สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดยโสธร

บล็อก

ชื่อ บล็อก : >> หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมปลอดสารพิษ
เนื้อหา บล็อก :

หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

 

ชื่อ สกุล   นางผกาทิพย์  อินทรทรัพย์

ตำแหน่ง     นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

สังกัด        สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอเมืองยโสธร  จังหวัดยโสธร

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก   ๐-๔๕๗๑-๑๒๖๘ และ  ๐๘๗ -๒๔๓๖๒๙๘

ชื่อเรื่อง    หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเกษตรกรรมปลอดสารพิษ

สถานที่    บ้านดอนยาง  หมู่ที่ ๖  ตำบลค้อเหนือ    อำเภอเมืองยโสธร   จังหวัดยโสธร

************************************************************************************************

              ผู้ร่วมดำเนินการ 

              ผู้นำชุมชน  ภาคี  คณะกรรมการหมู่บ้าน  กลุ่ม/องค์กร ผู้นำ อช. และ อช. ประชาชน

              หมู่บ้านดอนยาง หมู่ที่ ๖ ตำบลค้อเหนือ  มีครัวเรือน  ๑๒๑  ครัวเรือน  มีประชากร ๕๓๗  คน แยกเป็น ชาย ๒๖๙ คน หญิง  ๒๖๘  คน นายสุวรรณ์  ชนะพันธ์  ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนประกอบอาชีพหลัก คือ ทำนา  อาชีพรอง คือ  ทำนาปรัง,ปลูกพืชผัก   

        จากการที่เข้าไปมีบทบาทตามภารกิจในนามหน่วยงานพัฒนาชุมชน ร่วมกับภาคส่วน ภาคีพัฒนา

ประกอบด้วย ปกครอง /เกษตร /ปศุสัตว์ /ธกส. / รพ.สต. / กศน. /อบต./ประมง/ทรัพยากรธรรมชาติฯ

ในการขับเคลื่อนหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ 80 พรรษา ได้ให้แนวทาง และกำหนดแผนปฏิบัติก่อให้เกิดความเข้มแข็งของหมู่บ้านมีมากขึ้น โดยน้อมนำหลักเศรษฐกิจพอเพียง  มาปรับใช้ในการดำรงชีวิต  หันมาปลูกผัก เลี้ยงสัตว์ (ปลา กบ ไก่ เป็ด) บริโภคเอง เป็นการลดรายจ่ายระดับครัวเรือน  ตลอดทั้งกิจกรรมอื่นๆเกิดขึ้นมากมาย  แต่ก็พบว่าหมู่บ้านมีพื้นที่ในการเพาะปลูกข้าวนาปี-นาปรัง-ปลูกผัก  มีปัญหา- อุปสรรค ซึ่งเป็นผลกระทบรายได้หลักด้านการประกอบอาชีพ เนื่องจากพื้นที่ทำการเกษตรบางส่วนเป็นที่ราบลุ่ม               น้ำหลาก  ท่วมขังระยะเวลานาน คุณภาพดินเสื่อม ศรัตรูพืชรบกวน ส่วนใหญ่บำรุงดินโดย ใช้ปุ๋ยเคมี และ ใช้ยาปราบ ศรัตรูพืชชนิดรุนแรง ต้องเสียค่าใช้จ่ายสูง และผลจากรับสารเคมีทำให้สุขภาพร่างกายของเกษตรกรบางรายถึงขั้นเจ็บป่วย และเสียชีวิต   ดังนั้นคณะทำงาน ใช้เวทีประชาคมเห็นควรรณรงค์ลดต้นทุนการผลิตโดยผลิตปุ๋ยหมัก-ปุ๋ยชีวภาพ ใช้เอง  และผลกระทบมากที่สุดการใช้ยาปราบศัตรูพืช ควรปรับเปลี่ยนทัศนคติหันมาปลูกพืชผักปลอดสารเพื่อบริโภค ใช้น้ำหมักชีวะภาพแทนยาปราบศรัตรูพืชชนิดรุนแรง  โดยมี

วัตถุประสงค์ 

1.  เพื่อให้ประชาชนเข้าใจถึงโทษของการใช้สารเคมี หันมาดูแลสุขภาพตนเอง และคนในครอบครัวมากขึ้น

2. รู้จักนำวัสดุจากธรรมชาติเหลือใช้ มาใช้ประโยชน์  โดยผลิตน้ำยาไล่แมลงแทนยาปราบศรัตรูพืชที่มีสารพิษ                        

3. ลดค่าใช้จ่าย และต้นทุนการผลิตต่ำลง มีกำไรมากขึ้น

4. ลดภาวการณ์เจ็บป่วย-เสียชีวิตลง

วิธีดำเนินการ

1. สำรวจผู้สนใจ และคัดเลือกครอบครัวตัวอย่าง  จำนวน  30  ราย

2. จัดหาวิทยากรให้ความรู้

 

3. กำหนดวัน เวลา สถานที่ ดำเนินการอบรม

 

4.  อบรมให้ความรู้กลุ่มเป้หมาย/จัดเตรียมวัสดุ-อุปกรณ์ /ฝึกสาธิต และปฏิบัติ

วิธีทำสามารถแนะนำต่อ

 

             การทำน้ำหมักชีวภาพ  นำเศษพืชผัก /ผลไม้/หอยเชอรี่ บรรจุใส่ถังขนาดใหญ่ปิดฝา พักไว้ ๗-๑๐ วันแล้วใส่กากน้ำตาล อีก ๑๕ วัน  จึงนำหัวเชื้อ EM ขวดเล็กเติมลงไป ยังสามารถนำน้ำหมักเติมลงถังอื่น            เป็นหัวเชื้อต่อ ได้อีก  หมักไว้อย่างน้อย  ๑-๓  เดือน  ใช้สำหรับรดพืชผักต่างๆ   ๑   ฝาขวดน้ำ : น้ำ ๕  ลิตร  ระยะ ๖  วัน : ๑  ครั้ง   มีคุณสมบัติป้องกันแมลง หรืออาจเพิ่มคุณภาพ สามารถป้องกันแมลงได้หลายชนิด  ก็ใช้ใบตะไคร้,ยูคาลิปตัส ,สะเดาลงไปในถังน้ำหมัก

 

มอบหมายภารกิจ

ครอบครัวตัวอย่างนำไปขยายผลต่อ  1  คน  ต่อ  4-5 ครอบครัว

 

ผลแห่งความสำเร็จ

 

 

1.  ครอบครัวตัวอย่าง  30 ครัวเรือน สามารถขยายผลรับผิดชอบ 1  คน ต่อ 4-5 ครัวเรือน                          2.  ครัวเรือนมีความสนใจ เห็นความสำคัญด้านสุขภาพ

 

2.  ปลูกผักปลอดสารพิษบริโภค  ชีวิตยืนยาว

3. ต้นทุนการผลิตน้อย  มีรายได้เพิ่มขึ้น

 

 


คำสำคัญ(Keyword):
โดย นางผกาทิพย์ อินทรทรัพย์
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION