สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : “ข้อจำกัดของเวลา”
เนื้อหา บล็อก :

 

แบบบันทึกองค์ความรู้
ชื่อ – นามสกุล            นางทองสุข    พิมพา
ตำแหน่ง         เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชนชำนาญงาน
สังกัด        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ   จังหวัดขอนแก่น
เบอร์โทรศัพท์            ๒๘๑-๖๒๕๐๙๘๐
ชื่อเรื่อง            “ข้อจำกัดของเวลา”
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ การจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล
                  และระดับอำเภอ
สถานการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ   วันที่    ๒๕   กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔
สถานที่เกิดเหตุ     สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น
 
เนื้อเรื่อง 
                        ดิฉันเป็นเจ้าหน้าที่รับผิดชอบงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ของอำเภอหนองเรือ เมื่อวันที่   ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ ได้รับหนังสือจากจังหวัดขอนแก่น แจ้งเรื่องระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวทางการดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.) ภายใต้ระเบียบดังกล่าว ให้มีคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน และคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล และ ระดับอำเภอ โดยให้นายอำเภอเป็นผู้ลงนามแต่งตั้ง และให้ส่งสำเนาคำสั่งให้จังหวัดภายในระยะเวลาที่กำหนด
                        อำเภอหนองเรือ มีหมู่บ้านที่ได้รับงบประมาณให้ดำเนินงานโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน  กข.คจ. จำนวน ๕๓ หมู่บ้าน จาก ๑๐ ตำบล ดิฉันจะทำอย่างไรดี จึงจะสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุเป้าหมายได้ในภาวะเวลาที่จำกัด
 
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
-          การวางแผนในเรื่องเวลา       
-          กระบวนการและวิธีการที่จะดำเนินงานให้สัมฤทธิ์ผลและทันเวลา
 
แก่นความรู้ (Core Competency)
-          ศึกษาระเบียบและทำความเข้าใจ
-          วิเคราะห์ปฏิทินการปฏิบัติงาน
-          กำหนดกระบวนการและวิธีดำเนินการ
-          นำเสนอผู้บังคับบัญชา
-          ปฏิบัติตามทางเลือกและกระบวนการ
 
กลยุทธ์ในการทำงาน
๑.     ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง
ศึกษาระเบียบและแนวทางปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจ สรุปประเด็นที่มีการเปลี่ยนแปลง
และแจ้งเพื่อนร่วมงานให้เข้าใจในเรื่องระเบียบและแนวทางปฏิบัติให้เป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒.     วิเคราะห์ปฏิทินการปฏิบัติงาน
      วิเคราะห์ปฏิทินการปฏิบัติงานเพื่อให้ทันเวลา โดยได้กำหนดทางเลือกไว้ ๒ ทาง ดังนี้
ทางเลือกที่ ๑
๑)     ส่งหนังสือพร้อมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้หมู่บ้านทบทวนและคัดเลือกคณะกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. ตามระเบียบฯ
๒)     เมื่อได้คณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้านแล้วให้พัฒนากรผู้ประสานงานแต่ละ
ตำบลไปดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล ซึ่งสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอหนองเรือมีพัฒนากร จำนวน ๖ คน มีจำนวน ๑๐ ตำบล พัฒนากรส่วนมากรับผิดชอบ ๒ ตำบล จะต้องใช้เวลาในการดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล เป็นเวลา  ๒ วัน
๓)     เมื่อทุกตำบลได้คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบลแล้ว
จะต้องแจ้งให้ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล และคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล อีก ๑ คน รวม ๒ คน ไปเป็นคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอำเภอ 
๔)     ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.
ระดับอำเภอ รองประธานเครือข่ายฯ เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เหรัญญิกฯ ผู้ช่วยเหรัญญิก และกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. กำหนด ใช้เวลาดำเนินการ ๑ วัน
รวมเวลาที่จะดำเนินการคัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล
และอำเภอในทางเลือกที่ ๑ ใช้เวลา ๓ วัน      
 
                        ทางเลือกที่ ๒
๑)     ส่งหนังสือพร้อมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้
จ่ายเงินโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ ให้หมู่บ้านทบทวนและคัดเลือกคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน ตามระเบียบฯ และให้ประธานคณะกรรมการ กข.คจ. หมู่บ้าน เข้าร่วมประชุมเพื่อคัดเลือก
 
คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล และระดับอำเภอ ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอหนองเรือ ใช้เวลา ๑ วัน
 
๓.      กำหนดกระบวนการและวิธีการดำเนินการ
๑)     คณะกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. จำนวน ๕๓ หมู่บ้าน ลงทะเบียนเข้าร่วมประชุม
๒)     ชี้แจงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินโครงการแก้ไข
ปัญหาความยากจน พ.ศ. ๒๕๕๓ และแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. ภายใต้ระเบียบฯ ให้คณะกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. ได้เข้าใจ
๓)     แบ่งกลุ่มตามตำบล จำนวน ๑๐ กลุ่ม เพื่อให้คณะกรรมการหมู่บ้าน กข.คจ. ได้
คัดเลือกคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล และให้ประธานคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล และคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล อีก ๑ คน ไปเป็นตัวแทนคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอำเภอ
๔)     เมื่อได้ประธานคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล และตัวแทน
คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล รวมตำบลละ ๒ คน  จาก ๑๐ ตำบลแล้ว ให้ดำเนินการคัดเลือกผู้ที่จะดำรงตำแหน่ง ประธานเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับอำเภอ รองประธานเครือข่ายฯ เลขานุการฯ ผู้ช่วยเลขานุการฯ เหรัญญิกฯ ผู้ช่วยเหรัญญิก และกรรมการฝ่ายอื่น ๆ ตามแนวทางการดำเนินงานโครงการ กข.คจ. กำหนด
๔.     นำเสนอผู้บังคับบัญชา
นำเสนอผลการวิเคราะห์ปฏิทินการปฏิบัติงาน กระบวนการและวิธีการดำเนินงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเพื่อให้ผู้บังคับบัญชาเสนอแนะ และตัดสินใจร่วมกัน  ในการปฏิบัติงานในครั้งนี้ได้ตัดสินใจร่วมกันเลือกปฏิทินการปฏิบัติงาน ในทางเลือกที่ ๒
 
๕.     งานสัมฤทธิ์ผล รู้สึกเป็นสุข
       ได้คณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ. ระดับตำบล และระดับอำเภอ โดยใช้เวลาเพียง ๑
วัน รู้สึกเป็นสุขที่คณะกรรมการ กข.คจ. ทั้ง ๕๓ หมู่บ้าน มีความตื่นตัวและมีความกระตือรือร้นที่จะทำงานร่วมกันในรูปของเครือข่าย และดิฉันสามารถส่งคำสั่งคณะกรรมการเครือข่ายหมู่บ้าน กข.คจ.ระดับตำบล และระดับอำเภอ ได้ทันตามกำหนด
 

 

คำสำคัญ(Keyword):
เครือข่าย กข.คจ,
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION