สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบโดยกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง
เนื้อหา บล็อก :

 

นางศศิธร  หมูล้อม
ตำแหน่ง                      นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ
สังกัด                           สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดตาก
เบอร์โทรศัพท์              081-9536806


 

                    จากการจัดเวทีการจัดการความรู้ที่ได้จากคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง   บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ ๒  ตำบลป่ามะม่วง  อำเภอเมืองตาก  จังหวัดตาก  จะเห็นว่าวิธีการที่คณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านป่ามะม่วง หมู่ที่ ๒  ใช้แก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบให้กับสมาชิกกองทุนหมู่ที่บ้านที่ได้กู้หนี้นอกระบบจากนายทุนที่มาเก็บเงินต้นและดอกเบี้ยเป็นรายวัน  ซึ่งสร้างความเดือดร้อนให้กับสมาชิกกองทุนเป็นอย่างมาก  จึงเกิดการจัดทำเวทีประชาคมในหมู่บ้านเพื่อหาแนวทางการแก้ไขปัญหาดังกล่าว     โดยมีคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านเป็นแกนนำในการดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาหนี้ภาคประชาชน (หนี้นอกระบบ)  โดยได้เริ่มต้นจากการจัดเก็บข้อมูลผู้เป็นหนี้นอกระบบ  ว่ามีอยู่เท่าไร   จากนั้นคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้าน  และหาแหล่งเงินกู้จากสถาบันการเงินว่ามีที่ไหนที่จะให้กองทุนหมู่บ้านกู้ยืมได้บ้าง  หลังจากได้ข้อมูลสมาชิกผู้เป็นหนี้นอกระบบแล้ว และแหล่งเงินกู้แล้ว  ก็นัดสมาชิกกองทุนหมู่บ้านมาพูดคุยกันพร้อมทั้งจัดเวทีเพื่อขอความเห็นชอบในการที่คณะกรรมการจะไปกู้เงินจากสถาบันการเงินมาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกที่เป็นหนี้นอกระบบ  โดยมีกฎกติกาว่าด้วยการทำสัญญาเงินกู้จะต้องเป็นสัญญาเดียวห้ามสมาชิกกู้ยืมเงินจากกลุ่มอื่นๆ อีก  และให้สมาชิกสามารถส่งเงินกู้เป็นรายวันได้  เพื่อลดภาระในเรื่องของการส่งเงินที่เป็นเงินก้อนใหญ่ในครั้งเดียว  และในการดำเนินการดังกล่าวคณะกรรมการกองทุนหมู่บ้านมีบทบาทสำคัญ  เป็นทั้งผู้ที่ขับเคลื่อนกระบวนการลดภาระหนี้นอกระบบ ทั้งเป็นผู้สนับสนุนให้สมาชิกปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการใช้จ่ายรวมถึงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในชีวิตประจำวันของสมาชิก  และเป็นผู้ติดตามส่งเสริมสนับสนุนและให้กำลังใจแก่สมาชิกกองทุน


 

 

คำสำคัญ(Keyword):
หนี้นอกระบบ,กองทุน,ตาก
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION