อริยา :: โปรไฟล์

บล็อก

ชื่อ บล็อก : การพัฒนาหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง
เนื้อหา บล็อก :

ชื่อ - นามสกุล :  นางสาวอริยา สายน้ำเขียว
ตำแหน่ง : นักวิชาการพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
สังกัด : สำนักงานพัฒนาชุมชนอำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี
ชื่อเรื่อง : การทำงานส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สัมฤทธิ์ผล
เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อ : ปี พ.ศ. 2552
สถานที่เกิดเหตุการณ์ : อำเภอขุนหาญ จังหวัดศรีสะเกษ

          ปี 2552 สำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) ได้กำหนดให้มีการจัดการประกวดผลงานตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ครั้งที่ 2 ขึ้น เพื่อเป็นการเผยแพร่ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำรัสชี้แนะแนวทางการดำเนินชีวิตแก่พสกนิกรชาวไทยมาโดยตลอดนานกว่า 30 ปี จังหวัดศรีสะเกษ ให้โซนอำเภอทั้ง 4  คัดเลือกหมู่บ้าน 1 หมู่บ้านเป็นตัวแทนแต่ละโซนอำเภอ เพื่อเข้าร่วมประกวดผลงานฯ ประเภทชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงในระดับจังหวัด 

          บ้านหนองบัว หมู่ที่ 6  ตำบลโนนสูง ได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโซนอำเภอที่ 4  ซึ่งประกอบด้วย 5 อำเภอ คือ อำเภอขุนหาญ กันทรลักษ์ เบญจลักษ์ ศรีรัตนะ และโนนคูณ นับว่าเป็นภารกิจใหญ่หลวงนักสำหรับพัฒนากรมือใหม่อย่างข้าพเจ้าที่ต้องรับผิดชอบงานนี้ในฐานะพัฒนากรประสานงานตำบล  ในใจก็อดคิดไม่ได้ว่าเราจะทำได้ไหม ชาวบ้านจะให้ความร่วมมือกับเรามากน้อยเพียงใด เพราะเราก็เพิ่งรับผิดชอบตำบลนี้เพียงแค่ไม่กี่เดือนเท่านั้น อีกทั้งยังฟังภาษาส่วยที่ชาวบ้านใช้ในการสื่อสารไม่รู้เรื่องอีก ขนาดภาษาลาวยังเพิ่งฟังรู้เรื่องไม่กี่คำ แต่เมื่อลงไปทำงานในพื้นที่จริงๆ แล้ว กลับไม่ได้เป็นอย่างที่คิดไว้ การดำเนินงานในทุกขั้นตอนต่างได้รับความร่วมมือร่วมใจเป็นอย่างดี ทั้งจากชาวบ้าน หน่วยงานภาครัฐ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทำให้การทำงานบรรลุผลและผ่านพ้นไปได้ด้วยดี เมื่อข้าพเจ้านำประสบการณ์ในการทำงานครั้งนั้นมาวิเคราะห์ถึงวิธีการทำงานของตัวเองพบว่าการที่จะทำงานส่งเสริมหมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียงให้สำเร็จนั้น มีวิธีการทำงานที่สำคัญ คือ 1. ศึกษาหาข้อมูลและทำความเข้าใจ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเป็นระบบ ทั้งจากเอกสาร  จากระบบอินเตอร์เน็ต ซึ่งเพื่อนที่ชื่อ “Google” สามารถบอกเราได้ในหลายๆ เรื่องที่เราสงสัย จาก “Best Practices” วิธีการปฏิบัติงาน หรือกระบวนการทำงานที่ดีที่สุด  และจากการลงมือปฏิบัติจริงด้วยตัวเอง  เริ่มที่ตัวเราเองก่อน ถ้าตัวเราไม่สามารถทำได้แล้วเราจะไปสอนให้ใครทำได้ “คน พช. ต้องพอเพียง” 2.ศึกษาพื้นที่และรวบรวมข้อมูล เนื่องจากในแต่ละพื้นที่มีความแตกต่างกันทั้งด้านภูมิประเทศ สังคม ประเพณีวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่น เราต้องทำความเข้าใจในจุดนี้ให้ได้เสียก่อน แล้วจึงตามมาด้วย 3. การปรับตัวให้เข้ากับชาวบ้าน เพื่อให้เราสามารถที่จะเข้าถึงตัวตนที่แท้จริงของเขา ใช้ “ใจ”
ที่เป็นกลางของเราไปแลกเพื่อให้ได้มาซึ่ง “ใจ” อันบริสุทธิ์ของชาวบ้าน ซึ่งจะทำให้เราได้รับความร่วมแรงร่วมใจ ตามหลักการที่ว่า
“เข้าใจ เข้าถึง พัฒนา” 4. พัฒนาคน ให้เกิดการ “ระเบิดจากข้างใน” ทำให้คน
ในชุมชนที่เราเข้าไปพัฒนาเกิดความตระหนักในปัญหา เกิดความอยากที่จะแก้ปัญหา และลุกขึ้นมาจัดการ
กับปัญหาด้วยตนเอง เริ่มต้นจากสิ่งที่เป็นรากฐานของการดำรงชีวิต เพื่อเห็นความสำคัญ เข้าใจ และเต็มใจปฏิบัติ เกิดกระบวนการ
“พึ่งตนเองได้”มากที่สุด ทำให้เกิดความเข้มแข็งต่อตนเอง และชุมชน มีภูมิคุ้มกันพร้อมรับกับทุกสภาพปัญหาของสังคม 5. ประสานงานหน่วยงานภาคีพัฒนา รวมพลังของทุกภาคส่วนในชุมชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการทำงาน เกิดการบูรณาการงานร่วมกัน ช่วยกันเติมเต็มในส่วนที่ขาด โดยมีเป้าหมายอยู่ที่ประโยชน์ของส่วนรวม ความเข็มแข็งของชุมชนที่ยั่งยืน 6.ทำงานตามลำดับขั้น เริ่มต้นจาก
สิ่งที่จำเป็นและสำคัญที่สุดก่อน เพื่อสร้างพื้นฐานที่มั่นคงก่อนที่จะส่งเสริมสิ่งอื่นเข้าไป ทำงานอย่างค่อยเป็นค่อยไป เริ่มจากจำนวนน้อยๆ ก่อนค่อยขยายผลให้มากยิ่งขึ้น 
7. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ คนทุกคนมีความสามารถและมีความเชี่ยวชาญในงานแต่ละด้านแตกต่างกัน หากไม่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันแล้ว ถึงแม้จะเก่งแค่ไหนก็ไม่มีความหมาย เพราะมันจะสลายหายไปในพริบตาได้ หากขาดผู้สืบทอดและดำรงรักษาไว้ ปราชญ์ผู้รู้ย่อมเกิดความภูมิใจ เมื่อได้เห็นความรู้ความสามารถของตนมีผู้สืบทอดและเป็นประโยชน์ต่อผู้อื่น 8. แก้ไขปัญหาอย่างมีสติ การทำงานทุกอย่างย่อมเกิดปัญหา มีสติและใช้ปัญญาแก้ไขปัญหานั้นๆ โดยเริ่มแก้ไขจากจุดเล็กๆ ก่อนเสมอ แล้วจึงค่อยๆ คลายปมปัญหาไปถึงจุดใหญ่ๆ อย่างเป็นขั้นเป็นตอน เพื่อไม่ให้ปมปัญหานั้นแน่ขึ้นซึ่งยากที่จะแก้ไข สุดท้าย 9. ทำงานอย่างมีความสุข สนุกกับงาน รักที่จะทำงานนั้นๆ ให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี ไม่ต้องคาดหวังถึงผลตอบแทนที่ได้ นอกเสียจากความภาคภูมิใจที่เกิดขึ้นกับตัวเราเองและการมีความสุขในการทำงาน เพื่อประโยชน์ของผู้อื่น

          หากเราจะต้องส่งเสริมให้ชาวบ้านน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตของเขาแล้วนั้น เราเองก็ต้องน้อมนำหลักการทรงงานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมาประยุกต์ใช้ในการทำงาน เพื่อให้เกิดประโยชน์ทั้งต่อตนเอง สังคม และประเทศชาติด้วยเช่นกัน

…จึงอยากขอตามรอยเท้าพ่อต่อไป 
ตามความรัก ตามคำสอนที่พ่อให้ 
จะคอยทำสิ่งที่ดี แม้จะมีใครเห็นหรือไม่ 
เพื่อตอบแทนทุกรอยยิ้ม และความสุขความรัก 
ที่พ่อให้ไว้ ด้วยหัวใจ จากหัวใจ...
 

 

คำสำคัญ(Keyword):
เศรษฐกิจพอเพียง, พัฒนา, ส่งเสริม
 

ความคิดเห็นต่อบล็อกนี้

 Page [1]  

ยังไม่มีความคิดเห็นใน บล็อกนี่
 Page [1]  

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ อาคาร B ชั้น 5 ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กทม.10210
โทรศัพท์ 0 - 2141 -6047
© Copyright กรมการพัฒนาชุมชน. All Rights Reserved.2009 Powered By ECGATES SOLUTION