สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่ :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การบริหารงานอย่างมีสติ
เนื้อหา บล็อก :

 กล่องข้อความ: การบริหารงานอย่างมีสติ

 

 

 

          การบริหารงาน คือ  การจัดการงานให้สำเร็จได้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยใช้ทรัพยากรและบริหารจัดการคนอย่างคุ้มค่า   

          สภาวการณ์ปัจจุบัน  รอบด้าน  ทำให้คนพบกับภาวะเคร่งเครียด  เร่งรัด  ดังนั้นในการบริหารงานเพื่อให้มีประสิทธิภาพ  จึงต้องพิจารณา

            1.  การกำหนดวัตถุประสงค์  เป้าหมายงานให้ชัดเจน   
            2.  ความเข้าใจตรงกันของทีมงาน  เกี่ยวกับงานนั้นๆ  เป้าหมายที่จะทำร่วมกันให้สำเร็จ
            3.  การวางแผนงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย    กำหนดขั้นตอน เวลา และการใช้ทรัพยากร  ผลงานที่ต้องการ
            4.  บริหารงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย โดย

                             -มีการติดตาม  สอดส่องดูแล อย่างเป็นระบบ  ทุกระยะติดตามงานบ่อยๆ

                             -ปิดจุดอ่อนการทำงาน 

                             -ขณะดำเนินงานต้องเสริมปัจจัยหรือหาวิธีการช่วยเหลือสนับสนุนงานเสมอ  

                             -คาดการณ์การกระทำที่มีผลกระทบต่องาน

                             -สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้งานสำเร็จ 

                             -ให้คำแนะนำทันทีเมื่อเกิดปัญหา ใช้สติพิจารณาให้รอบคอบที่จะให้คำแนะนำที่ถูกต้อง                      -พยายามแก้ปัญหาได้ตลอดทุกขั้นตอนการทำงาน

           การบริหารงานอย่างมีสติเป็นการบริหารงานโดยใช้ประสบการณ์  ความรู้สึกนึกคิด  ใช้หลักธรรม  ในการบริหารคนและงาน    เพื่อทำให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย  ทีมงานทำงานด้วยใจที่มุ่งมั่น และคนทำงานมีความสุขกับผลงานที่เกิดขึ้น     

ข้อเสนอ/ข้อคิดเห็น

          สติมา  ปัญญาเกิด  สติเตลิด  ปัญญาเตลิดหาย   ดังนั้นการทำงานกับคนต้องมีสติ  ก็จะทำให้เกิดปัญญาแล้วใช้ปัญญาในการแก้ปัญหา  หรือทำงาน   

ทักษะ และความรู้ที่ใช้ในการแก้ไขปัญหา

          -หลักธรรมทางศาสนา

          -ทักษะการพูดสร้างสรรค์

          -ทักษะ การคิด  การกระทำที่ดี

 

 
  กล่องข้อความ: เจ้าขององค์ความรู้    นางจรัสพร  บุญเงิน  พัฒนาการอำเภอซับใหญ่  จังหวัดชัยภูมิ
 

�]I�0�3�5-serif";mso-fareast-font-family:"Times New Roman"; color:black'>แนวทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

 

1. แนวคิดเศรษฐกิจพอเพียง

2. ทฤษฎีภาวะผู้นำ

          3. แนวคิดการมีส่วนร่วม


ผู้บันทึก นางสาวนงคราญไกรสกุล 

นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION