สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำปาง :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : กองทุนหมู่บ้านกับการจัดสวัสดิการชุมชน
เนื้อหา บล็อก :

 

ชื่อ - สกุล                                    นายประจักษ์จิตร สายนะที
ตำแหน่ง                                      พัฒนาการอำเภอแจ้ห่ม
สังกัด                                          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม   จังหวัดลำปาง
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก     ๐๕๔- ๒๗๑๒๘๔ , ๐๘๙-๙๕๐๖๔๔๕
ชื่อเรื่อง                                       กองทุนหมู่บ้านกับการจัดสวัสดิการชุมชน
เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ      การประกันความเสี่ยงและการสร้างสวัสดิการชุมชน
หตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ              ปี  พ.ศ. ๒๕๕๑ - ๒๕๕๔
สถานที่เกิดเหตุการณ์               กองทุนสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านอำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง

          ตลอด ๑๐ ปีที่ผ่านมา กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง ถือเป็นนโยบายสำคัญในการกระตุ้นเศรษฐกิจในระดับชุมชนฐานราก อันจะส่งผลต่อการแก้ไขปัญหาความยากจนของคนในชุมชน  โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนให้กับคนในหมู่บ้าน   นำไปใช้ประกอบอาชีพ สร้างงานสร้างรายได้รวมถึงการจัดสวัสดิการชุมชน โดยรัฐบาลสนับสนุนกองทุนหมู่บ้าน ๑ ล้านบาท ให้หมู่บ้านและชุมชนบริหารจัดการ ควบคุมดูแลด้วยตนเอง เพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างมั่นคงและยั่งยืน แต่ชีวิตความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนในชุมชน อยู่ได้โดยอาศัยเงินจากการประกอบอาชีพและปัญหาหนึ่งที่ยังคงเกิดขึ้น คือปัญหาความยากจน รายได้ไม่เพียงพอกับค่าใช้จ่าย และปัญหาการกระจายรายได้ไม่ทั่วถึง รวมถึงการที่ครัวเรือนยากจนและผู้มีรายได้น้อยยังเข้าไม่ถึงแหล่งเงินทุนและสถาบันการเงิน ด้วยข้อจำกัดเรื่อง การขาดหลักประกันเงินกู้ และขามความน่าเชื่อถือ จากสถาบันการเงิน รวมทั้งกองทุนหมู่บ้านและกองทุนอื่นๆ ในชุมชน ด้วย 
              อำเภอแจ้ห่มมีกองทุนหมู่บ้าน ทั้งหมด ๖๔ กองทุน มีเงินทุนหมุนเวียนในระดับชุมชนร่วม ๑๐๐ ล้านบาท ปัญหาในการบริหารจัดการ การติดตามเร่งรัดหนี้สินของกองทุน จากการจัดเวทีประชาคมเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอในปี ๒๕๕๑ ทำให้ทราบปัญหา-อุปสรรค์ในการดำเนินงาน ดังนี้:-
         ๑.      เงินกองทุนฯยังไม่เพียงพอกับความต้องการของสมาชิก
         ๒.      คณะกรรมการ กทบ.ทุจริตเงินกองทุน
         ๓.      สมาชิกไม่ชำระคืนเงินกู้ตามกำหนด
         ๔.      สมาชิกบางส่วนเสียชีวิตทายาทไม่ยอมชำระคืนเงินกู้ต้องตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกัน
         ๕.      กองทุนหมู่บ้านขาดสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก
         ในปี 2551   มีสมาชิกกองทุนหมู่บ้านในเขตพื้นที่อำเภอแจ้ห่มเสียชีวิต จำนวน 35 คน การชำระคืนเงินกู้ส่วนใหญ่ตกเป็นภาระของผู้ค้ำประกันต้องชำระหนี้แทน ร่วม ๘ แสนบาทเศษ ทำให้เกิดปัญหาการยื่นขอเงินกู้ในปีที่ผ่านมา สมาชิกบางส่วนหาผู้ค้ำประกันไม่ได้ เนื่องจากมีฐานะยากจน บางส่วนสูงอายุ ทำให้เกิดความเสี่ยงของผู้ค้ำประกันกลัวผู้กู้เสียชีวิต 
          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแจ้ห่ม ร่วมกับเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ จึงได้ประชุมปรึกษาหารือ เพื่อกำหนดแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยที่ประชุมเห็นว่า อำเภอฯควรจัดตั้งกองทุนสวัสดิการของกองทุนหมู่บ้าน ขึ้น เพื่อจัดสวัสดิการในการให้ความช่วยเหลือสมาชิก ทั้งในเรื่อง การเจ็บป่วย   เสียชีวิต และสวัสดิการอื่นๆ โดยกำหนดหลักการให้เครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอฯ เป็นผู้บริหารกองทุนสวัสดิการฯ โดยเก็บเงินประกันความเสี่ยง และเงินทุนฯจากสมาชิกที่กู้เงินกองทุนฯ สัญญาละ ๑๕๐ บาท โดยจะให้ความคุ้มครองการชำระคืนเงินกู้ให้ กรณีเสียชีวิต กองทุนจะชำระคืนเงินกองทุนให้ ไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท เพื่อให้ความช่วยเหลือสมาชิกที่มีฐานะยากจน ให้หาผู้ค้ำประกันได้ง่ายขึ้นเนื่องจากไม่มีความเสี่ยงในการต้องชำระคืนเงินกู้แทน ในกรณีผู้กู้เสียชีวิต อำเภอแจ้ห่มจึงได้จัดตั้งกองทุนสวัสดิการกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอ ขึ้น ปัจจุบัน มีเงินทุน ๑ ล้านบาทเศษ และมีสมาชิก ๖๔ กองทุน ในแต่ละปี มีสมาชิกที่กู้เงินกองทุนหมู่บ้านเสียชีวิต เฉลี่ย ปีละ ๒๐ คน

วิธีดำเนินงาน

          ๑.จัดประชุมคณะกรรมการเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอเพื่อวิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง โอกาส ข้อจำกัด และกำหนดแนวทางในการจัดตั้ง, การดำเนินงาน ,การบริหารจัดการ,กำหนดโครงสร้าง กำหนดโครงสร้างในการบริหารและยกร่างระเบียบข้อบังคับ
          ๒. นำแนวทางที่ได้เสนอเวทีประชาคมกองทุนหมู่บ้านระดับอำเภอฯ
          ๓. ประชุมสัญจรเครือข่ายกองทุนหมู่บ้านระดับตำบลเพื่อชี้แจงแนวคิด หลักการและวิธีการในการดำเนินงาน
          ๔. ประชุมใหญ่สามัญประจำปีเครือข่าย กทบ.ระดับอำเภอเพื่อลงมติขอความเห็นชอบ ในการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและแต่งตั้งคณะกรรมการ,ยกร่างระเบียบข้อบังคับกองทุนฯ
        ๕. ดำเนินงานตามโครงการจัดตั้งกองทุนสวัสดิการและให้ความช่วยเหลือสมาชิกฯ
          ๖. จัดเวทีประชาคมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย3เดือนต่อครั้ง

ขุมความรู้

๑.      การศึกษากฎหมาย ระเบียบที่เกี่ยวข้อง รวมถึงศึกษาข้อมูล ข้อเท็จจริง ก่อนเข้าชุมชน
๒.      การจัดเวทีประชาคมกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นทางออกในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน
๓.      การบริหารกองทุนถ้าเกิดปัญหาความเดือดร้อนและเกินขีดความสามารถของคณะกรรมการฯ ให้นำปัญหาเข้าสู่เวทีระดับตำบล/อำเภอ
๔.      ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาต้องมีส่วนร่วมในการให้คำปรึกษาแนะนำด้านวิชาการ การบริหารและความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๕.      การแก้ไขปัญหาที่มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน
๖.     ควรศึกษา กฎระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อจะได้ทำหน้าที่ที่ปรึกษาที่ถูกต้องไม่ขัดต่อระเบียบ กฎหมาย

 แก่นความรู้

๑.      การบริหารกองทุนถ้าเกิดปัญหาความเดือดร้อนและเกินขีดความสามารถของคณะกรรมการฯ ให้นำปัญหาเข้าสู่เวทีระดับตำบล/อำเภอ
๒.      การแก้ไขปัญหาที่มีผู้มีส่วนได้เสียจำนวนมาก ต้องสร้างความรู้ความเข้าใจและให้ผู้เกี่ยวข้องได้มีโอกาสในการตัดสินใจในทุกขั้นตอน
๓.      การจัดเวทีประชาคมกองทุนหมู่บ้านฯ เป็นทางออกในการส่งเสริมให้ทุกคนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน

กลยุทธ์ในการทำงาน

๑.      ถ้าการบริหารเกิดปัญหาให้นำประเด็นปัญหาเข้าสู่เวทีประชาคมผู้มีส่วนได้เสีย
๒.      ส่วนราชการและภาคีการพัฒนาต้องเป็นที่ปรึกษาและให้ความช่วยเหลือด้านวิชาการและด้านกฎหมาย๓.      การจะให้การแก้ไขปัญหาได้สำเร็จและยั่งยืนได้จะต้องให้ผู้มีส่วนได้เสียและผู้ได้รับผลกระทบมีส่วนร่วมในทุกขั้นตอน

กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

 ๑.      ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ  
๒.      แนวคิดเครือข่ายภาคีการพัฒนา
๓.      แนวคิดการทำงานเป็นทีม

 

คำสำคัญ(Keyword):
กทบ.,สวัสดิการ
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION