สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์ :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : KM ปณิธานความดี "งดเหล้ามีราศี พาชีวีแจ่มใส"
เนื้อหา บล็อก :

     แบบบันทึกองค์ความรู้


ชื่อ – สกุล  นายวิลาศ   บุญโต
ตำแหน่ง  พัฒนาการอำเภอขุขันธ์
สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอขุขันธ์
หมายเลขโทรศัพท์ ๐๘๒-๘๙๕๖๒๔๐
ชื่อเรื่อง   “เลิกเหล้ามีราศี  พาชีวีแจ่มใส”
เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับ  โครงการ หนึ่งคน หนึ่งความดี  เพื่อศักดิ์ศรีคน พช.  
                                    สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ


เนื้อเรื่อง
รัฐบาลมีนโยบายเสริมสร้าง  ด้านคุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ราชการใสสะอาด การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ตลอดจนการเรียนรู้ตามรอยพระยุคลบาท และการประพฤติปฏิบัติตามคำถวายสัตย์ ปฏิญาณ  กรมการพัฒนาชุมชน โดยกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมข้าราชการ  ได้นำนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรมของรัฐ มาขับเคลื่อนและปฏิบัติให้เกิดผลเป็นรูปธรรม โดยมีแนวทางในการส่งเสริมให้ความรู้ ความเข้าใจ ทัศนคติ และการประพฤติปฏิบัติที่ดีให้กับข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  การรณรงค์ให้ข้าราชการตระหนัก รับรู้ มีทัศนคติที่ดี ร่วมมือร่วมใจกันประพฤติปฏิบัติตามมาตรการ หรือแนวทางการดำเนินการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมฯ ที่ได้กำหนดไว้  อาทิเช่น  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  และจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  โดยมุ่งหวังให้ข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชนเป็นคนเก่งและคนดี  โดยให้สำนักงานพัฒนาชุมชนทุกจังหวัด  จัดทำโครงการเพื่อเสริมสร้างคุณธรรม  จริยธรรมข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ  จึงจัดทำโครงการนี้ขึ้นมา  เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณธรรม  จริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ในสังกัดของสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ และเพื่อให้มีพฤติกรรมตามมาตรฐานทางจริยธรรม ตามที่กำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน  และให้ข้าราชการ ลูกจ้างในสังกัดสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัด      ศรีสะเกษ ทุกคนตั้งปณิธานความดี เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม หรือความดีที่ประพฤติปฏิบัติตนคนละ 1 เรื่อง ดังนั้นข้าพเจ้าจึงตั้งปณิธานไว้ว่า “เลิกเหล้า เข้าพรรษา” และจึงขอแนะนำ 5 วิธี พิชิตใจ เลิกเหล้าเข้าพรรษา     ในการฝึกจิตใจเพื่อช่วยในการเลิกดื่มเหล้ามาฝาก ที่ข้าพเจ้าถือปฏิบัติจนประสบความสำเร็จ ดังนี้
         1. ทบทวนถึงส่วนดีและส่วนเสียของเหล้าว่ามีอะไรบ้าง แล้วนึกย้อนกลับไปยังอดีตเทียบเคียงกับประสบการณ์จริงของตนเอง ว่าตอนดื่มหรือไม่ดื่มแตกต่างกันหรือไม่อย่างไร
2. นึกถึงครอบครัวที่ท่านรักและเคารพ และนึกถึงภารกิจหรือภาระรับผิดชอบของตนเองที่มีต่อพวกเขาเหล่านั้น แล้วตัดสินใจว่าจะดื่มต่อไปหรือจะหยุดดี ถ้าจะดื่มต่อไป แล้วเมื่อไรจะเลิก หรือว่าจะดื่มจนกว่า  จะถึงวาระสุดท้ายของชีวิต
3. ทำให้จิตใจเข้มแข็ง
4. ถ้าคิดว่าจะเลิกเหล้ามีหลายวิธี เช่น การใช้การบำบัดทางจิตสังคม หรือมีสถานบริการทั่วไป ในทุกโรงพยาบาลของรัฐ นอกจากนั้น ยังมีศูนย์บำบัดรักษายาเสพติด ซึ่งเป็นสถานบำบัดที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะในการบำบัดรักษาผู้ที่มีปัญหาจากการใช้สุราอีกด้วย
5. ปฏิบัติตามคำแนะนำที่ปรึกษา วางตัวให้ห่างจากขวดเหล้า และห่างจากเพื่อนกินเหล้า หันมาคบกับเพื่อนกลุ่มที่สนใจกับกิจกรรมอื่น ๆ

บันทึกขุมความรู้ (Knowledge Assets)
 1.  ความตั้งใจและความพยายามของตนเอง
 2.   กำลังใจจากคนครอบครัวและคนรอบข้าง
3.   ผลที่ได้รับจากการเลิกเหล้า เข้าพรรษา เป็นการสร้างวินัยให้กับตนเอง ทำให้สังคมไทยปลอดภัย

แก่นความรู้ (Core Competency)
1. ความตั้งมั่นพยายาม
2. มีความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น
 3.   เรียนรู้การพัฒนาตนเองทั้งทางกายและใจ
 4.   ส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมให้เกิดขึ้นกับตนเอง  
 5.   ประพฤติปฏิบัติตนเป็นข้าราชการที่ดี เป็นแบบอย่างที่ดี

กฎระเบียบ  แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง
1.  หลักของปรัชญา “เศรษฐกิจพอเพียง”
2.  ๕ วิธีพิชิตใจ เลิกเหล้าเข้าพรรษา
3.  หลักธรรมทางศาสนา. 
 4.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
 5.  ข้อบังคับกรมการพัฒนาชุมชนว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมการพัฒนาชุมชน พ.ศ. 2552

 
***********************
 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION