สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : โครงการบ้านพี่ บ้านน้อง เรียนรู้สู่หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เนื้อหา บล็อก :

 

แบบบันทึกองค์ความรู้
 
 
ชื่อ นามสกุล :   นายสุภาพ      มาสพันธ์
ตำแหน่ง :   พัฒนาการอำเภอแวงใหญ่  จังหวัดขอนแก่น
สังกัด : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอแวงใหญ่
เบอร์โทรศัพท์ติดได้สะดวก :   08-1799-3513
ชื่อเรื่อง :   การขับเคลื่อนโครงการ บ้านพี่ บ้านน้องเรียนรู้สู่
    “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ :   การเรียนรู้และนำความรู้ไปสู่การปฎิบัติ
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ :   เดือน ๑๐ กรกฎาคม 2554
สถานที่ :  บ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ ๑๓ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่     จังหวัดขอนแก่น
…………………………………………………………………..
1.เนื้อเรื่อง
 
               การขับเคลื่อนโครงการ บ้านพี่ บ้านน้องเรียนรู้สู่ “หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ”เป็นการดำเนินงานตามคำรับรองการปฎิบัติราชการภายในระดับหน่วยงานโดยเป็นโครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดขอนแก่น เพื่อขับเคลื่อนนโยบายสำคัญของกระทรวงมหาดไทย และยุทธศาสตร์กรมการพัฒนาชุมชน จุดประสงค์ของโครงการฯ ต้องขับเคลื่อนหมู่บ้านเป้าหมายจะต้องเป็นหมู่บ้านในระดับเดียวกับหมู่บ้านต้นแบบตามที่ได้รับงบประมาณกิจกรรมตามยุทธศาสตร์กรมฯ ปี ๒๕๕๔ ไตรมาสที่ ๒-๓คือหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา ปลอดยาเสพติด      หัวใจสำคัญของโครงการดังกล่าวฯ หมู่บ้านเป้าหมาย (บ้านน้อง) มีความรู้ความเข้าใจสามารถขับเคลื่อนการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ดังเช่นบ้านพี่ (งบยุทธศาสตร์กรมฯปี ๒๕๕๔) และดำเนินการขับเคลื่อนให้เป็นรูปธรรม ตามตัวชี้วัด ๖X๒ และผ่านตัวชี้วัดตามกรอบของกระทรวงมหาดไทย 4 ด้าน 23 ตัวชี้วัด  
 
               เป้าหมายสุดท้ายของโครงการฯ เกิด “บ้านน้องเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” กล่าวคือ ได้รับการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาครัวเรือนยากจนเชิงบูรณา , ปลอดยาเสพติด, มีการจัดสวัสดิการโดยกองทุนชุมชน, ผ่านเกณฑ์การประเมินความสุขมวลรวมชุมชน สู่หมู่บ้าน/ชุมชน/ประชาชนมีวิถีชีวิตความพอเพียงและมีความสุข ผลกระทบจากการทำงานที่ผ่านมา       มักเกิดปัญหาการนำองค์ความรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ไปประยุกต์และปรับใช้ให้เกิดผลเป็นรูปธรรม         อันจะส่งผลให้ความเป็นอยู่ของครอบครัวดีขึ้น   ทั้งนี้เหตุผลที่เป็นอย่างนั้นมักเกิดจากตัวเจ้าหน้าที่ฯ ผู้ให้การสนับสนุน การส่งเสริม การสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับครัวเรือนตัวแทน/ครัวเรือนที่อาสาสมัครเข้าร่วมโครงการฯสามารถขับเคลื่อนเป็นรูปธรรม       เกิดความเชื่อมั่นในการนำองค์ความรู้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตในครอบครัว เพื่อส่งเสริมการใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่ “บ้านน้องเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ” มีการดำเนินกิจกรรมสนับสนุน ดังนี้
 
 
 
๑.      จัดเวทีคัดเลือกครัวเรือนต้นแบบ ๓๐ ครัวเรือน โดยเป็นครัวเรือนที่สมัครใจเข้าร่วม ชี้แจงทำความเข้าใจจุดประสงค์ของโครงการ
๒.      ประชุมเชิงปฎิบัติการครอบครัวพัฒนา เพื่อปรับแนวคิด นำไปสู่การปรับเปลี่ยนวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงอย่างเข้าใจเกิดผลเป็นรูปธรรม
๓.      ประเมินความสุขมวลรวมเบื้องต้น โดยให้ครัวเรือนได้ตอบแบบคำถามตามความเข้าใจและเป็นจริง 
๔.      ศึกษาดูงาน/เรียนรู้ครัวเรือนต้นแบบ “บ้านพี่” เพื่อนำความรู้ที่ได้มาปรับใช้เกิดการเรียนรู้สู่การปฎิบัติได้ผลเป็นรูปธรรม
๕.      จัดทำแผนชีวิตของครัวเรือนต้นแบบ และปรับปรุงแผนชุมชน
๖.      จัดกิจกรรมสาธิตแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากบ้านพี่
๗.      จัดเวทีประชาคมแกนนำ-ครัวเรือนต้นแบบ-ครัวเรือนขยายผล เพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ร่วมกัน
๘.      ครัวเรือนต้นแบบดำเนินกิจกรรมพัฒนาตนเอง (อย่างน้อย ๒ กิจกรรม)
๙.      ครัวเรือนต้นแบบเยี่ยมครอบครัวขยายผล/ครัวเรือนยากจน
๑๐. สนับสนุนให้กองทุนชุมชน สนับสนุนครอบครัวยากจน อย่างน้อย ๑ กิจกรรม
๑๑. ทีมบูรณาการอำเภอและแกนนำ เยี่ยมครัวเรือนขยายผล/ครอบครัวยากจน
๑๒. จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างระบบการบริหารจัดการชุมชนและเรียนรู้เรื่องประชาธิปไตยและการสร้างความสามัคคี
๑๓. สรุปผลและประเมินความสุขมวลรวม จัดการความรู้ ครอบครัวต้นแบบ
 
2. บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
                  2.1 การสร้างความเข้าใจในปัญหาและวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนร่วมกันระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้นำ,กลุ่มองค์กร และครัวเรือนตัวแทน/ครัวเรือนอาสาสมัคร
                  2.2 ค้นหาบุคคลต้นแบบที่มีวิถีการดำเนินชีวิตแบบเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นตัวอย่างในการเผยแพร่ได้
                  2.3 การเชื่อมโยงภูมิปัญญา ทุนในชุมชน แนวคิด/นวัตกรรมสร้างสรรค์
 
3. แก่นความรู้ (Core Competencies)
                 3.1 การศึกษาปัญหาและวิเคราะห์ชุมชน
                 3.2 แนวคิดภูมิปัญญาของบุคคลต้นแบบ
                 3.3 การประยุกต์แนวคิด/ภูมิปัญญา
 
4. กลยุทธ์ในการทำงาน
 
                 นำแก่นความรู้มากำหนดกลยุทธ์ในการทำงาน และจัดทำแผนในการปฎิบัติ
                 4.1 ประชุมทีมงานเจ้าหน้าที่ วางแผนการทำงานร่วมกัน
 
 
 
                 4.2 อธิบายหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงโดยใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและเชื่มโยงตัวอย่างภูมิปัญญาของชุมชนได้ โดยยกตัวอย่างให้ครัวเรือนตัวแทน/ชุมชนมองเห็นภาพ
                 4.3 ใช้ข้อมูล และการวิเคราะห์ศักยภาพชุมชนเป็นวัตถุดิบในการทำงาน
 
 การศึกษาปัญหา/ รับทราบข้อมูล
 
                 จากประสบการณ์ในการเข้าร่วมเป็นวิทยากรตามโครงการฯ        ของบ้านร่มโพธิ์ทอง หมู่ ๑๓ ตำบลใหม่นาเพียง อำเภอแวงใหญ่ ในกิจกรรมที่ ๒ เป็นหัวใจที่สำคัญยิ่ง ในการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ ที่จำเป็นต่อครัวเรือนอาสาสมัคร ตัวแทนของชุมชน และคาดหวังว่าจะเกิดผลนำไปสู่กิจกรรม๕ สามารถขับเลื่อนกิจกรรมเป็นรูปธรรม ครัวเรือนต้นแบบจะนำไปสู่ครัวเรือนขยาผล มาประยุกต์ใช้ และเห็นถึงความจำเป็น ความสำคัญและคุณค่าในปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง อย่างเป็นรูปธรรม บนพื้นฐานของภูมิปัญญา ละทุนในชุมชน นั่นเอง ตัวอย่างเช่น การปรับใช้ในเรื่องการลดรายจ่าย,การสร้างมูลค่าจากวัสดุที่มีอยู่ในชุมชน,การอนุลักษณ์สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เป็นต้น
 
 
 
           
                               ...........................................................................
คำสำคัญ(Keyword):
บ้านพี่ บ้านน้อง,เศรษฐกิจพอเพียง
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION