นนทวัฒน์ :: โปรไฟล์

KM Blog ของ นนทวัฒน์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : ปณิธานความดี ออมเงินวันละ29บาทเพื่อฝากประจำทุกเดือน
เนื้อหา บล็อก :

 องค์ความรู้KM ปณิธานความดี 

  ออมเงินวันละ29บาทเพื่อฝากประจำทุกเดือน

 

ชื่อนามสกุล     นางสาวเรณู   โพธิวัฒน์

ตำแหน่ง   นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ

สังกัด   สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก    08-9846-9483

ชื่อเรื่อง  ออมเงินวันละ29บาทเพื่อฝากประจำทุกเดือน เป็นการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการ หนึ่งคน                   หนึ่งความดี  เพื่อศักดิ์ศรี คนพช.                                     

                                                                         

               เงินออมเป็นปัจจัยที่จะทำให้เป้าหมายซึ่งบุคคลกำหนดไว้ในอนาคตบรรลุจุดประสงค์ เงินออมจะเป็นปัจจัยสำคัญที่กำหนดเป้าหมายที่วางไว้เป็นจริงขึ้นมาได้ นอกจากนี้เงินออมยังใช้สำหรับแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นอย่างคาดไม่ถึงของบุคคลได้ด้วย ดังนั้นบุคคลจึงควรมีการออมอย่างสม่ำเสมอในชีวิตการที่คนเรามีเป้าหมายอย่างหนึ่งอย่างใดในอนาคตกำหนดไว้อย่างชัดเจนแน่นอนก็จะทำให้เกิดความกระตือรือร้นที่จะเก็บออมมากขึ้น เป้าหมายของแต่ละบุคลอาจแตกต่างกัน แล้วแต่ความจำเป็นและความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเช่น บางคนอยากมีบ้านและที่ดินเป็นของตัวเอง อยากจะมีการศึกษาสูงอยากมีชีวิตที่สุขสบายในยามปลดเกษียณ หรือหวังที่จะให้ลูกหลานมีหลักฐานมั่นคง  ดังนั้นเป้าหมายในการออมแตกต่างกันนี้จะเป็นสิ่งที่กำหนดให้จำนวนเงินออมและระยะเวลาในการออมแตกต่างกันไป ในเวลาปัจจุบัน เงินเป็นปัจจัยจำเป็นสำหรับคนทุกคน เป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้  หากเราใช้ไปโดยไม่ยั้งคิดหรือฟุ่มเฟือย  ปัจจัยชนิดนี้ก็จะหมดไปโดยฝากความลำบากไว้ให้กับเราในอนาคต  ดังนั้นการออมเงินจึงเป็นเรื่องสำคัญที่ทุกคนต้องปฏิบัติให้สม่ำเสมอ ควรปลูกฝังการประหยัดเงินตั้งแต่วันนี้เพื่ออนาคตจะได้ไม่ต้องพบเจอกับ เจ้าปีศาจที่ไม่เป็นที่ประสงค์ของคนทุกคนคือ ความจนกับความลำบาก  นั้นเอง

 บันทึกขุมความรู้

              1. ตั้งเป้าหมาย  การลงมือออมโดยไร้เป้าหมาย เป็นการยากที่จะสัมฤทธิ์ผล เพราะคนเราต้องชอบอะไรที่ท้าทาย และมีแรงจูงใจ แล้วเป้าหมายของการออมเงินคืออะไร เป้าหมายมีทั้งระยะสั้นและระยะยาว
               2. กำหนดระยะเวลา  กำหนดระยะเวลาให้แน่นอนว่า เป้าหมายที่เราตั้งไว้ในข้อที่แล้ว ต้องใช้เวลาในการออมเงินเท่าไหร่ การกำหนดเวลาไม่ควรกำหนดระยะเวลาที่เป็นไปไม่ได้ ซึ่งการกำหนดแบบนั้นจะทำให้ผู้รักการออมเกิดความท้อใจที่จะออมเงิน

               3. ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย เพื่อให้การออมเงินประสบผลสำเร็จ

 แก่นความรู้

               1. การออมเงินต้องออมเป็นประจำสม่ำเสมอและต่อเนื่อง

               2. การออมเป็นเรื่องของการเรียนรู้ การฝึกตนเองถ้าอยากเก็บเงินได้ ต้องมีเป้าหมาย มุ่งมั่น และลงมือทำอย่างตั้งใจ

 

 

 

 

 

 

กลยุทธ์

               1. จัดทำบัญชีรับจ่ายทุกวัน ต้องบันทึกรายรับ จ่ายของตัวเองไว้ตลอด
               2. การฝึกนิสัยการออม โดยจะได้ไม่ลืมใช้เงินอย่างฟุ่มเฟือยและหยอดออมสินทุกครั้งที่มีเงินเหลือ    

               3. นำเงินไปฝากธนาคารแบบฝากประจำ     

แนวคิด ทฤษฎี ที่เกี่ยวข้อง

                การออมตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

 

                                                                                                       

คำสำคัญ(Keyword):
ปณิธาน,ออม
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION