สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การนำข้อมูลเพื่อพัฒนาชนบทไปใช้ประโยชน์
เนื้อหา บล็อก :

 

ชื่อ-นามสกุล   วิไล    ขาวงาม
ตำแหน่ง. นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ
สังกัด. สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอสุวรรณภูมิ   จังหวัดร้อยเอ็ด
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก.
081-730-7640
ชื่อเรื่อง. การนำข้อมูลเพื่อพัฒนาชนบทไปใช้ประโยชน์

ความสำเร็จเกี่ยวกับ . การใช้ประโยชน์จากข้อมูล จปฐ.และข้อมูล กชช.๒ค
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ  .สิงหาคม
255
สถานที่เกิดเหตุการณ์.  ตำบลหัวโทน อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด

ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  คือ ข้อมูลหมู่บ้านที่แสดงถึงสภาพทั่วไปและสภาพปัญหาของหมู่บ้านชนบท  และข้อมูลครัวเรือนที่แสดงถึงสภาพความเป็นอยู่ของคนในครัวเรือนตามเกณฑ์มาตรฐานขั้นต่ำว่า  คนควรจะมีคุณภาพชีวิตในแต่ละเรื่องอย่างไรในช่วงเวลาหนึ่งๆ  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ข้อมูล จปฐ.และ กชช. 2ค เป็นเครื่องมือในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน ภาคีการพัฒนา  เป็นเป้าหมายชี้นำการบูรณาการการเงินและกิจกรรมลงสู่ครัวเรือนและหมู่บ้านเป้าหมายเดียวกัน และเป็นเครื่องชี้นำการกำหนดนโยบาย แผนงาน และการบริหารงานระดับชาติ  ในการยกระดับคุณภาพชีวิตและพัฒนาตนเองและหมู่บ้าน ให้ได้ถึงเกณฑ์ที่กำหนด

การนำไปใช้ประโยชน์

      1.  การเตรียมการ 

                   1.1  ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล จากผลการประมวลผลข้อมูลและเทียบเป้าหมายข้อมูลของครัวเรือน/หมู่บ้าน   ทำให้ทราบว่าตัวชี้วัดของครัวเรือนและหมู่บ้านใดที่ยังไม่บรรลุเป้าหมาย  สามารถนำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนแก้ไขปัญหาได้

                   1.2  ประชาสัมพันธ์ข้อมูลเพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม ของแต่ละหน่วยงานให้สอดคล้องกับปัญหาและความต้องการของประชาชน  ในที่ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอ  ที่ประชุมกนัน/ผู้ใหญ่บ้าน/สมาชิก อบต.  ที่ประชุมความมั่นคงตำบล  ที่ประชุมคณะกรรมการพัฒนาสตรีระดับหมู่บ้าน/ตำบล  และเวทีประชาคมของหมู่บ้าน

                   1.3  ประชาคมหมู่บ้าน  สร้างความเข้าใจในผลการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบท  เพื่อให้ครัวเรือนนำไปประกอบการวางแผนแก้ไขปัญหาของตนเอง  นำข้อมูลไปใช้ปรับแผนชุมชนของหมู่บ้านให้มีคุณภาพ  และให้ข้อเสนอแนะแก่ผู้นำหมู่บ้านในการนำข้อมูลครัวเรือนที่ตกเกณฑ์ตัวชี้วัด จปฐ./กชช.2ค ไปพิจารณาประกอบการเขียนโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนตำบลในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือน/หมู่บ้าน 

      2.  การดำเนินการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

                    2.1 วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นร่วมกับประชาชนในหมู่บ้าน/ตำบล เพื่อกำหนดแนวทาง วิธีการแก้ไขปัญหา ได้แนวทางแก้ไข 2 แนวทาง ที่มาจากประชาชนและภาครัฐเป็นผู้ดำเนินการ

                   2.2 จัดลำดับความรุนแรงของปัญหาและความเป็นไปได้ของการแก้ไข  เลือกปัญหาเร่งด่วนที่จะทำก่อน-หลัง  

                   2.3 วางแผนแก้ไขปัญหา โดยนำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทมาพิจารณาจัดทำแผนงาน/โครงการบรรจุลงในแผนชุมชน  ในเวทีประชาคมหมู่บ้าน  แผนพัฒนาสามปีของตำบล ปี พ.ศ. 2552-2554  แผนพัฒนาอำเภอ 5 ปี พ.ศ. 2552 – 2556  และแผนพัฒนาจังหวัด 4 ปี พ.ศ.2553-2556  ในที่ประชุมคณะทำงานบูรณาการแผนชุมชนอำเภอ และคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบล  เพื่อเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณดำเนินกิจกรรม/โครงการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนและหมู่บ้านต่อไป

2.4  แต่งตั้งคณะทำงานรับผิดชอบระดับหมู่บ้านในการควบคุม ดูแล การดำเนินกิจกรรมตามแผนงาน/โครงการให้บรรลุเป้าหมาย

                   2.5  ดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ  แผนของหมู่บ้านหรือแนวทางแก้ไขปัญหาที่ชาวบ้านสามารถทำได้เองก็ดำเนินการได้ตามกำหนด  ส่วนแผนที่ขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากภาครัฐ/องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องรองบประมาณก่อน

                   2.6 ประสานขอรับการสนับสนุนงบประมาณจาก อบต./ภาครัฐที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหาของครัวเรือนและหมู่บ้าน  ร่วมวางแผนกับภาคีการพัฒนาเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหาครัวเรือนที่ไม่ผ่านเกณฑ์ และหมู่บ้านที่ประสบปัญหาด้านต่างๆ ในที่ประชุมคณะทำงานจัดทำแผนพัฒนาตำบล

      3.  การติดตามประเมินผล

3.1  ติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานตามแผนงาน/โครงการ  เพื่อให้ทราบผลการปฏิบัติงานตาม

โครงการว่าบรรลุผลสำเร็จเพียงใด  และทำให้ทราบถึงปัญหาของการดำเนินงานตามโครงการ เพื่อปรับปรุงวิธีการดำเนินงานในปีต่อไป ให้เหมาะสมกับสอดคล้องกับสภาพของหมู่บ้านนั้น

 

๔. ภาคีการพัฒนานำข้อมูลไปใช้ประโยชน์

           ๔.๑ หน่วยงานภาครัฐ

                 1.  นำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไปใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนงาน/โครงการ/กิจกรรม เพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในหมู่บ้าน ให้สอดคล้องกับแผนงาน/โครงการของแต่ละหน่วยงาน  ก่อให้เกิดการบูรณาการร่วมกันในการประสานการทำงานเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาชุมชน

                 2.  นำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไปพิจารณาจัดทำแผนงาน/กิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาอำเภอ 

           .2  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

                 1.  ข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไปใช้เป็นแนวทางการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดเก็บและบันทึกข้อมูลในปีต่อไป

                 2.   นำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไปใช้เป็นแนวทางกำหนดแผนงาน/กิจกรรม/โครงการในแผนพัฒนาสามปีตำบล

                 .  นำข้อมูลเพื่อการพัฒนาชนบทไปใช้เป็นเครื่องมือในการจัดทำข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี  สนับสนุนครัวเรือน/หมู่บ้านในการแก้ไขปัญหา

            .3  ประชาชน

                 1.  นำข้อมูลไปใช้ในการวางแผนพัฒนาคุณภาพชีวิตของตนเองและหมู่บ้าน ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เช่น  การจัดทำบัญชีครัวเรือน  การวางแผนการใช้จ่ายในครัวเรือน

                 ๒.  นำข้อมูลไปใช้ในการปรับแผนชุมชนให้ได้รับมาตรฐาน และใช้เป็นแนวทางในการดำเนินกิจกรรม/โครงการ เพื่อแก้ไขปัญหาของครัวเรือนและชุมชน

บันทึกขุมความรู้  (Knowledge Assets)  : ๑.ตรวจสอบความถูกต้อง ๒.ประสานภาคี ๓. ประชาสัมพันธ์

                                                  ๔. ดำเนินการใช้ประโยชน์ ๕. ติดตามประเมินผล

แก่นความรู้  (Core Competency) : ประชาสัมพันธ์สร้างความรู้ความเข้าใจ และการใช้ประโยชน์จากข้อมูล

กลยุทธ์ในการทำงาน   :  ประสาน  ประชาสัมพันธ์  นำไปใช้

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION