สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุโขทัย :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวัดความสุขมวลรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหา บล็อก :

 

 
                                           แบบบันทึกองค์ความรู้                               

ชื่อ นามสกุล                               นายยุทธนา   ยานุทัย

ตำแหน่ง                                      นักวิชาการพัฒนาชุมชนชำนาญการ 

สังกัด                                          สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอกงไกรลาศ

เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้สะดวก           ๐-๕๕๖๙-๑๐๑๓

ชื่อเรื่อง                                       การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการวัดความสุขมวลรวมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง

เป็นการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับ              การคำนวณหาค่าเฉลี่ยในการวัดความสุขมวลรวม

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ                     เมษายน – สิงหาคม ๒๕๕๕

สถานที่เกิดเหตุการณ์                      บ้านบึงครอบ หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านใหม่สุขเกษม อำเภอกงไกรลาศ       จังหวัด  สุโขทัย

                                                   

เนื้อเรื่อง

          ในการอบรมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จะต้องมีกิจกรรมที่ต้องวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้านนั้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าว มักจะสร้างความหนักอกหนักใจให้แก่เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนผู้ที่จะต้องทำกิจกรรมดังกล่าวเป็นอย่างยิ่ง ทั้งนี้เนื่องจากมีปัจจัยที่เกี่ยวข้องค่อนข้างมากและยุ่งยากในการจัดการที่จะหาวิธีการต่างๆมาวัดความสุขมวลรวม นอกจากนั้น หลังจากที่ได้ค่าคะแนนต่างๆมาแล้ว ยังต้องมาทำการหาค่าเฉลี่ยในแต่ละข้อ และต้องนำมารวมกันแล้วหาค่าเฉลี่ยวัดระดับความสุขอีก ซึ่งไม่ใช่เรื่องง่ายที่จะคิดตัวเลขต่างๆให้ทัน และนำเสนอให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทราบระดับความสุขของหมู่บ้านตนเอง

          โครงการริเริ่มสร้างสรรค์ของจังหวัดสุโขทัย ที่ให้เจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชนดำเนินการ และผมได้เขียนโครงการพัฒนาผู้นำด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง จึงเป็นคำตอบสำหรับปัญหาการดำเนินการดังกล่าว โดยการไปเสาะหา ค้นคว้า โปรแกรมสำเร็จรูป ในการวัดความสุขมวลรวม และได้นำมาใช้ในการดำเนินกิจกรรมวัดความสุขมวลรวมของหมู่บ้าน ซึ่งสามารถคำนวณค่าเฉลี่ยของคะแนนต่างๆ พร้อมทั้งรวมคะแนนปรอทวัดระดับความสุขของหมู่บ้านและแสดงรูปแบบแผนผังใยแมงมุมได้ด้วย และทำให้รูปแบบการฝึกอบรม ต้องมีการเตรียมระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ ฯ เป็นต้น

 

บทสรุป การใช้โปรแกรมสำเร็จรูปการวัดความสุขมวลรวม ได้ผลดีมาก ให้ความรวดเร็วในการคำนวณและแสดงผล ไม่ต้องเสียเวลามาคิดค่าคะแนน พร้อมทั้งสามารถเห็นปรอทวัดระดับความสุขของหมู่บ้านไปพร้อมๆกันกับผู้เข้าร่วมอบรมด้วย ทั้งเป็นการแสดงนวัตกรรมใหม่ในการฝึกอบรม สร้างความสนใจให้กับผู้เข้าร่วมอบรมได้เป็นอย่างดี

 

บันทึกขุมความรู้

๑. ขั้นเตรียมการ นอกจากกลุ่มเป้าหมายแล้ว ต้องเตรียมอุปกรณ์ในการฝึกอบรมด้านเทคโนโลยี ต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์ เครื่องฉายภาพ เป็นต้น และสถานที่ต้องเหมาะสมและเอื้ออำนวย

๒. ศึกษารายละเอียดในประเด็น/หัวข้อที่จะทำการฝึกอบรมให้เข้าใจ ทดสอบระบบอุปกรณ์ให้พร้อม

๓. ทดลอง/ทดสอบระบบ/โปรแกรม ก่อนดำเนินการ และสร้างความคุ้นเคยกับโปรแกรม

๔. ดำเนินการฝึกอบรมตามกระบวนการ ตาม วัน เวลาที่กำหนด

แก่นความรู้

๑.หาเครื่องมือ/อุปกรณ์/โปรแกรม และเทคโนโลยี ที่จะช่วยเหลือในการทำงานแก่เราให้ได้มากที่สุด

๒.การเตรียมอุปกรณ์/สถานที่ ต้องมีความพร้อมและความเหมาะสม

๓.ทำการทดลอง/ทดสอบ สร้างความคุ้นเคยกับอุปกรณ์/โปรแกรม

ข้อพึงระวัง

๑. การเตรียมสถานที่ให้เหมาะสมกับการใช้สื่อ เป็นสิ่งที่ไม่ควรมองข้ามเป็นอันขาด เพราะแม้จะเตรียมสื่อ/อุปกรณ์/โปรแกรม เป็นอย่างดี แต่สถานที่ไม่เอื้ออำนวยก็ล้มเหลวได้อย่างง่ายๆ

๒. ผู้ช่วยในการฝึกอบรมก็ควรจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจ ในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ อุปกรณ์/โปรแกรม เช่นกัน

      

 

      

 

 

     

                         

คำสำคัญ(Keyword):
การวัดความสุขมวลรวม
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION