อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
เนื้อหา บล็อก :

ชื่อ  นายสุชิน  แกล้วเกษตรกรณ์
ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ
เบอร์โทรศัพท์  ๐๘-๑๘๒๒-๖๓๔๑
ชื่อเรื่อง  ส่งเสริมการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล
การแก้ปัญหาเกี่ยวกับ  การบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ
เหตุการณ์เกิดเมื่อ  เดือน ธันวาคม  ถึงเดือน  มีนาคม  ๒๕๕๕
สถานที่เกิดเหตุการณ์
          การบริหารจัดการทุนชุมชน   ในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ     ของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ จังหวัดศรีสะเกษ
เนื้อเรื่อง
         อำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณ   มีเขตพื้นที่การปกครอง   ๕  ตำบล  ๘๐ หมู่บ้าน    มีการดำเนินงานทุนชุมชนที่อยู่ในความรับผิดชอบของสำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอ   ประกอบด้วย   กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน  ๒๑  กลุ่ม โครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)   จำนวน ๓๗   หมู่บ้าน กองทุนหมู่บ้าน จำนวน ๘๐ กองทุน กองทุนแม่ของแผ่นดิน จำนวน ๕ กองทุน  ซึ่งในปี  พ.ศ. ๒๕๕๕ เป็นปีครบรอบ  ๕๐ ปี  กรมการพัฒนาชุมชน    จังหวัดศรีสะเกษ  ได้กำหนดจัดทำกิจกรรมการตรวจสุขภาวะทุนชุมชน  อำเภอจึงได้กำหนดให้มีการจัดเวทีประชาคม  ในการดำเนินการตรวจสุขภาวะทุนชุมชนทุกหมู่บ้าน    จากการลงไปดำเนินการตรวจสุขภาวะทุนชุมชนตามแนวทางที่กำหนด พบว่าการบริหารจัดการกองทุนส่วนใหญ่  คณะกรรมการสามารถดำเนินการให้เป็นไปตามแนวทางของระเบียบ และกฎกติกาที่กำหนด มีการดำเนินกิจกรรมของกลุ่มที่เข้มแข็งโดยอาศัยการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชน  แต่มีบางกองทุนที่การบริหารจัดการ  มีปัญหาในการปฏิบัติงานในเรื่องของการปฏิบัติตามระเบียบ การจัดทำบัญชี ทะเบียนต่างๆ  ของกองทุน การมีส่วนร่วมของสมาชิก   และไม่ส่งใช้คืนเงินกู้ให้เป็นไปตามสัญญา
บันทึกองค์ความรู้
       ใช้เวทีประชาคมสมาชิกกองทุน   อาศัยกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และการมีส่วนร่วมของสมาชิก   สำหรับการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้ใช้แนวทางการบริหารจัดการกลุ่ม  ๕ ก     ได้แก่ ก ที่ ๑ สมาชิกกลุ่ม  ก ที่ ๒ คณะกรรมการ  ก ที่ ๓  กิจกรรม  ก ที่ ๔ กติกา ก ที่ ๕ เงินกองทุน และตัวชี้วัดการตรวจสุขภาวะทุนชุมชนที่กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดกำหนด ในการศึกษาการบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพโดยใช้หลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
แก่นความรู้
      การบริหารจัดการทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ  มีความเป็นมืออาชีพ   ยึดกระบวนการมีส่วนร่วมและกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันของคนในชุมชน ด้วยการพัฒนาคนให้มีวิถีชีวิตตามแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย  ๓  ห่วง  มีความพอประมาณ   มีเหตุมีผล   มีภูมิคุ้นกันที่ดีในตัวเอง   ๒ เงื่อนไข  เงื่อนไขความรู้ (รอบรู้ รอบคอบ ระมัดระวัง)  เงื่อนไขคุณธรรม (ซื่อสัตย์ สุจริต ขยัน อดทน แบ่งปัน) นำหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ๖ หลัก มาเป็นแนวทางในการบริหารจัดการ       ได้แก่      ๑. หลักคุณธรรม      ๒. หลักนิติธรรม     ๓. หลักความโปร่งใส   ๔. หลักการมีส่วนร่วม  ๕. หลักความรับผิดชอบ และ ๖. หลักความคุ้มค่า   โดยการนำผลจากการจัดเวทีประชาคมตรวจสุขภาวะทุนชุมชน มากำหนดในบันทึกข้อตกลงร่วมกันที่ได้จัดทำขึ้นในการบริหารจัดการการพัฒนากองทุนชุมชนให้มีประสิทธิภาพ มีความเป็นมืออาชีพ โดยมีภาคีพัฒนาและเครือข่ายร่วมเป็นสักขีพยาน
กลยุทธ์ในการทำงาน
        ขั้นที่ ๑
          ตรวจข้อมูลย้อนหลัง  ในการบริหารจัดการของกองทุน   สมาชิกยังมีตัวตน   การมีส่วนร่วม และปฏิบัติตามระเบียบหรือไม่     วาระของคณะกรรมการ การบริหารจัดการให้เป็นไปตามระเบียบฯ กิจกรรมของกลุ่มมีความต่อเนื่องและเกิดประโยชน์ต่อสมาชิกและชุมชน ระเบียบข้อบังคับของกองทุน เงินทุนของกลุ่ม การลงบัญชีและทะเบียน  สมุดบันทึกการประชุม  สัญญาการกู้ยืมเงิน โดยตรวจสอบจากเอกสารหลักฐาน และจากการสอบถามสมาชิกในเวทีประชาคม
       ขั้นที่ ๒
         กำหนดแผนการจัดเวทีประชาคมตรวจสุขภาวะทุนชุมชน ตามตัวชี้วัดที่กรมการพัฒนาชุมชนและจังหวัดศรีสะเกษกำหนด
         ขั้นที่ ๓
         ดำเนินการตามแผนที่กำหนดไว้        ในการจัดเวทีประชาคมสมาชิกตรวจสุขภาวะทุนชุมชนในแต่ละประเด็นที่กำหนดของแต่ละกองทุนจนครบทุกประเด็น  โดยใช้ระยะเวลาดำเนินการในห้วง ๓  เดือน หาข้อสรุปจากเวทีประชาคมและมอบหมายภารกิจในการแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ละประเด็นให้ครบถ้วน
         ขั้น ๔
         ใช้เวทีประชาคมติดตามผลการดำเนินงาน   ตามข้อตกลงที่กำหนดไว้จากข้อสรุปของกองทุน ในการประเมินผลจากการดำเนินงานในช่วง ๓ เดือนแรก แล้วนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการพัฒนายกระดับกองทุนชุมชนให้ผ่านเกณฑ์ตัวชี้วัดที่กำหนด
เครื่องมือที่ใช้
๑.    เกณฑ์ชี้วัดการตรวจสุขภาวะทุนชุมชนของกรมการพัฒนาชุมชน  และจังหวัดศรีสะเกษ
๒.    วิทยากรกระบวนการ
๓.    การจัดเวทีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
๔.    การประเมินผลการดำเนินงาน
บันทึกขุมความรู้
๑.    การบริหารแบบมืออาชีพ
๒.    การมอบหมายงานให้ปฏิบัติ
แก่นความรู้
๑.    การติดตามการปฏิบัติงาน
๒.    การประชุมประชาคม
๓.    การรายงานผลการดำเนินงาน
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
๑.    ระเบียบว่าด้วยการบริหารและการใช้จ่ายเงินตามโครงการแก้ไขปัญหาความยากจน (กข.คจ.)
๒.    แนวทางการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
๓.    พรบ.กองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๗
๔.    แนวทางการดำเนินงานกองทุนแม่ของแผ่นดิน

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION