดทำในรูปของรายงานทางการเงิน” หมวดการทำบัญชี
1.ทรัพย์สิน เงินหรือสิ่งของที่สามารถวัดมูลค่าเป็นเงินสด และ กลุ่มเป็นเจ้าของ เช่น เงินสด เงินฝากธนาคาร ลูกหนี้   หรือ ทรัพย์สินอื่นๆ  
2.หนี้สิน เงินหรือสิ่งของที่ได้มาและมีภาระที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต เช่น เงินสัจจะสะสม / เงินสัจจะพิเศษ      เงินกู้   /    
3.ทุนเงินหรือสิ่งของที่นำมาใช้ในการดำเนินงาน ปลอดจากหนี้ ถอนไม่ได้จนกว่าจะเลิกล้มกิจการ เช่น เงินสนับสนุน   เงินบริจาค
 4.รายได้ เงินหรือสิ่งของที่ได้มาจากการดำเนินงาน ไม่มีข้อผูกพันว่าต้องจ่ายคืน มีผลทำให้ทุนเพิ่มขึ้น
5.รายจ่ายเงินที่จ่ายออกไปเพื่อใช้ดำเนินงานของกองทุน(ขอคืนไม่ได้) มีผลทำให้ทุนลดลง
จะเห็นได้ว่าคณะกรรมการไม่เข้าใจการจัดทำบัญชีของกลุ่มออมทรัพย์ฯ เกิดจากการการไม่เข้าใจในระบบผังการบริหารงานหมวดการจัดทำบัญชี ที่เรียกว่า “ชีทหลัก” จัดทำขึ้นเพื่อความสะดวก และ รวดเร็วในการค้นหาชีทต่างๆ ที่มีอยู่ในระบบ งวดบัญชี
 
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
การเข้าใจในระบบบัญชีชีทต่างๆ ได้แก่ กลุ่มทะเบียน กลุ่มบัญชี กลุ่มตรวจสอบ

กลุ่ม
ทะเบียน
ทะเบียนสมาชิก
ทะเบียนกรรมการ
ทะเบียนคุมเงินสัจจะสะสม
ทะเบียนคุมเงินสัจจะพิเศษ
ทะเบียนคุมเงินกู้ของสมาชิก
ทะเบียนคุมเงินปันผล/เฉลี่ยคืน
ทะเบียนครุภัณฑ์
กลุ่ม
บัญชี
 บันทึกข้อมูลเบื้องต้น
 บันทึกรายการ
    บัญชีเงินสด – เงินฝากธนาคาร (ส.)
    บัญชีรายได้ และ หนี้สิน (ร.)
    บัญชีรายจ่าย และ ทรัพย์สิน (จ.)
    งบดุล และ งบกำไร-ขาดทุน
     รายละเอียดประกอบงบดุล
กลุ่ม
ตรวจสอบ
รายงานการลงบัญชี
 
สรุปผลการดำเนินงาน
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แก่นความรู้ (Core Competency)       
          จัดระบบ เป็นชีทต่างๆ แบ่งเป็น   3   กลุ่ม      คือ   กลุ่มทะเบียน กลุ่มบัญชี กลุ่มตรวจสอบ
คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION