สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดขอนแก่น :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อนการผลิตจังหวัดขอนแก่น (รอบแรก)
เนื้อหา บล็อก :

 

บันทึกองค์ความรู้ ปี 2555 (Knowledge Management ) 

ชื่อ –สกุล นางชะตา ธุลีจันทร์
ตำแหน่ง          นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการพิเศษ
เบอร์โทรศัพท์       081 -822-0756
ชื่อเรื่อง สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตจังหวัดขอนแก่น (รอบแรก)
เป็นการแก้ปัญหาเกี่ยวกับ การสร้างธรรมาภิบาลให้กับกองทุนชุมชน
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ เดือน เมษายน – พฤษภาคม 2555
สถานที่   จังหวัดขอนแก่น
เนื้อเรื่อง 
            กรมการพัฒนาชุมชน มีภารกิจในการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ และการมีส่วนร่วมของประชาชน โดยสนับสนุนให้ประชาชนในชุมชนรู้จักวิธีการการบริหารจัดการกองทุนในชุมชนเพื่อแก้ไขปัญหา การขาดแคลนเงินทุน และปัญหาความยากจน โดยส่งเสริมให้มีการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ตั้งแต่ปี 2517 เป็นต้นมา ซึ่งจากการเจริญเติบโตมากขึ้น ทั้งในด้านปริมาณเงินทุน และปริมาณของสมาชิก ส่งผลให้เกิดความหละหลวมในการบริหารจัดการเงิน การจัดทำบัญชี การกำกับดูแลการดำเนินงานด้วยความโปร่งใส เพื่อประโยชน์แก่ประชาชนอย่างแท้จริง เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาดังกล่าว จึงดำเนินการตรวจสุขภาพทางการเงิน โดยกรมฯ ได้กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพทางการเงิน ที่เรียกว่า “ปรอทวัดสุขภาพ” มีองค์ประกอบของเกณฑ์การประเมินที่ยึดตามหลักคุณธรรม 5 ประการ ของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
              จังหวัดขอนแก่น มีกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จำนวน 1,061 กลุ่ม สมาชิก 74,803 คน มีเงินสัจจะสะสม ทั้งสิ้น 388,961,490 บาท (ณ พฤษภาคม 2555 ) ผลการจัดระดับการพัฒนาระดับ 1 จำนวน 35 กลุ่ม ระดับ 2 จำนวน 240 กลุ่ม ระดับ 3 จำนวน 786 กลุ่ม ได้สร้างทีมผู้ตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตระดับจังหวัด 6 ทีมๆละ 3 คน รวม 18 คน และกำหนดเป้าหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ระดับ 3 ในการตรวจสุขภาพ ปี 2555 จำนวน 160 กลุ่ม และสร้างเครือข่ายทีมตรวจสุขภาพฯระดับอำเภออีก 26 อำเภอ การตรวจสุขภาพดำเนินการ 2 รอบ รอบแรก เดือน เมษายน 2555 รอบสองเดือน สิงหาคม 2555
ผลการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต รอบแรก ตามเกณฑ์ประเมิน 19 ข้อ
1.ผ่านเกณฑ์การประเมินสูงสุด 18 ข้อ ต่ำสุด 1 ข้อ
2.จำนวนข้อที่ผ่านมาก 5 อันดับแรก
ลำดับที่ 1 ข้อ 16 สมาชิกมีรายได้พ้นเกณฑ์ความยากจน จำนวน 142 กลุ่ม คิดเป็น 88.75 %
ลำดับที่ 2 ข้อ 17 การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบ   จำนวน 130 กลุ่ม คิดเป็น 81.25 %
ลำดับที่ 3 ข้อ 11 การส่งเงินสัจจะของสมาชิก           จำนวน 127 กลุ่ม คิดเป็น 79.37 %
ลำดับที่ 4 ข้อ 10 การส่งชำระคืนเงินกู้ตามสัญญาของสมาชิก จำนวน 123 กลุ่ม คิดเป็น 76.87 %
ลำดับที่ 5 ข้อ 13 การเรียนรู้และพัฒนาของคณะกรรมการ จำนวน 117 กลุ่ม   คิดเป็น 73.12 %
3.จำนวนข้อที่ไม่ผ่านมาก 5 อันดับแรก
ลำดับที่ 1 ข้อ 18 การจัดสวัสดิการให้แก่สมาชิก จำนวน 131 กลุ่ม คิดเป็น 881.87 %
ลำดับที่ 2 ข้อ 19 การจัดกิจกรรมสาธารณประโยชน์      จำนวน 126 กลุ่ม คิดเป็น 78.75 %
ลำดับที่ 3 ข้อ 2 การจัดทำบัญชีได้แก่บัญชีเงินสด บัญชีรับจ่าย จำนวน 100กลุ่ม คิดเป็น 62.5%
ลำดับที่ 4 ข้อ 4 การตรวจสอบบัญชีและหลักฐานการเงิน จำนวน 96 กลุ่ม คิดเป็น 60 %
ลำดับที่ 5 ข้อ 6 การจัดทำแผนการดำเนินงานของกลุ่ม จำนวน 90 กลุ่ม คิดเป็น 56.25 %
โดยเป้าหมายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ต้องผ่านเกณฑ์การประเมินในระดับ 3 ทั้ง 19 ข้อ
       จากผลการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต จังหวัดร่วมกับอำเภอ โดยทีมตรวจสุขภาพฯได้ร่วมกันวิเคราะห์ข้อมูล ปัญหาที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะข้อที่ไม่ผ่านมาก 5 อันดับแรกเพื่อจัดกิจกรรม /โครงการ หาวิธีแก้ไขปัญหาและพัฒนากลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตให้มีการบริหารจัดการตามหลักธรรมาภิบาลต่อไป
บันทึกขุมความรู้ ( Knowledge Assets )
-        กองทุนชุมชน
-        สุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-        การสร้างหลักธรรมาภิบาล
-        ทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
-        เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต
 
แก่นความรู้ (Core Competencies)
-        สร้างทีมตรวจสุขภาพ
-        ชี้แจงสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ทีมตรวจสุขภาพ
-        ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่ กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมาย
-        การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
-        การทำแผนปรับปรุง พัฒนากลุ่ม ตามหลักธรรมาภิบาล
กลยุทธ์ในการทำงาน
       1.สร้างทีมตรวจสุขภาพ
              การสร้างทีมตรวจสุขภาพ ต้องพิจารณาคัดเลือก เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน,เครือข่ายกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต ที่มีความรู้ ความเข้าใจ มีประสบการณ์ในการในการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป็นอย่างดี มีความคล่องตัวสูง ในส่วนของหน่วยงานภาคี ได้เลือกเจ้าหน้าที่จากธนาคารออมสิน เนื่องจากมีหน่วยสถาบันเงินทุนชุมชนโดยเฉาะ และแต่งตั้งทีมตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯระดับอำเภอทุกอำเภอ
       2.ชี้แจงสร้างองค์ความรู้แก่ทีมตรวจสุขภาพ
              ทีมตรวจสุขภาพ เปรียบเสมือน “คุณหมอ” ที่จะไปตรวจการกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตต้องมีความรู้ ความเข้าใจ หลัก/วิธีการดำเนินงานกลุ่มออมทรัพย์ฯ และต้องมีความรู้ความเข้าใจ ที่ชัดเจนเกี่ยวกับเครื่องมือตรวจสุขภาพ ซึ่งประกอบด้วยคู่มือดำเนินงาน เอกสาร แบบประเมินต่างๆ
       3.ชี้แจงสร้างความเข้าใจแก่กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตเป้าหมาย
              การตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯเป้าหมาย 160 กลุ่ม ในรอบแรกนั้น ทีมตรวจสุขภาพที่รับผิดชอบแต่ละกลุ่มต้องชี้แจงทำความเข้าใจ ให้กลุ่มเห็นความสำคัญและความจำเป็นตลอดจนประโยชน์ในการตรวจสุขภาพ เพื่อให้เกิดความร่วมมือในการแก้ไขปัญหา และพัฒนากลุ่ม แล้วเริ่มต้นตรวจสุขภาพที่ละข้อ แต่ละข้ออยู่ในระดับ 1 หรือ 2 หรือระดับ 3 ( ต้องอธิบาย)
       4.การวิเคราะห์ผลการตรวจสุขภาพ
              เมื่อตรวจสุขภาพกลุ่มออมทรัพย์ฯแต่ละกลุ่มแล้ว ทีมตรวจสุขภาพที่รับผิดชอบจะต้องวิเคราะห์ข้อมูลร่วมกับคณะกรรมการกลุ่มออมทรัพย์ฯและผู้เกี่ยวข้อง ถึงผลที่ออกมาว่าผ่าน หรือไม่ผ่าน เพราะอะไรในแต่ละข้อ แล้วสรุปภาพรวมของกลุ่มเป็นอย่างไร
        5.การทำแผนปรับปรุงพัฒนากลุ่มออมทรัพย์ฯ ตามหลักธรรมาภิบาล
              ในระดับกลุ่ม จะวางแผน ปรับปรุงแก้ไข ข้อที่ไม่ผ่าน ที่กลุ่มสามารถแก้ไขได้ ระดับอำเภอ ระดับจังหวัด จะต้องประมวลภาพรวม ผลการตรวจสุขภาพแต่ละระดับว่าจะสนับสนุน       เพื่อแก้ไขปัญหา และพัฒนากลุ่มต่อไป
 
กฎระเบียบ แนวคิด ทฤษฏีที่เกี่ยวข้อง
 
                -แนวคิดการจัดตั้งกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต กรมการพัฒนาชุมชน
       - คู่มือการตรวจสุขภาพกองทุนชุมชน
       - ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย การสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี พ.ศ.2542
       - พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546
 
********************************

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION