สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP
เนื้อหา บล็อก :

 

ชื่อ นามสกุล     นางสุพรรณี    โพธิ์จุมพล
ตำแหน่ง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอบ้านเขว้า
ชื่อเรื่อง  การส่งเสริมและการพัฒนาสินค้าและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP
เป็นความสำเร็จเกี่ยวกับการ การพัฒนาเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ   9-13 มิถุนายน 2554
สถานที่เกิดเหตุการณ์ อำเภอบ้านเขว้า   จังหวัดชัยภูมิ
เนื้อเรื่อง : เป็นการเล่าเรื่องถึง ความเป็นมาเหตุการณ์และวิธีการปฏิบัติงานในเรื่องนั้น ๆ อย่างไรบ้าง สะท้อนภาพการทำงานของเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ในการปฏิบัติงานร่วมกับชุมชน โดยย่อ
            การจัดงานสืบสานตำนานผ้าไหมและเทศกาลอาหารบ้านเขว้า  ครั้งที่ 2    เกิดขึ้นจากแนวคิดที่ว่าทำอย่างไรผ้าไหมบ้านเขว้า ถึงจะเป็นที่รู้จักแพร่หลาย นักท่องเที่ยวที่จะมาเที่ยวทุ่งกระเจียว และมอหินขาว จะต้องแวะซื้อผ้าไหมบ้านเขว้าเป็นของฝากของที่ระลึก       เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนและเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP จึงได้ร่วมกันวางแผนจัดงานสืบสานตำนานผ้าไหมและอาหารบ้านเขว้าขึ้นเป็นครั้งที่สอง  เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์ผ้าไหมบ้านเขว้า และเพิ่มช่องทางการตลาดให้กับสินค้าผ้าไหมอีกทางหนึ่ง
            ก่อนการจัดงาน เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนร่วมกับเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ได้ร่วมประชุมกันเพื่อวางแผนการจัดงาน ได้มีการเสนอแนวคิด การจัดกิจกรรมต่าง ๆ และตัดสินใจร่วมกัน    แบ่งหน้าที่กันในการติดต่อประสาน การจัดกิจกรรมต่าง ๆ ในงาน โดยคณะกรรมการเครือข่ายฯ ก็ได้ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองเป็นอย่างดี ซึ่งวางแผนร่วมกัน ดังนี้
1.       กำหนดจำนวนบูธที่จะจำหน่ายสินค้า
2.       กำหนดกิจกรรมหารายได้เพิ่มเติม ซึ่งที่ประชุมตกลงว่าจะจัดรำวงย้อนยุค
3.       ประสานเทศบาลในการขอใช้สถานที่พร้อมอุปกรณ์
4.       การประชาสัมพันธ์การจัดงาน โดยจัดทำป้ายประชาสัมพันธ์, ประชาสัมพันธ์ทางวิทยุชุมชน
5.       กำหนดกิจกรรมในงาน ประกวดร้องเพลง, ส้มตำลีลา,   พาแลง (รับประทานอาหารเย็น)
6.       ประสานแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน พร้อมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
เมื่องานเสร็จสิ้นลงคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ก็ได้มาประชุมร่วมกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อสรุปผลการจัดงาน ผลปรากฏว่า มีสิ่งที่ต้องแก้ไขในงานจัดงานครั้งต่อไป เช่น   มีค่าใช้จ่ายบางอย่างสูงเกินไป   , บูธจำหน่ายมากเกินไปทำให้การจองบูธเพื่อจำหน่ายสินค้าไม่เต็มบูธ  เป็นต้น และคณะกรรมการเครือข่ายผู้ประกอบการ OTOP ยืนยันที่จะจัดงานครั้งต่อไป  โดยเอาสิ่งที่ต้องแก้ไขไปปรับปรุงในการจัดงานครั้งต่อไป    เพื่อจัดเป็นงานประจำปีของอำเภอบ้านเขว้าอีกงานหนึ่ง
 
บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets) :  นำเหตุการณ์ ประเด็น สำคัญในเนื้อเรื่องมาถอดเป็นขุมความรู้
             การดำเนินกิจกรรม ที่เกิดจากความต้องการของกลุ่ม และกลุ่มได้ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมรับประโยชน์     จะส่งผลให้งานนั้นประสบความสำเร็จ และเกิดความภาคภูมิใจ ซึ่งการจัดกิจกรรมต้องมีการประชุม   วางแผน ตัดสินใจ ดำเนินการ และประเมินผลการดำเนินงาน   เพื่อใช้เป็นแนวทางในการจัดงานในครั้งต่อไป
แก่นความรู้ (Core Competency) : นำขุมความรู้มาสกัดเป็นแก่นความรู้
            การดำเนินกิจกรรมใด ๆ ต้องมีการวางแผน และประเมินผล  
กลยุทธ์ในการทำงาน :  นำแก่นความรู้มากำหนดเป็นกลยุทธ์ในการทำงาน
1.       เสนอแนวคิด
2.       ส่งเสริมการมีส่วนร่วม
3.       ประเมินผลการดำเนินงาน
 
กฎหมาย/แนวคิด/ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง : ตรวจสอบดูว้ามีกฎหมาย ระเบียบ คำสั่ง แนวคิด ทฤษฎีที่สามารถอ้างอิงได้บ้างหรือไม่
1. พลิกวิกฤตให้เป็นโอกาส   นำอุปสรรคมาเป็นแนวทางในการดำเนินงาน
 
 
 
 
 
 
คำสำคัญ(Keyword):
OTOP
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION