สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอศรีสมเด็จ จังหวัดร้อยเอ็ด :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : เตรียมอย่างไร? ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ
เนื้อหา บล็อก :

   ๑.ชื่องาน    เตรียมอย่างไร?ในการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงต้นแบบ

   ๒.สำหรับการปฏิบัติงานด้าน การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง                                                                      

   ๓.ชุดองค์ความรู้ ยุทธศาสตร์ที่ ๑ สร้างสรรค์ชุมชนอยู่เย็นเป็นสุข    

  กลยุทธ์ที่ ๑.๒ เสริมสร้างความสุขมวลรวมชุมชนโดยพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียง                                                                                                                                                               

  ๔.โดย สิบเอกอานุภาพ  ศรีชัยมูล  ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ       โทร. ๐-๔๓๕๐-๘๑๙๖

                                                                                                                                                                                 

๕.ผู้รู้ที่อ้างอิงได้ นายประการ  คุณารักษ์  ตำแหน่งพัฒนาการอำเภอศรีสมเด็จ           โทร.  ๐-๔๓๕๐-๑๙๖    

                                                                                                                                                                        

               ๖.วิธีทำ  (ปฏิบัติ)     /เทคนิคที่ใช้

๑.  การศึกษาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

              ๑.๑ ศึกษาคู่มือ/หนังสือ/เอกสารเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและที่เกี่ยวข้อง  เพื่ออ่านและทำความเข้าใจหลักเศรษฐกิจพอเพียง    ห่วง    เงื่อนไข  และเกณฑ์การประเมิน  x }ศึกษาแบบประเมินเศรษฐกิจพอเพียง ๔ ด้าน ๒๓ ตัวชี้วัด กระทรวงมหาดไทย และความสุขมวลรวม  ๖ องค์ประกอบ ๒๒ ตัวชี้วัด ให้เข้าใจอย่างถ่องแท้

              ๑.๒  พัฒนากรในพื้นที่ต้องเข้ารับการฝึกอบรมด้านการพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง  พร้อมแกนนำหมู่บ้าน

          ๒.  เรียนรู้การดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

      ๒.๑  การเรียนรู้จากการสังเกต  การพูดคุยแลกเปลี่ยนแนวคิดและการดำเนินชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงจากผู้นำหมู่บ้าน  และระหว่างเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน

      ๒.๒  วิเคราะห์และสังเกตจากหมู่บ้าน  ทั้งสภาพแวดล้อม  การดำเนินชีวิตของคนในหมู่บ้าน  โดยยึดเกณฑ์ ๖x  ในการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  ในแต่ละด้าน  เช่น  การลดรายจ่าย  การเพิ่มรายได้  การเอื้ออาทร  เพื่อค้นหาแบบอย่างในหมู่บ้านหรือในชีวิตประจำวันที่สามารถอธิบายให้เห็นเป็นรูปธรรมได้  เช่น  การใช้ปุ๋ยชีวภาพแทนปุ๋ยเคมี  เป็นการลดรายจ่ายของครอบครัว  เป็นต้น

      ๒.๓  ทดลองนำการประยุกต์ใช้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงใช้กับตนเองและครอบครัว  เพื่อให้สามารถนำไปเผยแพร่และทำความเข้าใจกับแกนนำหมู่บ้านได้     

           ๗.ข้อแนะนำ/ข้อพึงระวัง

๑)  ศึกษาหาความรู้  และข้อมูลอย่างต่อเนื่อง

๒)  เรียนรู้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงกับเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนหรือหน่วยงานอื่นๆ                                                                  

 

๘.ปัจจัยแห่งความสำเร็จ

๑)  ความใฝ่รู้  และลงทุนพัฒนาตนเองทั้งเงิน  เวลา  เพื่อให้ได้ความรู้

๒)  การสังเกตพฤติกรรมของประชาชนในหมู่บ้าน  และสามารถเชื่อมโยง  การดำเนินชีวิตของประชาชนให้เข้ากับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

๓) การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับบุคคลที่หลากหลาย  ทั้งอายุ  อาชีพ  การศึกษา  ตำแหน่ง  เป็นต้น  เพื่อให้เกิดความรู้ที่แตกฉาน

๙.บทเรียนที่ดีๆ

                ๑)  การนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิตประจำวันทำให้มีความเข้าใจและลึกซึ้งในปรัชญามากขึ้น  ทำให้ถ่ายทอดแนวคิดให้กับบุคคลอื่นได้อย่างมั่นใจ 

               ๒)  เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนมีความจำเป็นและสำคัญเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปปรับใช้ในชีวิตประจำวัน  ทั้งนี้เนื่องจากเป็นบุคคลที่ใกล้ชิดกับประชาชน  ซึ่งจำเป็นต้องสมควรเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับประชาชน 

 

 

*******************************

คำสำคัญ(Keyword):
พัฒนาชุมชนศรีสมเด็จ
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION