สพอ.โพนทอง :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP เชิงรุก
เนื้อหา บล็อก :

บันทึกองค์ความรู้

ชื่อ  นางวิภารัตน์  กำจร

ตำแหน่ง  นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

เบอร์โทรศัพท์  0890318944

สังกัด  สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอโพนทอง  จังหวัดร้อยเอ็ด

ชื่อเรื่อง  การส่งเสริมการตลาดสินค้า OTOP เชิงรุก

          โครงการหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์(OneTambolOneProduct:OTOP)มาจากการกำหนดนโยบายของรัฐบาลในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549)เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งยั่งยืนและแก้ไขปัญหาความยากจนด้วยการบริหารจัดการที่ดี  การส่งเสริมให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการ OTOP มีรายได้จากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์เพิ่มขึ้นนับว่าเป็นภารกิจของกรมการพัฒนาชุมชน ที่ทุกคนต้องขับเคลื่อน  ทั้งในด้านการผลิต ด้านการจัดการทุน และสิ่งสำคัญคือการตลาด

          การวางแผนการตลาดสินค้า OTOP เป็นการกำหนดกลยุทธ์และวิธีในการดำเนินกิจกรรมทางการตลาด เพื่อให้ผู้ผลิตและผู้ประกอบการฯ สามารถบรรลุเป้าหมายที่วางไว้  มียอดการจำหน่ายสินค้าเพิ่มขึ้น โดยคำนึงถึงการใช้ทรัพยากรทางการตลาดให้เกิดประโยชน์สูงสุด อีกทั้งควรกำหนดสิ่งเหล่านี้ในแผนการตลาด คือ

1.     เป้าหมายทางการตลาดที่ต้องทำให้ได้ในระยะเวลาของแผนกลยุทธ์ที่จะนำมาใช้

2.     ใครคือลูกค้าของกลุ่มเป้าหมาย ทั้งกลุ่มเป้าหมายหลัก และกลุ่มเป้าหมายรอง

3.     จะนำสินค้าและบริการอะไร ให้กลุ่มเป้าหมายใด ในราคาเท่าใด และด้วยวิธีการใด เพื่อที่จะสร้าง และรักษาความพึงพอใจให้กับกลุ่มเป้าหมายเหล่านั้น

4.     การกำหนดแผนสำรอง เมื่อสถานการณ์บางอย่างไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้ จะปรับตัวหรือแก้ไขอย่างไร

บทบาทที่สำคัญของพัฒนากรเกี่ยวกับการส่งเสริมการตลาด คือ การให้ความรู้ทางวิชาการแก่ผู้ผลิตผู้ประกอบการฯ รวมทั้งร่วมกันวิเคราะห์ และส่งเสริมการดำเนินกิจกรรมให้บรรลุผลอย่างมีประสิทธิภาพ

 

ขุมความรู้

1.     การวิเคราะห์การตลาดเป็นหัวใจสำคัญของการวางแผนการตลาด

2.     คู่แข่งที่แข็งแกร่ง คือ จุดเปรียบเทียบที่สำคัญ

3.     สร้างอัตลักษณ์ที่โดดเด่นให้กับผลิตภัณฑ์

4.     การช่องทางการประชาสัมพันธ์สินค้าที่หลากหลายทำให้เข้าถึงกลุ่มเป้าหมายมากขึ้น

5.     การมีกลยุทธ์ในการส่งเสริมการขาย

 

แก่นความรู้

          แผนการตลาดสินค้า OTOP ต้องมีการวิเคราะห์โอกาสทางการตลาดที่สามารถเข้าถึงกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย มีการพัฒนากลยุทธ์ทางการตลาดอย่างสร้างสรรค์ รวมทั้งการจัดโปรแกรมการตลาดที่ดี มีประสิทธิภาพ อันได้แก่การสสรหาตัวสินค้า หรือการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

 

คำสำคัญ(Keyword):
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION