สุรชัย :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอำเภอเมืองยโสธร
เนื้อหา บล็อก :

 

เจ้าขององค์ความรู้    นายสุรชัย   แดนพิบูลย์   ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอ
                             และ   นักวิชาการพัฒนาชุมชนสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร
                  ตามที่กรมการพัฒนาชุมชน ได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อส่งเสริมและพัฒนาหมู่บ้านให้เป็นหมู่บ้านที่มีวิถีชีวิตตามแนวปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครอบครัวมีคุณภาพชีวิตดี มีความสุข   โดยใช้หลักการพัฒนาชุมชน เสริมสร้างการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนของตนเอง และเพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ ๘๔ พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว   
                  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร จึงได้ดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ตามที่กรมการพัฒนาชุมและสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธรได้กำหนด   โดยการประชุมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจแล้วกำหนดแนวทางการดำเนินงานร่วมกันจัดทำเอกสารประกอบการฝึกอบรม  จัดทำระบบฐานข้อมูลหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง การรายงานและระบบติดตามประเมินผลการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ทั้ง ๒๓ หมู่บ้าน การคัดเลือกแกนนำชุมชนและครัวเรือนต้นแบบเพื่อขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง มีการแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับอำเภอและตำบล เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้คำแนะนำตามแผนงานโครงการ/กิจกรรม ที่ได้กำหนด    มีการประสานความร่วมมือจากส่วนราชการในอำเภอ คือ เทศบาล อบต. เกษตร กศน. สาธารณสุข และองค์กรภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการขับเคลื่อน คือ ศอช.ต. ศอช.อ. และผู้นำ อช.ดำเนินกิจกรรมด้วยการบูรณาการแผนงาน โครงการ และกิจกรรมต่างๆ เช่น ประชุมชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจ และการอบรมแกนนำ อบรมครัวเรือนต้นแบบ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอ ทำให้หมู่บ้านเป้าหมายมีการพัฒนา เพื่อให้เป็นยกระดับตัวชี้วัดหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นต้นแบบการพัฒนา จำนวน 2 หมู่บ้าน คือ บ้านหนองหิน หมู่ที่ 7 ตำบลหนองหิน และบ้านท่าค้อ หมู่ที่ 6 ตำบลขุมเงิน ตามที่ได้รับงบประมาณจากกรมการพัฒนาชุมชน
              สำหรับหมู่บ้านที่ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุน ได้มีการขอรับงบประมาณสนับสนุน จาก อบต. และการดำเนินงานในลักษณะ บูรณาการทั้งแผนงาน งบประมาณ และการปฏิบัติเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่ที่รับผิดชอบเพื่อดำเนินกิจกรรมการขับเคลื่อนปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เช่น บ้านโนนทรายงาม หมู่ที่ 4 ตำบลหนองคู ได้มีการบูรณาการงบประมาณและกิจกรรมทำให้เกิดศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบอำเภอเมืองยโสธร และการใช้กิจกรรมตามบทบาทภารกิจของของศูนย์ประสานองค์การชุมชน ด้วยการจัดซื้อปัจจัยการผลิต เมล็ดพันธุ์พืช เพื่อสนับสนุนหมู่บ้านเป้าหมาย
              มอบหมายให้คณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในระดับตำบลและเจ้าหน้าที่ของสำนักงานพัฒนาชุมชนตรวจสอบติดตามและประเมินผลการปฏิบัติการขับเคลื่อนการดำเนินงานหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในพื้นที่อำเภอ โดยการให้คำแนะนำของคณะทำงานขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง ในระดับตำบล พร้อมรายงานผลการประเมินหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
                        จากการดำเนินการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงในพื้นที่อำเภอเมืองยโสธร ปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การดำเนินการสำเร็จได้ด้วยดี ก็คือผู้นำชุมชน และครัวเรือนต้นแบบ ที่มีความเชื่อมั่นตั้งใจ มองเห็นความสำคัญในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ที่จะขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง เช่น การจัดทำบัญชีครัวเรือน ถ้าคิดว่าทำแล้วไม่เกิดประโยชน์ก็ไม่มีใครทำ แต่ถ้าเราไปทำให้เขารู้ว่า ทำบัญชีครัวเรือนแล้วทำให้เขารู้ว่าสถานะทางเศรษฐกิจของครัวเรือนเป็นอย่างแล้วนำข้อนั้นมาปรับปรุงแก้ไขในเรื่องของการลดรายจ่ายที่ไม่จำเป็น หรือการคิดหารายได้ให้เกิดขึ้นเพื่อให้เกิดความสมดุลของครอบครัว ซึ่งสิ่งเหล่านี้ต้องอาศัยคำแนะนำส่งเสริมจากเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน ส่วนราชการเข้าไปสร้างกระบวนการเรียนรู้แล้วเกิดความตระหนัก และถ้าจะให้การขับเคลื่อนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นจะต้องมีงบประมาณจากส่วนราชการต่างๆ มาสนับสนุนการขับเคลื่อนให้หมู่บ้าน แต่ก็มีข้อจำกัดในเรื่องของงบประมาณในกรอบของแต่ละส่วนราชการที่แตกต่างกัน จึงควรจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายการดำเนินงานของส่วนราชการร่วมกันตั้งแต่ต้น หรือกำหนดแนวทางการพัฒนาร่วมกัน
คำสำคัญ(Keyword):
เศรษฐกิจพอเพียง
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION