สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่ :: โปรไฟล์

KM Blog ของ สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอซับใหญ่

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การจัดการความรู้ผู้นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง)
เนื้อหา บล็อก :

 การจัดการความรู้ผู้นำวิถีเศรษฐกิจพอเพียง(การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง)

       บ้านซับใหม่    หมู่ที่ ๖ ตำบลตะโกทอง  อำเภอซับใหญ่   จังหวัดชัยภูมิ

************************

 

๑.ชื่อ-สกุล  นางบุญช่วย  ตรวจสมบัติ           เลขประจำตัวประชาชน  3 3606 00563 56 3บ้านเลขที่  106  อายุ  4๑  ปี   การศึกษา  มัธยมศึกษาปีที่  3

สถานภาพ   (  )โสด     ( √ ) สมรส ชื่อสามี  นายสำเริง  ตรวจสมบัติ  มีบุตร  2  คน   

 

2.ภูมิปัญญาที่โดดเด่น เรื่อง

การเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง

 

3.คติประจำใจ  ขยัน  ประหยัด  อดออม

 

4.การนำแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาปรับใช้ในชีวิตประจำวัน

1.  ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  เช่น  การเลี้ยงปลาดุก  ปลูกผักสวนครัวไว้กินเอง  การลดรายจ่าย  และการเก็บออมเงิน  โดยออมเงินวันละ  1  บาท  เพื่อเป็นตัวอย่างให้คนในครอบครัวและเพื่อนบ้าน 

2.  ความตั้งใจในพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ

5.เรื่องเล่า/เล่าเรื่อง  เทคนิคการเลี้ยงปลาดุกในโอ่ง  

          (๑)สถานการณ์/แรงบันดาลใจ

          เริ่มต้นจาก  ที่บ้านข้าพเจ้ามีโอ่งใส่น้ำจำนวนมากซึ่งเพียงพอสำหรับเก็บน้ำไว้ใช้ได้ตลอดปี  และมีบางโอ่งที่เก็บน้ำไว้แต่ไม่ได้ใช้  จึงคิดว่าน่าจะทำอะไรที่เกิดประโยชน์กว่านี้  จึงซื้อปลาดุกมาเลี้ยงไว้ในโอ่ง    ทำให้ครอบครัวของข้าพเจ้าไม่ต้องซื้อปลากิน  เป็นการประหยัดค่ากับข้าว  และยังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการนำปลาดุกไปขายอีกด้วย 

         

          (๒)กระบวนการ/ขั้นตอน/เทคนิคที่สำคัญ

          ก่อนที่จะนำปลาดุกไปเลี้ยงไว้ในโอ่ง  ขั้นตอนแรกเราต้องเปิดน้ำใส่โอ่งไว้ประมาณ 4-5  วัน  หลังจากนั้นจึงนำค่อยนำลูกปลาดุกใส่ลงไปเลี้ยงในโอ่ง 

การให้อาหารปลาดุก  ระยะแรกการให้อาหารปลาดุกควรให้ในปริมาณที่พอดี  ไม่เยอะเกินไป  และค่อยเพิ่มปริมาณอาหารตามการเจริญเติบโตของปลาดุก

          (๓)ผลของความสำเร็จ  เช่น  ด้านการลดรายจ่าย  เพิ่มรายได้   ฯลฯ

                   เมื่อปลาดุกที่เลี้ยงโตเต็มที่สามารถนำมาประกอบอาหารรับประทานกันในครอบครัว  ทำให้ไม่ต้องไปซื้อที่ตลาด  เป็นการลดรายจ่ายค่ากับข้าว  และสามารถนำปลาดุกไปขายเพื่อเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครัวเรือนอีกด้วย

          (๔)ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

          1.  สามารถลดรายจ่ายในครัวเรือน

          2.  มีรายได้เพิ่มขึ้น

          3.  ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์

          (๕)ปัญหาอุปสรรคที่สำคัญ

          ปัญหาเรื่องน้ำเลี้ยงปลาดุกจะเสียเร็ว 

          (๖)ข้อควรระวัง        

          1.  การให้อาหารปลาในระยะเริ่มแรกที่ปล่อยปลาลงโอ่ง  ควรให้ในปริมาณพอเหมาะ  ไม่เยอะเกินไป  ฉะนั้นทำให้ต้องเปลี่ยนน้ำตลอด 

2.  เนื่องจากน้ำที่ใช้เลี้ยงปลาดุกจะเสียเร็ว  ทำให้ต้องเปลี่ยนตลอด  แต่ถ้าเปลี่ยนน้ำบ่อยเกินไปก็จะทำให้ปลาตาย  ดังนั้นผู้เลี้ยงต้องมีความชำนาญพอสมควร

          (๖)ข้อเสนอแนะ/แนะนำ      

          อยากแนะนำให้ทุกท่านที่สนใจ  หรือท่านที่มีโอ่งไว้ในบ้านที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์  หันมาเลี้ยงปลาดุก  เพื่อเป็นการลดรายจ่ายค่ากับข้าว  และเพิ่มรายได้

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION