สพอ.ศีขรภูมิ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : งานศพปลอดสุราและอบายมุข สร้างชุมชนเป็นสุข
เนื้อหา บล็อก :

 

เลขที่โครงการ   1/2554

ชื่อโครงการ  งานศพปลอดสุราและอบายมุข สร้างชุมชนเป็นสุข

หน่วยงานที่รับผิดชอบ  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศีขรภูมิ

…………………………………………………………………………………………………….

1. หลักการและเหตุผล

การดื่มสุรา หรือ เหล้าเป็นปัญหาสำคัญที่แฝงอยู่กับประเพณีและวัฒนธรรมไทยมา
เนิ่นนาน จนก่อให้เกิดค่านิยมการดื่มเหล้าในโอกาสต่างๆ เช่นงานบุญ งานบวช แม้กระทั่งงานศพสาเหตุหนึ่งที่ทำให้คนไทยนิยมดื่มเหล้าในเทศกาลงานบุญต่างๆ จนแทบจะเป็นเรื่องปกติในวิถีชีวิตประจำวันนั่นก็คือ การมีเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ชนิดต่างๆ วางจำหน่ายอยู่โดยทั่วไปและหาซื้อได้ง่าย โดยไม่รู้สึกว่าเป็นภัยคุกคามต่อสุขภาพ ชีวิต และทรัพย์สิน สาเหตุสำคัญอีกประการหนึ่งที่ก่อปัญหาเช่นนี้คือสืบเนื่องมาจากประเพณี วัฒนธรรมและบริบทของสังคมเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้ประชาชนรู้สึกว่าการดื่มเหล้าเป็นเรื่องปกติในชีวิต โดยไม่ได้ฉุกคิดถึงพิษภัยของการดื่มเหล้าที่ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ สร้างปัญหาด้านเศรษฐกิจให้กับครอบครัว นอกจากนี้ยังก่อให้เกิดการเล่นการ
พนัน และนำพาไปสู่การเกิดปัญหาสังคมอื่นๆตามมา เช่นอุบัติเหตุจราจร การลักขโมย การทะเลาะวิวาท และความยากจนของคนในชนบท

อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ นับว่าเป็นอำเภอหนึ่งที่ได้รับผลกระทบจากการดื่มสุรา เนื่องจากผลการสำรวจข้อมูลความจำเป็นพื้นฐาน หรือ  จปฐ.ปี 2554 พบว่าปัญหา อันดับแรกที่ต้องรีบแก้ไข คือ ปัญหาเรื่องคนติดสุรา ทั้งนี้เพราะอำเภอศีขรภูมิเป็นอำเภอขนาดใหญ่มีประชากรจำนวนมากและมีพื้นที่ทางการปกครองมากถึง 228 หมู่บ้าน ค่านิยมในการดื่มสุรามักดื่มในเทศกาลต่างๆไม่เว้นแม้แต่งานศพ ซึ่งเจ้าภาพมักจะเกรงใจผู้มาร่วมงาน จัดหาสุราให้เพราะเป็นที่เข้าใจว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ทำกันมานาน และนอกจากนี้ในบางแห่งยังเล่นการพนันในงานศพ ซึ่งนับว่าทำให้ประเพณีงานศพ ซึ่งเป็นโศก งานเศร้า เปลี่ยนไปในทางที่ไม่ถูกต้องตามประเพณี วัฒนธรรมดังเดิมของคนสุรินทร์ และสิ่งที่เกิดผลกระทบตามมาอีกก็ คือ ปัญหาด้านสังคม สุขภาพ อาชญากรรมและคุณภาพชีวิตของประชาชนเอง

จากปัญหาดังกล่าว แนวทางการแก้ไขจะต้องเริ่มจากการส่งเสริมให้ประชาชนเกิดความตระหนักร่วมกันในปัญหา สร้างความเข้าที่ถูกต้อง และมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหาด้วยความเต็มใจ ดำเนินการอย่างค่อยเป็น ค่อยไป โดยเริ่มจากงานประเพณี  ที่ไม่ควรมีสุรา และอบายมุขก่อน ได้แก่ งานศพ ซึ่งถือว่าเป็นงานโศกงานเศร้า ไม่ควรมีเหล้า มีแต่น้ำตา ดังนั้นจึงได้จัดทำโครงการ งานศพปลอดสุราและอบายมุข สร้างชุมชนเป็นสุขขึ้น เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นของการลดพื้นที่การดื่มสุรา และการพนัน และเป็นต้นแบบของการขยายผลไปสู่เทศกาลต่างๆที่จะปลอดสุราและการพนันในอนาคตต่อไป

2. วัตถุประสงค์

1. เพื่อลดการดื่มสุราและเล่นการพนันในงานศพ
2. เพื่อลดปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ  ทำให้เกิด ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมี 
    คุณภาพ ชีวิตดีขึ้น
3.เพื่อส่งเสริมประเพณีที่ดีงามในชุมชน

3. เป้าหมายการดำเนินงาน

            ดำเนินการในพื้นที่ อำเภอศีขรภูมิ จำนวน 228 หมู่บ้าน

4. ระยะเวลาดำเนินงาน

            ดำเนินการตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม 2554  เป็นต้นไป และดำเนินการให้ได้อย่างน้อย
ร้อยละ 80 ของหมู่บ้านทั้งหมดในอำเภอภายในระยะเวลา 2 ปี

5. วิธีดำเนินการ

1. จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานศพปลอดสุราและอบายมุข
2. ประชาสัมพันธ์โครงการแก่ ผู้นำชุมชน ภาคีการพัฒนาในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ

3. ผู้นำชุมชนและคณะกรรมการศูนย์ประสานงานองค์การชุมชนตำบลจัดเวทีประชาคมตำบล/หมู่บ้าน  สร้างความเข้าใจการจัดงานประเพณีที่ถูกต้องโดย เน้นที่งานศพ สร้างความตระหนักร่วมกันให้งานศพเป็น งานโศกงานเศร้า ไม่มีเหล้า มีแต่น้ำตารวมถึงการไม่นำอบายมุขได้แก่ การพนันประเภทต่างๆเข้ามาเล่นในงานศพและส่งเสริมให้ประชาคมมีส่วนร่วมแก้ไขปัญหากำหนดกติกาของชุมชนให้เป็นชุมชนงานศพปลอดสุราและ อบายมุขเพื่อเป็นประเพณีที่ดีงามของชุมชนสืบไป ทั้งนี้มีการบรรจุแผนและกิจกรรมงานศพปลอดเหล้าและอบายมุขไว้ในแผนชุมชน

4. ผู้นำชุมชนนำมติที่ประชุมประชาคมหมู่บ้านในการยกระดับชุมชนเป็นชุมชนงานศพ ปลอดสุราและอบายมุข รายงานอำเภอเพื่อให้คณะกรรมการดำเนินงานโครงการงานศพปลอดสุราและอบายมุขระดับอำเภอ ได้ตรวจสอบและ เสนอนายอำเภอเพื่อออกหนังสือประกาศเกียรติคุณให้กับชุมชนนั้นต่อไป

5. การสนับสนุนการดำเนินงานศพปลอดสุรา ปลอดอบายมุข อำเภอจะมอบหมายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสนับสนุนป้ายประชาสัมพันธ์งานศพปลอดสุรา ปลอดอบายมุข ไว้ประจำที่ตำบล โดยทุกหมู่บ้านสามารถยืมไปใช้ประโยชน์ได้

6. การติดตามประเมินผลการดำเนินงาน คณะกรรมการฯจะดำเนินการประเมินผลโครงการปีละ
 3 ครั้ง เพื่อรายงานความก้าวหน้าการดำเนินงานให้กับประชาคมอำเภอศีขรภูมิได้รับทราบและให้การสนับสนุน

6. งบประมาณดำเนินการ

            ไม่ใช้งบประมาณจากทางราชการ

7. ตัวชี้วัดความสำเร็จ

            มีหมู่บ้านในพื้นที่อำเภอศีขรภูมิ เข้าร่วมโครงการ ดังนี้

        1.ในปี 2554 มีหมู่บ้านเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 30 ของจำนวนหมู่บ้านทั้ง|
2.ในปี 2555 มีหมู่บ้านเข้าร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจำนวนหมู่บ้านทั้งหมด

8. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

            1.การดื่มสุราในหมู่ประชาชนลดลง ลดปัญหาครอบครัว สังคม เศรษฐกิจ ทำให้ชุมชนเข้มแข็งประชาชนมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข

            2.สนับสนุนการดำเนินงานตามตัวชี้วัดของกรมการพัฒนาชุมชน (KPI) เรื่องส่งเสริมการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชนด้วยกะบวนการมีส่วนร่วม (ตัวชี้วัด 1.1.2)

 

 

คำสำคัญ(Keyword):
ผู้นำ,จปฐ.,ชุมชนเข้มแข็ง,ศอช.ต
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION