สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เนื้อหา บล็อก :

 ชื่อ สกุล               นางสาวสว่าง    แก้วนิล

ตำแหน่ง                 ผู้นำ  อช. ตำบลบ้านสวน

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อสะดวก    ๐๘-๐๕๐๗-๖๖๓๗

ชื่อเรื่อง                  การขับเคลื่อนปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ......................................................................................

เหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อ        .........................................................................................

สถานที่เกิดเหตุการณ์       บ้านคลองปลายนา  หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองสุโขทัย

เนื้อเรื่อง

             ในการพัฒนาหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืนนั้น  สิ่งที่สำคัญที่สุดคือใจของประชาชนในหมู่บ้านต้องเข้ามา

มีส่วนร่วมในการพัฒนา   ฉะนั้น  ผู้นำหรือแกนนำหมู่บ้าน  จึงมีบทบาทสำคัญในการปรับทัศนคติประชาชนเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ  ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม  ดังเช่น บ้านคลองปลายนา  หมู่ที่ ๑๐  ตำบลบ้านสวน  อำเภอเมืองสุโขทัย  ซึ่งมีแกนนำได้แก่  นายบุญยัง  สุ่มแก้ว  ผู้ใหญ่บ้าน  และนางสาวสว่าง  แก้วนิล   ผู้นำ อช. ตำบลบ้านสวน   ได้มีการประชาสัมพันธ์  และสนับสนุนครัวเรือนให้ดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

ซึ่งครัวเรือนส่วนใหญ่ก็ได้ปฏิบัติตามแนวทางนี้มานานแล้ว  จนกระทั่งหมู่บ้านคลองปลายนาได้รับคัดเลือกให้เป็นหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ ปี ๒๕๕๔ และได้จัดการอบรมแกนนำทำให้ประชาชนในหมู่บ้านมีความตื่นตัว และสนใจที่จะเรียนรู้  หลักการและแนวทางการพัฒนาหมู่บ้านตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมากขึ้น  โดยการให้ความร่วมมือกับผู้นำหมู่บ้าน  ในการดูแลสภาพแวดล้อม  ความเป็นอยู่ ให้เป็นหมู่บ้านที่น่าอยู่  และเป็นหมู่บ้านที่ดำเนินชีวิตตามแนววิถีเศรษฐกิจพอเพียง  เพื่อพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่มีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและสามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืนตลอดไป

             จากการขับเคลื่อนกิจกรรมปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามภารกิจผู้นำ อช.  ของนางสาวสว่าง

แก้วนิล   อย่างต่อเนื่องจนทำให้องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นได้ให้ความสำคัญ  กับหมู่บ้านคลองปลายนาและสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรมอย่างสม่ำเสมอจนทำให้นางสาวสว่าง  แก้วนิล  ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้นำ

อช.ดีเด่นระดับจังหวัด  ประจำปี ๒๕๕๓ รางวัลสิงห์ทอง  เป็นแบบอย่างแก่ผู้นำ อช. คนอื่น ๆ ต่อไป          

ขุมความรู้ (Knowledge Assets)

-          การมีจิตอาสาทำงานกับทุกหน่วยงาน

-          การใฝ่รู้ ตั้งใจ มุ่งมั่นในการทำงาน

-          การเสียสละ

-          การมีวินัยในตนเอง

-          การบริหารจัดการโดยใช้คุณธรรม

-          การสร้างเครือข่ายการทำงาน

-          การลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

แก่นความรู้ (Core Competency)

-          การมีจิตอาสา ใฝ่รู้ เสียสละ

-          การสร้างเครือข่ายการทำงาน

-          การมีคุณธรรมในการทำงานและลงมือทำเป็นตัวอย่าง 

กลยุทธ์ในการทำงาน

๑. สร้างประสบการณ์ในการทำงานโดยการศึกษาเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ

๒. เปิดโอกาสให้ประชาเข้ามามีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาและการบริหารจัดการ

๓ .สร้างความศรัทธาและความเชื่อมั่นให้กับประชาชน

๔. การลงมือปฏิบัติเป็นแบบอย่าง

๕. การทำงานเป็นทีม

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง

          ๑. ทฤษฏีการมีส่วนร่วม

          ๒. ทฤษฏีการเป็นผู้นำ

          ๓. การสร้างเครือข่าย

 

ผู้บันทึกองค์ความรู้    นางสาวณัฐกานต์  เที่ยงมณี

สังกัด                    สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองสุโขทัย

 

********************

 

คำสำคัญ(Keyword):
ผู้นำอช.,อช.,เศรษฐกิจพอเพียง,พัฒนา,ผู้ใหญ่บ้าน,ผู้นำ,บทบาทผู้นำ
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION